Bottom content

Koulutus

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa ajatellaan, että lukeminen kannattaa. Uskomme, että meillä hankittu kriittinen lukutaito on tulevaisuuden maailmassa yhä tärkeämpää. Pyrimme siihen, että ohjelmastamme valmistuu ajattelevia, empaattisia ja arvostelukykyisiä toimijoita, joilla on kyky toimia vastuullisesti ja ammattitaitoisesti monenlaisissa tehtävissä.

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa koulutamme kirjallisuuden tuntemuksen ja teorioiden sekä kaunokirjallisten tekstien kriittisen lukemisen asiantuntijoita. Opinnoissa korostuu kirjallisten teosten analyysi ja perehtyminen kirjallisuuden teorioihin ja metodeihin, jotka toimivat analyysin välineinä. Tavoitteena on kirjallisuudelle ominaisten piirteiden, rakenteiden ja tyylikeinojen tuntemus. Tekstilähtöisyyttä täydentää tekstien ymmärtämistä ohjaavien historiallisten virtausten ja lajityyppien opiskelu – koko tekstienvälisyyden sekä kontekstien maailma, johon kirjalliset teokset sijoittuvat. Kaikki tämä auttaa meitä ymmärtämään taidetta ja kulttuuria laajemmin.

Kirjallisuuden maisterit sijoittuvat esimerkiksi tutkimuksen, kulttuurihallinnon, mainonnan, viestinnän ja kustannusalan tehtäviin. Maisteriohjelmassa kotimaiseen kirjallisuuteen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen erikoistuvat ja aineenopettajan pedagogiset opinnot suorittavat opiskelijat voivat valmistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi. Myös monet kirjailijat ovat opiskelleet kirjallisuustiedettä.

Tutkinnon suorittanut maisteri:

 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana,
 • osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä ja pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon,
 • kykenee ratkaisemaan työssään esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia,
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen, jossa hyödyntää ja kriittisesti analysoi aiempaa tutkimusta ja
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja tarvittaessa täydentämään taitojaan ja asiantuntemustaan itsenäisellä opiskelulla tai projektikumppanien avulla.

Maisteriohjelman opetuskielet ovat lähtökohtaisesti suomi ja ruotsi, opetusta voidaan antaa myös englanniksi. Erikoistuessasi jonkin kielialueen kirjallisuuteen, voit suorittaa opintoja myös kyseisen kielialueen kielellä.

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma on ainoa monikielinen ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä toteutuva kaunokirjallisuuden analyysiin ja tuntemukseen keskittyvä maisteriohjelma Suomessa.

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opinnot sisältävät osioita, joissa voit kehittää kirjallisuuden tuntemustasi ja paneutua valitsemiisi kirjallisuuden tutkimusmenetelmiin ja analysointitapoihin. Opinnoissa on tekstianalyysin metodien lisäksi tärkeällä sijalla kirjallisuudenhistoriaan sekä kaunokirjallisuuteen perehtyminen. Voit erikoistua opinnoissasi yhden kielialueen kirjallisuuteen ja syventyä siten esimerkiksi kotimaisen, pohjoismaisen, angloamerikkalaisen, venäläisen, ranskalaisen tai saksalaisen kielialueen kirjallisuuteen.

Opintojen aikana kirjoitat pro gradu -tutkielman omalta erityisalaltasi. Sinulla on mahdollisuus valita tutkielmasi aihe oman kiinnostuksesi kohteista. Tutkielma voi käsitellä monenlaisia aihepiirejä, olla teoreettinen tai teoslähtöinen; voit paneutua valitsemaasi teemaan, lajiin, tyylilajiin, kerronnan ja tyylin kysymyksiin, jne. Voit tutkia kertomakirjallisuutta, runoutta tai muita kirjallisuuden lajeja ja ilmenemismuotoja. Maisteriohjelmassa on mahdollista syventyä myös eri kielialueiden kirjallisuuksia vertailevaan tutkimukseen sekä käännöskirjallisuuteen.

Tutkielmaa kirjoitetaan lukuvuoden kestävässä seminaarissa opettajan ohjauksella.

Opiskelumuotoina ovat luennot, harjoituskurssit ja muut ryhmäopetuksen kurssit, joilla kirjoitetaan esseitä. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan omaehtoiseen oppimiseen perustuvia ja työelämän vaatimuksiin harjaannuttavia opintokokonaisuuksia. Useimmat jaksot on mahdollista myös suorittaa kirjallisissa kuulusteluissa.

