Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2019 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Koulutuksen tavoite

Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelman (Doctoral programme in clinical veterinary medicine, CVM) nettisivut: http://blogs.helsinki.fi/aniwel-graduate-school/.

CVM on Suomen ainoa kliiniseen eläinlääketieteeseen suunnattu tohtoriohjelma. Tohtoriohjelman tutkimusaiheita ovat kliininen ja translationaalinen eläinlääketiede sekä eläinten terveys ja hyvinvointi.

Tohtorikoulutus CVM:ssa antaa hyvin syvällisiä kliinisen eläinlääketieteen erityistaitoja, kuten:

 • valmiuksia tulla tiedon tuottajaksi ja toimimaan itsenäisenä, akateemisena tutkijana sekä asiantuntijana moniammatillisessa yhteistyössä
 • perinpohjainen tuntemus kliinisen eläinlääketieteen teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä
 • ymmärrys teorian ja käytännön yhteydestä, tiedon hyödyntämisestä käytäntöön ja taitoon tuottaa uutta tieteellistä tietoa
 • kyky kriittiseen ajatteluun, perusteluun argumentaation ja ongelmanratkaisuun
 • valmiudet vuorovaikutukseen, johtamiseen ja neuvottelutaitoihin, omatoimisuuteen ja luovuuteen sekä jatkuvaan kehitykseen kuten myös tutkimusetiikan tuntemiseen
 • syvällinen tiedeviestinnän osaaminen, joka mahdollistaa työskentelyn vaativissa, moniammatillisissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä Suomessa ja ulkomailla

Pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa monitieteisiä, kansainvälisesti verkostoituneita, eettisesti valveutuneita, kriittisiä ja innovatiivisia huippuluokan ammattitutkijoita ja asiantuntijoita yhteiskunnan palvelukseen. Tohtorikoulutuksessa kliininen työ on huomioitu jaksottamalla tieteellinen ja ammatillinen jatkokoulutus eripituisiin jaksoihin, jolloin voidaan sovittaa tutkijankoulutus myös kliiniseen eläinlääkärin työhön.

Koulutusohjelman monitieteisiin aiheisiin perehdytään monipuolisilla menetelmillä (mm. luentokurssit, ryhmätyöt ja harjoittelu), joissa pääpaino on kliinisen eläinlääketieteen tietojen ja taitojen omaksumisessa.

Tohtorikoulutettavien liikkuvuutta (tieteellinen työskentely ja kurssit muualla sekä kongressivierailut) tuetaan CVM:n matka-apurahojen avulla. Tohtorikoulutettavat (Student council) organisoivat myös itse tieteellistä ja verkostoitumista edesauttavaa toimintaa. Ohjaajan antaman jatkuvan ohjauksen lisäksi vuosittainen seurantaryhmän (=ulkopuolisten asiantuntijoiden) tapaaminen tukee tohtorikoulutettavien tieteellistä ja taidollista edistymistä sekä urasuunnittelua.

 Tohtorin tutkinto voidaan saavuttaa neljän vuoden täysiaikaisella työllä. Myös osa-aikainen kouluttautuminen on mahdollista.

Tohtorin tutkinto koostuu:

 • Väitöskirjasta
 • Henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta
 • Vuosittaisista seurantaryhmän tapaamisista, jotka tukevat tohtorikoulutettavan etenemistä
 • Tieteellisestä koulutuksesta (30 opintopistettä), johon sisältyy tieteellisen etiikan opintoja sekä tutkimusmenetelmien koulutusta
 • Valmiustaitokoulutusta (10 opintopistettä) kuten viestintää, opettamista, johtamista, yritystaitoja, lainsäädäntöä, urasuunnittelua ja –kehittämistä sekä tutkimuksen perustyökalujen ja -taitojen hallintaa
 • Kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta eli tutkimusyhteistyötä oman työpaikan ulkopuolella, kongressi- ja kurssivierailuja

Väitöskirja voi koostua vertaisarvioitujen tieteellisistä julkaisuista tai hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä yhteenvedosta tai monografiasta, jossa tohtorikoulutettava on ainoana tekijänä ja jossa on aiemmin julkaisemattomia tuloksia itsenäisistä tutkimuksista

Väitöskirjan tulee:

 • sisältää uutta tieteellistä tietoa
 • osoittaa tohtorikoulutettavan kriittistä ajattelua
 • osoittaa syvällistä tuntemusta tutkimusalasta
 • osoittaa menetelmien osaamista ja soveltamista
 • olla tieteellisesti vakuuttava
 • sisältää perusteltuja tuloksia
 • olla tieteellisesti rehellinen ja eettinen

CVM-tohtoriohjelmasta valmistuvat työllistyvät koulutustaan vastaaviin tehtäviin esimerkiksi ammattitutkijoiksi, kliinikoiksi tai asiantuntijoiksi tutkimuslaitoksiin, viranomaistehtäviin tai yrityksiin.

Tohtorikoulutettavien liikkuvuutta, kuten tieteellinen työskentely ja kurssit muualla sekä kongressivierailut, tuetaan CVM:n matka-apurahojen avulla.

CVM suosittelee, että tohtorikoulutettava käy vuosittain ainakin yhdessä kansainvälisessä tapahtumassa ja, mahdollisuuksien mukaan, tekee tutkimusta tai kliinistä työtä oman työpaikkansa ulkopuolella (yli kaksi viikkoa) ainakin kerran tohtorikoulutuksensa aikana

Helsingin yliopistossa CVM toimii useassa tiedekunnassa ja tutkimuslaitoksessa Viikin biotieteellisellä kampuksella. CVM:lla on yhteistyötä usean Helsingin yliopiston tohtoriohjelman kanssa sekä muiden yliopistojen ja organisaatioiden kanssa.

CVM toimii osana kansallista ja kansainvälistä tohtorikoulutusverkostoa, johon kuuluu yliopistoja, sektoritutkimuslaitoksia ja viranomaisia. Nämä organisaatiot osallistuvat kliiniseen ja translationaaliseen eläinlääketieteen tohtorikoulutukseen sekä antavat palautetta työelämän tarpeista. Eläinlääketieteen kliiniset erikoisalat muodostavat Euroopassa korkeatasoisen ja kattavan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin verkoston (European Board of Veterinary Specialisation), johon kuuluvat lähes kaikki tohtoriohjelman ohjaajat.

Tohtoriohjelman tutkimusaiheita ovat kliininen ja translationaalinen eläinlääketiede sekä eläinten terveys ja hyvinvointi.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.