Kielten maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Koulutus

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tarjoama kielten maisteriohjelma on kielivalikoimaltaan laajin maisteriohjelma Suomessa. Se valmistaa maistereita 22 Euroopan, Aasian, Afrikan ja Lähi-Idän kielestä (ks. kohta Pääaineen tai erikoistumisalan valinta) ja huolehtii tällä tavoin Suomen kielivarannon monipuolisuudesta sekä työelämän että tieteen tarpeita silmällä pitäen.

Valmistuttuasi kielten maisteriohjelmasta

 • olet yhden tai useamman kielen aineenopettaja tai asiantuntija, jolla on hyvät valmiudet toimia monissa tehtävissä, joissa vaaditaan syvällistä kielen ja kielialueen kulttuurin tuntemusta (ks. tarkemmin kohta Uramahdollisuudet),
 • sinulla on selkeä kuva siitä, miten voit yliopiston jälkeenkin arvioida osaamistasi ja kehittää sitä tarpeittesi mukaan.

Kielitaitosi on edistynyt niin, että

 • osaat analysoida kielen rakenteita ja tunnet kielen käyttöä ohjaavat periaatteet,
 • kykenet tarkastelemaan monipuolisesti omaa ja muiden kielenkäyttöä ja arvioida sen sopivuutta eri tarkoituksiin ja kielenkäyttötilanteisiin,
 • tunnet tieteellisen kirjoittamisen käytännöt ja pystyt soveltamaan niitä monissa edistyneempää kielitaitoa vaativissa työtehtävissä,
 • osaat hakea kieltä ja kulttuuria koskevaa tietoa sekä perinteisistä tiedonlähteistä (kirjastot, arkistot) että sähköisistä julkaisutietokannoista, sanakirjoista ja tekstipankeista,
 • uskallat käyttää kieltä suullisesti myös vaativammissa tilanteissa kuten akateemisessa keskustelussa ja alustuksissa,
 • pystyt kartuttamaan tietojasi kielialueen kirjallisuudesta, kulttuurista ja yhteiskunnasta alkuperäiskielellä ja osaat hyödyntää niitä asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Maisteriohjelman jälkeen sinulla on myös monia yleisiä valmiuksia, joista on hyötyä työelämässä:

 • osaat jäsennellä kulttuurien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä monesta eri näkökulmasta ja sijoittaa ne laajempaan historialliseen, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin,
 • osaat etsiä, soveltaa ja tuottaa tietoa sekä tunnistaa ongelmia ja hakea niihin ratkaisuja itsenäisesti ja oma-aloitteisesti,
 • uskallat tarttua tehtäviin, joiden suorittaminen edellyttää argumentointitaitoja, luovuutta, kriittistä ajattelua ja eettistä arviointia,
 • osaat suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti isojakin projekteja, jotka vaativat eri työvaiheiden tunnistamista ja arviointia, realistisen aikataulun laatimista, pitkäjänteistä työskentelyä ja kykyä toimia ryhmän jäsenenä.

Se, kuinka paljon opetuksessa käytetään suomen lisäksi opiskelemaasi kieltä, vaihtelee  opintosuunnittain. Sama koskee myös kieliä, joilla suoritat yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuksia. Maisteriohjelma ja opintosuunnat voivat tarjota myös englanninkielisiä kursseja.

Kielten maisteriohjelmassa opiskelet valitsemaasi kieltä, kielialueen kulttuuria ja kirjallisuutta ja opit samalla hahmottamaan monia ihmistieteiden keskeisiä kysymyksiä kuten

 • Mikä on kielen ja ajattelun, kielen ja yhteiskunnan tai kielen ja kulttuurin välinen suhde?
 • Miten kielenkäyttö heijastaa, rakentaa ja muokkaa ihmisten sosiaalista asemaa ja heidän keskinäisiä suhteitaan?
 • Miten eettiset ja esteettiset arvot, asenteet, ideologia ja valtasuhteet heijastuvat ja rakentuvat kielenkäytössä?
 • Miten tiedotusvälineet ja sosiaalinen media vaikuttavat kieleen ja sen käyttöön ja miten kielellä vaikutetaan?
 • Miten yhteiskunnan ja työelämän muutokset heijastuvat kielessä?
 • Mikä on kielen, kielitaidon ja kieliasiantuntijuuden merkitys työelämässä?

