Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma, filosofian/valtiotieteiden maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
15000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Kaupungistuminen on yhteiskuntien tulevaisuuteen vaikuttava maailmanlaajuinen ilmiö. Nyky-yhteiskuntien suurimmat haasteet löytyvät etupäässä kaupungeista, joissa niihin on myös vastattava. Kaupungit tarjoavat suunnattomia taloudellisia, teknisiä ja kulttuurisia mahdollisuuksia, mutta niihin liittyy myös yhteiskunnallisia ristiriitoja ja eriytymistä sekä ympäristö- ja terveysongelmia. Haasteiden mittakaavasta johtuen mikään yksittäinen ammattikunta tai tutkimusala ei pysty yksin suoriutumaan niistä. Kaupunkien kehittämisessä tarvitaan integroitua lähestymistapaa. Vastauksena tähän nimekkäät Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto päättivät yhdistää voimansa ja tarjota ainutlaatuisen, tieteidenvälisen maisteriohjelman. Koulutusohjelma valmistaa opiskelijoita Helsingin yliopiston myöntämään FM-tutkintoon (luonnontieteet, ympäristötieteet tai humanistiset tieteet) tai VTM-tutkintoon.

Yleiset tiedot ja taidot

Suoritettuaan kaupunkitutkimuksen & suunnittelun maisteriohjelman opiskelija

 • ymmärtää ja pystyy menestyksekkäästi käsittelemään asiantuntijana monimutkaisia kaupunkien kehittämiseen liittyviä haasteita
 • tunnistaa kaupunkitutkimukseen liittyviä teorioita, käsitteitä ja empiirisiä tutkimusmenetelmiä, joita käytetään lähialoilla, kuten yhteiskuntatieteissä, humanistisissa tieteissä, insinööritieteissä, ekologiassa, arkkitehtuurissa, muotoilussa ja taiteessa
 • hallitsee perusasiat kaupunkihallinnon, päätöksenteon ja suunnittelun roolista kaupunkikehittämisessä
 • pystyy muotoilemaan kriittisiä ja luovia, monelle teoreettiselle ja käytännölliselle alalle yhteisiä ja relevantteja tutkimuskysymyksiä sekä vastaamaan niihin
 • osaa koota, käsitellä ja kehittää merkityksellisiä johtopäätelmiä useista lähteistä hankitun tiedon perusteella
 • osaa tuottaa, kerätä ja analysoida kaupunki-ilmiöitä koskevia tapauksia ja tietoja
 • osaa käyttää digitaalisia ja muita työkaluja tiedon keräämiseen, analysoimiseen ja jakamiseen
 • osaa tuottaa vastauksia kaupunkeja koskeviin ongelmiin käyttämällä asianmukaisia työkaluja ja menetelmiä ratkaisujen esittämiseen, mallintamiseen, testaamiseen ja arvioimiseen sekä prototyyppien luomiseen
 • ymmärtää ja osaa kehittää integroituja lähestymistapoja kaupunkitutkimuksen ja soveltavan suunnittelun piirissä
 • osaa viestiä kaupunki-ilmiöitä koskevista näkemyksistä ja ratkaisuista visuaalisesti, graafisesti, suullisesti ja kirjallisesti
 • osaa kirjoittaa kaupunkiaiheita koskevia akateemisia ja yleistajuisia tekstejä sekä asiantuntija-artikkeleita käyttäen hyväkseen aiheeseen liittyvää kirjallisuutta
 • osaa soveltaa ja kehittää osaamista tiedon yhteistuotantoa ja yhteissuunnittelua varten
 • hallitsee tuottavan yhteistyön monitieteisissä, moniammatillisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä.

