Kielten kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Kielten kandiohjelmassa opit ymmärtämään, miten kieli toimii kulttuurissa, yhteiskunnassa ja kulttuurien välisessä viestinnässä. Sen lisäksi kehität taitoasi yhdessä tai useammassa kielessä.

Kandiohjelman opintosuunnat jakautuvat kolmeen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä ovat ne kielet, joiden opintojen aloittaminen edellyttää aikaisempaa peruskielitaitoa: englanti, espanja, italia, portugali, ranska, saksa, venäjä ja venäjä äidinkielenä.

Toisen ryhmän muodostavat kielet, joiden opinnot eivät edellytä aikaisempaa kielitaitoa: antiikin kreikka, arabia, eteläslaavilaiset kielet (erityisesti bosnia/kroaatti/montenegro/serbia), heprea, hindi, japani, kiina, korea, latina, latvia, liettua, swahili, puola ja tšekki. Huomaa, että näistä vain osa ottaa uusia opiskelijoita joka vuosi (ks. kohtaa ”Pääaineen ja erikoistumisalan valinta” alempana). Näihin kieliin haetaan hakukohteen ”maailman kielet ja kielitieteet” kautta.

Kolmannen ryhmän muodostaa lingvistiikka, jossa tutkitaan ja vertaillaan kaikkia maailman kieliä ja etsitään ihmiskielten yhteisiä ominaisuuksia yleisen kielitieteen, fonetiikan ja kieliteknologian menetelmin. Myös lingvistiikkaan haetaan hakukohteen ”maailman kielet ja kielitieteet” kautta.

Ohjelma tekee läheistä yhteistyötä kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman kanssa.

Kandiohjelmasta valmistuttuasi sinulla on hyvä kielitaito valitsemassasi kielessä ja osaat myös analysoida kielen rakennetta, tunnet kielen välittämää kirjallisuutta ja muuta kulttuuria ja ymmärrät, mikä on kielen rooli yhteiskunnassa ja kansainvälisessä viestinnässä. Lingvistiikan opintosuunnassa opitaan erityisesti kielten analyysin yleisiä taitoja, joita voi soveltaa sekä tuttujen kielten että myös esimerkiksi pienten uhanalaisten kielten tutkimukseen.

Kandiohjelmassa opit kuvaamaan kielitaitoasi ja omia taitojasi kielen, kielenkäytön ja kielen kulttuuriympäristön asiantuntijana. Valmistuttuasi sinulla on valmiudet jatkaa maisteriohjelmissa, joista voit valmistua esimerkiksi kielenopettajaksi, kääntäjäksi, tulkiksi tai muuksi kielialan ammattilaiseksi.

Kandiohjelman opetuskielet ovat suomi ja opiskeltava kieli. Suuremmissa kielissä voi olla myös ruotsinkielisiä kursseja. Englantia käytetään apuna joidenkin alkeista alkavien kielten kursseilla, kun opettaja on ulkomaalaissyntyinen.

Useimmissa kielissä päämääränä on opiskelijoitten kielitaidon karttuessa siirtyä käyttämään opetuksessa yksinomaan kyseistä kieltä. Eri kielissä tämä tapahtuu eri vaiheessa opintoja.

Tarjoamme sinulle monipuolista opetusta, jossa

 • saat perustiedot kielen rakenteesta tai laajennat ja syvennät jo aikaisempia tietojasi
 • opit soveltamaan oppimaasi tietoa käytännössä ja parannat näin suullista ja kirjallista kielitaitoasi
 • opit pohtimaan kielten rakenteellisia eroja ja yhteneväisyyksiä
 • tutustut kielialueesi kulttuuritaustaan ja kirjallisuuteen sekä maantieteellisen sijainnin aiheuttamaan kielelliseen vaihteluun
 • perehdyt erilaisiin tapoihin tutkia kieltä
 • opit tiedostamaan koulutuksesi monipuolisuuden ja tavat hyödyntää sitä työelämässä