Maisteriohjelmassa on kaikille yhteisiä opintokokonaisuuksia, mutta opintojen suunnittelu nojautuu siihen, että opintojen alussa tai myöhemmässä vaiheessa valitaan erikoistumisala. Sen määrittää pro gradu-tutkielman erikoisala.

Voit erikoistua kotimaiseen kirjallisuuteen, pohjoismaiseen kirjallisuuteen (ruotsinkielinen nordisk litteratur), angloamerikkalaisen, venäläisen, ranskalaisen ja saksalaisen kielialueen kirjallisuuteen sekä yleiseen kirjallisuustieteeseen.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op) ja voit suorittaa sen kahdessa lukuvuodessa kokopäiväisesti opiskellen. Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa tutkintoon kuuluvat opinnot jakautuvat kahteen eri vaihtoehtoon:

Yleinen linja:

 • kirjallisuudentutkimuksen syventävät opinnot 90–120 op, joihin sisältyy tutkielma 30 op ja siihen liittyvä kypsyysnäyte
 • muut opinnot enintään 30 op

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan linja:

 • kirjallisuudentutkimuksen syventävät opinnot 60 op, joihin sisältyy tutkielma 30 op ja siihen liittyvä kypsyysnäyte
 • pedagogiset opinnot 60 op

Kirjallisuudentutkimuksen syventävissä opinnoissa kehität asiantuntijuuttasi tieteenalallasi. Seminaarin ja tutkielman kirjoittamisen jälkeen sinulla on myös monia nykyajan työelämän edellyttämiä yleisiä taitoja ja valmiuksia.

Jos opiskelet aineenopettajaksi, muut opintosi koostuvat 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista. Muussa tapauksessa voit koostaa muut opintosi melko vapaasti koulutusohjelman tarjonnasta tai toisista koulutusohjelmista. Humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmat tarjoavat valmiiksi paketoituja 15, 30 tai 60 opintopisteen laajuisia opintokokonaisuuksia, joiden tarjonnasta valitsemalla voit ratkaisevasti edistää mahdollisuuksiasi hakeutua haluamallesi alalle. Sinun kannattaa myös tutustua muiden tiedekuntien koulutusohjelmien tarjoamiin kokonaisuuksiin.

Sekä oman opintosuunnan opinnot että muut opinnot voivat sisältää myös kansainvälistymis- tai työelämäjakson.

Maisteriohjelman kursseihin pyritään mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua edistäviä näkökulmia. Lisäksi kaikki opiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja antavat opiskelijapalautetta maisteriopinnoista oppimisen tukijärjestelmän (HowULearn) kautta. Viimeksi mainituista suorituksista ei saa opintopisteitä.

Maisterintutkinnon lopputyö on nimeltään pro gradu -tutkielma. Pro gradu on itsenäinen tieteellinen työ. Tutkielman tekoon olet saanut harjoitusta kandidaatintutkinnossa (kandidaatintutkielma ja proseminaari). Seminaarityöskentely on kiinteä osa tutkielman tekoa.

Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitoja ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Lähtökohtaisesti tutkielma kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi, mutta muilla kielillä opetettavissa seminaareissa voidaan edellyttää, että opiskelija kirjoittaa tutkielmansa kyseisellä kielellä.

Pro gradu -tutkielman laadittuasi:

 • sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia,
 • osaat rajata ja käsitellä valitsemaasi tutkimusongelmaa,
 • hallitset omassa työssäsi tarvitsemasi teoriat ja tutkimusmenetelmät,
 • olet osoittanut perehtyneisyytesi tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen ja
 • kykenet käyttämään sujuvaa ja oikeaoppista kieltä tieteellisessä viestinnässä.

Kirjallisuuden opiskelu tarjoaa valmiuksia monelle erilaiselle uralle. Alalta valmistuneet työskentelevät tyypillisesti opetus- tai koulutustehtävissä, tiedotuksen ja viestinnän parissa tai kustannusalalla. Maisteriohjelma antaa hyvät valmiudet myös erilaisiin kulttuurialan tehtäviin sekä kirjasto- ja tutkimusalalle. Lisäksi sitä voi suositella kirjailijoiksi aikoville.

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 humanistia. Tutustu humanisteihin!

Maisteriohjelman suoritettuasi sinulla on filosofian maisterin tutkinto, joka on vaatimuksena monissa julkishallinnon tehtävissä ja joka voi olla palkkaan vaikuttava tekijä myös yksityisellä sektorilla.