Ammatilliset ja erikoistumisalojen tiedot ja taidot

Suoritettuaan kaupunkitutkimuksen & suunnittelun maisteriohjelman opiskelija

 • osaa soveltaa tietoja ja taitoja, joita hän on oppinut ja kehittänyt ja joiden hallitsemisen hän on osoittanut opintojaksoilla ja tutkielman teossa
 • ymmärtää kaupunkeja koskevien analyysien ja ehdotusten aseman omalla erikoistumisalallaan ja muiden alojen kontekstissa
 • osaa tunnistaa, erottaa ja ilmaista omaa erikoistumisalaansa koskevien teorioiden ja menetelmien välisiä suhteita  
 • osaa kehittää ja pohtia kaupunkitutkimuksen osaamistaan suhteessa ammatilliseen asemaansa
 • osaa toteuttaa omaan alaansa liittyvää itsenäistä kaupunkiaiheista tutkimusta käyttäen asianmukaisia, riittäviä tutkimusmenetelmiä ja noudattaen vastuullisia tutkimuskäytäntöjä
 • osaa analysoida ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja digitaalisten ja muiden työkalujen, kuten paikkatietojärjestelmien ja tietokoneavusteisten sovellusten, avulla
 • pystyy osoittamaan kykynsä toimia ammattilaisena ja/tai tutkijana kaupunkitutkimuksen parissa
 • osaa viestiä ammattimaisesti ja rakentavasti kaupunkitutkimuksen eri alojen asiantuntijoiden, ammatinharjoittajien ja sidosryhmien kanssa
 • osaa määrittää ammatti-identiteettinsä suhteessa kaupunkitutkimukseen liittyviin, vakiintuneisiin ja uusiin tehtäviin.

Lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilla.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Kaikki opetus annetaan englannin kielellä. Tenttiä voi myös suomeksi ja ruotsiksi, ja maisterintutkielman voi kirjoittaa suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma kouluttaa opiskelijoista menestyksellisiä ammattilaisia, jotka ymmärtävät ja pystyvät käsittelemään monimutkaisia kaupunkien kehittämiseen liittyviä haasteita. Koulutuksen opetussuunnitelma ja laajaa tieteidenvälisyyttä, syvällistä ydinosaamista ja ydinkäytäntöjä painottava pedagoginen lähestymistapa valmistaa opiskelijoita tarttumaan tällaisiin haasteisiin. Ohjelman aikana opiskelijat hankkivat teoreettisten, historiallisten ja käsitteellisten tietojen lisäksi menetelmällistä osaamista, taitoa ja kokemusta. Tällä varmistetaan laaja ymmärrys kaupunki-ilmiöistä sekä käytännön kokemus yhteistyötilanteista ja käytännön tehtävistä. Koulutusohjelman rakenne ja opetussuunnitelman osat rakentuvat tälle pohjalle.

Maisteriohjelman kolmessa opintosuunnassa hyödynnetään kaikin tavoin Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston huippuosaamista. Ohjelmaa luonnehtivat tieteidenväliset opinnot, joissa tarkastellaan kaupunkien haasteita. Aiheet liittyvät Suomea, Eurooppaa ja koko maailmaa koskeviin ajankohtaisiin, päivänpolttaviin kysymyksiin, joihin lukeutuu monia kaupungistumiselle luontaisia kiistanaiheita. Kaupunkeja koskevia haasteita voidaan tarkastella painopistealueiden, tutkimusprojektien tai yliopistojen, kuntien ja maakuntien yhteistyöhankkeiden yhteydessä, mikä tarjoaa opinnoille ja käytännön harjoittelulle rakentavan, kriittisen kehyksen. Käsitellyt aihepiirit ovat poikkitieteellisiä ja poikkiammatillisia. Niissä yhdistyvät koulutusohjelman ydinalueet, ja painopiste on yhteisissä haasteissa sekä ulospäin ja tulevaisuuteen kurkottavissa näkökulmissa.

Ohjelma tarjoaa useita vaihtoehtoisia tutkintoja Aalto-yliopistosta ja Helsingin yliopistosta. Tutkintovaihtoehdot esitellään kohdassa “Pätevyys”. Opiskelija valitsee tavoitetutkintonsa hakuprosessin aikana ja osoittaa hakemuksensa valintaansa vastaavalle yliopistolle. Aiempien opintojen soveltuvuus arvioidaan valitun tutkinnon perusteella.

Jos esimerkiksi opiskelija tähtää Helsingin yliopistossa suoritettavaan VTM-tutkintoon, on hänen aiempien opintojensa sovelluttava tähän tutkintoon. Hakemuksensa opiskelija  osoittaa Helsingin yliopistolle. Tavoitetutkinnon valintaa ei voi  muuttaa jälkikäteen.

Valittuaan tavoitetutkintonsa opiskelija valitsee opintosuunnan (USP Plans/Peoples/Systems). Opintosuunnan valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen. Kaupunkitutkimuksen & suunnittelun maisteriohjelmassa on kolme opintosuuntaa.

