Kasvibiologian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
15000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Kasvit ovat luonnon omia aurinkovoimaloita ja ylläpitävät elämää maapallolla. Ne ovat useimpien ravintoverkkojen ja ekosysteemien perusta. Kasvit tuottavat happea ja muuttavat auringon energian kemialliseksi energiaksi tuottaen meille ravintoa, kuituja, uusiutuvaa energiaa ja raaka-aineita monenlaisiin tarpeisiin. Miten kasvit tekevät kaiken tuon ja miksi on tärkeää tutkia näitä asioita? Kun olet valmistunut kasvibiologian maisteriohjelmasta, tiedät esimerkiksi

 • miten yhdestä kasvisolusta kehittyy monimutkainen organismi ja miten kasvisolut, solukot tai kasvinosat kommunikoivat keskenään 
 • miten kasvit puolustautuvat ulkoisia stressitekijötä, kuten tauteja, kuivuutta tai UV-säteilyä vastaan
 • miten kasvit aistivat ympäristöään ja kommunikoivat toistensa ja muiden organismien kanssa
 • miten kasvit vuorovaikutuksessa mikrobien, sienten ja eläinten kanssa pitävät yllä ekosysteemejä
 • miten kasvien geneettiset, toiminnalliset ja morfologiset erot auttavat niitä elämään aivan erilaisissa ympäristöissä, kuten aavikoilla ja sademetsissä
 • millaisia ratkaisuja kasvibiologian ja –biotekniikan  tutkimus tuo kasvinjalostukseen ja kasvintuotantoon

Ja tämän lisäksi

 • osaat käyttää ja soveltaa alan tutkimusmenetelmiä sekä suunnitella tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta
 • osaat toimia työelämässä oman erikoisalasi asiantuntijana ja kehittäjä­nä, minkä pohjana on hyvä viestintä- ja kielitaito sekä äidinkielellä että englanniksi
 • osaat arvioida alasi tutkimuksia kriittisesti
 • hallitset tieteellisen tiedonvälityksen perustaidot
 • hallitset työelämässä tärkeän ryhmätyöskentelyn sekä neuvottelu- ja kokoustaidot
 • saat kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin
 • voit saada pätevyyden biologian aineenopettajaksi

Maisteriksi valmistumisen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet jatkaa opintojasi kohti tohtorin tutkintoa tai siirtyä suoraan työelämään esimerkiksi asiantuntijatehtäviin, opettajaksi tai yrittäjäksi. Tavoitteemme on kouluttaa alan parhaita asiantuntijoita ja rautaisia ammattilaisia riippumatta siitä, mihin tai minkälaisiin tehtäviin jatkat maisterivaiheen jälkeen.

Kasvibiologian maisteriohjelmaan on suora opinto-oikeus Helsingin yliopiston biologian, molekyylibiotieteiden, ympäristötieteiden, metsätieteiden ja maataloustieteiden kandidaatin koulutusohjelmista. Kukin näistä kandidaattiohjelmista antaa riittävän, vaikka hieman erilaisen koulutustaustan kasvibiologian maisteriopintoja varten.

Muualla Suomessa tai ulkomailla kandidaatintutkinnon tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea kasvibiologian maisteriohjelmaan erillisen haun kautta. 

Katso lisätietoja  maisteriohjelman verkkosivuilla.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Maisterivaiheen opetus ja oppimateriaalit ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä, mutta valinnaisia opintojaksoja on tarjolla myös kotimaisilla kielillä. Koska ohjelma on monikielinen, voit tehdä tentit, opintopäiväkirjat, maisterintutkielman (pro gradun) jne. joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kotimaisia kieliä käytetään tilanteen mukaan pienryhmätyöskentelyssä ja ohjauksessa.

