Opiskelu

Hammaslääkäriksi opiskelu on hyvin teoriapohjaista, joskin se vaatii myös kädentaitoja. Ennen kaikkea tulevan hammaslääkärin ihmissuhdetaito ja asenne vaikuttavat vahvasti hänen menestymiseen hammaslääkärinä. Hammaslääkäri tekee töitä ihmisten parissa ja usein hetkinä, joka on potilaille pelottavia ja haastavia.
Miksi hammaslääketieteen koulutusohjelma?

Hammaslääketieteen koulutusohjelma johtaa hammaslääketieteen lisensiaatin (HLL) tutkintoon. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen selkeästi myös ammattiin johtava tutkinto. Hammaslääkärin tehtävä on suun terveyden edistäminen ja potilaiden sairauksien diagnosoiminen ja hoitaminen.

Hammaslääketieteen lisensiaatiksi valmistuvaksi opiskelijan tulee pystyä toimimaan hammaslääkärin kliinisessä työssä. Tämä edellyttää akateemisia taitoja, kliinisiä kädentaitoja sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Kokemuksia opiskelusta

Millaista on opiskella hammaslääketiedettä? Mitä taitoja tarvitaan? Millaista opiskelijaelämä on? Hammaslääketieteen opiskelijat vastaavat videolla kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Katso myös video, jossa opiskelijat kertovat millaista on opiskella lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Rakenne ja sisältö

Tutkinto on laajuudeltaan 330 op ja se kestää kokopäiväisesti opiskeltuna 5,5 vuotta. Tutkinto muodostaa systemaattisesti etenevän kokonaisuuden, jossa tieto syvenee ja etenee kohti tietojen ja taitojen soveltamista käytännön hammaslääkärin työssä.

Opinnoissa teoria ja käytännön oppiaines on integroitu kokonaisuudeksi joka muodostaa jatkumon teoreettisista opinnoista kliiniseen hammaslääketieteeseen.

Teoreettinen oppiaines on jaoteltu useiden oppialojen yhteisesti toteuttamiksi opintokokonaisuuksiksi. Kädentaitoja harjoitellaan simulaatio-opetuksessa ns. taitopajassa, joka on varusteltu korkean teknologian simulaatiovälineistöllä. Kliininen hoitoharjoittelu toteutetaan opetusklinikassa osaamistavoitteiden mukaan.

Kliininen hoitoharjoittelu toteutetaan kolmannesta opiskeluvuodesta kuudenteen vuoteen, painotusalueina:

 • Teoreettiset perusteet, ehkäisevä hammashoito
 • Kliiniset perusvalmiudet kaikille hammaslääketieteen osa-alueille
 • Diagnostiikka
 • Purentaelimen kuntouttaminen
 • Itsenäinen kliininen työskentely
 • Työelämä, yhteistyö, hammaslääkäri terveydenhuoltojärjestelmässä mukaan lukien syventävä käytännön harjoittelu

Tutkintoon sisältyy myös vapaasti valittavia opintoja.

Koulutusohjelman opetus järjestetään pääosin suomeksi, mutta ruotsinkielisille opiskelijoille pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään opetusta ruotsiksi. Opintojen etenemistä edesauttaa englannin kielen taito. Myös pakollista kurssikirjallisuutta on englanniksi ja osa opetuksesta voidaan antaa englanniksi.

Opetuskieli

Koulutusohjelman opetuskieli on suomi, mutta opetusta voidaan antaa myös ruotsin kielellä. Opintojen etenemistä edesauttaa englannin kielen taito. Myös pakollista kurssikirjallisuutta on englanniksi ja osa opetuksesta voidaan antaa englanniksi. 

Ensimmäisen kahden opintovuoden aikana ruotsinkielisillä hammaslääketieteen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua ruotsinkieliseen pienryhmäopetukseen. Kliinisessä vaiheessa opetusta annetaan ruotsiksi mahdollisuuksien mukaan. Muuten opetusta annetaan pääosin suomeksi. Hammaslääketieteen koulutusohjelmassa ei järjestetä tällä hetkellä erillistä sisäänottoa ruotsinkieliselle linjalle.

Kurssit ja opetus

Kaikki opiskelijat suorittavat saman hammaslääketieteen koulutusohjelman. Lisensiaatiksi valmistumisen jälkeen on mahdollista erikoistua erikoisalalle. Hammaslääketieteen erikoisaloja on yhteensä viisi (hampaiden oikomishoito, suu- ja leukakirurgia, terveydenhuolto, hammaslääketieteellinen diagnostiikka sekä kliininen hammashoito). Erikoistuminen hammaslääketieteen eri erikoisaloille voi alkaa sen jälkeen, kun

 • opiskelija on valmistunut hammaslääketieteen lisensiaatiksi ja
 • saanut Valviran myöntämän luvan toimia laillistettuna hammaslääkärinä ja työskennellyt 2 vuotta päätoimisena hammaslääkärinä.

Opiskelu lääketieteellisessä tiedekunnassa on kurssimuotoista ja koko tutkinnolle on olemassa valmiiksi suunniteltu opetussuunnitelma/runkosuunnitelma. Lääketieteellinen tiedekunta panostaa voimakkaasti myös tutkijataitojen ja tutkimuksen opettamiseen. Opetusohjelmat laaditaan lukukausittain etukäteen kaikille opiskelijoille.

Suurin osa opinnoista on kaikille yhteisiä ja pakollisia ja opinnoissa edetään runkosuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Osa kliinisestä hoitoharjoittelusta on hajautettu pääasiassa pääkaupunkiseudun terveyskeskuksiin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yksiköihin.

Hammaslääketieteen aineopintojen lisäksi koulutukseen sisältyy:

 • kieli-  ja viestintäopintoja (10 op)
 • tieto- ja viestintätaitojen opintoja (5 op)
 • syventäviä opintoja (syventäviin opintoihin sisältyy 20 opintopisteen laajuinen opinnäyte eli tutkielma)
 • harjoittelua opinnoissa ja työelämässä
 • valinnaisia opintoja

Hammaslääketieteen opinnot jakautuvat kahteen vaiheeseen:

 1. ensimmäisen ja toisen vuoden opintoihin (jotka ovat osin yhteneväiset lääketieteen opiskelijoiden kanssa) ja
 2. kliiniseen vaiheeseen (kolmannesta vuodesta eteenpäin). 

Kliininen vaihe koostuu pääasiassa hammaslääketieteen eri oppialojen antamista teoreettisista opinnoista, niihin liittyvine simulaatio-opetuksineen ja demoineen sekä potilastöistä (kliininen hoitoharjoittelu).

Opinnäytetyö

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu tutkielman kirjoittaminen. Tutkielman laajuus on 20 opintopistettä. Tutkielman tavoitteena on lisätä tutkinnon akateemisuutta ja parantaa opiskelijan kykyä itsenäiseen tiedon hankintaan ja jäsentelyyn. Muita tutkielman tavoitteita ovat tiedon kriittinen arviointi sekä uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Tutkielma voi sisältää tutkimustyötä, seminaarityöskentelyä sekä syventävien osioiden suorittamista.

Tutkielmaan kuuluu aina itsenäisesti tehtävä kirjallinen osa, jonka avulla harjoitellaan kirjallista, tieteellistä ilmaisua.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Hammaslääketieteen kandidaattiseura on hammaslääketieteen opiskelijoiden järjestö.

Kansainvälistyminen

Opiskelijavaihtoon voi lähteä kolmannen opintovuoden jälkeen. Opiskelijavaihdossa voi suorittaa pakollisia kurssimuotoisia opintoja, harjoittelua tai tehdä syventäviin opintoihin liittyvää tutkimusta. Myös vapaavalintaisia tai kieliopintoja voi suorittaa vaihdossa ollessa. Opiskelijavaihtoon lähteminen onnistuu parhaiten tiedekunnan solmimien Erasmus+-sopimusten puitteissa (Euroopan maihin) tai Nordplus-verkoston kautta (pohjoismaisiin yliopistoihin).

Helsingin yliopistolla on kansainvälisen vaihdon palveluiden hallinnoimia sopimuksia myös muihin maanosiin joihin myös hammaslääketieteen opiskelijat voivat hakeutua.

 

Verkostot

Opetuksessa tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Helsingin kaupunki, Helsingin yliopistollinen keskussairaala (HYKS), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) sekä pääkaupunkiseudun ja lähialueiden terveyskeskukset. Näissä kaikissa yksiköissä opiskelija suorittaa käytännön harjoittelua moniammatillisissa tiimeissä. Mukana voi olla myös lähialojen koulutuksessa olevat opiskelijat kuten hammashoitaja- ja suuhygienistiopiskelijat. Hammaslääketieteen peruskoulutuksessa tehdään myös yhteistyötä alan koulutusta antavien muiden yliopistojen kanssa (Turku, Itä-Suomi ja Oulu) sekä esimerkiksi Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa.

Hammaslääketiede on opiskelujen ala, jossa osa opinnoista tapahtuu yhdessä lääketieteellisen koulutusohjelman kanssa. Opinnot tapahtuvat pääsääntöisesti yhdessä opiskellen, ja opinnot mahdollistavat vahvan verkostoitumisen opiskelukavereiden ja alan vaikuttavien työllistäjien kanssa.