Urban Planning and Design

Urban Planning and Design (USP Plans) -opintosuunta käsittelee kaupunkien kehittämistä integroimalla suunnittelun sekä muotoilun alan osaamista ja pedagogisia lähestymistapoja sekä luomalla eri oppiaineiden välistä synergiaa. Opinnoissa yhdistyvät muotoilun vahvat ja rakentavat ajattelu-, jäsentely-, visualisointi- ja viestintätaidot sekä suunnittelun ja kaupunkihallinnon historian, metodologian ja työkalujen analyyttinen täsmällisyys ja kriittinen näkemys. Opintosuunta kehittää ja syventää näitä taitoja ja edistää samalla opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia soveltamalla haasteisiin perustuvaa oppimista konkreettisiin tapauksiin, monitieteiseen yhteistyöhön sekä tekemällä oppimiseen ja kokeiluun. Kohderyhmänä ovat esim. suunnittelijat, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit, tila- ja palvelumuotoilijat sekä strategiset muotoilijat.

Urban Life, Economy and Cultures

Urban Life, Economy and Cultures (USP Peoples) -opintosuunta tutkii kaupunkien kehittämistä integroimalla suunnittelun ja sosioekonomisten, digitaalisten ja fyysisten rakenteiden analyysin. Opiskelijat tutkivat ja soveltavat yhteiskuntatieteiden ja valtiotieteiden teorioita ja metodologioita. Opintosuunnassa painottuvat sosiospatiaalisen dynamiikan muutokset, kuten politiikan ja markkinoiden vaikutukset, toimijat ja rakenteet, päätöksentekoprosessit, sosiaalinen sekoittuminen ja väestötiedot. Opintosuunta nostaa esiin myös kaupunkielämän historialliset kerrostumat ja kaupunkiympäristön asuttuna tilana. Opintosuunnassa käytetään haasteisiin perustuvaa ja yhteisöllistä oppimista opiskelijoiden perusosaamisen syventämiseksi ja heidän ammatillisten valmiuksiensa kehittämiseksi. Opintoihin kuuluu myös tilannesidonnaisia kenttäopintoja. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kykyä tehdä tieteellistä tutkimusta alalla. Koska tutkimus kohdistuu kaupunkipolitiikan ja -suunnittelun ongelmanasetteluihin, opintosuunnan kohderyhmänä ovat tutkijoiden lisäksi myös suunnittelijat, kaupunkitaloustieteilijät ja johtajat sekä humanistisesta kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Urban Ecologies and Systems

Urban Ecologies and Systems (USP Systems) -opintosuunta tarkastelee kaupunkien kehittämistä sekä ekologian että laskennallisten järjestelmien peruskäsitteistön avulla. Opiskelijat käyttävät tulevaisuussuuntautuneita metodeja ekologisesti kestävien, teknisesti innovatiivisten ja kompleksisten adaptiivisten kaupunkijärjestelmien opiskelussa, arvioinnissa, suunnittelussa ja simuloinnissa. Moniulotteista suunnittelua lähestytään systeemisistä näkökulmista, mutta samalla säilytetään holistinen ote monilla eri tasoilla vaikuttaviin kompleksisiin ja dynaamisiin kaupunkitasoihin. Opintosuunnassa käytetään haasteisiin perustuvaa ja yhteisöllistä oppimista opiskelijoiden perusosaamisen syventämiseksi ja heidän ammatillisten valmiuksiensa kehittämiseksi. Kehittyneiden datapohjaisten analyysien, simulaatioiden ja mallinnusten sekä ekologian ja ympäristötieteiden näkökulmien soveltaminen liittää datan ja tiedon tehokkaasti yhteen. Kohderyhmänä ovat mm. suunnittelijat, insinöörit, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit ja ympäristöjohtajat.

Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma on laajuudeltaan 120 opintopistettä, ja sen voi suorittaa kahdessa vuodessa. Opintosuunnitelma muodostuu seuraavista kokonaisuuksista.