Kielten maisteriohjelmassa totut moniin erilaisiin tapoihin oppia. Perinteisen luento-opetuksen ja kirjatenttien rinnalla keskeisellä sijalla ovat kurssit, joilla perehdyt yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa tutkimusaineistoihin, tietokantoihin ja lähdekirjallisuuteen, teet kirjallisia, suullisia tai multimodaalisia esityksiä käsiteltävistä aiheista, opettelet pari- ja ryhmätyöskentelyä erilaisissa ympäristöissä ja harjoittelet oman ja muiden oppimisen arviointia ja palautteen antamista. Koulutusohjelman opiskelijoille tarjottavat yhteiset kurssit ja projektit ovat oivallinen tapa nähdä eri kieliin, kulttuureihin ja kommunikaatioon liittyviä kysymyksiä uudessa valossa, tunnistaa ja analysoida niiden yhtäläisyyksiä ja eroja ja tutustua työelämään. Olennainen osa maisterikoulutuksen sisältöä on myös tutustuminen eri tutkimusmenetelmiin ja lähestymistapoihin sekä niihin liittyviin sähköisiin aineistoihin ja ohjelmistoihin.

Maisteriohjelman opintojen keskiössä ovat valitsemasi opintosuunnan opinnot (ks. kohta Pääaineen tai erikoistumisalan valinta alla). Niihin kuuluvan pro gradu -tutkielman tekeminen  on itsessään monipuolinen oppimistapahtuma, jonka tuloksena opit konkreettisella tavalla paitsi tieteen tekemisen perusteet myös suuren joukon työelämän kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja (ks. kohta Opinnäytetyö). Muihin opintoihin liittyvien itsenäisten valintojen kautta luot mahdollisuuksia toteuttaa ammatillisia haaveitasi. Kielten kandi- ja maisteriohjelma tarjoavat poikkeuksellisen laajan valikoiman muiksi opinnoiksi sopivia kieliä.

Kielten maisteriohjelma sisältää yhdeksän opintosuuntaa:

 • Aasian kielet (japani, kiina, korea, hindi)
 • Afrikan ja Lähi-Idän kielet (arabia, heprea, somali, swahili)
 • Antiikin kielet ja kirjallisuus (kreikka, latina)
 • Iberoromaaninen filologia (espanja, portugali)
 • Italialainen filologia
 • Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri
 • Saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri
 • Slavistiikka ja baltologia (slaavilaiset ja balttilaiset kielet)
 • Venäjän kieli ja kirjallisuus

Opintosuunnat määrittävät opiskelijan opintopolun eli opinnot, jotka opiskelijan tulee suorittaa.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op) ja voit suorittaa sen kahdessa lukuvuodessa kokopäiväisesti opiskellen. Ohjelmaan kuuluvat seuraavat opinnot:

 • vähintään 60 op valitsemasi opintosuunnan syventäviä opintoja, joihin sisältyy tutkielma 30 op ja siihen liittyvä yhden sivun kypsyysnäyte
 • enintään 60 op muita opintoja

Valitsemasi opintosuunnan syventävissä opinnoissa kehität asiantuntijuuttasi opiskelemassasi kielessä ja opintosuunnan edustamalla tieteenalalla. Seminaarin ja tutkielman kirjoittamisen jälkeen sinulla on myös monia nykyisen työelämän edellyttämiä yleisiä taitoja ja valmiuksia.

Jos opiskelet aineenopettajaksi, muut opintosi koostuvat 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista. (ks. erilliset ohjeet pedagogisista opinnoista yliopiston opiskelijan ohjeista)

Muussa tapauksessa voit koostaa muut opintosi melko vapaasti koulutusohjelman tarjonnasta tai toisista koulutusohjelmista. Humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmat tarjoavat 15, 30 tai 60 opintopisteen laajuisia opintokokonaisuuksia eli moduuleja, joista tekemilläsi valinnoilla voit ratkaisevasti edistää mahdollisuuksiasi hakeutua haluamallesi alalle. Sinun kannattaa myös tutustua muiden tiedekuntien koulutusohjelmien tarjoamiin kokonaisuuksiin.

Sekä oman opintosuunnan opinnot että muut opinnot voivat sisältää myös kansainvälistymis- tai työelämäjakson.