 Lisäksi opit työelämän perustaitoja:

 • osaat hankkia tarpeellista tietoa ja suhtautua siihen kriittisesti
 • osaat hahmottaa kokonaisuudet monipuolisesti
 • osaat hallita ajankäyttöäsi ja laatia itsenäisen työn
 • osaat esittää tietosi selkeästi muille

Koulutus sisältää sekä pakollisia että valinnaisia luento- tai harjoituskursseja. Osa opinnoista suoritetaan kirjatentissä tai kotiesseillä. Koulutukseen sisältyy harjoitustehtäviä, ryhmätöitä ja omaa aktiivisuutta edellyttävää itsenäistä työskentelyä ja tiedonhakua. Kandiohjelman yhteiset kurssit tarjoavat perustietoa erilaisista kielen lähestymistavoista (yleinen kielitiede, kirjallisuustiede, käännöstiede, opetukseen sovellettu kielitiede jne.)  ja tutkimusmetodologiasta, ja ne auttavat oman kanditutkielman laatimisessa sekä tulevan maisteriohjelman valinnassa.

Opinnot sisältävät työelämäjakson ja asiantuntijatehtäviin valmentavia jaksoja.

Kandiohjelma pyrkii ohjaamaan mahdollisimman monen opiskelijan vaihto-opintoihin ulkomaille, yleensä sellaiseen maahan, jossa opiskeltavaa kieltä puhutaan.

Opintosuunta (jokin kieli tai lingvistiikka) valitaan jo hakuvaiheessa. Voit hakea suureen osaan opintosuunnista vuosittain; näitä ovat antiikin kreikka, englanti, espanja, italia, latina, lingvistiikka, portugali, ranska, saksa, venäjä ja venäjä äidinkielenä. Seuraavat opintosuunnat ottavat opiskelijoita vain parittomina vuosina (2017, 2019 jne.): arabia, eteläslaavilaiset kielet, hindi, japani, liettua ja tšekki. Vain parillisina vuosina (2018, 2020 jne.) uusia opiskelijoita ottavat heprea, kiina, korea, latvia, puola ja swahili. Avoimen väylän haussa ja siirtohaussa voit kuitenkin hakea kaikkiin edellä mainittuihin opintosuuntiin vuosittain.

Opiskelijan tutkintoon mahtuu myös toinen kieli tai muu koulussa opetettava aine niin laajana, että kandiohjelman jälkeen hänellä on mahdollisuus valmistua maisteriohjelmasta kahden aineen opettajaksi. Toisen kielen ottaminen tutkintoon voi vaatia tasokokeen suorittamista kyseisessä kielessä. Useimmat niistä kielistä, joissa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, ovat kuitenkin vapaasti valittavissa tutkinnon toiseksi kieleksi.

Pienempiä opintokokonaisuuksia tarjotaan ajoittain myös sellaisista kielistä, jotka eivät ole täysimittaisia opintosuuntia: baski, galego, hollanti, katalaani,nykykreikka, persia, sanskrit, somali, turkki, ukraina ja urdu.

Humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:

 • tieteenalaopinnot (sisältävät kandiohjelman yhteisiä opintoja sekä oman opintosuuntasi perus- ja aineopintokokonaisuudet)
 • valinnaiset opinnot (omasta tai muista kandiohjelmista, voivat sisältää perus- ja aineopintokokonaisuuksia)
 • yleisopinnot (15 opintopistettä kaikille yhteisiä kieli- ja viestintäopintoja ja tietotekniikkaopintoja)

HuK-tutkinnon tavoiteaika on kolme vuotta kokopäiväisiä opintoja.

Opintojen alussa suoritat oman opintosuuntasi perusopintoja ja koko kandiohjelman yhteisiä opintoja. Sen jälkeen etenet opintosuuntasi aineopintoihin ja valinnaisiin opintoihin. Yleensä opintojen alussa suoritat opintoja etukäteen suunnitellun aikataulun mukaan, mutta mitä pidemmälle etenet, sitä enemmän voit itse vaikuttaa siihen, mitä opintoja suoritat missäkin järjestyksessä.

