Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
15000 €

Bottom content

Koulutus

Yleiset tiedot ja taidot

Suoritettuasi kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelman

 • ymmärrät ja tunnistat kaupunkitutkimukseen liittyviä teorioita ja empiirisiä tutkimusmenetelmiä, joita käytetään lähialoilla, kuten yhteiskuntatieteissä, humanistisissa tieteissä, insinööritieteissä, ekologiassa, arkkitehtuurissa, muotoilussa ja taiteessa
 • hallitset perusasiat kaupunkihallinnon, päätöksenteon ja suunnittelun roolista kaupunkikehittämisessä
 • pystyt muotoilemaan kriittisiä ja luovia, monelle teoreettiselle ja käytännölliselle alalle relevantteja tutkimuskysymyksiä sekä vastaamaan niihin
 • osaat koota, käsitellä ja kehittää useista lähteistä hankitun tiedon perusteella harkittuja johtopäätelmiä
 • osaat tuottaa, kerätä ja analysoida kaupunki-ilmiöitä koskevaa tietoa
 • osaat käyttää digitaalisia ja analogisia työkaluja tiedon keräämiseen, analysoimiseen ja jakamiseen
 • osaat tuottaa vastauksia kaupunkeja koskeviin ongelmiin käyttämällä asianmukaisia työkaluja ja menetelmiä ratkaisujen esittämiseen, mallintamiseen, testaamiseen ja arvioimiseen sekä prototyyppien luomiseen
 • ymmärrät ja osaat kehittää integroituja lähestymistapoja kaupunkitutkimukseen ja soveltavan suunnitteluun
 • osaat viestiä kaupunki-ilmiöitä koskevista näkemyksistä ja ratkaisuista visuaalisesti, graafisesti, suullisesti ja kirjallisesti
 • osaat kirjoittaa kaupunkiaiheita koskevia akateemisia ja yleistajuisia tekstejä sekä asiantuntija-artikkeleita käyttäen hyväksesi aiheeseen liittyvää kirjallisuutta
 • osaat soveltaa ja kehittää osaamista tiedon yhteistuotantoon ja yhteissuunnitteluun
 • hallitset monitieteisissä, moniammatillisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä tarvittavat yhteistyötaidot.

Ammatilliset ja erikoistumisalojen tiedot ja taidot

Suoritettuasi kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelman

 • osaat soveltaa tietoja ja taitoja, joita olet opinnoissasi käsitellyt ja kehittänyt
 • ymmärrät kaupunkeja koskevien analyysien ja ehdotusten aseman omalla erikoistumisalallasi ja niihin liittyvillä aloilla
 • osaat tunnistaa, erottaa ja osoittaa omaa erikoistumisalaasi koskevien teorioiden ja menetelmien keskinäiset yhteydet
 • osaat kehittää ja pohtia ammatillisen asemasi edellyttämää kaupunkitutkimuksen osaamistasi
 • osaat toteuttaa omaan alaasi liittyvää itsenäistä kaupunkiaiheista tutkimusta sekä käyttää asianmukaisia tutkimusmenetelmiä ja vastuullisia tutkimuskäytäntöjä
 • osaat analysoida kaupunkiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja digitaalisten työkalujen, kuten paikkatietojärjestelmien ja tietokoneavusteisten sovellusten, avulla
 • osaat tunnistaa erilaisia ammatillisia sääntöjä ja toimintaohjeita (esim. arkkitehtien, maisema-arkkitehtien ja kaupunkisuunnittelijoiden ammattikuntien sisäiset ohjeet)
 • pystyt osoittamaan kykysi toimia asiantuntijana ja/tai tutkijana kaupunkitutkimuksen parissa
 • osaat viestiä ammattimaisesti ja rakentavasti kaupunkitutkimuksen eri alojen asiantuntijoiden, ammatinharjoittajien ja sidosryhmien kanssa
 • osaat määrittää ammatti-identiteettisi suhteessa kaupunkitutkimukseen liittyviin uusiin ja vakiintuneisiin tehtäviin.

Lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilla.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Kaikki opetus annetaan englannin kielellä. Voit suorittaa tenttejä ja kirjoittaa maisterintutkielman englannin lisäksi myös suomeksi tai ruotsiksi.

