Varhaiskasvatuksen erityisopettajan suuntautumisopinnot varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa
Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan päähaussa enintään 20 opintosuuntaan hyväksyttyä ja opiskelupaikan vastaanottanutta hakijaa saa oikeuden suorittaa myös 65 opintopisteen laajuiset VEO- eli varhaiskasvatuksen erityisopettajan suuntautumisopinnot. Opinnoista erityispedagogiikan perusopinnot 25 op sisällytetään varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa suoritettavaan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon (180op) valinnaisiksi opinnoiksi ja ne ovat tieteenalaopintojen tavoin lähtökohtaisesti päiväopintoja.

Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan päähaussa enintään 20 opintosuuntaan hyväksyttyä ja opiskelupaikan vastaanottanutta hakijaa saa oikeuden suorittaa myös 65 opintopisteen laajuiset VEO- eli varhaiskasvatuksen erityisopettajan suuntautumisopinnot. Opinnoista erityispedagogiikan perusopinnot 25 op sisällytetään varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa suoritettavaan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon (180op) valinnaisiksi opinnoiksi ja ne ovat tieteenalaopintojen tavoin lähtökohtaisesti päiväopintoja.

Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op): 

 • AYEDUK201 Erityispedagogiikan peruskurssi
 • AYEDUK202 Syrjäytyminen ja mielenterveys 
 • AYEDUK2013 Tuen tarve 
 • AYEDUK204 Oppimisen haasteet 
 • AYEDUK001 Kohti tutkivaa työtapaa 

Loput opinnot (40 op) suoritetaan erillisinä opintoina tutkinnon suorittamisen jälkeen. Erilliset erityisopettajan opinnot aloitetaan syksyllä ja opinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana.

Erilliset erityisopettajan opinnot (40 op): 

 • EDUK211 Käyttäytymisen haasteet 
 • EDUK212 Luki-taidot ja -vaikeudet 
 • EDUK213 Matemaattiset oppimisvaikeudet 
 • EDUK214 Aivot ja oppiminen 
 • EDUM231 Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tuki 
 • EDUM236 Vaativa erityinen tuki 
 • EDUK218 Erityisopettaja työnsä tutkijana 
 • EDUK219 Erityisopetuksen harjoittelu 

Lisätietoja tutkinnon jälkeen suoritettavista erillisistä erityisopettajan opinnoista löydät opiskelijan ohjeista. 

Hakeminen varhaiskasvatuksen erityisopettajan suuntautumisopintoihin ei paranna eikä heikennä mahdollisuuksiasi tulla hyväksytyksi varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntaan. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot yhdessä varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa suoritetun kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kanssa antavat ammatilliset valmiudet ja muodollisen kelpoisuuden varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin.

Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan opin­to­suun­ta

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa perehdytään ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen, kasvatuksen historiaan ja filosofiaan sekä varhaiskasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin siten, että koulutuksesta valmistuneella on riittävät tiedot ja taidot suunnitella, toteuttaa ja arvioida pienten lasten kasvatus- ja opetustoimintaa. 

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (180 opintopistettä). Opintojen arvoperustan muodostavat demokratia ja oikeudenmukaisuus sekä yhteiskunnallinen, kulttuurinen, koulutuksellinen tasa-arvo. Tutkinto antaa pätevyyden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa esiopetuksessa. Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa suoritettavaan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kuuluu kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen perus- ja aineopintojen lisäksi varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opinnot, kieli- ja viestintäopintoja sekä valinnaisia opintoja tai erityispedagogiikan perusopintoja (VEO-oikeutetut). Opinnoissa otetaan huomioon varhaiskasvatuksen lapsinäkökulma sekä varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset, historialliset ja filosofiset ulottuvuudet. Opiskeluprosessin aikana tuetaan opiskelijan opettajuuteen kasvua, vahvan ammatti-identiteetin rakentumista ja opiskelijan kasvua elinikäiseen oppimiseen. 

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnasta valmistuneet työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, varhaiskasvatuksen johtotehtävissä sekä erilaisissa varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä kuten julkishallinnossa. VEO-opinto-oikeuden saaneet voivat työskennellä myös varhaiskasvatuksen erityisopettajina.