Kasvibiologian maisteriohjelma on bio- ja ympäristötieteellisen ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan yhteinen ohjelma. Se on ainoa ohjelma Suomessa, jossa voit opiskella kasvibiologiaa näin laaja-alaisesti. Kasvibiologiassa perehdyt kasvien monimuotoisuuteen koko maapallolla sekä kasveihin liittyviin ilmiöihin molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Opetukseen sisältyvät sekä luonnon- että viljelykasvit, mukaan lukien puut. Kasvibiologian opetus on monimuotoista sisältäen moderneja laboratorio- ja tietokonekursseja, kenttäkursseja, seminaareja sekä opintoretkiä. Opetus liittyy läheisesti tutkimukseen ja opiskelijat perehdytetään tutkimusryhmien toimintaan heti opintojen alussa. Siten tutkimusmenetelmät tulevat tutuiksi nopeasti opintojen kuluessa. Suuri osa oppimateriaaleista on verkon oppimisympäristöissä, kuten Moodlessa, mikä mahdollistaa etäopiskelun. Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen tuutori, joka avustaa sopivan opinto-ohjelman räätälöinnissä.

Voit kiinnostuksesi mukaan valita monista ohjelman sisältämistä opintokokonaisuuksista ja syventyä esimerkiksi

 • kasvibioteknologiaan ja kasvinjalostukseen
 • molekyylibiologiaan ja genetiikkaan
 • kasvun, lisääntymisen ja solukoiden erilaistumisen säätelyyn
 • kasvien sadonmuodostuksen biologiseen perustaan
 • kasviekologiaan ja evoluutiobiologiaan
 • kasvien ja sienten evolutiiviseen historiaan ja systematiikkaan
 • lajintuntemukseen

Opintokokonaisuudet ovat vähintään 15 opintopisteen laajuisia ja ne liittyvät toisiinsa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Voit opiskella laaja-alaisesti tai keskittyä sinua kiinnostaviin kysymyksiin, jotta saat juuri ne tiedot ja taidot, joita tarvitset maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tietyissä opintojaksoissa painotetaan translationaalista näkökulmaa, joka tarkoittaa perustiedon ongelmalähtöistä soveltamista ja siten kaventaa perus- ja soveltavan tutkimuksen välistä kuilua.

Lisätietoa koulutusohjelman sisällöstä maisteriohjelman verkkosivuilla.

Valitsemalla itseäsi kiinnostavia opintokokonaisuuksia voit räätälöidä tutkintosi sen mukaan, haluatko valmistua aineenopettajaksi, tutkijaksi, yrittäjäksi tai ympäristö- tai maanviljelyalan asiantuntijaksi. Voit myös valita yksittäisiä opintojaksoja mistä tahansa opintokokonaisuudesta. Jokainen opintokokonaisuus on kuitenkin sisällöllisesti yhtenäinen, joten on suositeltavaa suorittaa kaikki kokonaisuuden jaksot.

Lisätietoa opintokokonaisuuksien / modulien valinnasta maisteriohjelman sivulla.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op), ja tutkinto tulisi suorittaa kahdessa lukuvuodessa. Tutkintoon sisältyy:

 • 80 op kasvibiologian syventäviä opintoja, joihin sisältyy maisterintutkielma (30 op)
 • 40 op muita opintoja oman tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta

Opintoihin voi sisältyä työelämäopintoja tai urasuunnittelua. Henkilökohtainen opintosuunnitelma sisältyy opintoihin aina. Jos opiskelet aineenopettajaksi, suoritat muina opintoina 60 op opettajan pedagogisia opintoja.

Lisätietoa tutkintorakenteesta ja aineenopettajan linjasta: www.helsinki.fi/en/programmes/master/plant-biology/studying/goal-content-and-structure 

Kirjallisessa maisterintutkielmassa eli pro gradussa (30 op) osoitat

 • valmiutta tieteelliseen ajatteluun
 • työssä käytettyjen tutkimusmenetelmien hallintaa
 • hyvää perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin
 • kykyä tieteelliseen viestintään

Yleensä tutkielma koostuu neljästä vaiheesta:

 • työn suunnittelu
 • aineiston kerääminen (kenttä- tai laboratoriotyöt)
 • aineiston käsittely (laadun varmistaminen, tilastollinen käsittely jne.)
 • tulosten tarkastelu kirjallisuuden eli aiemmin julkaistujen tutkimusten pohjalta

Jos opiskelet aineenopettajaksi, tutkielma voi käsitellä biologian opetusta tai oppimista.