Kaupungistuminen on yhteiskuntien tulevaisuuteen vaikuttava maailmanlaajuinen ilmiö. Nyky-yhteiskuntien suurimmat haasteet löytyvät etupäässä kaupungeista, joissa niihin on myös vastattava. Kaupungit tarjoavat valtavia taloudellisia, teknisiä ja kulttuurisia mahdollisuuksia, mutta niihin liittyy myös yhteiskunnallisia ristiriitoja ja eriytymistä sekä ympäristö- ja terveysongelmia. Haasteiden mittakaavan vuoksi mikään yksittäinen ammattikunta tai tutkimusala ei pysty suoriutumaan niistä yksin. Kaupunkien kehittämisessä tarvitaan eri osaamisalueita integroivaa lähestymistapaa. Vastauksena tähän haasteeseen on kaksi suurta suomalaista yliopistoa päättänyt yhdistää voimansa ja tarjota ainutlaatuisen, tieteidenvälisen maisteriohjelman.

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma kouluttaa opiskelijoista menestyviä ammattilaisia, jotka ymmärtävät ja pystyvät käsittelemään kaupunkien kehittämiseen liittyviä monimutkaisia haasteita. Koulutuksen opetussuunnitelma sekä laajaa tieteidenvälisyyttä, syvällistä ydinosaamista ja -käytäntöjä painottava pedagoginen lähestymistapa valmistavat sinua tarttumaan näihin haasteisiin. Ohjelmassa hankit teoreettisten, historiallisten ja käsitteellisten tietojen lisäksi menetelmällistä osaamista, taitoa ja kokemusta. Näin varmistetaan ymmärrys kaupunki-ilmiöiden laaja-alaisuudesta sekä käytännön kokemus yhteistyötilanteista ja käytännön tehtävistä. Koko koulutusohjelma ja opetussuunnitelman osat rakentuvat tälle pohjalle.

Maisteriohjelman kolmessa opintosuunnassa hyödynnetään monin tavoin Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston huippuosaamista. Ohjelmaa luonnehtivat kaupunkien haasteisiin kytkeytyvät tieteidenväliset opinnot. Ne liittyvät paikallisiin ja maailmanlaajuisiin päivänpolttaviin kysymyksiin, joihin lukeutuu monia kaupungistumiselle luontaisia kiistanaiheita. Kaupunkeja koskevia haasteita tarkastellaan painopistealueille erilaisten tutkimusprojektien sekä yliopistojen, kuntien ja maakuntien yhteistyöhankkeiden kautta. Tämä tarjoaa opinnoille ja käytännön harjoittelulle rakentavan, kriittisen kehyksen. Eri oppiaineita ja ammattiryhmiä yhdistävät aihepiirit pyrkivät vastaamaan yhteisiin haasteisiin ja painottavat tulevaisuuteen suuntaavaa lähestymistapaa.

Kaupunkisuunnittelun maisteriohjelmassa on kolme opintosuuntaa:

Kaupunkisuunnittelu ja muotoilu (USP PLANS) 

Opintosuunta käsittelee kaupunkien kehittämistä integroimalla suunnittelun sekä muotoilun alan osaamista ja pedagogisia lähestymistapoja sekä luomalla eri oppiaineiden välistä synergiaa. Opinnoissa yhdistyvät muotoilun vahvat ja rakentavat ajattelu-, jäsentely-, visualisointi- ja viestintätaidot sekä suunnittelun ja kaupunkihallinnon historian, metodologian ja työkalujen analyyttinen täsmällisyys ja kriittinen näkemys. Opintosuunta kehittää ja syventää näitä taitoja ja edistää samalla opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia soveltamalla haasteisiin perustuvaa oppimista konkreettisiin tapauksiin, monitieteiseen yhteistyöhön sekä tekemällä oppimiseen ja kokeiluun. Kohderyhmänä ovat suunnittelijat, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit, tila- ja palvelumuotoilijat sekä strategiset muotoilijat.