Maisteriohjelman kursseihin pyritään mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua edistäviä näkökulmia. Lisäksi kaikki opiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja antavat opiskelijapalautetta maisteriopinnoista oppimisen tukijärjestelmän (HowULearn) kautta. Viimeksi mainituista suorituksista ei saa opintopisteitä.

Maisterintutkinnon lopputyö on nimeltään pro gradu -tutkielma. Pro gradu on itsenäinen tieteellinen työ, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Tutkielman tekoa olet harjoitellut kandidaatintutkinnossa (proseminaari ja kandidaatintutkielma). Kiinteä osa pro gradun tekoa on seminaarityöskentely.

Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäiseen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Lisäksi tutkielman tekeminen auttaa sinua kehittämään projektinhallinnan taitoja ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Tutkielman kieli riippuu kielestä, jota opiskelet. Jos olet aloittanut kielen opiskelun alkeista kandinopinnoissa, voit kirjoittaa tutkielman suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos kandinopinnot ovat edellyttäneet aikaisempaa kielen opiskelua esimerkiksi lukiossa, kirjoitat tutkielmasi pääsääntöisesti opiskelemallasi kielellä.

Pro gradu -tutkielman laadittuasi

 • sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia,
 • osaat rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa,
 • hallitset omassa työssä käyttämäsi teoriat ja tutkimusmenetelmät,
 • olet perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen myös opiskelemallasi kielellä,
 • kykenet tieteelliseen viestintään ja aineiston analysointiin ja tulkintaan.

Valmistuttuasi sinulla on erinomaiset mahdollisuudet toimia sellaisissa liike-elämän, teollisuuden, kulttuurielämän ja julkishallinnon tehtävissä, joissa vaaditaan opiskelemasi kielen ja kulttuurin tuntemusta. Mahdollisuuksiasi laajentavat lisäksi opinnot, jotka olet suorittanut kandi- tai maisteriohjelmassa oman opintosuuntasi opintojen lisäksi. Myös vaihto-opiskelu ulkomailla ja työharjoittelu vaikuttavat usein myönteisesti työuran muotoutumiseen.

Kielten maisteriohjelmasta valmistuttuasi voit suuntautua tutkijan uralle tai hakeutua kielten ja kulttuurien asiantuntijaksi moniin yhteiskunnan ja työelämän tehtäviin, esimerkiksi

 • opetustehtäviin (esim. koulut, lukiot, aikuiskoulutus, maahanmuuttajille suunnattu kielikoulutus, yritysten järjestämä vieraskielinen opetus ja kielikoulutus),
 • kieleen ja kulttuurin liittyvään yritystoimintaan (esim. monikielisen verkkosisällön ja palveluiden tuotanto, kieli- ja kulttuurikonsultointi, kieliteknologia, sanakirjatyö)
 • asiantuntijatehtäviin esim. vientiyrityksissä, EU:ssa, ministeriöissä, kuntien virastoissa tai suomalaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä,
 • kansainväliseen viestintään liittyviin tehtäviin (esim. tiedotusvälineet, uutistoimistot),
 • hallinnollisiin tehtäviin, esim. kielikoulutuksen suunnittelijaksi tai koordinaattoriksi.

Kääntäjien ja tulkkien koulutus tapahtuu Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa.

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 humanistia, joista suuri osa on valmistunut kielten maisteriohjelman kielistä. Tutustu humanisteihin!

Kielten maisteriohjelman suoritettuasi sinulla on filosofian maisterin tutkinto, joka on edelleenkin vaatimuksena monissa julkishallinnon tehtävissä ja joka voi olla palkkaan vaikuttava tekijä myös yksityisellä sektorilla (ks. kohta Uramahdollisuudet edellä).

Peruskoulun ja lukion aineenopettajan pätevyyden voi saada seuraavissa kielten maisteriohjelman kielissä: saksa, ranska, espanja, italia, portugali, venäjä, latina, kiina ja japani.

Saat aineenopettajan pätevyyden, kun sinulla on suoritettuina

 • opetettavan aineen opinnot (ensimmäisestä opetettavasta aineesta oman tieteenalasi perus-, aine- ja syventävät opinnot; lisäksi voit suorittaa toisesta opetettavasta aineesta valinnaisina opintoina perus- ja aineopinnot),
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op)
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM).