Kaupunkien ydinhaasteet -studiot (20 op)

Yleisiä kaupunkihaasteita käsittelevät moduulit tarkastelevat nykyajan kaupunki-ilmiöitä usean erikoisalan näkökulmasta. Opiskelijat pohtivat kaupunkien haasteita erilaisista teoreettisista viitekehyksistä käsin ja kehittävät käytännön vastauksia annettuihin tapauksiin, kohteisiin tai aloitteisiin. Opettajat edustavat aiheen kannalta keskeisiä oppiaineita ja ammattikuntia, ja opinnot järjestetään yhteistyössä tutkimuksen ja kunta-alan kumppaneiden kanssa. Kaupunkihaasteisiin liittyviä aihepiirejä ovat esimerkiksi:

 • kaupunkitaloudet sekä hallinnon ja hyvinvoinnin haasteet
 • sosiaalinen integraatio sekä kaupunkitypologioiden ja -perinnön haasteet
 • asuttavuus ja nopeatempoisten kaupunkien globaalit haasteet
 • sosioekologiset elinympäristöt ja tiivistymisen haasteet
 • tilan luominen ja miellyttävien kaupunkiympäristöjen luomiseen liittyvät haasteet.

Erikoistumisopinnot (20 op)

Maisteriohjelman opintosuunnissa (USP Plans/Peoples/Systems) tarjotaan kursseja, joissa opiskelijat voivat erikoistua yhteen kolmesta osaamisalueesta kaupunkitutkimuksen laajalla kentällä. Molemmat yliopistot järjestävät kunkin opintosuunnan kursseja, joita voidaan mukauttaa opiskelijan etenemisen, taustatietojen ja osaamisen tukemiseksi. Kursseilla käsitellään mm. kaupunkimaantiedettä, kaupunkisosiologiaa, kaupunkiekologiaa, kaupunkitaloustiedettä, kaupunkietnologiaa ja -historiaa, ympäristöpolitiikkaa, kaupunkisuunnittelua, kaupunkimuotoilua, maisema-arkkitehtuuria, kiinteistötaloustiedettä, palvelumuotoilua ja strategista muotoilua.

Ydinosaaminen ja menetelmät (20 op)

Peruskursseilla opetetaan tutkielman tekemistä ja ammattikäytäntöjä koskevia keskeisiä taitoja, jotka liittyvät digitaaliseen esitykseen, analyysiin ja viestintään, viestinnän ja argumentoinnin keinoihin ja tekniikoihin, tutkimusmenetelmiin ja akateemisen tutkimuksen metodologiaan. Opiskelijat oppivat mm. käyttämään digitaalisia työkaluja kaupunki-ilmiöiden analysointiin ja tutkimukseen sekä esittämään ideoita ja ratkaisuja visuaalisesti ja graafisesti. Lisäksi he tutustuvat viestinnän ja argumentoinnin teorioihin ja työkaluihin sekä tarkastelevat ja soveltavat tutkimusmenetelmiä.

Valinnaiset opinnot (30 op)

Opiskelijat voivat valita valinnaisia kursseja henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti syventääkseen erikoistumisalan osaamistaan tai laajentaakseen näkemystään suunnitteluun liittyvissä aihepiireissä. Arkkitehtien ja maisema-arkkitehtien ammattialoja koskeva EU-direktiivi tai muut vaatimukset ohjaavat joiltakin osin näiden alojen opiskelijoiden valinnaisia opintoja. Opiskelijat voivat myös valita muiden suomalaisten yliopistojen tarjoamia kursseja tai suorittaa kursseja kansainvälisessä vaihto-ohjelmassa tai osana kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen työharjoittelua.

Maisterintutkielma (30 op)

Kaupunkitutkimuksen maisterintutkielma voi olla itsenäinen akateeminen tutkimusprojekti, ohjattu opinnäyte, joka liittyy jommankumman ohjelmaan osallistuvan ylipiston laajempaan tutkimusprojektiin, tai ammatillisesti suuntautunut tutkielma, jota työstetään yhteistyökumppanin kanssa. Opiskelijoita kannustetaan työstämään tutkielmaa kaupunkihaasteita käsittelevissä moduuleissa, joissa on tarjolla ohjausta ja mahdollisuuksia yhteistyöhön. Näiden moduulien yhteydessä opiskelijat voivat tehdä taustatutkimusta ja kirjoittaa tutkielmaansa yksin tai yhdessä toisen opiskelijan tai useamman opiskelijan kanssa. Valitsevatpa opiskelijat minkä tahansa työtavan, tutkielman tulee kuitenkin olla alkuperäinen ja luova työ, jonka kukin opiskelija on itse ideoinut ja kehittänyt. Suosittelemme valitsemaan tutkielman ohjaajiksi vähintään kolme asiantuntijaa kahdesta tai useammasta opintosuunnasta ja tekemään tutkielman aiheesta, joka on relevantti vähintään kahden opintosuunnan näkökulmasta.

