Bottom content

Koulutus

Kasvit ovat luonnon omia aurinkovoimaloita ja ylläpitävät elämää maapallolla. Ne ovat useimpien ravintoverkkojen ja ekosysteemien perusta. Kasvit tuottavat happea ja muuttavat auringon energian kemialliseksi energiaksi tuottaen meille ravintoa, kuituja, uusiutuvaa energiaa ja raaka-aineita monenlaisiin tarpeisiin. Miten kasvit tekevät kaiken tuon ja miksi on tärkeää tutkia näitä asioita? Kun olet valmistunut kasvibiologian maisteriohjelmasta, tiedät esimerkiksi

 • miten yhdestä kasvisolusta kehittyy monimutkainen organismi ja miten kasvisolut, solukot tai kasvinosat kommunikoivat keskenään 
 • miten kasvit puolustautuvat ulkoisia stressitekijötä, kuten tauteja, kuivuutta tai UV-säteilyä vastaan
 • miten kasvit aistivat ympäristöään ja kommunikoivat toistensa ja muiden organismien kanssa
 • miten kasvit vuorovaikutuksessa mikrobien, sienten ja eläinten kanssa pitävät yllä ekosysteemejä
 • miten kasvien geneettiset, toiminnalliset ja morfologiset erot auttavat niitä elämään aivan erilaisissa ympäristöissä, kuten aavikoilla ja sademetsissä
 • millaisia ratkaisuja kasvibiologian ja –biotekniikan  tutkimus tuo kasvinjalostukseen ja kasvintuotantoon

Ja tämän lisäksi

 • osaat käyttää ja soveltaa alan tutkimusmenetelmiä sekä suunnitella tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta
 • osaat toimia työelämässä oman erikoisalasi asiantuntijana ja kehittäjä­nä, minkä pohjana on hyvä viestintä- ja kielitaito sekä äidinkielellä että englanniksi
 • osaat arvioida alasi tutkimuksia kriittisesti
 • hallitset tieteellisen tiedonvälityksen perustaidot
 • hallitset työelämässä tärkeän ryhmätyöskentelyn sekä neuvottelu- ja kokoustaidot
 • saat kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin
 • voit saada pätevyyden biologian aineenopettajaksi

Maisteriksi valmistumisen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet jatkaa opintojasi kohti tohtorin tutkintoa tai siirtyä suoraan työelämään esimerkiksi asiantuntijatehtäviin, opettajaksi tai yrittäjäksi. Tavoitteemme on kouluttaa alan parhaita asiantuntijoita ja rautaisia ammattilaisia riippumatta siitä, mihin tai minkälaisiin tehtäviin jatkat maisterivaiheen jälkeen.

Kasvibiologian maisteriohjelmaan on suora opinto-oikeus Helsingin yliopiston biologian, molekyylibiotieteiden, metsätieteiden ja maataloustieteiden kandidaatin koulutusohjelmista. Kukin näistä kandidaattiohjelmista antaa riittävän, mutta hieman erilaisen koulutustaustan kasvibiologian maisteriopintoja varten.

Muualla Suomessa tai ulkomailla kandidaatintutkinnon tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea kasvibiologian maisteriohjelmaan erillisvalinnan kautta. Erillisvalinnan kautta hakevilta arvioidaan tarve täydentäviin opintoihin heidän aiemmin suorittamansa tutkinnon perusteella.

Katso lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilta: www.helsinki.fi/en/programmes/master/plant-biology

Helsingin yliopistossa otetaan käyttöön lukuvuosimaksut 1.8.2017 tai sen jälkeen alkavissa englanninkielisissä ja monikielisissä maisteriohjelmissa. Lukuvuosimaksun suuruus on 15 000 euroa. EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat hakijat, joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Maisterivaiheen opetus ja oppimateriaalit ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä, mutta valinnaisia opintojaksoja on tarjolla myös kotimaisilla kielillä. Koska ohjelma on monikielinen, voit tehdä tentit, opintopäiväkirjat, maisterintutkielman (pro gradun) jne. joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kotimaisia kieliä käytetään tilanteen mukaan pienryhmätyöskentelyssä ja ohjauksessa.

