Kemian ja molekyylitieteiden tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2019 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Kemian ja molekyylitieteiden tohtoriohjelmassa tohtorikoulutettavan tavoitteena on saavuttaa syvällinen tietämys joltain kemian tai molekyylitieteiden osa-alueelta sekä kyky tuottaa uusia tieteellisiä oivalluksia tällä alueella. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavan itsenäinen tieteellinen tutkija- ja asiantuntijaidentiteetti muodostuu ja syvenee. Tohtorin tutkinnon tuottamia tieteenalakohtaisia valmiuksia ovat erittäin syvällinen ymmärrys kemian luonteesta, keskeisistä käsitteistä, tutkimusmenetelmistä, teorian ja käytännön välisestä suhteesta sekä taito tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavan kriittinen ajattelu, argumentaatio- ja ongelman-ratkaisutaidot syvenevät. Lisäksi vuorovaikutustaidot, johtamis- ja neuvottelutaidot, itseohjautuvuus, luovuus ja tieteen etiikan ymmärrys syvenevät.

Tohtorin tutkinnon suorittaneella on laaja-alaista tiedeviestinnän osaamista. Tohtorikoulutus kehittää tohtorikoulutettavan viestintätaitoja, jotta he voivat toimia vaativissa, monialaisissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja kansainvälisissä ympäristöissä. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavalle muodostuu vastuullisen ja itsenäisen tutkijan ja asiantuntijan valmiudet. Ohjelma valmistaa tohtorikoulutettavat uriin tutkimuksessa, asiantuntijatehtävissä ja muualla, niin yliopisto- kuin yritysmaailmassa.

Kemian ja molekyylitieteiden tohtoriohjelman opetuskieli on englanti.

Kemian ja molekyylitieteiden tohtoriohjelma keskittyy kokeellisen, teoreettisen ja laskennallisen kemian perustutkimukseen ja sen soveltamiseen. Tutkimusaiheet liittyvät mm. kemialliseen synteesiin, katalyysiin, rakenteiden määrittämiseen, analyyttisiin tekniikkoihin ja spektroskopiaan. Tutkittavien molekyylien koko vaihtelee pienestä makromolekyyleihin.

Ohjelman tohtorikoulutettavien opinnot muodostuvat kemian tai heidän tutkimusaihettaan tukevien muiden oppiaineiden kursseista ja seminaareista sekä yleisistä asiantuntijuusopinnoista. Tohtoriohjelma järjestää kaikille tohtorikoulutettaville tarkoitettuja seminaareja. Lisäksi tohtoriohjelma voi järjestää kertaluontoisia intensiivikursseja, seminaareja ja vierailuluentoja, joita pitävät tyypillisesti kansainväliset vierailijat. Ohjelma osallistuu myös erilaisten workshoppien ja kesäkoulujen järjestämiseen yhteistyöverkostojen ja muiden alan tahojen kanssa. Kaikkia tohtorikoulutettavia kannustetaan tekemään tutkimusvierailuja sekä osallistumaan kansainvälisiin kesä- ja talvikouluihin sekä konferensseihin niin koti- kuin ulkomaillakin.

Nelivuotinen koulutus, joka tähtää tohtorintutkintoon, vastaa työmäärältään 240 opintopistettä. Tohtorintutkinnon voi suorittaa joko päätoimisesti tai sivutoimisesti.

Tohtoriopinnot muodostuvat seuraavista osioista:

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma,
 • vähintään 30 opintopisteen tutkimusaiheeseen liittyvät tieteenalaopinnot sekä niitä tukevat opinnot (ml. tutkimusetiikan opinnot),
 • 10 opintopisteen yleisten valmiustaitojen opinnot sekä
 • väitöskirja.

Väitöskirja muodostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä niistä laaditusta yhteenvedosta (artikkeliväitöskirja), tai väitöskirja on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon (monografia).

Väitöskirjan pitää

 • sisältää uutta tieteellistä tietoa
 • osoittaa väittelijän kriittistä ajattelua
 • osoittaa oman tieteenalan syvällistä tuntemusta
 • osoittaa metodien hallintaa ja soveltamiskykyä
 • olla tieteellisesti vakuuttava
 • sisältää perusteltuja tuloksia
 • olla tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.

Tohtorintutkinto antaa mahdollisuuden monenlaisiin työtehtäviin. Täysin akateemisten tehtävien, kuten esimerkiksi post-doc -tutkijan tai muun vastaavan tehtävän, lisäksi tohtorintutkinto antaa valmiudet työskennellä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tällaisista työtehtävistä esimerkkejä ovat vaikkapa tieteelliset asiantuntijatehtävä ministeriöissä, valtionhallinnon laitoksissa, tutkimuslaitoksissa ja patenttivirastoissa, hallinnolliset tehtävät erilaisissa korkeakoulutukseen liittyvissä organisaatioissa, tieteelliseen julkaisemiseen ja viestintään liittyvät tehtävät sekä työskentely yksityisyrityksissä tai start-up -yrityksissä.

Kemian ja molekyylitieteiden tohtoriohjelmassa tohtorikoulutettavat pääsevät aidosti kansainväliseen tutkimusympäristöön. Tohtoriohjelman tohtorikoulutettavista n. neljäsosa on ulkomaalaisia ja tohtoriohjelman osana toimivat tutkimusryhmät ovat kansainvälisesti laajasti verkottuneita.

Kannustamme kansainväliseen liikkuvuuteen ja tähän on tarjolla taloudellista tukea kaikille tohtorikoulutettavillemme. Tuki voidaan osoittaa tutkimusvierailuihin, konferenssimatkoihin tai ulkomailla järjestettäviin intensiivikursseihin. Väitöskirjaan sisältyvät artikkelit julkaistaan kansainvälisesti arvostetuissa julkaisuissa.

Väitöskirjatyöhön kuuluva tutkimus sisältää usein yhteistyötä tutkimusryhmän ulkopuolisten tahojen kanssa. Tällaisia tahoja ovat oman mm. laitoksen muut tutkimusryhmät, yliopiston muut laitokset, muut yliopistot Suomessa ja ulkomailla, suomalaiset tutkimuslaitokset (esim. Ilmatieteenlaitos, VTT), yritykset Suomessa ja ulkomailla ja Tieteen tietotekniikan keskus (CSC).

Kemian ja molekyylitieteiden tohtoriohjelmassa tutkittavia aihepiirejä ovat mm.

 • epäorgaaninen ja orgaaninen synteettinen kemia
 • organometallien kemia
 • katalyysi
 • funktionaaliset polymeerit
 • biomateriaalit
 • analyyttiset tekniikat
 • spektroskopia
 • laskennallinen kemia ja kvanttikemia
 • reaktiokinetiikka
 • radionuklidit ympäristössä
 • radiofarmaseuttinen kemia
 • farmasia
Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.