Kaupunkielämä, kaupunkitalous ja kaupunkikulttuurit (USP PEOPLES)

Opintosuunta tutkii kaupunkien kehittämistä integroimalla suunnittelun ja sosioekonomisten, digitaalisten ja fyysisten rakenteiden analyysin. Opiskelijat tutkivat ja soveltavat yhteiskuntatieteiden ja poliittisten tieteiden teorioita ja metodologioita. Opintosuunnassa painottuvat sosiospatiaalisen dynamiikan muutokset, kuten politiikan ja markkinoiden vaikutukset, toimijat ja rakenteet, päätöksentekoprosessit, sosiaalinen sekoittuminen ja väestötiedot. Opintosuunnassa käytetään haasteisiin perustuvaa ja yhteisöllistä oppimista opiskelijoiden perusosaamisen syventämiseksi ja heidän ammatillisten valmiuksiensa kehittämiseksi. Opintoihin kuuluu myös tilannesidonnaisia kunta- ja kenttäopintoja. Kohderyhmänä ovat suunnittelijat, kaupunkitaloustieteilijät ja johtajat sekä humanistisesta kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt. 

Kaupunkien järjestelmät ja kaupunkiekologia (USP SYSTEMS) 

Opintosuunta tarkastelee kaupunkien kehittämistä sekä teknisten tieteiden että luonnontieteiden näkökulmasta. Opiskelijat perehtyvät sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden, teknologisen innovoinnin ja kompleksisten adaptiivisten järjestelmien tutkimus-, arviointi- ja suunnittelumenetelmiin. Moniulotteista suunnittelua lähestytään systeemisistä näkökulmista mutta samalla säilytetään holistinen ote monilla eri tasoilla vaikuttavaan kompleksiseen ajallis-tilalliseen dynamiikkaan. Opintosuunnassa käytetään haasteisiin perustuvaa ja yhteisöllistä oppimista opiskelijoiden perusosaamisen syventämiseksi ja heidän ammatillisten valmiuksiensa kehittämiseksi. Opintoihin kuuluu myös kaupunkitutkimuksen sekä digitaalisuuteen ja ekologisuuteen liittyviä kenttäopintoja. Kohderyhmänä ovat suunnittelijat, insinöörit, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit ja ympäristöjohtajat. 

Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma on laajuudeltaan 120 opintopistettä, ja sen voi suorittaa kahdessa vuodessa. Opintosuunnitelma muodostuu seuraavista kokonaisuuksista ja opintojaksoista.

Kaupunkien ydinhaasteet -studiot (20 op)

Yleisiä kaupunkihaasteita käsittelevissä yhteisissä studioissa tarkastellaan nykyajan kaupunki-ilmiöitä usean erikoisalan näkökulmasta. Opiskelijat pohtivat kaupunkien haasteita erilaisista teoreettisista viitekehyksistä käsin ja kehittävät käytännön vastauksia annettuihin tapauksiin, kohteisiin tai aloitteisiin. Opettajat edustavat aiheen kannalta keskeisiä oppiaineita ja ammattikuntia, ja opinnot järjestetään yhteistyössä tutkimuksen, elinkeinoelämän ja julkishallinnon kumppaneiden kanssa. Kaupunkihaasteisiin liittyviä aihepiirejä ovat esimerkiksi:

 • kaupunkitaloudet sekä hallinnon ja hyvinvoinnin haasteet
 • sosiaalinen integraatio sekä kaupunkitypologioiden ja kulttuuriperinnön haasteet
 • asumisen laatu ja kiihtyvän elämänrytmin tuomat globaalit haasteet
 • sosioekologiset elinympäristöt ja tiivistymisen haasteet.

Erikoistumisopinnot (20 op)

Maisteriohjelman opintosuunnissa tarjotaan kursseja, joissa voit erikoistua kolmeen osaamisalueeseen kaupunkitutkimuksen laajalla kentällä. Kaikkien opintosuuntien kurssien toteuttamiseen osallistuvat molemmat yliopistot, ja niitä voidaan mukauttaa opiskelijan etenemisen, taustatietojen ja osaamisen tukemiseksi. Kursseilla käsitellään mm. kaupunkimaantiedettä, kaupunkisosiologiaa, kaupunkiekologiaa, kaupunkitaloustiedettä, kaupunkietnologiaa ja -historiaa, ympäristöpolitiikkaa, kaupunkisuunnittelua, kaupunkimuotoilua, maisema-arkkitehtuuria, kiinteistötaloustiedettä, palvelumuotoilua ja strategista muotoilua.

