Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Kasvatustieteiden maisteriohjelma antaa monipuoliset valmiudet kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Toimintakulttuuri kunnioittaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja innovatiivisuutta. Opetus ja opiskelu perustuvat laadukkaaseen tutkimukseen.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on kasvatustieteellisen asiantuntijan osaaminen. Hänellä on syventyneet tiedot ja taidot tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Hän ymmärtää teorian ja käytännön välisen suhteen sekä soveltaa itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa tieteellistä ajattelu- ja toimintatapaa erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksessa yhdistyvät yksilön henkilökohtainen kasvu sekä kasvatuksen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset merkitykset ja tehtävät elinikäisen oppimisen ja asiantuntijuuden edistäjänä. Koulutusohjelmasta valmistuneella on myös hyvät valmiudet akateemisen asiantuntijuuden ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kasvatustieteiden maisteriohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat erilaisiin ammatillisiin kelpoisuuksiin tai ammatilliseen asiantuntemukseen ja pätevyyteen. Kukin opintosuunta on oma hakukohteensa ja opiskelija suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon siinä opintosuunnassa, johon hänet on valittu.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat

 • Erityispedagogiikan opintosuunta
 • Kotitalousopettajan opintosuunta
 • Käsityönopettajan opintosuunta
 • Luokanopettajan opintosuunta
 • Varhaiskasvatuksen opintosuunta
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat

 • Luokanopettajan opintosuunta
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

Kasvatustieteiden maisteriohjelma muodostaa jatkumon kasvatustieteiden kandiohjelmalle. Suomen- ja ruotsinkielistä lastentarhanopettajan koulutusta lukuun ottamatta opiskelijat ovat saaneet kasvatustieteiden kandiohjelmaan valituksi tullessaan tutkinnonsuoritusoikeuden kasvatustieteiden maisteriohjelman vastaavaan opintosuuntaan.

Kasvatustieteen maisterin tutkinto kotitalousopettajan opintosuunnassa antaa opiskelijalle syventyneet tiedot ja laaja-alaisen asiantuntijuuden kotitaloustieteestä. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee kriittiseen ajatteluun ja hallitsee monipuolisesti kotitaloustieteen teoreettisia näkökulmia ja tutkimusmenetelmiä sekä kotitalousopetuksen pedagogiikkaa. Koulutuksen tavoitteena on omaa työtään tutkiva aineenopettaja tai kotitalousalan asiantuntija. Maisterin tutkinto luo edellytykset jatko-opintoihin.

Kotitalousopettajan opintosuunnan tavoite osana kasvatustieteiden maisteriohjelmaa on, että opiskelija maisterin tutkinnon suoritettuaan

 • kykenee kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa,
 • harjaantuu tukemaan kotitalouksien toimintaa moniarvoisessa yhteiskunnassa,
 • saa valmiuksia taidon tutkimukselliseen lähestymistapaan sekä taitojen kekseliääseen ja luovaan soveltamiseen,
 • pystyy edistämään kestävää arkea ja kokonaisvaltaista hyvinvointia,
 • osaa tutkimusperustaisesti kehittää arjen toimintoihin luovia ratkaisuja yhteiskunnallisia ja globaaleja muutoksia ennakoiden.

Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi, mutta pakollista opetusta voi olla myös englanniksi. Valinnaisia opintoja on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kaikkia kasvatustieteiden maisteriohjelman opintosuuntia yhdistävät seuraavat kasvatustieteellisen osaamisen osa-alueet:

 • ihmisen kehitys, oppiminen ja vuorovaikutus,
 • opetus ja ohjaaminen,
 • koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät ja kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurit,
 • työelämän ja organisaatioiden kehittäminen ja johtamistaidot ja
 • tutkimusosaaminen.

