Kliininen tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2020 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
3.9.2019 - 17.9.2019

Bottom content

Koulutus

Kliinisessä tohtoriohjelmassa (KLTO:ssa) tohtorikoulutuksen tavoitteena on, että tohtorikoulutettava:

 • perehtyy syvällisesti omaan tieteenalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen,
 • saavuttaa syvällisen ymmärryksen tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä, tutkimusmenetelmistä, teorian ja käytännön välisestä suhteesta, tietojen sovellettavuudesta käytännössä sekä taidon tuottaa uutta tieteellistä tietoa,
 • saavuttaa riittävät viestintä-, argumentaatio- ja ongelmanratkaisutaidot sekä muut valmiudet toimia vaativissa, monialaisissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja kansainvälisissä ympäristöissä.

KLTO:n pääasiallinen opetuskieli on englanti.

KLTO on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hallinnoima, Terveyden tutkimuksen tutkijakouluun kuuluva tohtoriohjelma. Tohtoriohjelma edistää kliinisen lääketieteen tohtorikoulutusta kehittämällä ohjelmaan kuuluvien tohtorikoulutettavien asiantuntijuutta ja osaamista kliinisen ja translationaalisen tutkimuksen keskeisillä osa-alueilla: epidemiologia, etiologia, oireet ja löydökset, diagnostiikka, hoito ja sen tulokset, ennuste sekä preventio.

Tohtoriohjelman toiminta-ajatuksena on tarjota tutkijakoulutuksessa oleville tohtorikoulutettaville valmiudet ammattimaiseen tutkimukseen väitöskirjatyön aikana ja itsenäiseen tutkimustyöhön sen jälkeen. Systemaattinen tutkijankoulutus takaa, että yhteiskunnalla, yliopistoilla ja terveydenhuollon yksiköillä on käytössään hyvin koulutettuja ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä eri alojen lääketieteellisiä asiantuntijoita.

KLTO tukee työelämäyhteyden säilymistä tutkijakoulutuksen aikana. Valtaosa ohjelman tohtorikoulutettavista tekee tohtorintutkintoa samanaikaisesti erikoislääkärikoulutuksen tai erikoislääkärin kliinisen työn kanssa. Tavoitteena on suorittaa tohtorintutkinto (lääketieteen-, hammaslääketieteen, filosofian tai psykologian tohtorin tutkinto) neljän vuoden tavoiteajassa (netto). Tieteellisen koulutuksen perusta on kunkin tohtorikoulutettavan omassa tutkimusryhmässään toteuttama väitöskirjatyö, jota evaluoidaan seurantaryhmässä ja KLTO:ssa vuosittain. Lääketieteen alojen tohtoreiden työllistymistilanne on hyvä.

KLTO:n tutkintorakenne:

 1. Väitöskirjatutkimus ohjaajan tutkimusryhmässä
 2. Tieteenalakohtainen koulutus (30 op)
  1. Metodologia- ja substanssikoulutus
  2. Kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö
  3. Tutkimusetiikka (pakollinen opintosuoritus)
   1. Yleiset valmiustaidot (10 op)

Tohtorikoulutuksen alkuvaiheessa jokainen KLTO:n tohtorikoulutettava laatii tohtoriohjelman tutkintorakennetta vastaavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Väitöskirja on uusista tutkimustuloksista koostuva tieteellisesti merkittävä kokonaisuus. Se voi olla joko monografiaväitöskirja tai artikkeliväitöskirja, joka koostuu yhteenveto-osasta ja osajulkaisuista.

Rehtorin päätöksen mukaisesti (RP 79/2012) väitöskirjan on täytettävä yhdenvertaiset tieteelliset kriteerit. Se sisältää:

a) uutta tieteellistä tietoa ja osoittaa

b) väittelijän kriittistä ajattelua

c) oman tieteenalan syvällistä tuntemusta

d) metodien hallintaa sekä soveltamiskykyä.

 

Väitöskirja:

e) on tieteellisesti vakuuttava

f) sisältää perusteltuja tuloksia

g) on tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.

Väitöskirja vastaa tyypillisesti neljän vuoden kokopäiväistä työskentelyä.

Väitöskirjan arvostelee Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Väitöskirjan arvostelussa käytetään asteikkoa hylätty - hyväksytty - kiittäen hyväksytty

KLTO tarjoaa tohtorikoulutettavilleen valmiudet sekä ammattimaiselle tutkijanuralle että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Tohtoriohjelma edistää kliinisen lääketieteen tohtorikoulutusta kehittämällä ohjelmaan kuuluvien tohtorikoulutettavien asiantuntijuutta ja osaamista kliinisen ja translationaalisen tutkimuksen keskeisillä osa-alueilla. Tohtoriohjelman tavoitteena on varmistaa, että yhteiskunnalla, yliopistoilla ja terveydenhuollon yksiköillä on käytössään korkeasti koulutettuja ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä eri alojen lääketieteellisiä asiantuntijoita. Lääketieteen alojen tohtorit työllistyvät erittäin hyvin yhteiskunnan eri sektoreille.

KLTO:sta voi valmistua:

 • filosofian tohtoriksi
 • hammaslääketieteen tohtoriksi
 • lääketieteen tohtoriksi
 • psykologian tohtoriksi

KLTO tarjoaa tohtorikoulutettavilleen kansainvälisen tutkimus- ja koulutusympäristön sekä runsaasti mahdollisuuksia kansainväliseen verkostoitumiseen. KLTO tukee tohtorikoulutettaviensa osallistumista kansainvälisiin kokouksiin ja kursseille, sekä kansainvälisiä tutkimusvierailuja. KLTO-tohtorikoulutettavia kannustetaan osallistumaan myös mm. pohjoismaisen NorDoc-tohtorikoulutusverkoston toimintaan ja tapahtumiin. Lisäksi merkittävä osa KLTO:n koulutustarjonnasta toteutetaan englanninkielisenä ja kaikki KLTO:n tohtorikoulutettavat julkaisevat tutkimustuloksiaan kansainvälisillä julkaisufoorumeilla.

KLTO on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hallinnoima, Terveyden tutkimuksen tutkijakouluun kuuluva tohtoriohjelma. KLTO:n yhteistyö Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun tohtoriohjelmien kanssa on tiivistä. Lisäksi KLTO tekee aktiivista yhteistyötä vastaavien kansallisten ja pohjoismaisten tohtorikoulutustoimijoiden kanssa, sekä kannustaa tohtorikoulutettaviaan osallistumaan mm. pohjoismaisen NorDoc-tohtorikoulutusverkoston toimintaan ja tapahtumiin, kansainvälisiin tieteellisiin kokouksiin ja kursseille sekä toteuttamaan kansainvälisiä tutkimusyhteistyövierailuja.

Tohtoriohjelma edistää kliinisen lääketieteen tohtorikoulutusta kehittämällä ohjelmaan kuuluvien tohtorikoulutettavien asiantuntijuutta ja osaamista kliinisen ja translationaalisen tutkimuksen keskeisillä osa-alueilla: epidemiologia, etiologia, oireet ja löydökset, diagnostiikka, hoito ja sen tulokset, ennuste sekä preventio.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.