Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Koulutus

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa lähtökohtana on, että lukeminen kannattaa. Uskomme, että kriittinen lukutaito on tulevaisuuden maailmassa yhä tärkeämpää. Pyrimme siihen, että ohjelmastamme valmistuu ajattelevia, empaattisia ja arvostelukykyisiä asiantuntioita, joilla on kyky toimia vastuullisesti ja ammattitaitoisesti monenlaisissa tehtävissä. 

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa koulutamme kirjallisuuden tuntemuksen ja teorioiden sekä kaunokirjallisten tekstien kriittisen lukemisen asiantuntijoita. Opinnoissa korostuu kirjallisten teosten analyysi ja perehtyminen kirjallisuuden teorioihin ja metodeihin, jotka toimivat analyysin välineinä. Tavoitteena on kirjallisuudelle ominaisten piirteiden, rakenteiden ja tyylikeinojen tuntemus. Tekstilähtöisyyttä täydentää tekstien ymmärtämistä ohjaavien historiallisten virtausten ja lajityyppien opiskelu – koko tekstienvälisyyden sekä kontekstien maailma, johon kirjalliset teokset sijoittuvat. Kaikki tämä auttaa meitä ymmärtämään taidetta ja kulttuuria laajemmin.

Kirjallisuuden maisterit sijoittuvat esimerkiksi tutkimuksen, kulttuurihallinnon, mainonnan, viestinnän ja kustannusalan tehtäviin. Maisteriohjelmassa kotimaiseen kirjallisuuteen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen erikoistuvat ja aineenopettajan pedagogiset opinnot suorittavat opiskelijat voivat valmistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi. Myös monet kirjailijat ovat opiskelleet kirjallisuustiedettä.

Tutkinnon suorittanut maisteri:

 • toimii työelämässä oman alansa asiantuntijana,
 • osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä ja pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon,
 • kykenee ratkaisemaan työssään esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia,
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen, jossa hyödyntää ja kriittisesti analysoi aiempaa tutkimusta ja
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja tarvittaessa täydentämään taitojaan ja asiantuntemustaan itsenäisellä opiskelulla tai projektikumppanien avulla.

Maisteriohjelman opetuskielet ovat lähtökohtaisesti suomi ja ruotsi, opetusta voidaan antaa myös englanniksi. Erikoistuessasi jonkin kielialueen kirjallisuuteen, voit suorittaa opintoja myös kyseisen kielialueen kielellä.

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma on ainoa monikielinen ja -kulttuurinen kaunokirjallisuuden analyysiin ja tuntemukseen keskittyvä maisteriohjelma Suomessa.

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opinnot sisältävät osioita, joissa voit kehittää kirjallisuuden tuntemustasi ja paneutua valitsemiisi kirjallisuuden tutkimusmenetelmiin ja analysointitapoihin. Opinnoissa on tekstianalyysin metodien lisäksi tärkeällä sijalla kirjallisuudenhistoriaan sekä kaunokirjallisuuteen perehtyminen. Voit erikoistua opinnoissasi yhden kielialueen kirjallisuuteen ja syventyä siten esimerkiksi kotimaiseen, pohjoismaiseen, englanninkieliseen, venäläiseen, ranskalaiseen tai saksalaisen kielialueen kirjallisuuteen.

Opintojen aikana kirjoitat pro gradu -tutkielman omalta erityisalaltasi. Sinulla on mahdollisuus valita tutkielmasi aihe oman kiinnostuksesi kohteista. Tutkielma voi käsitellä monenlaisia aihepiirejä, olla teoreettinen tai teoslähtöinen; voit paneutua valitsemaasi teemaan, lajiin, tyylilajiin, kerronnan ja tyylin kysymyksiin, jne. Voit tutkia kertomakirjallisuutta, runoutta tai muita kirjallisuuden lajeja ja ilmenemismuotoja. Maisteriohjelmassa on mahdollista syventyä myös esimerkiksi kirjallisuuden opetuksen kysymyksiin, maailmankirjallisuuteen, käännöskirjallisuuteen tai kirjallisuuden ja omaelämäkerran tai muiden tosiperäisten kertomusten suhteeseen. 

Tutkielmaa kirjoitetaan lukuvuoden kestävässä seminaarissa opettajan ohjauksella.

Opiskelumuotoina ovat luennot, harjoituskurssit ja muut ryhmäopetuksen kurssit, joilla kirjoitetaan esseitä. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan omaehtoiseen oppimiseen perustuvia ja työelämän vaatimuksiin harjaannuttavia opintokokonaisuuksia. Useimmat opintojaksot on mahdollista myös suorittaa kirjallisissa kuulusteluissa.

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa on paljon erikoistumisalasta riippumattomia opintoja. Opintojen suunnittelu nojautuu kuitenkin siihen, että valitset jonkin erikoistumisalan eli opintosuunnan. 