Kasvibiologian maisteriohjelma on bio- ja ympäristötieteellisen ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan yhteinen ohjelma. Se on ainoa ohjelma Suomessa, jossa voit opiskella kasvibiologiaa näin laaja-alaisesti. Kasvibiologiassa perehdyt kasvien monimuotoisuuteen koko maapallolla sekä kasveihin liittyviin ilmiöihin molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Opetukseen sisältyvät sekä luonnon- että viljelykasvit, mukaan lukien puut. Kasvibiologian opetus on monimuotoista sisältäen moderneja laboratorio- ja tietokonekursseja, kenttäkursseja, seminaareja sekä opintoretkiä. Opetus liittyy läheisesti tutkimukseen ja opiskelijat perehdytetään tutkimusryhmien toimintaan heti opintojen alussa. Siten tutkimusmenetelmät tulevat tutuiksi nopeasti opintojen kuluessa. Suuri osa oppimateriaaleista on verkon oppimisympäristöissä, kuten Moodlessa, mikä mahdollistaa etäopiskelun. Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen tuutori, joka avustaa sopivan opinto-ohjelman räätälöinnissä.

Voit kiinnostuksesi mukaan valita monista ohjelman sisältämistä opintokokonaisuuksista ja syventyä esimerkiksi

 • kasvibioteknologiaan ja kasvinjalostukseen
 • molekyylibiologiaan ja genetiikkaan
 • kasvun, lisääntymisen ja solukoiden erilaistumisen säätelyyn
 • kasvien sadonmuodostuksen biologiseen perustaan
 • kasviekologiaan ja evoluutiobiologiaan
 • kasvien ja sienten evolutiiviseen historiaan ja systematiikkaan
 • lajintuntemukseen

Opintokokonaisuudet ovat vähintään 15 opintopisteen laajuisia ja ne liittyvät toisiinsa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Voit opiskella laaja-alaisesti tai keskittyä sinua kiinnostaviin kysymyksiin, jotta saat juuri ne tiedot ja taidot, joita tarvitset maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tietyissä opintojaksoissa painotetaan translationaalista näkökulmaa, joka tarkoittaa perustiedon ongelmalähtöistä soveltamista ja siten kaventaa perus- ja soveltavan tutkimuksen välistä kuilua.

Valitsemalla itseäsi kiinnostavia opintokokonaisuuksia voit räätälöidä tutkintosi sen mukaan, haluatko valmistua aineenopettajaksi, tutkijaksi, yrittäjäksi tai ympäristö- tai maanviljelyalan asiantuntijaksi. Voit myös valita yksittäisiä opintojaksoja mistä tahansa opintokokonaisuudesta. Jokainen opintokokonaisuus on kuitenkin sisällöllisesti yhtenäinen, joten on suositeltavaa suorittaa kaikki kokonaisuuden jaksot.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op), ja tutkinto tulisi suorittaa kahdessa lukuvuodessa. Tutkintoon sisältyy:

 • 80 op kasvibiologian syventäviä opintoja, joihin sisältyy maisterintutkielma (30 op)
 • 40 op muita opintoja oman tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta

Opintoihin voi sisältyä työelämäopintoja tai urasuunnittelua. Henkilökohtainen opintosuunnitelma sisältyy opintoihin aina. Jos opiskelet aineenopettajaksi, suoritat muina opintoina 60 op opettajan pedagogisia opintoja.

Kirjallisessa maisterintutkielmassa eli pro gradussa (30 op) osoitat

 • valmiutta tieteelliseen ajatteluun
 • työssä käytettyjen tutkimusmenetelmien hallintaa
 • hyvää perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin
 • kykyä tieteelliseen viestintään

Yleensä tutkielma koostuu neljästä vaiheesta:

 • työn suunnittelu
 • aineiston kerääminen (kenttä- tai laboratoriotyöt)
 • aineiston käsittely (laadun varmistaminen, tilastollinen käsittely jne.)
 • tulosten tarkastelu kirjallisuuden eli aiemmin julkaistujen tutkimusten pohjalta

Jos opiskelet aineenopettajaksi, tutkielma voi käsitellä biologian opetusta tai oppimista.

Tutkielmat tehdään yleensä osana tutkimusprojektia, jossa sinulla on selkeä ja itsenäinen osuus. Tutkielma on kuitenkin kirjoitettava itsenäisesti. Työn ohjaa vähintään tohtorin tutkinnon suorittanut, tutkielman aiheen ja siihen liittyvän opetuksen hyvin tunteva henkilö.  Opinnäytetyön tehtyäsi ymmärrät, miten tutkimusprojekti etenee prosessina työn suunnittelusta sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin.