Maisteriohjelma kouluttaa ammattilaisia mielekkäälle, kasvavalle ja kysytylle alalle. Koulutus tarjoaa sekä perinteisissä että uusissa suunnittelutehtävissä (esim. kaupunkisuunnittelussa, kiinteistökehityksessä, strategisessa suunnittelussa, ympäristösuunnittelussa, maisema-arkkitehtuurissa, politiikassa ja palvelumuotoilussa) tarvittavia tietoja, taitoja ja kokemusta. Lisäksi opiskelijat oppivat ymmärtämään ja soveltamaan tieteidenvälisiä ja yhteistoiminnallisia lähestymistapoja kaupunkikehittämiseen ja hyödyntämään niitä alan perinteisissä ja uusissa työtehtävissä. Ohjelmasta valmistuttuaan opiskelijat pystyvät kilpailemaan paikallisista ja kansainvälisistä työpaikoista julkis- ja yksityissektorin sekä kolmannen sektorin organisaatioissa, suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoissa, poliittista konsultointia harjoittavissa yrityksissä, tutkimuslaitoksissa ja kansalaisjärjestöissä.

Ohjelmassa voi suorittaa eri tutkintoja riippuen siitä, minkä yliopiston opiskelija valitsee. Helsingin yliopistossa voi suorittaa FM-tutkinnon (luonnontieteissä, ympäristötieteissä tai humanistisissa tieteissä) tai VTM-tutkinnon. Aalto-yliopistossa opiskelijat voivat suorittaa arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinnon tai DI-tutkinnon tekniikan alalla. Kaikki tutkinnot tuottavat asiantuntemusta, joka mahdollistaa työskentelyn kaupunkikehittämisen perinteisissä ja uusissa työtehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Tämä hakukohde (HY:n koulutusohjelma) valmistaa opiskelijoita Helsingin yliopiston myöntämään FM-tutkintoon (luonnontieteet, ympäristötieteet tai humanistiset tieteet) tai VTM-tutkintoon. Hakijan aiempia opintoja arvioidaan sen perusteella, miten hyvän pohjan ne muodostavat tutkimusorientoituneelle opiskelulle ja esim. maisterintutkielman teolle opintojen lopulla.

Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma tarjoaa kansainvälisyyttä monessa muodossa ja hyödyntää Helsingin ainutlaatuista ympäristöä ja erilaisia kaupunkiympäristöjä eri puolilla maailmaa. Maisteriohjelmaan osallistuu vuosittain sekä suomalaisia että kansainvälisiä opiskelijoita. Haemme opiskelijoita, joiden erilaiset taustat, kokemukset ja koulutus heijastavat nyky-yhteiskunnan rikkautta. Ohjelma hyötyy myös taustoiltaan ja kokemuksiltaan kansainvälisten opettajien vahvoista kansainvälisistä suhteista omilla aloillaan. Suomen ulkopuolelta tulevat tutkijat ja vierailevat luennoitsijat osallistuvat ohjelman opetukseen.

Maisteriohjelma pohjautuu Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteiseen Kaupunkiakatemia-foorumiin ja sen opettajiin, kansainvälisiin verkostoihin ja kansainvälisistä asiantuntijoista koostuvaan neuvottelukuntaan. Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää vaihto-ohjelman tai kansainvälisen työharjoittelun, minkä lisäksi opiskelijoita kannustetaan tekemään kansainvälistä yhteistyötä maisterintutkielman yhteydessä. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden opiskella kansainvälisessä ympäristössä ja tutustua eri kulttuureihin.