Tutkielmat tehdään yleensä osana tutkimusprojektia, jossa sinulla on selkeä ja itsenäinen osuus. Tutkielma on kuitenkin kirjoitettava itsenäisesti. Työn ohjaa vähintään tohtorin tutkinnon suorittanut, tutkielman aiheen ja siihen liittyvän opetuksen hyvin tunteva henkilö.  Opinnäytetyön tehtyäsi ymmärrät, miten tutkimusprojekti etenee prosessina työn suunnittelusta sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin.

Lisätietoa maisterintutkielman tekemisestä.

Opintokokonaisuuksien valinnalla voit vaikuttaa omiin työllistymis- ja jatko-opintonäkymiisi. Kasvibiologiasta valmistuneilla maistereilla on laajat tiedot ja monipuoliset taidot. He voivat toimia esimerkiksi

 • jatko-opiskelijoina, tutkijoina ja osa-aikaisina opettajina yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa
 • tutkijoina suomalaissa tai ulkomaisissa laitoksissa ja yrityksissä sekä julkisella että yksityisellä puolella
 • asiantuntijoina tai virkamiehinä julkishallinnossa (kunnat, kaupungit, valtionhallinto)
 • asiantuntijoina erilaisissa biotalouteen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä järjestöissä
 • bio-, maanviljely- tai ympäristöalan yrittäjinä
 • biologian aineenopettajina

Lisätietoa työelämään sijoittumisesta ja tohtorikoulutuksesta Helsingin yliopistossa.

Yllä mainittujen uramahdollisuuksien lisäksi saat kelpoisuuden jatko-opintoihin eli tutkijakoulutukseen jossakin soveltuvassa tohtoriohjelmassa joko Suomessa (ks. Jatko-opintomahdollisuudet alla) tai ulkomailla. Myös aineenopettajat ovat jatko-opintokelpoisia.

Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Ne, jotka vuonna 2019 valitaan suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa, eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Kansainvälistyminen on kasvibiologiassa sekä päämäärä että itseisarvo. Kasvibiologian opiskelijoita kannustetaan ja autetaan hakeutumaan opintojensa aikana kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun alan tutkimusta tekeviin korkeakouluihin. Tällöin saat jo opiskelusi aikana uusia näkökulmia ja kontakteja, joista voi olla hyötyä myöhemminkin työelämässä tai jatko-opinnoissa.

Tutkimusryhmiimme kuuluu tutkijoita ja opiskelijoita sekä Euroopasta että muualta. Pääset siis tekemään tutkimusta kansainvälisessä yhteisössä ja kehittämään kielitaitoasi, mikä on työelämävalmiuksien kannalta ensiarvoisen tärkeää. On itsestään selvää, että tutkimustulokset julkaistaan kansainvälisissä, korkeatasoisissa tieteellisissä sarjoissa.

Lisäksi voit toimia tuutorina kansainvälisille opiskelijoille tai toimia ainejärjestöjen ja ylioppilaskunnan kansainvälisissä tehtävissä ja saada näin arvokasta kokemusta kansainvälisten ja monikulttuuristen yhteisöjen kohtaamisessa.

Lisätietoa opiskelijavaihdosta: guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Laaja-alaisen ja monipuolisen maisteriohjelman opetus ja tutkimus toteutetaan yhteistyössä mm. Helsingin yliopiston  Biotekniikan instituutin (HiLIFE yksikkö), Luonnontieteellisen keskusmuseon (LUOMUS) Kasvitieteellisen puutarhan ja kasvimuseon, Luonnonvarakeskuksen (LUKE), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n kasvibiotekniikan yksikön, Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) kasvitautiyksikön, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Boreal Kasvinjalostus Oy -yrityksen kanssa, mikä takaa opiskelijoille hyvät mahdollisuudet harjoittelu- ja työpaikkoihin.

Opetuksessa käytetään hyväksi myös Viikin kasvihuoneita ja koekenttäpalveluita sekä Helsingin yliopiston tutkimusasemia Tvärminnessä, Lammilla, Kilpisjärvellä, Hyytiälässä ja Värriössä.  Helsingin yliopiston omistamalla Taitan tutkimusasemalla Keniassa tehdään tutkimusta yhdessä mm. maantieteilijöiden kanssa.