Ydinosaaminen ja menetelmät (20 op)

Peruskursseilla opetetaan tutkielman tekemistä ja ammattikäytäntöjä koskevia keskeisiä taitoja, jotka liittyvät digitaaliseen kuvantamiseen, analyysiin ja viestintään sekä viestinnän ja argumentoinnin keinoihin ja tekniikoihin, tutkimusmenetelmiin ja akateemisen tutkimuksen metodologiaan. Opit mm. käyttämään digitaalisia työkaluja kaupunki-ilmiöiden analysointiin ja tutkimukseen sekä visualisoimaan ideoita ja ratkaisuja. Lisäksi tutustut viestinnän ja argumentoinnin teorioihin ja työkaluihin sekä tarkastelet ja sovellat moninaisia tutkimusmenetelmiä.

Valinnaiset opinnot (30 op)

Voit valita valinnaisia kursseja henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti syventääksesi erikoistumisalan osaamistasi tai laajentaaksesi näkemystäsi suunnitteluun liittyvissä aihepiireissä. Arkkitehtien ja maisema-arkkitehtien ammattialoja koskeva EU-direktiivi ohjaa joiltakin osin näiden alojen opiskelijoiden valinnaisia opintoja. Voit myös valita muiden suomalaisten yliopistojen tarjoamia kursseja tai suorittaa kursseja kansainvälisessä vaihto-ohjelmassa tai osana kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen työharjoittelua.

Maisterintutkielma (30 op)

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun ohjelmassa tutkielma voi olla itsenäinen akateeminen tutkimusprojekti – laajempaan tutkimusprojektiin liittyvä ohjattu opinnäyte – tai elinkeinoelämän yhteistyökumppanin kanssa valmisteltu ammatillisesti suuntautunut tutkielma. Opiskelijoita kannustetaan työstämään tutkielmaa kaupunkihaasteita käsittelevissä, opinnäytetyöhön valmistavissa ohjatuissa opintojaksoissa. Näiden yhteydessä voit tehdä taustatutkimusta ja kirjoittaa tutkielmaasi yksin tai yhdessä toisen opiskelijan tai useamman opiskelijan kanssa. Valitsitpa minkä tahansa työtavan, sen tulee olla itse ideoimasi ja kehittämäsi alkuperäinen ja luova tutkielma. Suosittelemme valitsemaan tutkielman ohjaajiksi vähintään kolme asiantuntijaa kahdesta tai useammasta opintosuunnasta sekä tekemään tutkielman aiheesta, joka käsittelee vähintään kahden opintosuunnan aihepiirejä.

Maisteriohjelma kouluttaa ammattilaisia haasteelliselle, kasvavalle ja kysytylle alalle. Koulutus tarjoaa sekä perinteisissä että uusissa suunnittelutehtävissä (esim. kaupunkisuunnittelussa, kiinteistökehityksessä, strategisessa suunnittelussa, ympäristösuunnittelussa, maisema-arkkitehtuurissa, politiikassa ja palvelumuotoilussa) tarvittavia tietoja, taitoja ja kokemusta. Näiden lisäksi opit ymmärtämään ja soveltamaan tieteidenvälisiä ja yhteistoiminnallisia lähestymistapoja kaupunkikehittämiseen ja hyödyntämään niitä alan perinteisissä ja uusissa työtehtävissä. Ohjelmasta valmistuttuasi pystyt kilpailemaan paikallisista ja kansainvälisistä työpaikoista julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin organisaatioissa, suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoissa, poliittista konsultointia harjoittavissa yrityksissä, tutkimuslaitoksissa ja kansalaisjärjestöissä.

Ohjelmassa voi suorittaa eri tutkintoja – Helsingin yliopiston haun kautta FM (luonnontieteellinen ja humanistinen ala) ja VTM (valtiotieteellinen), Aalto yliopiston haun kautta DI, arkkitehti tai maisema-arkkitehti – joista jokainen tarjoaa mahdollisuuden työskennellä kaupunkikehittämisen perinteisissä ja uusissa työtehtävissä eri sektorilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin ammattipätevyys on mahdollinen opiskelijoille, joilla on tekniikan kandidaatin tutkinto tai vastaava arkkitehtuurin tai maisema-arkkitehtuurin alalta ja joiden opintosuunnitelma noudattaa arkkitehtuurin tai maisema-arkkitehtuurin ammatillisen tutkinnon vaatimuksia.

