Kemian kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Maailman suuret kysymykset eivät ratkea ilman kemiaa. Biotalous, kiertotalous, uudet energialähteet, ravinnon tuotanto, puhdas vesi ja ilma sekä terveydenhuolto vaativat kaikki vankkoja kemian taitoja.

Kun tarvitaan uusia materiaaleja, aineiden ominaisuuksien tutkimusta ja valmistusmenetelmien kehittämistä, aineiden erottamista ja tunnistamista, puhdistusmenetelmiä ja laadunvalvontaa, tarvitaan kemistejä. Kemianteollisuus on Suomen merkittävimpiä teollisuusaloja, ja alan osaamista vaaditaan monissa eri yhteyksissä - lääkeaineista aurinkokennoihin ja mikroelektroniikan materiaaleihin, ympäristötutkimuksesta biomateriaalien kehittämiseen.

Kun valmistut kemian kandiohjelmasta:

 • sinulla on laaja näkemys kemiasta luonnontieteenä ja elinkeinoelämän toimialana sekä tärkeänä tekijänä maailman suurten kysymysten, kuten ympäristöongelmien, energiantuotannon, puhtaan veden ja terveydenhuollon ongelmien ratkaisemisessa
 • sinulla on hyvä käsitys aineen rakenteesta, ominaisuuksista ja kemiallisesta reaktiivisuudesta
 • osaat etsiä tietoa eri lähteistä, osaat arvioida tietolähteiden luotettavuutta ja kykenet seuraamaan tieteenalan kehitystä
 • osaat työskennellä laboratoriossa turvallisesti yleisimpiä laboratoriovälineitä ja mittalaitteita käyttäen
 • osaat esittää tuloksesi kirjallisesti ja suullisesti luonnontieteen käytäntöjä noudattaen
 • osaat suorittaa tehtäviä ja hakea ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmässä. Ymmärrät hyvän suunnittelun ja aikataulutuksen merkityksen.

Kandiohjelman opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Suuri osa kursseista opetetaan suomen lisäksi myös ruotsiksi. Opintosuoritukset voit tehdä suomen tai ruotsin kielellä. Koska alan yleiskieli on englanti, oppimateriaali on suurelta osin englanninkielistä.

Voit suorittaa kaksikielisen tutkinnon (suomi/ruotsi). Tällöin vähintään 60 opintopistettä tutkinnosta suoritetaan toisella kotimaisella kielellä.

Opinnoissasi saat keskittyä vahvasti omaan tieteenalaasi ja muihin luonnontieteisiin. Opetuksen laadun varmistaa kemian osaston korkeatasoisen ja kansainvälisen tutkimustoiminnan osoittama asiantuntemus. Noin puolet kandidaatin tutkinnosta on kemian opintoja. Noin kolmasosa on muita tieteenaloja, jotka voit valita laajasta valikoimasta mielenkiintosi mukaan. Nämä opinnot valitaan useimmin luonnontieteistä, mutta voit sisällyttää tutkintoosi myös muita kemistin työuralle hyödyllisiä oppiaineita. Opiskelu on monipuolista. Kemian opinnoille erityisen leimallinen osa ovat laboratoriotyöt. Ne kattavat kandiohjelmassa noin kolmasosan kemian opinnoista. Suuri osa teoriaopinnoista tapahtuu pienryhmäharjoituksissa perinteisen luento-opetuksen tukemana. Kandidaatintutkielmaan liittyy kokeellisen tieteenalan luonteen mukaisesti tutkimusharjoittelu. Yksityiskohtaiset tiedot opinnoista löydät WebOodista.

Kemian kandiopinnoissa perehdyt laajasti kemian tutkimusaloihin, minkä jälkeen olet valmis syventymään maisteriopinnoissa sinua kiinnostavan erikoisalaan. Valinnaisissa opinnoissa voit mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon myös työurasuunnitelmasi ja tulevan maisteriohjelmasi. Kemian kandiohjelmaan liittyen saat opinto-oikeuden mielenkiintosi ja valintasi mukaan Kemian ja molekyylitieteiden, MateriaalitutkimuksenIlmakehätieteiden tai Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelmaan. Voit hakea lisäksi aineenopettajakoulutukseen Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmassa, kansainväliseen Advanced Spectroscopy in Chemistry -maisteriohjelmaan tai muihin maisteriohjelmiin Helsingin yliopistossa tai muissa yliopistoissa kotimaassa tai ulkomailla. Valintojen pohtimiseen saat tukea ja neuvoja opinto-ohjaajaltasi.

