Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Kasvatustieteiden maisteriohjelma antaa monipuoliset valmiudet kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Toimintakulttuuri kunnioittaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja innovatiivisuutta. Opetus ja opiskelu perustuvat laadukkaaseen tutkimukseen.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on kasvatustieteellisen asiantuntijan osaaminen. Hänellä on syventyneet tiedot ja taidot tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Hän ymmärtää teorian ja käytännön välisen suhteen sekä soveltaa itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa tieteellistä ajattelu- ja toimintatapaa erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksessa yhdistyvät yksilön henkilökohtainen kasvu sekä kasvatuksen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset merkitykset ja tehtävät elinikäisen oppimisen ja asiantuntijuuden edistäjänä. Koulutusohjelmasta valmistuneella on myös hyvät valmiudet akateemisen asiantuntijuuden ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kasvatustieteiden maisteriohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat erilaisiin ammatillisiin kelpoisuuksiin tai ammatilliseen asiantuntemukseen ja pätevyyteen. Kukin opintosuunta on oma hakukohteensa ja opiskelija suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon siinä opintosuunnassa, johon hänet on valittu.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat

 • Erityispedagogiikan opintosuunta
 • Kotitalousopettajan opintosuunta
 • Käsityönopettajan opintosuunta
 • Luokanopettajan opintosuunta
 • Varhaiskasvatuksen opintosuunta
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

 Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat

 • Luokanopettajan opintosuunta
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

Kasvatustieteiden maisteriohjelma muodostaa jatkumon kasvatustieteiden kandiohjelmalle. Suomen- ja ruotsinkielistä lastentarhanopettajan koulutusta lukuun ottamatta opiskelijat ovat saaneet kasvatustieteiden kandiohjelmaan valituksi tullessaan tutkinnonsuoritusoikeuden kasvatustieteiden maisteriohjelman vastaavaan opintosuuntaan.

Valmistuttuasi kasvatustieteen maisteriksi yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnasta:

 • osaat toimia erilaisissa kasvatus-, koulutus- ja opetusalan asiantuntijatehtävissä
 • ymmärrät laaja-alaisesti kasvatusta, koulutusta ja oppimista yhteiskunnallisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista.
 • sinulla on valmiudet sekä itsenäiseen että yhteisölliseen tiedonhankintaan ja tuottamiseen, osaat käyttää ja soveltaa tietoa kriittisesti ja rakentavasti ja osaat arvioida kasvatusalan uusinta tutkimustietoa.

Yleisen ja aikuiskasvatuksen opintosuunta on luonteeltaan monitieteinen ja samalla laaja-alaista tutkimuspainotteista kasvatustieteellistä asiantuntemusta painottava ja tarjoava. Kiinnostuksen kohteena ovat kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän eri ilmiöt, joita tarkastellaan esimerkiksi yhteiskunnallisista, historiallisista, filosofisista, kulttuurisista ja kasvatuspsykologisista näkökulmista. Opintosuunnan piirissä tehty tutkimus on kansainvälisesti tunnettua ja korkeatasoista sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Tutkimusryhmät ovat aktiivisia ja ottavat mukaan myös aihepiiristä kiinnostuneita opiskelijoita. Tutkinnon sisältö ja sen tuottama asiantuntijuus perustuvat vahvaan teoreettiseen ja metodologiseen osaamiseen, joka on joustavasti ja opiskelijalähtöisesti muokattavissa ja suunnattavissa.

Opintosuunnan painoalueita on kolme; kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, opettaminen ja oppiminen sekä toiminta, muutos ja innovaatio. 

Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta-painopistealueella opiskelija voi suunnata kiinnostustaan kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin, sosiaalisiin, poliittisiin sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kysymyksiin.  