Sekä kansainväliset että suomalaiset opiskelijat tuntevat Helsingin ja Suomen niiden edistyksellisistä suunnittelua koskevista näkemyksistä. Helsinki kuuluu UNESCOn luovien kaupunkien verkostoon, ja suunnittelulla ja muotoilulla on vahva rooli kunnissa, valtionhallinnossa ja julkisella sektorilla. Suomi on eurooppalainen ja kansainvälinen edelläkävijä tekniikan tutkimuksessa ja kuntien avoimen datan kaltaisissa teknisissä innovaatioissa. Paikalliset ja kansalliset toimintaperiaatteet tukevat kokeellista ja osallistavaa kulttuuria ja kehitystä. Urbaanien haasteiden osalta Helsinki on ainutlaatuinen kohde, sillä kaupunki lähestyy hyvinvointivaltion paradigmoja edistyksellisin menetelmin, jotka liittyvät esimerkiksi julkisen ja yksityisen väliseen dynamiikkaan, väestöllisiin ja kulttuurisiin muutoksiin sekä erilaisiin markkinakasvua ja kestävyyttä koskeviin lähestymistapoihin.

Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma on korostetun tieteidenvälinen ja monialainen.

Sen edistyksellisessä ja tieteidenvälisessä opetussuunnitelmassa yhdistyvät Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tarjoamat kaupunkitutkimuksen tärkeimmät osa-alueet. Kursseihin kuuluu suuri määrä yhteisopetusta, jolla varmistetaan ydinaiheiden käsittely monesta eri näkökulmasta. Oppiaineet ovat keskenään jatkuvassa yhteydessä, ja teoria ja käytäntö vuorottelevat esimerkiksi kaupunkihaasteiden moduuleissa käytetyn, tekemällä oppimiseen perustuvan dynaamisen pedagogiikan muodossa.

Yliopistojen yhteistyöfoorumiin pohjautuva maisteriohjelma kehittää entisestään Helsingin kaupungin kanssa tehtävän yhteistyön eri muotoja. Ohjelmaan sisältyy yhteistoimintaa myös muiden kaupunkien hallintojen, paikallisen median, kansalaisjärjestöjen, kansanperintö- ja kulttuuri-instituuttien, ajatushautomoiden ja yritysten kanssa. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvostetaan suuresti Suomessa ja ohjelmaan osallistuvissa yliopistoissa, ja sitä toteutetaan tehokkaasti koulutuksessa ja tutkimustoiminnassa.

Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelman kursseilla ja maisterintutkielmissa hyödynnetään molempien yliopistojen ja ohjelmaan osallistuvien professoreiden tutkimusosaamista. Professorit ja muu henkilökunta hakevat hankerahoitusta ja toteuttavat suomalaisten, pohjoismaisten ja eurooppalaisten säätiöiden rahoittamia hankkeita aktiivisesti ja menestyksekkäästi. Käynnissä olevat, ajankohtaiset hankkeet keskittyvät mm. seuraaviin aiheisiin:

 • Virkeät kaupunkitaloudet, hyvinvointi ja rahoitus
 • Asuttavat kaupungit, saavutettavuus ja yhteydet
 • Kaupunkien kestävyys ja sosioekologinen resilienssi
 • Urbaanien ekosysteemien ekologia ja ekosysteemipalvelut
 • Kaupunkien ympäristö- ja sosiaalihallinto ja oikeudenmukaisuus
 • Kaupunkipolitiikka, kaupunkikulttuurit ja sosioekonominen eriytyminen
 • Sosiospatiaalinen sekoittuminen, sosiaalinen kontrolli ja sosiaalinen koheesio
 • Pohjoismaiset hyvinvointivaltiot ja asuinalueiden etninen eriytyminen
 • Luova tieto ja pääkaupunkiseutujen kilpailukyky
 • Euroopan unionin pääkaupunkiseudut
 • Köyhyys kaupungeissa ja kilpailukykyiset kaupungit
 • Kaupunkien haavoittuvuus, sopeutuvuus ja resilienssi
 • Koulutus ja sen vaikutus elintapoihin ja asuinalueisiin
 • Urbaanien ja kompleksisten adaptiivisten järjestelmien hallinto
 • Kaupunkien energia-, viestintä- ja kuljetusjärjestelmät
 • Asukaslähtöinen palvelumuotoilu ja kaupunkien tuote-palvelu-järjestelmät
 • Siirtymä kohti kestäviä ja asuttavia urbaaneja tulevaisuuksia
 • Systeeminen sosiaalista koheesiota edistävä kaupunkihallinto
 • Kaupunkien historialliset kuvaukset ja merkitykset
 • Kansalaisuuden ja kansalaisosallistumisen muotoutuminen
 • Poliittiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja kielelliset urbaanit identiteetit
 • Kaupunkiympäristöjen arkkitehtoniset muodot ja maisemat
 • Markkinat ja kaupunkien toimialat, työ ja vapaa-aika
 • Suunnitteluammattilaisten roolien kehitys
 • Suunnitteluongelmia koskevat poikkitieteelliset pedagogiat
 • Kaupunkiluonto, sinivihreät järjestelmät ja maisemasuunnittelu
 • Ruoantuotantoalueet ja kaupunkien kestävyys

Valmistuttuaan kaupunkitutkimuksen maisteriohjelmasta opiskelija voi hakeutua Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja muiden kansainvälisten kärkiyliopistojen tohtoriohjelmiin.