Valinnaisia opintoja voit ottaa oman mielenkiinnon ja urasuunnittelun pohjalta. Voit ottaa niitä omasta kandiohjelmastasi, omasta tiedekunnasta ja kaikista muistakin tiedekunnista, joten valikoima on Suomen suurin jo oman yliopiston sisällä. Suurinta osaa oman tiedekunnan aineista voi opiskella vapaasti, ja vapaasti opiskeltavia aineita löytyy myös Helsingin yliopiston muista tiedekunnista. Lisäksi voit suorittaa Joustavan opinto-oikeuden opintoja (JOO)muissa Suomen yliopistoissa (silloin kun ainetta ei ole tarjolla Helsingin yliopistossa) sekä ulkomailla (esimerkiksi opiskelijavaihdossa).

Yleisopinnot suoritetaan useimmiten kahden ensimmäisen opintovuoden aikana.

Opintoja suoritat suunnitelmallisesti. Opintosi alkavat opintoihin orientoivalla jaksolla, jonka aikana laadit ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (hopsin). Myöhemmin päivität tekemääsi suunnitelmaa. Oman opintosuuntasi opettajat ovat tukena opintojen suunnittelussa. Alkuvaiheessa myös toiset opiskelijat (opiskelijatuutorit) antavat vertaistukea.

Kandidaatintutkinnon lopputyö on nimeltään kandidaatintutkielma. Kandidaatintutkielma on itsenäinen tieteellinen työ, jossa käytät hyväksesi edeltävillä kursseilla oppimiasi tietoja ja taitoja. Tutkielma kirjoitetaan osana proseminaari-kurssia, jossa tieteellistä tutkimusta ja kirjoittamista erityisesti harjoitellaan.

Kielten kandiohjelmassa tutkielma kirjoitetaan joissakin aineissa suomeksi tai ruotsiksi ja joissakin opiskeltavalla vieraalla kielellä. Yhteiset äidinkielen opinnot antavat valmiuksia akateemiseen kirjoittamiseen suomeksi tai ruotsiksi. Eri kieliaineissa voi tämän lisäksi olla kursseja akateemisesta kirjoittamisesta opiskeltavalla vieraalla kielellä.

Tutkielman tavoitteena on, että opit tutkimuksen teon perusperiaatteita ja osaat laatia tieteellisen raportin. Työssäsi esität rajatun tutkimusongelman ja käsittelet sitä aiempaa tieteellistä tietoa avuksi käyttäen ja soveltaen. Tutkielmaa tehdessäsi perehdyt yhteen oppiaineesi osa-alueeseen muita siihenastisia opintojasi syvällisemmin; voit kehittää vahvuuksiasi ja löytää uusia mielekkäitä akateemisen kiinnostuksen kohteita. Tämä on haastavaa ja mielenkiintoista.

Kandidaatintutkielman laadittuasi:

 • osaat rajata tutkimusaiheen ja etsiä siihen soveltuvaa materiaalia ja tutkimuskirjallisuutta
 • osaat muotoilla tutkimusongelman tai -kysymykset ja tutkimuksen tavoitteet
 • osaat esitellä aiheeseen liittyvää teoriaa, käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tuoda esiin ja käsitellä aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta
 • osaat kerätä aineistoa ja analysoida sitä tutkimusaiheeseesi soveltuvilla menetelmillä
 • osaat tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa johtopäätöksiäsi perustelevan tutkimusraportin
 • tunnet oman tieteenalan tieteelliset käytännöt
 • koet olevasi oman tutkimusaiheesi asiantuntija.