Aineenopettajaksi valmistuvilla on omat kelpoisuusehtonsa. Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -opettajien pätevyysvaatimukset ovat samat:

 • opetettavan aineen opinnot: äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyteen edellytetään suomen kielen ja kirjallisuusaineen opinnot (perus- ja aineopinnot molemmista suoritetaan osana kandidaatintutkintoa, jommankumman aineen syventävät opinnot suoritetaan maisterintutkinnossa) sekä puheviestinnän opinnot (10 op),
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op); oikeus pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen opintojen aikana ja
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM).

Maisteriohjelmassa sinua opettavat kotimaiset ja ulkomaiset kirjallisuuden asiantuntijat, joiden kontaktien ja yhteistyöverkostojen kautta kansainvälistyminen tapahtuu luontevasti.

Opintojen aikana sinun on mahdollista myös lähteä opiskelijavaihtoon, jolloin suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa. Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmalla on monia yhteistyökumppaneita, joiden avulla ovet avautuvat useisiin pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin yliopistoihin. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Vaihtoon lähdetään useimmiten kandidaatintutkinnon aikana, mutta myös maisterintutkintoon on mahdollista sisällyttää vaihto-opiskelu.

Vaihtoon voit lähteä joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai voit hankkia vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Jos olet hankkinut vaihtopaikan itse, voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös maisterintutkintoon kuuluvan työharjoittelun.

Helsingin yliopistossa on paljon ulkomaalaisia opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, joihin kannattaa tutustua aktiivisesti. Voit esimerkiksi toimia tutorina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille.

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma tekee tiivistä yhteistyötä muiden humanistisen alan koulutusohjelmien kanssa. Yhteistä henkilökuntaa ja yhteisesti opetettuja kursseja meillä on taiteiden tutkimuksen, suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien, pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien, englannin kielen ja kirjallisuuden sekä kielten maisteriohjelmien kanssa.

Yliopiston ulkopuolella kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman tärkeimmät yhteistyökumppanit muodostuvat kulttuurialan toimijoista. Esimerkiksi kotimaiset kirjallisuuden ja taiteen alan yhdistykset (kuten Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tai Svenska litteratursällskapet i Finland) sekä maisteriohjelmassa edustettujen kieli- ja kulttuurialueiden seurat, kulttuuri- ja tiedekeskukset ja eri maiden suurlähetystöt tarjoavat paljon mahdollisuuksia yhteistoimintaan. Harjoittelupaikkoja löydät esimerkiksi lukuisista kirjakustantamoista, käännöstoimistoista ja kirjallisuuden alan messuilta.

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opettajat tutkivat monipuolisesti kirjallisuutta muuttuvassa maailmassa. Paljon tutkitaan nykykirjallisuutta, modernismia (tai modernismeja) ja post- tai jälkimodernismia ja avantgardea sekä kirjallisten tyylilajien ja suuntauksien, kuten realismin, vaiheita historian kuluessa.

Tutkimusympäristössä sijansa saavat kirjallisuuden historia, kerronnan tutkimus, lajien tutkimus (jonka piirissä runouden tutkimus on yksi kasvualue), tyylintutkimus ja uusina suuntauksina esimerkiksi kirjallisuuden ja tunteiden tutkimus. Tutkimuksessa käytettyjen monien teorioiden ja metodien kirjo heijastuu myös opetukseen ja antaa opiskelijoille valinnanmahdollisuuksia.

Tutkimusprojektit ovat usein monitieteisiä ja tieteidenvälisiä, mikä mahdollistaa tieteidenvälisen vuoropuhelun myös opetuksessa: tutkijat järjestävät luentokursseja, joihin kutsutaan puhujiksi monien alojen edustajia.

Helsingin yliopiston humanistissa tiedekunnassa harjoitettavaa tutkimusta on esitelty tiedekunnan sivustolla.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.

Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa pyrkiä johonkin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmaan. Luonteva hakukohde on filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma.

Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen pääset tutustumaan yleisemmin tohtorikoulutusta esittelevällä sivustolla.

Hakeminen
Alla on lista koulutusohjelman eri hakuvaihtoehdoista.
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen.

Tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Kaikki muu opintoihin tarvittava kirjastoista liikuntatiloihin ja oppimiskeskuksiin löytyy läheltä.

Humanisteilla on keskeinen merkitys yhteiskunnan eri alueilla: perinteisillä humanistisilla aloilla koulutuksen ja hallinnon piirissä, mutta myös talouden ja tekniikan maailmassa.

Lue lisää: www.helsinki.fi/hum

Humanistinen tiedekunta sijaitsee keskellä Helsinkiä ja opiskelijoille keskeisen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston sekä oppimiskeskus Aleksandrian välittömässä läheisyydessä Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät verkkosivuiltamme.

PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Käyntiosoite:
Puhelin: 02941 24140