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opintosuuntia ovat:

 • kotimainen kirjallisuus
 • yleinen kirjallisuustiede
 • pohjoismainen kirjallisuus (ruotsinkielinen nordisk litteratur)
 • englanninkielinen kirjallisuus
 • venäläinen kirjallisuus
 • ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri
 • saksankielisten maiden kulttuuri ja kirjallisuus

Eri kielialueiden kirjallisuuksiin keskittyvissä opintosuunnissa sinun on hallittava kyseisen kielialueen kieltä. Voit vaihtaa opintosuuntaa opintojen aikana.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op) ja voit suorittaa maisterintutkinnon kahdessa lukuvuodessa kokopäiväisesti opiskellen.

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa tutkintosi rakenne riippuu siitä, erikoistutko kirjallisuudentutkimukseen vai opiskeletko äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi: 

 1. Voit erikoistua kirjallisuudentutkimukseen kaikissa opintosuunnissa ja tutkintosi koostuu tällöin seuraavista opinnoista: 
 • kirjallisuudentutkimuksen syventävät opinnot 90–120 op, joihin sisältyy tutkielma 30 op ja siihen liittyvä kypsyysnäyte 
 • valinnaiset opinnot enintään 30 op 

       2. Voit myös opiskella äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen opintosuunnassa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskelevien tutkintoon kuuluu: 

 • kirjallisuudentutkimuksen syventävät opinnot 60 op, joihin sisältyy tutkielma 30 op ja siihen liittyvä kypsyysnäyte 
 • pedagogiset opinnot 60 op 

Jos opiskelet aineenopettajaksi, muut opintosi koostuvat 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista. Muussa tapauksessa voit koostaa muut opintosi melko vapaasti koulutusohjelman tarjonnasta tai toisista koulutusohjelmista. Humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmat tarjoavat valmiiksi paketoituja 15, 30 tai 60 opintopisteen laajuisia opintokokonaisuuksia, joiden tarjonnasta valitsemalla voit ratkaisevasti edistää mahdollisuuksiasi hakeutua haluamallesi alalle. Sinun kannattaa myös tutustua muiden tiedekuntien koulutusohjelmien tarjoamiin kokonaisuuksiin.

Sekä oman opintosuunnan opinnot että muut opinnot voivat sisältää myös kansainvälistymis- tai työelämäjakson.

Maisteriohjelman kurssit sisältävät mahdollisuuksien mukaan myös työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua edistäviä näkökulmia. Lisäksi laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja annat palautetta maisteriopinnoista oppimisen tukijärjestelmän (HowULearn) kautta. Viimeksi mainituista suorituksista et saa opintopisteitä. 

Maisterintutkinnon lopputyö on nimeltään pro gradu -tutkielma. Pro gradu on itsenäinen tieteellinen työ. Tutkielman tekoon olet saanut harjoitusta kandidaatintutkinnossa (kandidaatintutkielma ja proseminaari). Seminaarityöskentely on kiinteä osa tutkielman tekoa.

Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitoja ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Lähtökohtaisesti tutkielma kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi, mutta muilla kielillä opetettavissa seminaareissa voidaan edellyttää, että opiskelija kirjoittaa tutkielmansa kyseisellä kielellä.

Pro gradu -tutkielman laadittuasi:

 • sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia,
 • osaat rajata ja käsitellä valitsemaasi tutkimusongelmaa,
 • hallitset omassa työssäsi tarvitsemasi teoriat ja tutkimusmenetelmät,
 • osaat perustella työhön liittyviä valintojasi ja päätelmiäsi muille ja ottamaan vastaan palautetta,
 • olet osoittanut perehtyneisyytesi tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen ja
 • kykenet käyttämään sujuvaa ja oikeaoppista kieltä tieteellisessä viestinnässä.

Kirjallisuuden opiskelu tarjoaa valmiuksia monelle uralle. Alalta valmistuneet työskentelevät tyypillisesti opetus- tai koulutustehtävissä, tiedotuksen ja viestinnän parissa tai kustannusalalla. Maisteriohjelma antaa hyvät valmiudet myös erilaisiin kulttuurialan tehtäviin sekä kirjasto- ja tutkimusalalle. Lisäksi sitä voi suositella kirjailijoiksi aikoville.

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 humanistia. Tutustu humanisteihin!

Maisteriohjelman suoritettuasi sinulla on filosofian maisterin tutkinto, joka on vaatimuksena monissa julkishallinnon tehtävissä ja joka voi olla palkkaan vaikuttava tekijä myös yksityisellä sektorilla.

Aineenopettajiksi valmistuvilla on omat kelpoisuusehtonsa. Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajien pätevyysvaatimukset ovat samat:

 • opetettavan aineen opinnot: äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyteen edellytetään suomen kielen ja kirjallisuusaineen opinnot (perus- ja aineopinnot molemmista suoritetaan osana kandidaatintutkintoa, jommankumman aineen syventävät opinnot suoritetaan maisterintutkinnossa) sekä puheviestinnän opinnot (10 op),
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op)
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM).