Oppiminen ja opetus-painopistealueella opiskelija voi suunnata kiinnostuksensa esimerkiksi oppimisen yksilöllisiin tai yhteisöllisiin tekijöihin. (tässä voisi mainita myös organisatoriset ja institutionaaliset tekijät)

Toiminta, muutos ja innovaatio-painopistealueella opiskelija voi suunnata kiinnostustaan työelämän ja organisaatioiden kehittämiseen sekä digitalisaation kysymyksiin.

Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi, mutta pakollista opetusta voi olla myös englanniksi. Valinnaisia opintoja on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kaikkia kasvatustieteiden maisteriohjelman opintosuuntia yhdistävät seuraavat kasvatustieteellisen osaamisen osa-alueet:

 • Ihmisen kehitys, oppiminen ja vuorovaikutus
 • Opetus ja ohjaaminen
 • Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät ja kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurit
 • Työelämän ja organisaatioiden kehittäminen ja johtamistaidot
 • Tutkimusosaaminen

Syventävien opintojen myötä opiskelija syventää oman alansa hallintaa ja osaamista. Hänellä on valmiuksia itsenäiseen ja kriittiseen tieteellisen tiedon hankkimiseen ja tieteelliseen viestintään sekä osaamista teoreettisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Opiskelijalla on myös valmiuksia toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä.

Oman tieteenalan syvällinen hallinta ja osaaminen ovat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen ydin, valinnaisilla opinnoilla on kuitenkin tärkeä osa yksilöllisessä tutkinnossa.

Kasvatustieteiden maisteriohjelma sisältää useita opintosuuntia, joista yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta on yksi.

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinto suoritetaan kahdessa lukuvuodessa.

Kasvatustieteen maisterin tutkinto yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnassa sisältää seuraavat opinnot:

 • 80 op syventäviä opintoja, joihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia sisältöopintoja, tutkimusmenetelmäopintoja, syventävien opintojen opinnäytetyö (pro gradu -tutkielma) sekä harjoittelu
 • 40 op valinnaisia opintoja
 • Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Maisterin tutkintoon sisältyvä opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen syventävien opintojen kirjallinen tutkielma. Tutkielmassa opiskelija osoittaa kykyä tieteelliseen ajatteluun, tutkielman aihepiirin tuntemukseen, tutkimusmenetelmien hallintaan ja tieteelliseen kielenkäyttöön.

Kasvatustieteilijä voi työskennellä kasvatusalan julkisella ja yksityisellä sektorilla koulutussuunnittelu-, tutkimus-, hallinto-, opetus- ja koulutustehtävissä. Maisteriksi valmistuttuaan kasvatustieteilijät sijoittuvat esimerkiksi koulutuksen suunnittelu- ja kehittämistehtäviin sekä organisaatioiden ja henkilöstön kehittämis- ja koulutustehtäviin. Kasvatustieteilijöitä työskentelee myös yritysten henkilöstöhallinnossa, kuntien opetuksen kehittäjinä sekä järjestöissä suunnittelijoina.

Koulutuksesta ei valmistu luokanopettajaksi tai aineenopettajaksi. Opiskelija voi kuitenkin hakea opiskelemaan valinnaisina opintoina opettajan pedagogiset opinnot, jolloin hän voi opettaa kasvatustiedettä aikuiskoulutuksen kentällä. Kandidaatin- ja maisterintutkintoa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin kandivaiheessa, maisterintutkintoa suorittavien oikeudesta hakea pedagogisiin opintoihin päätetään syksyn 2017 aikana.

Maisteriohjelman opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan vaihdossa ulkomailla. Vaihdossa suoritetut opinnot käytetään pääsääntöisesti tutkintoon sisältyviin valinnaisiin opintoihin.

Mahdollisen vaihto-opiskelun lisäksi opiskelija saa kansainvälisiä valmiuksia osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille ja opiskelemalla kieliopintoja ja kulttuurien tuntemukseen liittyviä opintoja. Opintojen aikana on myös hyvät mahdollisuudet tavata yliopistolla vierailevia, suomalaiseen kasvatustieteeseen ja opettajankoulutukseen tutustuvia kansainvälisiä ryhmiä.