 Opintokokonaisuuksien valinnalla voit vaikuttaa omiin työllistymisnäkymiisi. Kasvibiologiasta valmistuneilla maistereilla on laajat tiedot ja monipuoliset taidot. He voivat toimia esimerkiksi

 • tutkijoina ja osa-aikaisina opettajina yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa
 • tutkijoina suomalaissa tai ulkomaisissa laitoksissa ja yrityksissä sekä julkisella että yksityisellä puolella
 • asiantuntijoina tai virkamiehinä julkishallinnossa (kunnat, kaupungit, valtionhallinto)
 • asiantuntijoina erilaisissa biotalouteen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä järjestöissä
 • bio-, maanviljely- tai ympäristöalan yrittäjinä
 • biologian aineenopettajina

Yllä mainittujen uramahdollisuuksien lisäksi saat kelpoisuuden jatko-opintoihin eli tutkijakoulutukseen jossakin soveltuvassa tohtoriohjelmassa joko Suomessa (ks. Jatko-opintomahdollisuudet alla) tai ulkomailla. Myös aineenopettajat ovat jatko-opintokelpoisia.

Kansainvälistyminen on kasvibiologiassa sekä päämäärä että itseisarvo. Kasvibiologian opiskelijoita kannustetaan ja autetaan hakeutumaan opintojensa aikana kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun alan tutkimusta tekeviin korkeakouluihin. Tällöin saat jo opiskelusi aikana uusia näkökulmia ja kontakteja, joista voi olla hyötyä myöhemminkin työelämässä tai jatko-opinnoissa.

Tutkimusryhmiimme kuuluu tutkijoita ja opiskelijoita sekä Euroopasta että muualta. Pääset siis tekemään tutkimusta kansainvälisessä yhteisössä ja kehittämään kielitaitoasi, mikä on työelämävalmiuksien kannalta ensiarvoisen tärkeää. On itsestään selvää, että tutkimustulokset julkaistaan kansainvälisissä, korkeatasoisissa tieteellisissä sarjoissa.

Lisäksi voit toimia tuutorina kansainvälisille opiskelijoille tai toimia ainejärjestöjen ja ylioppilaskunnan kansainvälisissä tehtävissä ja saada näin arvokasta kokemusta kansainvälisten ja monikulttuuristen yhteisöjen kohtaamisessa.

Laaja-alaisen ja monipuolisen maisteriohjelman opetus ja tutkimus toteutetaan yhteistyössä mm. Helsingin yliopiston  biotekniikan instituutin, Luonnontieteellisen keskusmuseon Kasvitieteellisen puutarhan ja kasvimuseon, Luonnonvarakeskuksen (LUKE), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n kasvibiotekniikan yksikön, Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) kasvitautiyksikön ja Boreal Kasvinjalostys Oy -yrityksen kanssa, mikä takaa opiskelijoille hyvät mahdollisuudet harjoittelu- ja työpaikkoihin.

Opetuksessa käytetään hyväksi myös Viikin kasvihuoneita ja koekenttäpalveluita sekä Helsingin yliopiston tutkimusasemia Tvärminnessä, Lammilla, Kilpisjärvellä, Hyytiälässä ja Värriössä.  Helsingin yliopiston omistamalla Taitan tutkimusasemalla Keniassa tehdään tutkimusta yhdessä mm. maantieteilijöiden kanssa.

Opetus yliopistolla perustuu uusimpaan tutkimustietoon. Kasvibiologiassa tehdään korkeatasoista tutkimusta monella rintamalla sekä luonnon- että viljelykasveilla ja solu- ja molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Painopisteitä ovat mm. kasvien yksilönkehityksen ja solukoiden erilaistumisen säätely, viljelykasvien sadonmuodostus ja jalostus, kasvien stressivasteet, kasvien sienitautien populaatioekologia, sekä kasvien ja sienten evoluutio, ekologia, genetiikka, genomiikka ja biotekniikka. Kasvibiologian opiskelijana sinulla on mahdollisuus päästä mukaan mielenkiintoisiin tutkimusprojekteihin etsimään ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin.

Viikin kampuksella toimii korkealaatuista opetus- ja tutkimusyhteistyötä edistävä ja kansainvälisesti näkyvä virtuaalinen Viikki Plant Science Center (ViPS) -tutkijayhteisö, joka kokoaa yhteen Viikin kampuksen eri yksiköissä ja tiedekunnissa työskentelevät eri alojen kasvitutkijat. Opiskelijana sinulla on mahdollisuus päästä mukaan ViPS:n toimintaan kasvibiologian maisteriohjelman kurssien, seminaarien, harjoittelujen ja lopputöiden kautta.

Maisterivaiheen jälkeen on mahdollista siirtyä jatko-opintoihin, joista valmistuu filosofian tohtoriksi. Yhteistyö suomalaisten ja ulkomaalaisten toimijoiden kanssa takaa hyvät mahdollisuudet menestyksellisiin jatko-opintoihin ja korkeatasoiseen väitöskirjaan. Suomessa jatko-opintoihin kuuluu väitöskirja ja 40 op muita opintoja. Ensisijaiset Helsingin yliopiston omat tohtoriohjelmat ovat

sekä lisäksi

Tutustu tohtoriohjelmiin suomeksi Helsingin yliopiston Tohtorikoulutus-sivuilla: www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus

Hakeminen
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristöalan osaajia tarvitaan monipuolisesti yhteiskunnan eri alueilla. Bio- ja ympäristötieteellisellä tiedolla on keskeinen merkitys mm. terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä, ratkaisujen löytämisessä ympäristöongelmiin, elintarviketuotannossa sekä monilla teollisuuden aloilla.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta on keskeinen osa Viikin kampuksen tutkimus- ja opetuskeskittymää. Tiedekunta ja sen lähiyksiköt muodostavat Suomen laajimman bio- ja ympäristötieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kokonaisuuden. Tiedekunnan vahvuutena on tutkimuksen korkea laatu sekä monipuoliset ja vetovoimaiset tutkimus- ja opetusalat. Tavoitteena on kouluttaa työmarkkinoilla kilpailukykyisiä bio- ja ympäristötieteellisen alan asiantuntijoita, joilla on kansainvälisen akateemisen asiantuntijan tiedot ja taidot.

Tiedekuntaan kuuluu kaksi laitosta:

 • Biotieteiden laitos (Viikin kampus)
 • Ympäristötieteiden laitos (Viikin kampus ja Lahden yliopistokampus)

Lisäksi tiedekunnalla on kolme biologista kenttäasemaa:

 • Kilpisjärven biologinen asema Käsivarren Lapissa
 • Lammin biologinen asema Kanta-Hämeessä
 • Tvärminnen eläintieteellinen asema Hangossa

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa opetus annetaan pääosin Viikin kampuksen moderneissa tutkimus- ja opetustiloissa. Lisäksi Lahden yliopistokampuksella on ympäristöalan tutkintokoulutusta. Opetusta annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opiskelu on monimuotoista. Luentojen ja pienryhmätyöskentelyn lisäksi on laboratorio- ja maastokursseja. Pääosa maastokursseista pidetään tiedekunnan kenttäasemilla Lammilla, Kilpisjärvellä ja Tvärminnessä. Useissa pääaineissa opinnot sisältävät myös opinto- ja tutkimusretkeilyjä ulkomaille. Työ- ja tutkimusharjoittelua on mahdollista tehdä kotimaassa ja ulkomailla. Maisterivaiheen lopputyön kokeellisen osuuden aineistoa voit kerätä tai suorittaa lopputyön kokeellisen osuuden valitsemassasi tutkimusympäristössä. Myös tiedekunnan piirissä toimivissa tutkimusryhmissä on runsaasti ulkomaisia tutkijoita. Tutkimusryhmissä ilmapiiri on kansainvälinen ja työkielenä käytetään englantia.

Opetuksessa yhdistyvät usein luento- ja verkko-opetus. Luento- ja muuta opiskelumateriaalia on saatavana virtuaalisilla oppimisalustoilla. Eliöiden ja elinympäristöjen lajintunnistukseen on kehitetty erillinen verkko-oppimisympäristö.

Viikissä on kampuksen oma tiedekirjasto. Sen yhteydessä on myös kaupunginkirjaston Viikin toimipiste. Lahden yliopistokampuksella on alueella toimivien korkeakoulujen yhteinen tiedekirjasto.

 

 

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

As a student at the University of Helsinki, you will have access to a wide range of services and benefits; such as housing, meals, health care, wellbeing and sports. On the New Student web pages, you will find information on necessary insurance, permits, and fees. As a member of the University of Helsinki Student union (HYY) you will have a great variety of services at your disposal and will be able to participate in various events and activities. Discounts are available for students, for example for travelling, cultural events, and several stores. Sub-organisations of HYY also organise a wide variety of social events. You will find more information on the University of Helsinki website http://www.helsinki.fi/newstudents.

PL 65
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Käyntiosoite:
12
Puhelin: 02941 24140