Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
15000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Kemian maisteritutkinnon suoritettuasi pystyt toimimaan kemian asiantuntijana monenlaisissa ympäristöissä, kuten teollisuuden, tutkimuksen tai koulutuksen alueella. Kemianteollisuus on Suomen suurimpia vientiteollisuuden aloja ja merkittävä työnantaja. Työsi voi liittyä myös ympäristötieteiden tai biotieteiden sovelluksiin, lääkeaineiden valmistukseen, tai tekniikan materiaalien tai uusien energiaratkaisujen kehittämiseen. Yrityksessä tehtäväsi voi olla tutkimus ja tuotekehitys, laadunvalvonta, koulutus tai kauppa. Näytteiden analysointi kuuluu esimerkiksi tulli- ja rikoskemistien sekä ympäristönvalvonnassa työskentelevien kemistien tehtäviin. Kemian tutkimus edellyttää usein tieteiden välistä ja kansainvälistä yhteistyötä. Kemistinä saat olla mukana kehittämässä jotain aivan uutta ja olla oman alasi ja luonnon ilmiöiden asiantuntija!

Kun olet suorittanut tutkinnon Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelmassa:

 • olet perehtynyt syvällisesti kemian kokeellisiin tutkimusmenetelmiin yhdeltä tai useammalta alalta. Esimerkiksi: analytiikka, syntetiikka, radiokemia, molekyylitutkimus ja spektroskopia.
 • tunnet erikoisalasi teoriaperustan syvällisesti, ja pystyt soveltamaan tietojasi myös laajoja kokonaisuuksia käsitteleviin kysymyksiin   
 • osaat etsiä ja hallita kemian tutkimustietoa, ja pystyt sen avulla suunnittelemaan ja suorittamaan vaativiakin tehtäviä kemian laboratoriossa
 • pystyt toimimaan kemian asiantuntijana projektien valmistelussa ja johtamisessa sekä työryhmissä että itsenäisesti
 • osaat esittää tuloksesi täsmällisesti tieteenalan käytäntöjen mukaan sekä kirjallisesti että suullisesti, ja osaat laatia myös laaja-alaisia tutkielmia ja raportteja

Katso lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilta.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Kurssiopetus annetaan englanniksi. Opintosuoritukset voi tehdä myös suomen tai ruotsin kielellä, ja pro gradu -tutkielman voi kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi. Englanninkielisessä tutkinnossa pro gradu –tutkielma ja sen lisäksi 60 opintopistettä maisterin tutkinnon opinnoista on suoritettava englanniksi.

Maisteriohjelmassa syvennät kandidaatin tutkinnossa hankittuja taitoja. Perehdyt valintasi mukaan yhteen tai useampaan kemian erikoisalaan ja opit tuntemaan nykyaikaisia tutkimusmenetelmiä. Opintoihin kuuluu luentokursseja tentteineen ja harjoituksineen, laboratoriokursseja, esitelmäsarjoja ja seminaareja. Työskentely on itsenäisempää kuin kandiohjelmassa. Maisterin tutkinto huipentuu laajaan pro gradu -tutkielmaan, johon sisältyy käytännön tutkimustyö. Lisää tietoa opinnoista löydät maisteriohjelman verkkosivuilta

Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelmaan saat opinto-oikeuden suoraan Helsingin yliopiston kemian kandiohjelman kautta. Maisteriohjelmaan voi pyrkiä myös muiden kandiohjelmien tai jossain muussa korkeakoulussa suoritetun alemman tutkinnon perusteella.

Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelmassa voit muodostaa oman opintopolkusi kemian erikoisalojen kurssitarjonnasta. Voit suorittaa laaja-alaisen tutkinnon valitsemalla opinnot useasta kurssipaketista tai voit paneutua syvällisemmin yhteen erikoisalaan. Maisteriohjelman yhteydessä toimii erikseen haettavana vaihtoehtona myös kansainvälinen, usean eurooppalaisen yliopiston yhteinen maisteriohjelma Advanced Spectroscopy in Chemistry. Henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi laatimiseen saat apua opinto-ohjaajaltasi.

Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelman 120 opintopisteen opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • tieteenalan syventävät opinnot vähintään 80 op, mihin sisältyy 30 op laajuinen pro gradu –tutkielma.
 • muita opintoja niin, että vähintään 120 op tulee täyteen.

Katso lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilta.

Opintojesi lopputyönä teet pro gradu -tutkielman, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Kirjallisuuskatsauksen ohella siihen sisältyy kokeellinen tai teoreettinen/laskennallinen tutkimus. Tutkimuksen osuutta voidaan laajentaa erillisellä tutkimusprojektilla. Tutkimustyö suoritetaan usein yliopiston tutkimusryhmässä, mutta voit tehdä sen myös yliopiston ulkopuolella tutkimuslaitoksessa tai yrityksessä, tai opiskelijavaihdossa ulkomailla. Sinulla on oltava tutkimuksessa selkeästi osoitettava itsenäinen osuus ja tutkielman kirjoitat itsenäi­sesti.

Kemiaa tarvitaan monissa erilaisissa yhteyksissä. Vastaavasti kemian koulutuksessa voi erikoistua monen luonteisiin tehtäviin. Maisteriopinnoissa syvennyt perusteellisesti vähintään yhteen kemian erikoisalaan, minkä jälkeen voit työllistyä vaativiin asiantuntijatehtäviin. Mikäli menestyt maisteriopinnoissasi hyvin, voit hakea jatko-opiskelupaikkaa tohtoriohjelmassa. Noin neljäsosa kemian maistereista jatkaa opintojaan tohtorin tutkintoon asti.

Kemian asiantuntijana voit toimia teollisuudessa, tutkimuksen tai koulutuksen alalla tai kaupallisissa tehtävissä. Työsi voi liittyä myös ympäristötieteiden tai biotieteiden sovelluksiin, lääkeaineiden valmistukseen, tekniikan materiaalien tai uusien energiaratkaisujen kehittämiseen. Työpaikkoja tarjoavat yritykset, tutkimus- ja koulutuslaitokset sekä viranomais- ja valvontaorganisaatiot. Opiskeluaikainen työharjoittelu auttaa oman alan löytämisessä. Kemia on kansainvälistä, joten työmahdollisuuksia on paljon myös ulkomailla ja kansainvälisissä organisaatioissa.

 • Kansainvälinen opiskeluympäristö: Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelmaan otetaan opiskelijoita myös kansainvälisen haun kautta. Luento-opetus on englanninkielistä. Maisteri­ohjelman yhteydessä toimii myös usean eurooppalaisen yliopiston yhteinen maisteriohjelma Advanced Spectroscopy in Chemistry. Kansainvälisyyttä lisäävät vaihto-opiskelijat, joita kemian laitokseen saapuu vuosittain useita. Myös henkilökunnassa on useita ulkomailta tulleita opettajia ja tutkijoita. Kemian tutkimus on kansainvälistä ja tutkimusryhmillä on monia ulkomaisia kumppaneita.
 • Opiskelijavaihto: Helsingin yliopistolla on vaihtosopimuksia useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa, joten sinäkin voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla. Maisterin tutkinnon suoritettuasi voit myös hakeutua suorittamaan tohtorin tutkinnon ulkomaiseen yliopistoon. Helsingin yliopiston kemian maisteritutkinnolla on Euromaster® –laatuleima, mikä takaa tutkinnon vertailtavuuden eurooppalaisissa yliopistoissa.
 • Kieliopinnot: Helsingin yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erittäin monipuoliset mahdollisuudet kielitaidon parantamiseen.

Helsingin yliopiston opiskelijana saat laajan oikeuden suorittaa opintoja eri tiedekunnissa. Voit suorittaa opintoja myös muissa kotimaisissa yliopistoissa joustavan opinto-oikeuden sopimuksen mukaan (JOO-sopimus).