Kotitaloustieteen syventävät opintojaksot käsittelevät ravitsemusta ja ruokaa, asumista, kulutusta ja perhettä sekä kotitaloustieteen teoreettisia ja menetelmällisiä lähtökohtia. Kestävän kehityksen ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus nivoutuvat sisältöalueiden kanssa läpileikkaavasti. Kotitaloustieteen ja kotitalouspedagogiikan opinnot tukevat toisiaan tähdäten pedagogiseen osaamiseen ja kasvattajuuteen. Kriittinen ajattelu kannustaa kyseenalaistamaan totuttuja toimintatapoja ja toimii muutosvoimana kehittävässä tutkimuksessa ja toiminnassa.

Opetus perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen. Kotitaloustieteellinen lähestymistapa auttaa hahmottamaan arjen moninaisuutta ja sitä kautta luomaan hyvinvointia. Kotitaloustieteen opintosuunnassa keskeisenä tavoitteena on myös taitavuuden kehittyminen. Taitoa lähestytään oman taidon kehittymisen, taidon opettamisen ja taidon tutkimuksen näkökulmista.

Kasvatustieteiden maisteriohjelma sisältää useita opintosuuntia, joista kotitalousopettajan opintosuunta on yksi. Opiskelijat voivat opinnoissaan tähdätä kotitalouden aineenopettajaksi tai kotitalousalan asiantuntijaksi.

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinto suoritetaan kahdessa lukuvuodessa.

Kasvatustieteen maisterin opintoihin kotitalousopettajan opintosuunnassa sisältyy kotitaloustieteen syventäviä opintoja, kasvatustieteen ja opettajan pedagogisia opintoja sekä valinnaisia opintoja joko kasvatustieteiden maisteriohjelmasta tai muista Helsingin yliopiston koulutusohjelmista. Opintoihin kuuluvat myös tutkielma ja henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Maisterin tutkintoon sisältyvä opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen syventävien opintojen kirjallinen tutkielma. Tutkielmassa opiskelija osoittaa kykyä tieteelliseen ajatteluun, tutkielman aihepiirin tuntemukseen, tutkimusmenetelmien hallintaan ja tieteelliseen kielenkäyttöön.

Suurin osa kotitalousopettajista työskentelee perusopetuksessa, lukio-opetuksessa ja vapaan sivistystyön opetustehtävissä. Opetustyön ohella kotitalousopettajia työskentelee tutkimus-, markkinointi-, asiantuntija-, tuotekehitys-, neuvonta- ja tiedotustehtävissä sekä eri medioissa, elintarviketeollisuudessa, vähittäiskaupassa ja järjestöissä. Opettajan pedagogiset opinnot ovat hyödyksi myös tehtävissä, joihin ei sisälly opetusta mutta joissa arvostetaan johtamista, vuorovaikutustaitoja ja kykyä hallita ryhmätilanteita. Valinnaiset opinnot vaikuttavat erilaisiin työtehtäviin sijoittumiseen.

Kotitalousopettajan opintosuunnassa suoritetut kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot antavat yhdessä kelpoisuuden toimia kotitalousopettajana yleissivistävässä koulutuksessa (peruskoulu ja lukio) ja vapaan sivistystyön tehtävissä.

Maisteriohjelman opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan vaihdossa ulkomailla. Vaihdossa suoritetut opinnot käytetään pääsääntöisesti tutkintoon sisältyviin valinnaisiin opintoihin.

Mahdollisen vaihto-opiskelun lisäksi opiskelija saa kansainvälisiä valmiuksia osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille ja opiskelemalla kieliopintoja ja kulttuurien tuntemukseen liittyviä opintoja. Opintojen aikana on myös hyvät mahdollisuudet tavata yliopistolla vierailevia, suomalaiseen kasvatustieteeseen ja opettajankoulutukseen tutustuvia kansainvälisiä ryhmiä.

Tutkintoon sisältyviä valinnaisia opintoja voi suorittaa paitsi omasta koulutusohjelmasta, myös muista Helsingin yliopiston koulutusohjelmista tai muiden suomalaisten tai ulkomaalaisten yliopistojen koulutusohjelmista.