Helsingin yliopiston tohtoriohjelmista sopivia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Ympäristöalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma
 • Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
 • Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma
 • Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
 • Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
 • Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma.

Aalto-yliopistossa relevantteja tutkintoja ovat arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, kauppatieteen, taiteen tai tekniikan tohtorin tutkinnot. Soveltuvia tohtoriohjelmia ovat seuraavat:

 • Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma
 • Kauppatieteiden tohtoriohjelma
 • Insinööritieteiden tohtoriohjelma
 • Perustieteiden tohtoriohjelma.
Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristöalan osaajia tarvitaan monipuolisesti yhteiskunnan eri alueilla. Bio- ja ympäristötieteellisellä tiedolla on keskeinen merkitys mm. terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä, ratkaisujen löytämisessä ympäristöongelmiin, elintarviketuotannossa sekä monilla teollisuuden aloilla.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta on keskeinen osa Viikin kampuksen tutkimus- ja opetuskeskittymää. Tiedekunta ja sen lähiyksiköt muodostavat Suomen laajimman bio- ja ympäristötieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kokonaisuuden. Tiedekunnan vahvuutena on tutkimuksen korkea laatu sekä monipuoliset ja vetovoimaiset tutkimus- ja opetusalat. Tavoitteena on kouluttaa työmarkkinoilla kilpailukykyisiä bio- ja ympäristötieteellisen alan asiantuntijoita, joilla on kansainvälisen akateemisen asiantuntijan tiedot ja taidot.

Tiedekuntaan kuuluu biotieteiden ja ympäristötieteiden laitokset.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa opetus annetaan pääosin Viikin kampuksen moderneissa tutkimus- ja opetustiloissa. Lisäksi Lahden yliopistokampuksella on ympäristöalan tutkintokoulutusta. Opetusta annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opiskelu on monimuotoista. Luentojen ja pienryhmätyöskentelyn lisäksi on laboratorio- ja maastokursseja. Pääosa maastokursseista pidetään tiedekunnan kenttäasemilla Lammilla, Kilpisjärvellä ja Tvärminnessä. Useissa pääaineissa opinnot sisältävät myös opinto- ja tutkimusretkiä ulkomaille. Työ- ja tutkimusharjoittelua on mahdollista tehdä kotimaassa ja ulkomailla. Maisterivaiheen lopputyön kokeellisen osuuden aineistoa voit kerätä tai suorittaa lopputyön kokeellisen osuuden valitsemassasi tutkimusympäristössä. Myös tiedekunnan piirissä toimivissa tutkimusryhmissä on runsaasti ulkomaisia tutkijoita. Tutkimusryhmissä ilmapiiri on kansainvälinen ja työkielenä käytetään englantia.

Opetuksessa yhdistyvät usein luento- ja verkko-opetus. Luento- ja muuta opiskelumateriaalia on saatavana virtuaalisilla oppimisalustoilla. Eliöiden ja elinympäristöjen lajintunnistukseen on kehitetty erillinen verkko-oppimisympäristö.

Viikissä on kampuksen oma tiedekirjasto. Sen yhteydessä on myös kaupunginkirjaston Viikin toimipiste. Lahden yliopistokampuksella on alueella toimivien korkeakoulujen yhteinen tiedekirjasto.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Helsingin yliopistolla on yli 500 vaihtokohdetta ympäri maailman. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen. Humanistina osaat vertailla eri näkökantoja, arvioida niitä kriittisesti ja muodostaa oman perustellun kantasi. Kykenet myös esittämään käsityksesi argumentoiden vakuuttavasti ja ymmärrettävästi.