Opetus yliopistolla perustuu uusimpaan tutkimustietoon. Kasvibiologiassa tehdään korkeatasoista tutkimusta monella rintamalla sekä luonnon- että viljelykasveilla ja solu- ja molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Painopisteitä ovat mm. kasvien yksilönkehityksen ja solukoiden erilaistumisen säätely, viljelykasvien sadonmuodostus ja jalostus, kasvien stressivasteet, kasvien sienitautien populaatioekologia, sekä kasvien ja sienten evoluutio, ekologia, genetiikka, genomiikka ja biotekniikka. Kasvibiologian opiskelijana sinulla on mahdollisuus päästä mukaan mielenkiintoisiin tutkimusprojekteihin etsimään ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin.

Viikin kampuksella toimii korkealaatuista opetus- ja tutkimusyhteistyötä edistävä ja kansainvälisesti näkyvä virtuaalinen Viikki Plant Science Center (ViPS) -tutkijayhteisö, joka kokoaa yhteen Viikin kampuksen eri yksiköissä ja tiedekunnissa työskentelevät eri alojen kasvitutkijat. Opiskelijana sinulla on mahdollisuus päästä mukaan ViPS:n toimintaan kasvibiologian maisteriohjelman kurssien, seminaarien, harjoittelujen ja lopputöiden kautta.

Lisätietoa tutkimusaiheista ja tutkimusryhmistä: www.helsinki.fi/en/programmes/master/plant-biology/research

Maisterivaiheen jälkeen on mahdollista siirtyä jatko-opintoihin, joista valmistuu filosofian tohtoriksi. Yhteistyö suomalaisten ja ulkomaalaisten toimijoiden kanssa takaa hyvät mahdollisuudet menestyksellisiin jatko-opintoihin ja korkeatasoiseen väitöskirjaan. Suomessa jatko-opintoihin kuuluu väitöskirja ja 40 op muita opintoja. Ensisijaiset Helsingin yliopiston omat tohtoriohjelmat ovat

 • DPPS, Doctoral Program in Plant Sciences;
 • LUOVA, Doctoral Program in Wildlife Biology Research;
 • AGFOREE, Doctoral Program in Sustainable Use of Renewable Natural Resources;           

sekä lisäksi

 • DENVI, Doctoral Program in Interdisciplinary Environmental Sciences;
 • ILS, Integrative Life Science Doctoral Program;

Lisätietoa tohtorikoulutuksesta Helsingin yliopistossa.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristöalan osaajia tarvitaan monipuolisesti yhteiskunnan eri alueilla. Bio- ja ympäristötieteellisellä tiedolla on keskeinen merkitys mm. terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä, ratkaisujen löytämisessä ympäristöongelmiin, elintarviketuotannossa sekä monilla teollisuuden aloilla.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta on keskeinen osa Viikin kampuksen tutkimus- ja opetuskeskittymää. Tiedekunta ja sen lähiyksiköt muodostavat Suomen laajimman bio- ja ympäristötieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kokonaisuuden. Tiedekunnan vahvuutena on tutkimuksen korkea laatu sekä monipuoliset ja vetovoimaiset tutkimus- ja opetusalat. Tavoitteena on kouluttaa työmarkkinoilla kilpailukykyisiä bio- ja ympäristötieteellisen alan asiantuntijoita, joilla on kansainvälisen akateemisen asiantuntijan tiedot ja taidot.

Tiedekuntaan kuuluu biotieteiden ja ympäristötieteiden laitokset.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa opetus annetaan pääosin Viikin kampuksen moderneissa tutkimus- ja opetustiloissa. Lisäksi Lahden yliopistokampuksella on ympäristöalan tutkintokoulutusta. Opetusta annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opiskelu on monimuotoista. Luentojen ja pienryhmätyöskentelyn lisäksi on laboratorio- ja maastokursseja. Pääosa maastokursseista pidetään tiedekunnan kenttäasemilla Lammilla, Kilpisjärvellä ja Tvärminnessä. Useissa pääaineissa opinnot sisältävät myös opinto- ja tutkimusretkiä ulkomaille. Työ- ja tutkimusharjoittelua on mahdollista tehdä kotimaassa ja ulkomailla. Maisterivaiheen lopputyön kokeellisen osuuden aineistoa voit kerätä tai suorittaa lopputyön kokeellisen osuuden valitsemassasi tutkimusympäristössä. Myös tiedekunnan piirissä toimivissa tutkimusryhmissä on runsaasti ulkomaisia tutkijoita. Tutkimusryhmissä ilmapiiri on kansainvälinen ja työkielenä käytetään englantia.

