Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
2.4.2019 - 15.4.2019

Bottom content

Koulutus

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelman (SEDUCE) tavoitteena on tarjota tohtoriopiskelijoille kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa kasvatuksesta, koulutuksesta, opettamisesta ja oppimisesta. Tohtorin tutkinto tuottaa erittäin syvällisiä tieteenalakohtaisia valmiuksia ja tietotyövalmiuksia. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavan itsenäinen tieteellinen tutkija- ja asiantuntijaidentiteetti muodostuu ja syvenee. Tohtorin tutkinnon tuottamia tieteenalakohtaisia valmiuksia ovat erittäin syvällinen ymmärrys tieteenalojen luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä, tutkimusmenetelmistä, teorian ja käytännön välisestä suhteesta, tietojen sovellettavuudesta käytännössä sekä taito tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavan kriittinen ajattelu, argumentaatio- ja ongelman-ratkaisutaidot syvenevät. Lisäksi vuorovaikutustaidot, johtamis- ja neuvottelutaidot, itseohjautuvuus, luovuus ja eettiset tieteelliset taidot sekä kestävän kehityksen osaaminen syvenevät. Tohtorin tutkinnon suorittaneella on laaja-alaista tiedeviestinnän osaamista. Tohtorikoulutus kehittää tohtorikoulutettavan viestintätaitoja, jotta he voivat toimia vaativissa, monialaisissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja kansainvälisissä ympäristöissä. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavalle muodostuu vastuullisen ja itsenäisen tutkijan ja asiantuntijan valmiudet. Tohtorin tutkinnon suorittaneella on erinomaiset valmiudet itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Opetusta järjestetään pääsääntöisesti englanniksi ja jonkin verran suomeksi. Väitöskirjan voi kirjoittaa englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi.

SEDUCE-tohtoriohjelma on monitieteinen ja suunnattu maisteritason kotimaisille ja kansainvälisille opiskelijoille varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Tohtoriohjelma sisältää myös kotitaloustieteen, käsityötieteen, erityispedagogiikan ja eri ainealueiden didaktisen tutkimuksen. Ohjelma toivoo hakemuksia myös koulujen ja korkeakoulujen johtajilta, kehittäjiltä, päätöksentekijöiltä ja opettajilta, jotka ovat kiinnostuneita oppimisteorioiden ja tutkimusmenetelmien soveltamisesta käytännön ongelmien ratkaisemiseen, erityisesti jos ne liittyvät koulutuksen tasa-arvoisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.

Tohtorintutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa kokopäivätoimisesti työskennellen. Tohtorintutkinnon voi suorittaa joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Tutkintoon sisältyy:

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma
 • tieteenalaopinnot (30 op), joihin sisältyy tutkimusetiikkaa ja tieteenfilosofiaa
 • yleiset valmiustaidot (10 op), esim. yliopistopedagogiikka, johtaminen, esimiestaidot, neuvottelu- ja projektitaidot sekä tieteellinen viestintä
 • kansainvälistä tieteellistä toimintaa, esim. tutkimusyhteistyötä tai osallistumista kansainvälisiin konferensseihin
 • väitöskirja

Väitöskirja on omaan itsenäiseen tutkimukseen perustuva, uutta tieteellistä tietoa sisältävä yhtenäinen esitys. Väitöskirjan etenemistä tulee esitellä oman tieteenalan tutkijaseminaarissa. Väitöskirjatutkimuksen toteutus ja aikataulutus suunnitellaan yhdessä väitöskirjan ohjaajien kanssa.

Väitöskirjatutkimuksen laadittuaan opiskelija

 • on perehtynyt syvällisesti omaan erityisalaansa
 • osaa soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
 • kykenee hallitsemaan laajoja asiakokonaisuuksia, analysoimaan niitä johdonmukaisesti ja eri näkökulmia huomioon ottaen sekä tekemään niiden pohjalta uutta tietoa antavia päätelmiä
 • osaa raportoida tutkimuksen tuloksista selkeästi, johdonmukaisesti ja kiinnostavasti
 • omaa taidot ajallisesti ja aiheeltaan rajatun projektin hallintaan ja kykenee saavuttamaan asetetut tavoitteet

Tohtorikoulutuksen tavoitteena on tukea tohtorikoulutettavia kartuttamaan laaja-alaisesti tutkimuksen tekemiseen liittyviä tietoja ja taitoja sen lisäksi, että hän keskittyyn tiettyyn tutkimusaiheeseen: valmistuneet tohtorit ovat asiantuntijoita, itsenäisiä tutkijoita. Tutkimustyön lisäksi tohtorit sijoittuvat yhteiskunnan eri sektoreille. He ovat tulevaisuuden rakentajia ja edelläkävijöitä, ja heillä on kykyä lisätä kulttuurista ja sosiaalista pääomaa koko yhteiskunnassa. Ohjelmasta valmistuneet tohtorit sijoittuvat esimerkiksi opetus- ja tutkimustehtäviin yliopistoissa, opetushallintoon ja erilaisiin koulutuksen asiantuntijatehtäviin.