Tutkintoon sisältyviä valinnaisia opintoja voit suorittaa paitsi omasta koulutusohjelmasta myös muista Helsingin yliopiston koulutusohjelmista tai muiden suomalaisten tai ulkomaalaisten yliopistojen koulutusohjelmista.

Opintoihin sisältyy opintosuunnasta riippuen joko pakollista opetusharjoittelua tai asiantuntijaharjoittelua. Nämä harjoittelujaksot vahvistavat opiskelijan asiantuntijuutta ja ammatti-identiteettiä. Lisäksi opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämään erilaisten työelämätapahtumien ja -kurssien kautta.

Kasvatustieteiden maisteriohjelma kuuluu Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, jossa tutkimukselliset painopistealueet ovat:

 • Kasvatustieteellinen opetus- ja oppimistutkimus
 • Kasvatustieteellinen koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimus

Kasvatustieteen maisterin tutkinto antaa valmiuden hakea jatko-opintoihin Helsingin yliopiston soveltuviin tohtorikoulutusohjelmiin tai muiden suomalaisten tai kansainvälisten yliopistojen soveltuviin tohtoriohjelmiin.

Hakeminen
Tiedekunnat

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen yhdistää Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia. Tiedekunnasta valmistuneet ovat oman alansa ammattilaisia, jotka työllistyvät erittäin hyvin yhteiskunnan eri aloille. Valmistuneiden asiantuntemus perustuu korkeatasoiseen opetukseen, jossa korostuu kriittinen ajattelu, monitieteisyys ja käytännön läheisyys. Kasvatustieteellinen tiedekunta tunnetaankin innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan tiedekunnassa tehtyyn kansainväliseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen, jonka ansiosta valmistuneet ovat alansa huippuasiantuntijoita.

Kasvatustieteellinen tiedekunta sijaitsee Helsingin Kruununhaassa "Siltavuorenpenkereen minikampuksella". Kaikki opiskelijat viettävät suurimman osan opinnoistaan Siltavuorenpenkereellä, sillä minikampuksella järjestetään paljon opetusta ja lisäksi alueelta löytyvät kaikki opiskelijoille tärkeät palvelut, kuten kirjasto, opiskelijaravintola Olivia sekä itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja tiloja.

Tiedekunnan opiskelijoita ja henkilökuntaa varten on remontoitu Siltavuorenpenkereen tunnelmallisia vanhoja rakennuksia, jotka ovat ennen olleet esimerkiksi anatomian laitoksen tiloina. Näiden lisäksi Siltavuorenpenkereelle on rakennettu Oppimiskeskus Minerva, josta löytyy uusi Minerva-toriksi nimetty uudenlainen oppimisympäristö.

Tiedekunnan tilat ovat avoinna arkisin kaikille kiinnostuneille, joten voit tulla tutustumaan tulevaan opiskelupaikkaasi jo etukäteen! Voit vaikka tulla kuuntelemaan mielenkiintoista luentoa, sillä luennot ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.

Tiedekunnan omat sivut: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta

 

Tiedekunnassa kehitetään uudenlaisia oppimisympäristöjä. Minerva-tori on oppimisympäristö, jossa käytetään uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa. Opetuksessa on käytössä mm. iPadejä ja SmartBoard-kosketustauluja. Minerva-torilla opettajat ja opiskelijat pääsevät yhdessä kehittelemään uudenlaisia opetus- ja oppimiskäytäntöjä.  

Siltavuorenpenkereellä opiskellaan pienryhmätiloissa ja luentosaleissa sekä monenlaisissa itsenäiseen opiskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Lisäksi opiskellaan oppiaineiden opettamiseen tarkoitetuissa tiloissa, kuten kotitaloustieteen koulutuksen opetuskeittiöissä sekä tekstiilityön ja teknisen työn tiloissa. Siltavuorenpenkereellä on myös monia opiskelijoiden virkistäytymiseen tarkoitettuja tiloja.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/uudet-opiskelijat.