Kandidaatin tutkinnon 180 opintopistettä koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • kemian perusopinnot 25 op
 • kemian aineopinnot 65 op
 • kemian valinnaisia opintoja 0-45 op
 • muiden tieteenalojen opintoja 25-70 op
 • Yhteiset opinnot 20 op.

Yhteiset opinnot sisältävät mm. kieliopintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä työelämäopintoja. Noin kolmasosa kemian perus- ja aineopinnoista on laboratoriokursseja. 
Aineopintoihin sisältyy 6 op laajuinen kandidaatintutkielma. Muiden tieteenalojen opintoihin sisältyy 15 op matematiikkaa ja fysiikkaa.

Kandidaatin tutkinnon lopputyö on kandidaatintutkielma, jonka laajuus on kuusi opintopistettä. Sen ohella suoritetaan tutkimusharjoittelu, jonka laajuus on yhdeksän opintopistettä. Tutkimustyön voit suorittaa kemian osaston tutkimusryhmässä, yliopiston ulkopuolella tutkimuslaitoksessa tai yrityksessä, tai opiskelijavaihdossa ulkomaisessa yliopistossa. Kirjallisen kandidaatintutkielman kirjoitat itsenäisesti.

Kemiaa tarvitaan monissa erilaisissa yhteyksissä. Vastaavasti kemian koulutuksessa voi erikoistua monen luonteisiin tehtäviin. Voit syventyä esimerkiksi laboratoriotaitoja vaativaan synteesikemiaan, mittauslaitteita hyödyntävään analyyttiseen työskentelyyn tai laskennalliseen ja teoreettiseen kemiaan. Kandiohjelmassa opit kemian perustietoja sekä -taitoja, joiden avulla selviät erilaisista tehtävistä työelämässä. Useimmat kandidaatin tutkinnon suorittaneista kuitenkin jatkavat maisterin tutkintoon asti ja siirtyvät vasta sen jälkeen työelämään. Maisteriopinnoissa syvennyt perusteellisesti vähintään yhteen kemian erikoisalaan, minkä jälkeen voit työllistyä vaativiin asiantuntijatehtäviin. Noin neljäsosa kemiassa filosofian maisterin tutkinnon suorittaneista jatkaa opintojaan tohtori­n tutkintoon asti.

Kemistit työllistyvät usein tutkimukseen tai tuotekehitykseen, kaupallisiin tehtäviin tai koulutustehtäviin. Kemianteollisuus on Suomen suurimpia vientiteollisuuden aloja ja erittäin merkittävä työnantaja. Kemian asiantuntijana voit työskennellä myös esimerkiksi tekniikan, lääketieteen ja biotieteiden alaan liittyvissä tehtävissä. Työpaikkoja tarjoavat yritysten ohella tutkimus- ja koulutuslaitokset sekä viranomais- ja valvontaorganisaatiot. Opiskeluaikainen työharjoittelu auttaa oman alan löytämisessä. Kemia on kansainvälistä, joten työmahdollisuuksia on paljon myös ulkomailla ja kansainvälisissä organisaatioissa.

Kansainvälinen opiskeluympäristö: Kemian osastoon saapuu vuosittain useita kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita. Myös henkilökunnassa on ulkomailta tulleita opettajia ja tutkijoita. Kemian kandiohjelman opetus on suomen ja ruotsinkielistä, mutta kemian maisteriohjelmissa luento-opetus on englanninkielistä. Maisteriohjelmiin tulee opiskelijoita myös kansainvälisen haun kautta. Kemian tutkimus on kansainvälistä ja tutkimusryhmillä on monia ulkomaisia kumppaneita.

Opiskelijavaihto: Helsingin yliopistolla on vaihtosopimuksia useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa, joten sinäkin voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla. Voit lähteä opiskelijavaihtoon sekä kandidaatti- että maisteriopintojen aikana. Voit myös hakea suorittamaan koko maisteri- tai tohtoritutkinnon ulkomaiseen yliopistoon. Helsingin yliopiston kemian kandidaatin tutkinnolla on Chemistry Eurobachelor® -laatuleima, mikä edesauttaa siirtymistä eurooppalaisiin maisteriohjelmiin.

Kieliopinnot: Helsingin yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset mahdollisuudet parantaa ja laajentaa kielitaitoa.

Helsingin yliopiston opiskelijana saat laajan oikeuden suorittaa opintoja eri tiedekunnissa. Voit suorittaa opintoja myös muissa kotimaisissa yliopistoissa joustavan opinto-oikeuden sopimuksen mukaan (JOO-sopimus).