Huom. Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Ne, jotka vuonna 2019 valitaan suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa, eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Kielten maisteriohjelma opiskelijoineen ja opettajineen muodostaa monikielisen ja ‑kulttuurisen yhteisön, joka tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua paitsi yhteisön sisällä myös sen ulkopuolelle esimerkiksi  opiskelija- ja opettajavaihdon ja ulkomailla tapahtuvan harjoittelun kautta.

Opiskelijavaihto on erinomainen tapa kansainvälistyä, koska vaihdossa suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa tai suorittaa opintoja, joita Helsingin yliopistossa ei ole tarjolla. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Vaihtoon lähdetään useimmiten kandiohjelman aikana, mutta myös maisteriohjelman opintoihin on mahdollista sisällyttää vaihto-opiskelu.

Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkien vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös työharjoittelun.

Helsingin yliopistossa on paljon ulkomaalaisia opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, joihin kannattaa tutustua aktiivisesti. Voit esimerkiksi toimia tuutorina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille .

Kielten maisteriohjelma toimii tiiviissä yhteistyössä monien muiden maisteriohjelmien kanssa. Eri maisteriohjelmilla voi olla esimerkiksi kokonaan tai osittain yhteisiä kursseja ja seminaareja. Kielten maisteriohjelmalla on tiiviit yhteydet mm. seuraaviin maisteriohjelmiin:

 • Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma
 • Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma
 • Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma
 • Master's Programme in English Studies
 • Master's Programme in Intercultural Encounters
 • Master's programme Linguistic Diversity in the Digital Age
 • Master's Programme in Russian Studies

Maisteriohjelmalla ja sen opintosuunnilla on yhteyksiä myös moniin suomalaisiin ja ulkomaisiin yliopistoihin, mikä näkyy mm. vilkkaana opiskelija-, opettaja- ja tutkijavaihtona sekä yhteisinä kursseina, tutkimusprojekteina ja julkaisuina. Maisteriohjelma kehittää aktiivisesti suhteitaan työelämän eri toimijoiden kuten koulujen, järjestöjen, viranomaisten ja yritysten kanssa.

Kielten maisteriohjelman opintosuunnissa koulutuksen ja tutkimuksen painopiste on usein niissä kieleen, kielen käyttöön ja kulttuuriin liittyvissä kysymyksissä, jotka ovat nykyelämän kannalta ajankohtaisia. Niitä ovat mm. kielellinen vuorovaikutus, kielenopetus, kieliteknologia, kaksi- ja monikielisyys, lisääntyvä kansainvälistyminen ja liikkuvuus, globalisaatio, kaupungistuminen ja nousevat taloudet. Monissa opintosuunnissa harjoitetaan myös teoreettisesti painottunutta kielen ja kirjallisuuden tutkimusta sekä historiallista kielitiedettä.

Helsingin yliopiston humanistissa tiedekunnassa harjoitettavaa tutkimusta on esitelty tiedekunnan verkkosivuilla.  

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.

Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa pyrkiä johonkin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmaan. Niitä ovat mm.

Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen pääset tutustumaan yleisemmin täältä.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen. Humanistina osaat vertailla eri näkökantoja, arvioida niitä kriittisesti ja muodostaa oman perustellun kantasi. Kykenet myös esittämään käsityksesi argumentoiden vakuuttavasti ja ymmärrettävästi.

Humanistisessa tiedekunnassa koulutetaan avaraan ja kriittiseen ajatteluun kykeneviä ja päteviä tieteentekijöitä sekä sivistyneitä opettajia erilaisiin oppilaitoksiin ja muita asiantuntijoita ammatillisiin tehtäviin muun muassa kirjastoihin, tiedotusvälineisiin, taide- ja kulttuurilaitoksiin, kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja organisaatioihin sekä yritysmaailmaan.

Humanistinen tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Aivan Helsingin sydämessä sijaitseva monitieteinen keskustakampus on Helsingin yliopiston suurin kampus. Opiskelijoille keskeinen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjasto sekä oppimiskeskus Aleksandria ovat keskustakampuksen välittömässä läheisyydessä. Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla.

Kampuksella on myös Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston toimipiste sekä Helsingin yliopiston kielikeskus. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella. Keskustakampuksella tehdään myös paljon tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä niin opiskelussa kuin tutkimuksessakin.

Lue lisää keskustakampuksen tiloista ja palveluista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.