Työpaikat, joihin voit valmistuttuasi sijoittua, riippuvat siitä, mihin päätät keskittyä kandiopinnoissasi ja mihin maisteriohjelmaan jatkat kandidaatintutkinnon jälkeen. Kandidaatintutkintoon kuuluu opintosuuntasi, kuten englannin, japanin tai lingvistiikan opintojen lisäksi kandiohjelman yhteisiä opintoja, työelämäopintoja ja valinnaisia opintoja, jotka auttavat sinua valitsemaan sen uratavoitteen, jota kohti opinnoissasi suuntaat.

Tavanomaisimpia uravaihtoehtoja ovat aineenopettajan ja kääntäjän tehtävät. Aineenopettajaksi voit valmistua, jos opintosuuntasi on jokin peruskoulussa tai lukiossa opetettavista aineista. Opettajaksi aikovien tulee jatkaa sellaiseen maisteriohjelmaan, joka antaa muodollisen pätevyyden opettajaksi. Sinun on kuitenkin opiskeltava opetettavia aineita, kuten kieliä, jo kandidaatintutkinnossasi. Kääntäjäksi tai tulkiksi voit valmistua hakeutumalla kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan, jonka suoritettuasi voit tietyissä kielissä hakea myös oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä tai oikeustulkkina.

Yllä mainittujen tehtävien lisäksi kieli- ja kulttuuriosaamista tarvitaan monella eri alalla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Voit vaikuttaa uranäkymiisi itse, erityisesti valinnaisilla opinnoilla, joita Helsingin yliopisto tarjoaa Suomessa monipuolisimmin. Oman yliopistosi lisäksi voit suorittaa Joustavan opinto-oikeuden opintoja (JOO) muissa suomalaisissa yliopistoissa tai lähteä vaihto-opiskelijaksi ulkomaille.

Opettajan, kääntäjän ja tulkin ammattien lisäksi voit päätyä hyvinkin erilaisiin koulutuksen, viestinnän ja kulttuurialan asiantuntijatehtäviin. Opinnoistasi riippuen työpaikkasi voi löytyä liike-elämästä, vientiteollisuudesta, ulkoasiainhallinnosta, kansainvälisestä organisaatiosta, matkailualalta tai julkiselta sektorilta. Voit myös suuntautua tutkijanuralle yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa.

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 humanistia. Tutustu humanisteihin

Voit valmistua koulujen aineenopettajaksi, jos opintosuuntasi on englanti, espanja, italia, japani, kiina, latina, portugali, ranska, saksa tai venäjä. Valinnaisiksi opinnoiksi kannattaa valita perus- ja aineopinnot jostakin toisesta koulussa opetettavasta kielestä tai ainakin jostakin toisesta koulussa opetettavasta aineesta. Opettajaksi valmistutaan kielten maisteriohjelmassa tai English Studies -maisteriohjelmassa, joissa opettajan pakollisiin pedagogisiin opintoihin on erillinen haku.

Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan

 • opetettavan aineen opinnot (ensimmäisestä opetettavasta aineesta perus-, aine- ja syventävät opinnot, lisäksi voit suorittaa toisesta opetettavasta aineesta valinnaisina opintoina perus- ja aineopinnot),
 • opettajan pedagogiset opinnot  (60 op, oikeus pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen opintojen aikana),
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM eli filosofian maisterin tutkinto).

Suorittamalla koulussa opetettavan aineen perus-, aine- ja syventävät opinnot saat opettajan pätevyyden kyseisessä aineessa sekä peruskouluun että lukioon. Jos suoritat opintoja myös toisessa aineessa, joka antaa opettajan pätevyyden, riittää sekä peruskoulua että lukiota varten kyseisessä aineessa perus- ja aineopintojen suorittaminen.