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma tarjoaa kansainvälisyyttä monessa muodossa. Opetuksessa hyödynnetään niin Helsingin ainutlaatuista ympäristöä kuin moninaisia kaupunkiympäristöjä eri puolilla maailmaa. Maisteriohjelmaan osallistuu vuosittain sekä suomalaisia että kansainvälisiä opiskelijoita. Haemme opiskelijoita, joiden erilaiset taustat, kokemukset ja koulutus heijastavat nyky-yhteiskunnan rikkautta. Ohjelma hyödyntää myös taustoiltaan ja kokemuksiltaan kansainvälisten opettajien omien alojensa vahvoja kansainvälisiä suhteita. Suomen ulkopuolelta tulevat tutkijat ja vierailevat luennoitsijat osallistuvat ohjelman opetukseen. Maisteriohjelma pohjautuu Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteiseen Kaupunkiakatemia- ja sen opettajiin, kansainvälisiin verkostoihin ja kansainvälisistä asiantuntijoista koostuvaan neuvottelukuntaan. Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää vaihto-ohjelman tai kansainvälisen työharjoittelun, minkä lisäksi opiskelijoita kannustetaan tekemään kansainvälistä yhteistyötä maisterintutkielman yhteydessä.

Ohjelma tarjoaa sinulle mahdollisuuden opiskella kansainvälisessä ympäristössä ja tutustua eri kulttuureihin. Sekä kansainväliset että suomalaiset opiskelijat tuntevat Helsingin ja Suomen niiden edistyksellisistä suunnittelua koskevista näkemyksistä. Helsinki kuuluu UNESCOn luovien kaupunkien verkostoon, ja suunnittelulla ja muotoilulla on vahva rooli kunnissa, valtionhallinnossa ja julkisella sektorilla. Suomi on eurooppalainen ja kansainvälinen edelläkävijä tekniikan tutkimuksessa ja kuntien avoimen datan kaltaisissa teknisissä innovaatioissa. Paikalliset ja kansalliset toimintaperiaatteet tukevat kokeellista ja osallistavaa kulttuuria ja kehitystä. Urbaanien haasteiden osalta Helsinki on ainutlaatuinen kohde, sillä kaupunki lähestyy hyvinvointivaltion paradigmoja edistyksellisin menetelmin, jotka liittyvät esimerkiksi julkisen ja yksityisen väliseen dynamiikkaan, väestöllisiin ja kulttuurisiin muutoksiin sekä erilaisiin markkinakasvua ja kestävyyttä koskeviin lähestymistapoihin.

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma on korostetun tieteidenvälinen ja monialainen.

Sen edistyksellisessä ja tieteidenvälisessä opetussuunnitelmassa yhdistyvät Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tarjoamat kaupunkitutkimuksen tärkeimmät osa-alueet. Kursseihin kuuluu suuri määrä yhteisopetusta, jolla varmistetaan ydinaiheiden käsittely monesta eri näkökulmasta. Oppiaineet ovat keskenään jatkuvassa yhteydessä, ja teoria ja käytäntö vuorottelevat esimerkiksi kaupunkihaasteiden moduuleissa käytetyn, tekemällä oppimiseen perustuvan dynaamisen pedagogiikan muodossa.

Yhteiseen sivuainekokonaisuuteen pohjautuva maisteriohjelma kehittää entisestään Helsingin kaupungin kanssa tehtävän yhteistyön eri muotoja. Ohjelmaan sisältyy yhteistoimintaa myös muiden kaupunkien hallintojen, paikallisen median, kansalaisjärjestöjen, kansanperintö- ja kulttuuri-instituuttien, ajatushautomoiden ja yritysten kanssa. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvostetaan suuresti Suomessa ja ohjelmaan osallistuvissa yliopistoissa, ja sitä myös toteutetaan tehokkaasti koulutuksessa ja tutkimustoiminnassa.