Tohtorintutkintoon SEDUCE-tohtoriohjelmassa sisältyy pakollisena opintojaksot Kansainvälinen tieteellinen toiminta 1 (3 op) ja Kansainvälinen tieteellinen toiminta 2 (3 op), jotka voivat koostua esimerkiksi esitelmästä kansainvälisessä konferenssissa ulkomailla tai Suomessa, tutkijavaihdosta ulkomaisessa yliopistossa tai kansainvälisestä opetustoiminnasta. Tohtoriohjelma myöntää matkatukea tohtorikoulutettavien ulkomaille suuntautuviin konferenssimatkoihin. Lisäksi tohtoriohjelmassa vierailevien kansainvälisten tutkijoiden pitämät luennot ja kurssit tutustuttavat tohtorikoulutettavia alan kansainvälisiin virtauksiin ja käytäntöihin. Kaikki kuvaillut aktiviteetit auttavat heitä verkostoitumaan kansainväliseen tiedeyhteisöön.

SEDUCE-tohtoriohjelmassa kahden kampuksen välinen yhteistyö on tiivistä, sillä tohtoriopiskelijoita on sekä kasvatustieteellisestä että matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta.SEDUCE on laajasti verkostoitunut tutkimusintensiivisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. SEDUCE:ssa mukana olevilla tutkimusyhteisöillä on kokemusta kansainvälisten kurssien järjestämisestä tohtoriopiskelijoille, mistä tuoreimpana esimerkkinä on yhteistyössä Estonian Doctoral School of Educational Sciences -tutkijakoulun kanssa järjestetty talvikoulu tammikuussa 2017.

SEDUCE:lla on seuraavat tutkimuksen painoalat:

Suomalainen koulu ja kasvatus painoalana sisältää monitieteistä tutkimusta:

 • Suomalaisen koulutusjärjestelmän poliittinen, historiallinen ja sosiaalinen muotoutuminen.
 • Koulutuksen vaikutus oppimiseen.
 • Luokkahuonekäytännöt ja -diskurssit.
 • Monikansallisen politiikan, päätöksenteon ja hallinnan dynamiikka suomalaisessa koulujärjestelmässä.
 • Suomalainen koulutus vertailevasta ja kulttuurienvälisestä näkökulmasta.

Koulupedagogiikka painottaa:

 • Koulutuksen käytäntöjen kehittämistä.
 • Yleisen ja ainedidaktiikan merkitystä oppimisessa ja opetuksessa.
 • Opettajan tietämystä ja oppiaineen tieteellistä perustaa.
 • Opetussuunnitelman ja oppimateriaalin didaktista tutkimusta.
 • Pedagogista ajattelua, oppimaan oppimista ja oppimiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.
 • Opettamiseen ja oppimiseen liittyvää vuorovaikutusta.
 • Koulutuksen käytäntöjä erilaisissa konteksteissa, kuten ammatillisessa ja korkeakoulutuksessa sekä aikuisten oppimiskeskuksissa ja työpaikoilla.

Moninaisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kohtaaminen sisältää moninaista tutkimusta politiikasta, kulttuureista ja käytännöistä, jotka liittyvät:

 • Globalisaatioon, marginalisoitumiseen, interkulttuuriseen kommunikaatioon ja monikulttuurisuuteen.
 • Yhteiskunnallisiin eroihin, kuten ikä, sukupuoli, etnisyys, sosiaaliluokka, kieli, uskonto, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja siihen, miten näitä eroja luodaan ja haastetaan koulutuksessa.
 • Siihen, miten koulutuspolitiikka ja koulutuksen käytännöt voivat tukea lasten, nuorten ja aikuisten elämää moninaisen epätasa-arvon, marginalisoinnin, sosiaalisen ulossulkemisen, oppimisvaikeuksien, syrjinnän, työttämyyden, köyhyyden ja rikollisuuden kontekstissa.

Koulutuksen etiikka keskittyy kestävään tulevaisuuteen, joka liittyy seuraaviin teemoihin:

 • Aktiivinen kansalaisuus, globaali koulutus ja kasvatus kestävään kehitykseen.
 • Koulutuksen tasa-arvo ja sukupuolitietoisuus.
 • Tutkimus moraalin ymmärtämisestä sekä lasten ja nuorten hengelliset kysymykset.
 • Kulttuuri, taide ja arjen käytännöt.
 • Innovatiiviset oppimisympäristöt ja teknologiavälitteinen yhteisöllinen oppiminen.
 • Episteeminen toimijuus eri konteksteissa ja ikäryhmissä.
 • Sosiaalinen, psykologinen ja pedagoginen hyvinvointi.
 • Taitojen kehittyminen ja oppimisvaikeudet.
Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.