Humanistisessa tiedekunnassa koulutetaan avaraan ja kriittiseen ajatteluun kykeneviä ja päteviä tieteentekijöitä sekä sivistyneitä opettajia erilaisiin oppilaitoksiin ja muita asiantuntijoita ammatillisiin tehtäviin muun muassa kirjastoihin, tiedotusvälineisiin, taide- ja kulttuurilaitoksiin, kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja organisaatioihin sekä yritysmaailmaan.

Humanistinen tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Aivan Helsingin sydämessä sijaitseva monitieteinen keskustakampus on Helsingin yliopiston suurin kampus. Opiskelijoille keskeinen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjasto sekä oppimiskeskus Aleksandria ovat keskustakampuksen välittömässä läheisyydessä. Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla.

Kampuksella on myös Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston toimipiste sekä Helsingin yliopiston kielikeskus. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella. Keskustakampuksella tehdään myös paljon tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä niin opiskelussa kuin tutkimuksessakin.

Lue lisää keskustakampuksen tiloista ja palveluista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.

Valtiotieteellinen tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen laaja-alaisin ja monitieteisin yhteiskuntatieteellinen tutkijayhteisö ja vaikuttaja. Globaalit talouden ja politiikan tapahtumat lisäävät sellaisten osaajien tarvetta, jotka kykenevät asettamaan ne historialliseen ja kansainvälisesti vertailtavaan kehykseen. Sosiaalisten rakenteiden muutokset vaativat uudenlaista ymmärrystä esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunnan perustasta. 

Tiedekunta tunnetaan kansainvälisestä huippututkimuksestaan, jossa hyödynnetään monenlaisia tutkimusaineistoja, hallitaan vaativia tutkimusmenetelmiä ja käydään innovatiivista keskustelua. Opetuksessa korostuu kriittinen ajattelu ja monitieteisyys. Tiedekunnan yhteistyöllä ministeriöiden, kuntien, järjestöjen ja median kanssa on pitkät perinteet. 

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskelijat viihtyvät ja tuntevat yhteisön omakseen. Oma laitos ja tiedekunta ovat opiskelijan läheisin ja tärkein toimintaympäristö. Vuorovaikutus yli oppiaine- ja tiedekuntarajojen on myös vilkasta.

Tiedekunnassa on noin 4000 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 700 aktiivista jatko-opiskelijaa. Tiedekunta sijaitsee keskustakampuksella. Tiedekunnan omat sivut.

Valtiotieteellinen tiedekunta sijaitsee keskeisellä paikalla keskustakampuksella lähellä opiskelijakirjasto Kaisaa ja oppimiskeskus Aleksandriaa, jotka tarjoavat opiskelijoiden käyttöön uudenaikaisia opiskelutiloja. Helsingin yliopiston kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja oppikirjat).

Valtiotieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö, jossa koulutetaan laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia ja yhteiskuntaa monipuolisesti ymmärtäviä asiantuntijoita työelämän eri sektoreille. Opetuksessa hyödynnetään monin tavoin sulautuvan opetuksen ja oppimisen periaatteita, mikä tuo joustavuutta ja tukee tehokkaasti oppimista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen osaaminen on Suomessa kansainvälistä huippua. Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus ja tutkimus on keskittynyt matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kumpulan tiedekampukselle, joka on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

Tiedekunnassa toimii viisi ainelaitosta:

 • fysiikan laitos
 • geotieteiden ja maantieteen laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan korkeatasoinen opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja luonnontieteilijöitä. Kampuksella toimii monitieteellisiä, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, joiden kokeellinen ja teoreettinen tutkimus muodostavat vahvan perustan opetukselle, jonka keskiössä ovat muun muassa globaalit kestävään kehitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät haasteet.

Tutkinnoissa otetaan huomioon työelämän sekä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Tiedekunnan sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset, ja voit liittää tutkintoosi opintoja myös ulkomailla.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö. Tiedekunnan modernit tilat ja huippuvarustellut opetuslaboratoriot tarjoavat opiskelijoille dynaamisen ympäristön, jossa pääset perehtymään luonnontieteisiin monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään niin uusinta teknologiaa kuin pajaoppimisen periaatteita. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston tutkimusasemilla järjestettäville kenttäkursseille ja tutkimusprojekteihin ympäri maailman. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Kumpulan kampuskirjaston keskeinen sijainti kampuksella sekä Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset palvelut takaavat sen, että kurssikirjat, tietokannat ja tieteelliset julkaisut ovat helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.