Luonnontieteellinen tutkimus on laaja-alaista ja monitieteistä. Kemian laitoksen tutkijoilla on yhteishankkeita sekä useiden yliopiston yksiköiden että yliopiston ulkopuolisten tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Näiden avulla myös opiskelijat saavat kontakteja kemian ja lähialojen toimijoihin.

Kemian alalla toimii useita järjestöjä, joihin kemian laitoksella on tiiviit yhteydet ja joiden kautta opiskelijat voivat tutustua ammatissa toimiviin kemisteihin ja alan työmarkkinoihin. Tärkeitä kumppaneita ovat esimerkiksi Suomalaisten Kemistien Seura, Kemianteollisuus ry, alan ammattijärjestöt ja MAOL.

Tutkimus on monimuotoista ja kattaa menetelmiltään laajasti kemian eri alat. Toiminta on jaettu kolmeen tutkimusohjelmaan: Molekyylitiede, Materiaalikemia sekä Synteesi ja analyysi. Laitoksessa toimii myös Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti VERIFIN. Kemian opettajankoulutusyksikössä tutkitaan aktiivisesti kemian opetusta ja opetusmenetelmien kehittämistä. 

Kemian tutkimusmenetelmät vaihtelevat laboratoriotyöstä vaativaan laitetekniikkaan sekä laskennalliseen tutkimukseen ja mallinnukseen. Tutkimushankkeet ovat usein monitieteisiä. Kemian laitoksen tutkijoilla on yhteishankkeita yliopiston sisällä esimerkiksi fysiikan, biotieteiden, farmasian ja lääketieteen yksiköiden kanssa. Muita tärkeitä yhteistyötahoja ovat Aalto-yliopisto, VTT sekä monet yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset Suomessa ja ulkomailla.

Hyvin suoritettu maisterin tutkinto antaa edellytykset tieteellisen jatkotutkinnon, eli filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiseen. Tohtorin tutkinto suoritetaan Helsingin yliopiston tutkijakouluun kuuluvassa tohtoriohjelmassa. Voit hakea jatko-opintoihin myös muihin yliopistoihin Suomessa tai ulkomailla. Noin neljäsosa kemiassa filosofian maisterin tutkinnon suorittaneista jatkaa opintojaan tohtorin tutkintoon asti.

Sopivia tohtoriohjelmia ovat esimerkiksi: Doctoral programme in chemistry and molecular sciences, Doctoral programme in atmospheric sciences, Doctoral programme in materials research and nanosciences.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen osaaminen on Suomessa kansainvälistä huippua. Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus ja tutkimus on keskittynyt matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kumpulan tiedekampukselle, joka on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

Tiedekunnassa toimii viisi ainelaitosta:

 • fysiikan laitos
 • geotieteiden ja maantieteen laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan korkeatasoinen opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja luonnontieteilijöitä. Kampuksella toimii monitieteellisiä, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, joiden kokeellinen ja teoreettinen tutkimus muodostavat vahvan perustan opetukselle, jonka keskiössä ovat muun muassa globaalit kestävään kehitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät haasteet.

Tutkinnoissa otetaan huomioon työelämän sekä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Tiedekunnan sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset, ja voit liittää tutkintoosi opintoja myös ulkomailla.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö. Tiedekunnan modernit tilat ja huippuvarustellut opetuslaboratoriot tarjoavat opiskelijoille dynaamisen ympäristön, jossa pääset perehtymään luonnontieteisiin monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään niin uusinta teknologiaa kuin pajaoppimisen periaatteita. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston tutkimusasemilla järjestettäville kenttäkursseille ja tutkimusprojekteihin ympäri maailman. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Kumpulan kampuskirjaston keskeinen sijainti kampuksella sekä Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset palvelut takaavat sen, että kurssikirjat, tietokannat ja tieteelliset julkaisut ovat helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.