Luonnontieteellinen tutkimus on laaja-alaista ja monitieteistä. Kemian osaston tutkijoilla on yhteishankkeita sekä useiden yliopiston yksiköiden että yliopiston ulkopuolisten tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Näiden avulla myös opiskelijat saavat kontakteja kemian ja lähialojen toimijoihin.

Kemian alalla toimii useita järjestöjä, joihin kemian osastolla on tiiviit yhteydet ja joiden kautta opiskelijat voivat tutustua ammatissa toimiviin kemisteihin ja alan työmarkkinoihin. Tärkeitä kumppaneita ovat esimerkiksi Suomalaisten Kemistien Seura, Kemianteollisuus ry, alan ammattijärjestöt ja MAOL.

Kemian osaston tutkimus on monimuotoista ja kattaa laajasti kemian eri alat. Toiminta on jaettu kolmeen tutkimusohjelmaan: Molekyylitiede, Materiaalikemia sekä Synteesi ja analyysi. Osastolla toimii myös Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti VERIFIN. Kemian opettajankoulutusyksikössä tutkitaan aktiivisesti kemian opetusta ja opetusmenetelmien kehittämistä. 

Kemian tutkimusmenetelmät vaihtelevat laboratoriotyöstä vaativaan laitetekniikkaan sekä tietokoneella tehtävään laskennalliseen kemiaan ja mallinnukseen. Tutkimushankkeet ovat usein monitieteisiä. Kemian osaston tutkijoilla on yhteishankkeita yliopiston sisällä esimerkiksi fysiikan, biotieteiden, farmasian ja lääketieteen yksiköiden kanssa. Muita tärkeitä yhteistyötahoja ovat Aalto-yliopisto, VTT sekä monet yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset Suomessa ja ulkomailla. 

Saadessasi suoritusoikeuden alempaan korkeakoulututkintoon saat automaattisesti oikeuden suorittaa myös filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Kanditutkinnon suoritettuasi voit jatkaa maisterivaiheen opintoihin yhdessä useammasta vaihtoehtoisesta maisteriohjelmasta. Kandiohjelman opintosuunta vaikuttaa maisteriohjelmaan hakeutumiseen, sillä osa maisteriohjelmista määrittelee, että tiettyjen opintojen tulee olla suoritettuna kanditutkinnossa. Osaan maisteriohjelmista on erillinen haku. Halutessasi voit kanditutkinnon suoritettuasi hakea maisteriohjelmaan myös muualle Suomeen tai ulkomaille.

Kemian kandiohjelmaan liittyen saat opinto-oikeuden mielenkiintosi ja valintasi mukaan Kemian ja molekyylitieteiden, Materiaalitutkimuksen, Ilmakehätieteiden tai Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelmaan. Voit hakea lisäksi aineenopettajakoulutukseen Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmassa, kansainväliseen Advanced Spectroscopy in Chemistry -maisteriohjelmaan tai muihin maisteriohjelmiin Helsingin yliopistossa tai muissa yliopistoissa kotimaassa tai ulkomailla.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen osaaminen on Suomessa kansainvälistä huippua. Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus ja tutkimus on keskittynyt matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kumpulan tiedekampukselle, joka on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

Tiedekunnassa toimii viisi ainelaitosta:

 • fysiikan laitos
 • geotieteiden ja maantieteen laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan korkeatasoinen opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja luonnontieteilijöitä. Kampuksella toimii monitieteellisiä, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, joiden kokeellinen ja teoreettinen tutkimus muodostavat vahvan perustan opetukselle, jonka keskiössä ovat muun muassa globaalit kestävään kehitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät haasteet.

Tutkinnoissa otetaan huomioon työelämän sekä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Tiedekunnan sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset, ja voit liittää tutkintoosi opintoja myös ulkomailla.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö. Tiedekunnan modernit tilat ja huippuvarustellut opetuslaboratoriot tarjoavat opiskelijoille dynaamisen ympäristön, jossa pääset perehtymään luonnontieteisiin monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään niin uusinta teknologiaa kuin pajaoppimisen periaatteita. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston tutkimusasemilla järjestettäville kenttäkursseille ja tutkimusprojekteihin ympäri maailman. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Kumpulan kampuskirjaston keskeinen sijainti kampuksella sekä Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset palvelut takaavat sen, että kurssikirjat, tietokannat ja tieteelliset julkaisut ovat helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.