Huom. Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Ne, jotka vuonna 2019 valitaan suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa, eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Maisteriohjelmassa sinua opettavat kotimaiset ja ulkomaiset kirjallisuuden asiantuntijat, joiden kontaktien ja yhteistyöverkostojen kautta kansainvälistyminen tapahtuu luontevasti.

Opintojen aikana sinun on mahdollista myös lähteä opiskelijavaihtoon, jolloin suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa. Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmalla on monia yhteistyökumppaneita, joiden avulla ovet avautuvat useisiin pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin yliopistoihin. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Vaihtoon lähdetään useimmiten kandidaatintutkinnon aikana, mutta myös maisterintutkintoon on mahdollista sisällyttää vaihto-opiskelu.

Vaihtoon voit lähteä opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai voit hankkia vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Jos olet hankkinut vaihtopaikan itse, voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös maisterintutkintoon kuuluvan työharjoittelun.

Helsingin yliopistossa on paljon kansainvälisiä opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, joihin kannattaa tutustua aktiivisesti. Voit esimerkiksi toimia tuutorina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille.

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma tekee tiivistä yhteistyötä muiden humanistisen alan koulutusohjelmien kanssa. Yhteistä henkilökuntaa ja yhteisesti opetettuja kursseja on taiteiden tutkimuksen, suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien, pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien, englannin kielen ja kirjallisuuden sekä kielten maisteriohjelmien kanssa.

Yliopiston ulkopuolella kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman tärkeimmät yhteistyökumppanit muodostuvat kulttuurialan toimijoista. Esimerkiksi kotimaiset kirjallisuuden ja taiteen alan yhdistykset (kuten Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tai Svenska litteratursällskapet i Finland) sekä maisteriohjelmassa edustettujen kieli- ja kulttuurialueiden seurat, kulttuuri- ja tiedekeskukset ja eri maiden suurlähetystöt tarjoavat paljon mahdollisuuksia yhteistoimintaan. Harjoittelupaikkoja löydät esimerkiksi lukuisista kirjakustantamoista, käännöstoimistoista ja kirjallisuuden alan messuilta.

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opettajat tutkivat monipuolisesti kirjallisuutta muuttuvassa maailmassa. Tutkimuksen painopisteitä ovat nykykirjallisuus, modernismi (tai modernismit), post- tai jälkimodernismi ja avantgarde sekä kirjallisten tyylilajien ja suuntauksien, kuten realismin, vaiheet historian kuluessa sekä kirjallisuuden ja tunteiden tutkimus. 

Tutkimusympäristössä sijansa saavat kirjallisuuden historia, kerronnan tutkimus ja teoria, lajien tutkimus (jonka piirissä runouden tutkimus on yksi kasvualue), tyylintutkimus, kirjallisuuden ja muiden taiteiden suhteet ja uusina suuntauksina esimerkiksi kirjallisuuden ja tunteiden tutkimus. Tutkimuksessa käytettyjen monien teorioiden ja metodien kirjo heijastuu myös opetukseen ja antaa opiskelijoille valinnanmahdollisuuksia.

Tutkimusprojektit ovat usein monitieteisiä ja tieteidenvälisiä, mahdollistaen tieteidenvälisen vuoropuhelun myös opetuksessa: tutkijat järjestävät luentokursseja, joihin kutsutaan puhujiksi monien alojen edustajia.

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa harjoitettavaa tutkimusta on esitelty maisteriohjelman verkkosivuilla

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.

Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa pyrkiä johonkin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmaan. Luonteva hakukohde on filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma.

Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen pääset tutustumaan yleisemmin tohtorikoulutusta esittelevällä sivustolla.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen. Humanistina osaat vertailla eri näkökantoja, arvioida niitä kriittisesti ja muodostaa oman perustellun kantasi. Kykenet myös esittämään käsityksesi argumentoiden vakuuttavasti ja ymmärrettävästi.

Humanistisessa tiedekunnassa koulutetaan avaraan ja kriittiseen ajatteluun kykeneviä ja päteviä tieteentekijöitä sekä sivistyneitä opettajia erilaisiin oppilaitoksiin ja muita asiantuntijoita ammatillisiin tehtäviin muun muassa kirjastoihin, tiedotusvälineisiin, taide- ja kulttuurilaitoksiin, kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja organisaatioihin sekä yritysmaailmaan.

Humanistinen tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Aivan Helsingin sydämessä sijaitseva monitieteinen keskustakampus on Helsingin yliopiston suurin kampus. Opiskelijoille keskeinen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjasto sekä oppimiskeskus Aleksandria ovat keskustakampuksen välittömässä läheisyydessä. Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla.

Kampuksella on myös Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston toimipiste sekä Helsingin yliopiston kielikeskus. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella. Keskustakampuksella tehdään myös paljon tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä niin opiskelussa kuin tutkimuksessakin.

Lue lisää keskustakampuksen tiloista ja palveluista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.