Opetuksessa yhdistyvät usein luento- ja verkko-opetus. Luento- ja muuta opiskelumateriaalia on saatavana virtuaalisilla oppimisalustoilla. Eliöiden ja elinympäristöjen lajintunnistukseen on kehitetty erillinen verkko-oppimisympäristö.

Viikissä on kampuksen oma tiedekirjasto. Sen yhteydessä on myös kaupunginkirjaston Viikin toimipiste. Lahden yliopistokampuksella on alueella toimivien korkeakoulujen yhteinen tiedekirjasto.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Helsingin yliopistolla on yli 500 vaihtokohdetta ympäri maailman. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Opiskele uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisen käytön asiantuntijaksi!

Opinnot maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa antavat sinulle valmiuksia ratkoa maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Globaalit haasteet kuten ruoan turvallisuus ja riittävyys, ympäristön puhtaus, ilmastonmuutos sekä metsien monimuotoisuus ja kestävä käyttö koskettavat meitä kaikkia. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan monitieteistä lähestymistapaa.

Tieteenalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ympäristötieteet sekä sovellettu taloustiede. Meillä pääset soveltamaan kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja matematiikkaa käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Opinnoissa harjaannut myös sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.

Opetuksemme perustuu aina viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen. Oppia voit monenlaisin menetelmin ja eri ympäristöissä: niin metsässä, pellolla, laboratoriossa kuin verkossakin. Täällä et kuluta pelkästään kirjaston tai luentosalin penkkejä!

Johtajaksi tai asiantuntijaksi – Suomeen tai ulkomaille

Tiedekunnasta valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia yritysten ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Alamme monitieteisyys, koulutuksen kansainvälisyys sekä kiinteät työelämäkontaktimme avaavat meiltä valmistuneille ovia kiinnostaviin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Lue lisää sijoittumismahdollisuuksista sekä uratarinoita verkkosivuiltamme.

Monialainen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellinen on Helsingin yliopiston neljänneksi suurin tiedekunta. Tiedekunnassa on neljä laitosta:

 • elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
 • maataloustieteiden laitos
 • metsätieteiden laitos
 • taloustieteen laitos

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee vihreällä Viikin kampuksella, joka on merkittävimpiä bioalan keskittymiä Euroopassa. Kampuksella toimii neljän tiedekunnan lisäksi bioalan tutkimuslaitoksia, virastoja ja yrityksiä. Viikissä, yhdeksän kilometriä Helsingin keskustasta, olet maalla keskellä kaupunkia. Täällä on tarjolla opiskelija-asuntoja ja -ravintoloita, yliopistoliikunnan palvelut, tiedekirjasto sekä muita opiskelijana tarvitsemiasi palveluita.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus tukee kasvamistasi asiantuntijaksi. Verkko- ja lähiopetus tukevat toisiaan tarjoten monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun. Opiskelumenetelmät haastavat kehittämään yksilöllistä osaamista, yhteistyötaitoja sekä tiedon tuottamisen ja soveltamisen valmiuksia. Oppimista tuetaan ja opetusta kehitetään opiskelijapalautteen perusteella.

Tiedekunta tarjoaa aitoja oppimisympäristöjä. Viikistä löytyvät tiedekunnan kasvihuoneet, Viikin opetus- ja tutkimustila peltoineen ja navettoineen http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/tila, lukuisa määrä laboratorioita (esimerkiksi aistinvaraisen arvioinnin laboratorio, kemian ja mikrobiologian laboratorioita, teknologialaboratorioita), lihateknologian koetehdas, koeleipomo ja pienoismeijeri. Lisäksi Hyytiälän metsäasemaa hyödynnetään erityisesti metsäalan opiskeluun.

Uusien opiskelijoiden tukena ovat osaavat tuutorimme, jotka auttavat opintojen alkuvaiheessa yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Aktiiviset opiskelijajärjestömme tarjoavat vilkkaan ja vaikuttavan verkoston tiedekunnan opiskelijoille.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.