Kielten kandiohjelma opiskelijoineen ja opettajineen muodostaa monikielisen ja -kulttuurisen yhteisön, joka tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua paitsi yhteisön sisällä myös sen ulkopuolelle opiskelijavaihdon ja ulkomailla tapahtuvan työharjoittelun kautta. Opiskelijat voivat myös esimerkiksi toimia tuutoreina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille. Humanistisessa tiedekunnassa toimii laaja  joukko opettajia ja tutkijoita, joiden tausta on kansainvälinen ja jotka siten tuovat opintoihin kansainvälistä näkökulmaa.

Erinomainen tapa kansainvälistyä on lähteä opiskelijavaihtoon, missä voit suorittaa osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa  mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Sopiva aika  opiskelijavaihdolle on usein kandidaatintutkinnon loppuvaiheessa.  Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkimalla vaihtopaikan itsenäisesti.  Kaikkiin yliopiston tarjoamiin vaihto-ohjelmiin kuuluu apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös työharjoittelun.

Kielten kandiohjelma on läheisessä yhteistyössä kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman kanssa, ja ohjelmilla on yhteisiä opintojaksoja. Varsinkin Aasian ja Afrikan kielten opetusohjelmassa sekä antiikin kreikan ja latinan opetusohjelmassa kulttuuriin tutustuminen on yhtä tärkeää kuin kielten opiskelu, mutta muissakin kielissä kirjallisuus ja kulttuuri ovat monipuolisesti mukana opinnoissa.

Kandiohjelman työelämäopetus toteutetaan yhteistyössä esimerkiksi kieliaineista aikaisemmin valmistuneiden maistereiden kanssa, jotka tulevat kertomaan omista työelämäkokemuksistaan ja voivat usein myös auttaa työharjoittelupaikkojen etsimisessä.

Helsingin yliopiston kielentutkimuksen yleisistä painopisteistä kerrotaan enemmän kyseisten maisteriohjelmien kuvauksissa (kielten maisteriohjelma, englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma, kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma sekä kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma).

Tultuasi hyväksytyksi kielten kandiohjelmaan saat oikeuden jatkaa kandidaatintutkinnon jälkeen kielten maisteriohjelmaan. Englannin opintosuunnasta jatketaan kuitenkin englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelmaan ja lingvistiikan opintosuunnasta kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelmaan. Voit myös hakea kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan seuraavista opintosuunnista: englanti, espanja, italia, japani, kiina, latvia, liettua, portugali, puola, ranska, saksa, tšekki, venäjä, venäjä äidinkielenä.

Suoritettuasi kandintutkinnossa sopivat valinnaiset opinnot voit pyrkiä myös esimerkiksi kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmaanalue- ja kulttuuritutkimuksen maisteriohjelmaan tai Intercultural Encounters -maisteriohjelmaan. Tarkemmista vaatimuksista kerrotaan opintojen aikana.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen. Humanistina osaat vertailla eri näkökantoja, arvioida niitä kriittisesti ja muodostaa oman perustellun kantasi. Kykenet myös esittämään käsityksesi argumentoiden vakuuttavasti ja ymmärrettävästi.

Humanistisessa tiedekunnassa koulutetaan avaraan ja kriittiseen ajatteluun kykeneviä ja päteviä tieteentekijöitä sekä sivistyneitä opettajia erilaisiin oppilaitoksiin ja muita asiantuntijoita ammatillisiin tehtäviin muun muassa kirjastoihin, tiedotusvälineisiin, taide- ja kulttuurilaitoksiin, kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja organisaatioihin sekä yritysmaailmaan.

Humanistinen tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Aivan Helsingin sydämessä sijaitseva monitieteinen keskustakampus on Helsingin yliopiston suurin kampus. Opiskelijoille keskeinen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjasto sekä oppimiskeskus Aleksandria ovat keskustakampuksen välittömässä läheisyydessä. Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla.

Kampuksella on myös Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston toimipiste sekä Helsingin yliopiston kielikeskus. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella. Keskustakampuksella tehdään myös paljon tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä niin opiskelussa kuin tutkimuksessakin.

Lue lisää keskustakampuksen tiloista ja palveluista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.