Kotitalousopettajan opintosuunnan maisterivaiheen opintoihin sisältyy kymmenen opintopistettä pakollista, opiskelijan asiantuntijuutta ja ammatti-identiteettiä rakentavaa opetusharjoittelua. Lisäksi opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämään erilaisten työelämätapahtumien ja -kurssien kautta. Opiskelijoita kannustetaan luomaan omaa urasuunnitelmaa tukevia työelämäyhteyksiä niin opetus- kuin erilaisissa kotitalouden asiantuntijatehtävissä toimien. Nämä nivoutuvat opintoihin opetusharjoittelujen, valinnaisen asiantuntijuutta syventävän harjoittelun, projektiopintojen ja tutkimusopintojen myötä. Syventävien opintojen tutkielma on mahdollista tehdä yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa sekä koulutusohjelman opettajien tutkimushankkeissa.

Kasvatustieteiden maisteriohjelma kuuluu Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, jossa tutkimukselliset painopistealueet ovat

 • kasvatustieteellinen opetus- ja oppimistutkimus ja
 • kasvatustieteellinen koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimus.

Kasvatustieteen maisterin tutkinto antaa valmiuden hakea jatko-opintoihin Helsingin yliopiston soveltuviin tohtorikoulutusohjelmiin tai muiden suomalaisten tai kansainvälisten yliopistojen soveltuviin tohtoriohjelmiin.

Hakeminen
Alla on lista koulutusohjelman eri hakuvaihtoehdoista.
Tiedekunnat

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen yhdistää Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia. Tiedekunnasta valmistuneet ovat oman alansa ammattilaisia, jotka työllistyvät erittäin hyvin yhteiskunnan eri aloille. Valmistuneiden asiantuntemus perustuu korkeatasoiseen opetukseen, jossa korostuu kriittinen ajattelu, monitieteisyys ja käytännön läheisyys. Kasvatustieteellinen tiedekunta tunnetaankin innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan tiedekunnassa tehtyyn kansainväliseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen, jonka ansiosta valmistuneet ovat alansa huippuasiantuntijoita.

Kasvatustieteellinen tiedekunta sijaitsee Helsingin Kruununhaassa "Siltavuorenpenkereen minikampuksella". Kaikki opiskelijat viettävät suurimman osan opinnoistaan Siltavuorenpenkereellä, sillä minikampuksella järjestetään paljon opetusta ja lisäksi alueelta löytyvät kaikki opiskelijoille tärkeät palvelut, kuten kirjasto, opiskelijaravintola Olivia sekä itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja tiloja.

Tiedekunnan opiskelijoita ja henkilökuntaa varten on remontoitu Siltavuorenpenkereen tunnelmallisia vanhoja rakennuksia, jotka ovat ennen olleet esimerkiksi anatomian laitoksen tiloina. Näiden lisäksi Siltavuorenpenkereelle on rakennettu Oppimiskeskus Minerva, josta löytyy uusi Minerva-toriksi nimetty uudenlainen oppimisympäristö.

Tiedekunnan tilat ovat avoinna arkisin kaikille kiinnostuneille, joten voit tulla tutustumaan tulevaan opiskelupaikkaasi jo etukäteen! Voit vaikka tulla kuuntelemaan mielenkiintoista luentoa, sillä luennot ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.

Tiedekunnan omat sivut: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta

 

Tiedekunnassa kehitetään uudenlaisia oppimisympäristöjä. Minerva-tori on oppimisympäristö, jossa käytetään uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa. Opetuksessa on käytössä mm. iPadejä ja SmartBoard-kosketustauluja. Minerva-torilla opettajat ja opiskelijat pääsevät yhdessä kehittelemään uudenlaisia opetus- ja oppimiskäytäntöjä.  

Siltavuorenpenkereellä opiskellaan pienryhmätiloissa ja luentosaleissa sekä monenlaisissa itsenäiseen opiskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Lisäksi opiskellaan oppiaineiden opettamiseen tarkoitetuissa tiloissa, kuten kotitaloustieteen koulutuksen opetuskeittiöissä sekä tekstiilityön ja teknisen työn tiloissa. Siltavuorenpenkereellä on myös monia opiskelijoiden virkistäytymiseen tarkoitettuja tiloja.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/uudet-opiskelijat.