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelman kursseilla ja maisterintutkielmissa hyödynnetään molempien yliopistojen ja ohjelmaan osallistuvien professoreiden tutkimusosaamista. Professorit ja muu henkilökunta hakevat hankerahoitusta ja toteuttavat suomalaisten, pohjoismaisten ja eurooppalaisten säätiöiden rahoittamia hankkeita aktiivisesti ja menestyksekkäästi. Käynnissä olevat, ajankohtaiset hankkeet keskittyvät mm. seuraaviin aiheisiin:

 • Virkeät kaupunkitaloudet, hyvinvointi ja rahoitus
 • Asuttavat kaupungit, saavutettavuus ja yhteydet
 • Kaupunkien kestävyys ja sosioekologinen resilienssi
 • Urbaanien ekosysteemien ekologia ja ekosysteemipalvelut
 • Kaupunkien ympäristö- ja sosiaalihallinto ja oikeudenmukaisuus
 • Kaupunkipolitiikka, kaupunkikulttuurit ja sosioekonominen eriytyminen
 • Sosiospatiaalinen sekoittuminen, sosiaalinen kontrolli ja sosiaalinen koheesio
 • Pohjoismaiset hyvinvointivaltiot ja asuinalueiden etninen eriytyminen
 • Luova tieto ja pääkaupunkiseutujen kilpailukyky
 • Euroopan unionin pääkaupunkiseudut
 • Köyhyys kaupungeissa ja kilpailukykyiset kaupungit
 • Kaupunkien haavoittuvuus, sopeutuvuus ja resilienssi
 • Koulutus ja sen vaikutus elintapoihin ja asuinalueisiin
 • Urbaanien ja kompleksisten adaptiivisten järjestelmien hallinto
 • Kaupunkien energia-, viestintä- ja kuljetusjärjestelmät
 • Asukaslähtöinen palvelumuotoilu ja kaupunkien tuote-palvelu-järjestelmät
 • Siirtymä kohti kestäviä ja asuttavia urbaaneja tulevaisuuksia
 • Systeeminen sosiaalista koheesiota edistävä kaupunkihallinto
 • Kaupunkien historialliset kuvaukset ja merkitykset
 • Kansalaisuuden ja kansalaisosallistumisen muotoutuminen
 • Poliittiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja kielelliset urbaanit identiteetit
 • Kaupunkiympäristöjen arkkitehtoniset muodot ja maisemat
 • Markkinat ja kaupunkien toimialat, työ ja vapaa-aika
 • Suunnitteluammattilaisten roolien kehitys
 • Viheliäisiä suunnitteluongelmia koskevat poikkitieteelliset pedagogiat
 • Kaupunkiluonto, sinivihreät järjestelmät ja maisemasuunnittelu
 • Tuottavat ruokamaisemat ja kaupunkien kestävyys

Valmistuttuasi kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmasta voit hakeutua Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja muiden kansainvälisten kärkiyliopistojen tohtoriohjelmiin.

Helsingin yliopiston tohtoriohjelmista sopivia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Ympäristöalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma
 • Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
 • Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma
 • Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
 • Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
 • Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma

Aalto-yliopistossa voi suorittaa kauppatieteen, taiteen tai tekniikan tohtorin tutkinnon. Soveltuvia tohtoriohjelmia ovat seuraavat:

 • Kauppatieteiden tohtoriohjelma
 • Insinööritieteiden tohtoriohjelma
 • Perustieteiden tutkimusohjelma
 • Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma
Hakeminen
Tiedekunnat

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen osaaminen on Suomessa kansainvälistä huippua. Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus ja tutkimus on keskittynyt matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kumpulan tiedekampukselle, joka on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

Tiedekunnassa toimii viisi ainelaitosta:

 • fysiikan laitos
 • geotieteiden ja maantieteen laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan korkeatasoinen opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja luonnontieteilijöitä. Kampuksella toimii monitieteellisiä, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, joiden kokeellinen ja teoreettinen tutkimus muodostavat vahvan perustan opetukselle, jonka keskiössä ovat muun muassa globaalit kestävään kehitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät haasteet.

Tutkinnoissa otetaan huomioon työelämän sekä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Tiedekunnan sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset, ja voit liittää tutkintoosi opintoja myös ulkomailla.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö. Tiedekunnan modernit tilat ja huippuvarustellut opetuslaboratoriot tarjoavat opiskelijoille dynaamisen ympäristön, jossa pääset perehtymään luonnontieteisiin monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään niin uusinta teknologiaa kuin pajaoppimisen periaatteita. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston tutkimusasemilla järjestettäville kenttäkursseille ja tutkimusprojekteihin ympäri maailman. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Kumpulan kampuskirjaston keskeinen sijainti kampuksella sekä Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset palvelut takaavat sen, että kurssikirjat, tietokannat ja tieteelliset julkaisut ovat helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta.