Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Kasvatustieteiden maisteriohjelma antaa monipuoliset valmiudet kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Toimintakulttuuri kunnioittaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja innovatiivisuutta. Opetus ja opiskelu perustuvat laadukkaaseen tutkimukseen.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on kasvatustieteellisen asiantuntijan osaaminen. Hänellä on syventyneet tiedot ja taidot tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Hän ymmärtää teorian ja käytännön välisen suhteen sekä soveltaa itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa tieteellistä ajattelu- ja toimintatapaa erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksessa yhdistyvät yksilön henkilökohtainen kasvu sekä kasvatuksen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset merkitykset ja tehtävät elinikäisen oppimisen ja asiantuntijuuden edistäjänä. Koulutusohjelmasta valmistuneella on myös hyvät valmiudet akateemisen asiantuntijuuden ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kasvatustieteiden maisteriohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat erilaisiin ammatillisiin kelpoisuuksiin tai ammatilliseen asiantuntemukseen ja pätevyyteen. Kukin opintosuunta on oma hakukohteensa ja opiskelija suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon siinä opintosuunnassa, johon hänet on valittu.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat

 • Erityispedagogiikan opintosuunta
 • Kotitalousopettajan opintosuunta
 • Käsityönopettajan opintosuunta
 • Luokanopettajan opintosuunta
 • Varhaiskasvatuksen opintosuunta
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat

 • Luokanopettajan opintosuunta
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

Kasvatustieteiden maisteriohjelma muodostaa jatkumon kasvatustieteiden kandiohjelmalle. Suomen- ja ruotsinkielistä lastentarhanopettajan koulutusta lukuun ottamatta opiskelijat ovat saaneet kasvatustieteiden kandiohjelmaan valituksi tullessaan tutkinnonsuoritusoikeuden kasvatustieteiden maisteriohjelman vastaavaan opintosuuntaan.

Erityispedagogiikan opintosuunnassa suoritettava kasvatustieteen maisterin tutkinto syventää opiskelijan valmiuksia toimia erityisopettajan ja erityispedagogiikan asiantuntijan tehtävissä sekä antaa valmiudet työskennellä koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä tutkimus-, johtamis- ja hallinnollisissa tehtävissä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Erityispedagogiikan opintosuunnan tavoite osana kasvatustieteiden maisteriohjelmaa on, että opiskelija maisterin tutkinnon suoritettuaan

 • on erityispedagogiikan ja erityisopetuksen asiantuntija ja kykenee toimimaan itsenäisesti erilaisia päätöksiä tehden ja rakentamaan laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
 • omaa valmiudet analysoida, arvioida ja ennakoida erityispedagogisia ilmiöitä sekä osaa kehittää ja arvioida omaa työtään tutkimuspohjaisesti sen hetkiseen yhteiskunnalliseen ja globaaleihin tilanteisiin liittyen.
 • osaa tuottaa tietoa erityispedagogiikasta sekä soveltaa sitä koulutuksessa ja kehittämisessä moniarvoisessa yhteiskunnassa
 • omaa valmiudet toimia yhteiskunnassa erityispedagogiikan vaikuttajina osallistumalla kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön ja kehittämällä verkostoyhteistyön keinoin erityispedagogiikan käytäntöjä
 • voi toimia laaja-alaisena erityisopettajana, jos on suorittanut erityisopettajan suuntautumisopinnot (ks. pätevyys).

Opintosuunnassa vahvistetaan opiskelijan eettistä ja vastuullista toimijuutta yhteiskunnassa sekä ohjataan häntä toimimaan erityispedagogiikan moninaisissa ja moniammatillisissa kysymyksissä.

Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi, mutta pakollista opetusta voi olla myös englanniksi. Valinnaisia opintoja on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kaikkia kasvatustieteiden maisteriohjelman opintosuuntia yhdistävät seuraavat kasvatustieteellisen osaamisen osa-alueet:

 • ihmisen kehitys, oppiminen ja vuorovaikutus,
 • opetus ja ohjaaminen,
 • koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät ja kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurit,
 • työelämän ja organisaatioiden kehittäminen ja johtamistaidot ja
 • tutkimusosaaminen.

Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja opetettavuutta tukeviin-, että mahdollisiin riskiä aiheuttaviin tekijöihin. Opinnoissa keskitytään tunnistamaan ja tukemaan oppimisedellytyksiä kaikissa kehitysvaiheissa. Opinnot kattavat ihmisen kehityksen sekä biologisen että sosiaalisen ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden.

Yhteistyöhön oppiminen eri ammattiryhmän edustajien ja erilaisista taustoista tulevien perheiden kanssa on oleellinen osa opintoja. Opetuksen ja pedagogisten interventioiden suunnittelu ja konsultatiivinen toiminta koko kasvatusalalla sisältyvät opintoihin.

Kasvatustieteiden maisteriohjelma sisältää useita opintosuuntia, joista erityispedagogiikan opintosuunta on yksi. Erityispedagogiikan opintosuunnassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa; Opiskelijat voivat opinnoissaan tähdätä erityispedagogiikan asiantuntijoiksi tai laaja-alaisiksi erityisopettajiksi siten, että opinnot sisältävät erityisopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opinnot.

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinto suoritetaan kahdessa lukuvuodessa. Kasvatustieteen maisterin opintoihin erityispedagogiikan opintosuunnassa sisältyy erityispedagogiikan syventäviä opintoja, opettajan pedagogisia tai asiantuntijuutta tukevia opintoja sekä valinnaisia opintoja joko kasvatustieteiden maisteriohjelmasta tai muista Helsingin yliopiston koulutusohjelmista. Opintoihin kuuluvat myös syventävien opintojen kirjallinen tutkielma sekä henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Maisterin tutkintoon sisältyvä opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen syventävien opintojen kirjallinen tutkielma. Tutkielmassa opiskelija osoittaa kykyä tieteelliseen ajatteluun, tutkielman aihepiirin tuntemukseen, tutkimusmenetelmien hallintaan ja tieteelliseen kielenkäyttöön.

Erityispedagogiikan opintosuunnasta kasvatustieteen maisteriksi valmistuneet työllistyvät varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen tehtäviin. Lisäksi työpaikkoina voivat olla erilaiset hallinto- ja tutkimustehtävät. Valmistuttuaan opiskelijalla on valmiudet toimia koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, erityisesti erityispedagogisia näkökohtia huomioon ottaen. Erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet voivat lisäksi toimia erityisopettajan tehtävissä ja erityisopetuksen suunnittelun tehtävissä.

Erityisopettajan opintosuunnassa suoritetut kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat yhdessä kelpoisuuden antaa laaja-alaista eli osa-aikaista erityisopetusta. Laaja-alainen erityisopetus tarkoittaa sellaista erityisopetusta, jota annettaan yksilö- ja ryhmäopetuksena oppilaille, jotka muuten ovat tavallisessa luokkaopetuksessa. Näillä oppilailla on haasteita yleisesti oppimisessa tai jossakin oppiaineessa. Tällöin erityisopetus on oppilaalle osa-aikaista erityisopetusta, eikä hän ole erityisopetuksessa kokopäiväisesti.

Erityispedagogiikan asiantuntijasuuntautumisessa maisterin tutkinnon suorittanut saa valmiuden ja kelpoisuuden erityispedagogiikan asiantuntijuutta vaativiin ammattitehtäviin. Opetusharjoittelujen sijaan suoritetaan asiantuntija-ammattiin ohjaava harjoittelu.

Maisteriohjelman opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan vaihdossa ulkomailla. Vaihdossa suoritetut opinnot käytetään pääsääntöisesti tutkintoon sisältyviin valinnaisiin opintoihin.

Mahdollisen vaihto-opiskelun lisäksi opiskelija saa kansainvälisiä valmiuksia osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille ja opiskelemalla kieliopintoja ja kulttuurien tuntemukseen liittyviä opintoja. Opintojen aikana on myös hyvät mahdollisuudet tavata yliopistolla vierailevia, suomalaiseen kasvatustieteeseen ja opettajankoulutukseen tutustuvia kansainvälisiä ryhmiä.

Tutkintoon sisältyviä valinnaisia opintoja voi suorittaa paitsi omasta koulutusohjelmasta, myös muista Helsingin yliopiston koulutusohjelmista tai muiden suomalaisten tai ulkomaalaisten yliopistojen koulutusohjelmista.

Yhteys työelämään on tärkeä osa opintoja. Erityispedagogiikan opintosuunnan maisterivaiheen opintoihin sisältyy 10 opintopistettä pakollista opiskelijan asiantuntijuutta ja ammatti-identiteettiä vahvistavaa opetusharjoittelua. Lisäksi opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämään erilaisten työelämätapahtumien ja -kurssien kautta.

Kasvatustieteiden maisteriohjelma kuuluu Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, jossa tutkimukselliset painopistealueet ovat

 • kasvatustieteellinen opetus- ja oppimistutkimus ja
 • kasvatustieteellinen koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimus.

Kasvatustieteen maisterin tutkinto antaa valmiuden hakea jatko-opintoihin Helsingin yliopiston soveltuviin tohtorikoulutusohjelmiin tai muiden suomalaisten tai kansainvälisten yliopistojen soveltuviin tohtoriohjelmiin.

Hakeminen
Alla on lista koulutusohjelman eri hakuvaihtoehdoista.
Tiedekunnat

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen yhdistää Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia. Tiedekunnasta valmistuneet ovat oman alansa ammattilaisia, jotka työllistyvät erittäin hyvin yhteiskunnan eri aloille. Valmistuneiden asiantuntemus perustuu korkeatasoiseen opetukseen, jossa korostuu kriittinen ajattelu, monitieteisyys ja käytännön läheisyys. Kasvatustieteellinen tiedekunta tunnetaankin innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan tiedekunnassa tehtyyn kansainväliseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen, jonka ansiosta valmistuneet ovat alansa huippuasiantuntijoita.

Kasvatustieteellinen tiedekunta sijaitsee Helsingin Kruununhaassa "Siltavuorenpenkereen minikampuksella". Kaikki opiskelijat viettävät suurimman osan opinnoistaan Siltavuorenpenkereellä, sillä minikampuksella järjestetään paljon opetusta ja lisäksi alueelta löytyvät kaikki opiskelijoille tärkeät palvelut, kuten kirjasto, opiskelijaravintola Olivia sekä itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja tiloja.

Tiedekunnan opiskelijoita ja henkilökuntaa varten on remontoitu Siltavuorenpenkereen tunnelmallisia vanhoja rakennuksia, jotka ovat ennen olleet esimerkiksi anatomian laitoksen tiloina. Näiden lisäksi Siltavuorenpenkereelle on rakennettu Oppimiskeskus Minerva, josta löytyy uusi Minerva-toriksi nimetty uudenlainen oppimisympäristö.

Tiedekunnan tilat ovat avoinna arkisin kaikille kiinnostuneille, joten voit tulla tutustumaan tulevaan opiskelupaikkaasi jo etukäteen! Voit vaikka tulla kuuntelemaan mielenkiintoista luentoa, sillä luennot ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.

Tiedekunnan omat sivut: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta

 

Tiedekunnassa kehitetään uudenlaisia oppimisympäristöjä. Minerva-tori on oppimisympäristö, jossa käytetään uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa. Opetuksessa on käytössä mm. iPadejä ja SmartBoard-kosketustauluja. Minerva-torilla opettajat ja opiskelijat pääsevät yhdessä kehittelemään uudenlaisia opetus- ja oppimiskäytäntöjä.  

Siltavuorenpenkereellä opiskellaan pienryhmätiloissa ja luentosaleissa sekä monenlaisissa itsenäiseen opiskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Lisäksi opiskellaan oppiaineiden opettamiseen tarkoitetuissa tiloissa, kuten kotitaloustieteen koulutuksen opetuskeittiöissä sekä tekstiilityön ja teknisen työn tiloissa. Siltavuorenpenkereellä on myös monia opiskelijoiden virkistäytymiseen tarkoitettuja tiloja.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/uudet-opiskelijat.