Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa voit kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen ja yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnoissa saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, lastentarhanopettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat lastentarhanopettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. 

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa kaikkia opintosuuntia yhdistävät seuraavat osaamisalueet:

1. Ihmisen kehitys, oppiminen ja vuorovaikutus

2. Opetus ja ohjaaminen

3. Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät ja kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurit

4. Työelämän ja organisaatioiden kehittäminen ja johtamistaidot

5. Tutkimus

Valmistuttuasi kasvatustieteen kandidaatiksi yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnasta

 • osaat toimia erilaisissa kasvatus-, koulutus- ja opetusalan asiantuntijatehtävissä.
 • ymmärrät laaja-alaisesti kasvatusta, koulutusta ja oppimista yhteiskunnallisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista.
 • sinulla on valmiudet sekä itsenäiseen että yhteisölliseen tiedonhankintaan ja tuottamiseen, osaat käyttää ja soveltaa tietoa kriittisesti ja rakentavasti ja osaat arvioida kasvatusalan uusinta tutkimustietoa.

Yleisen ja aikuiskasvatuksen opintosuunta on luonteeltaan monitieteinen ja samalla laaja-alaista tutkimuspainotteista kasvatustieteellistä asiantuntemusta painottava ja tarjoava. Kiinnostuksen kohteena ovat kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän eri ilmiöt, joita tarkastellaan esimerkiksi yhteiskunnallisista, historiallisista, filosofisista, kulttuurisista ja kasvatuspsykologisista näkökulmista. Opintosuunnan piirissä tehty tutkimus on kansainvälisesti tunnettua ja korkeatasoista sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Tutkimusryhmät ovat aktiivisia ja ottavat mukaan myös aihepiiristä kiinnostuneita opiskelijoita. Tutkinnon sisältö ja sen tuottama asiantuntijuus perustuvat vahvaan teoreettiseen ja metodologiseen osaamiseen, joka on joustavasti ja opiskelijalähtöisesti muokattavissa ja suunnattavissa.

Opintosuunnan painoalueita on kolme; kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, opettaminen ja oppiminen sekä toiminta, muutos ja innovaatio. 

Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta-painopistealueella opiskelija voi suunnata kiinnostustaan kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin, sosiaalisiin, poliittisiin sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kysymyksiin.  

Oppiminen ja opetus-painopistealueella opiskelija voi suunnata kiinnostuksensa esimerkiksi oppimisen yksilöllisiin tai yhteisöllisiin tekijöihin.

Toiminta, muutos ja innovaatio-painopistealueella opiskelija voi suunnata kiinnostustaan työelämän ja organisaatioiden kehittämiseen sekä digitalisaation kysymyksiin.

Opetuskieli on suomi, mutta opintoja voi olla tarjolla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnossa noin puolet opinnoista koostuu tieteenalakohtaisista opinnoista. Niihin sisältyy kasvatustieteiden opintoja ja niiden käytännön sovelluksia, tutkimusmenetelmäopintoja, seminaareja sekä kandidaatintutkielma. Kaikille yhteisten opintojen lisäksi opiskellaan valinnaisia sisältöopintoja, joita voi valita kolmelta painopistealueelta: kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, opetus ja oppiminen sekä toiminta, muutos ja innovaatio.

Perusopinnoissa perehdytään yleiseen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteeseen. Opinnoissa tarkastellaan kasvatusta, koulutusta, oppimista ja kehittämistoimintaa laaja-alaisesti koko ihmisen elämän ajan.

Aineopintojen tavoitteena on laajentaa kasvatustieteellisen alan asiantuntijuutta. Opinnoissa perehdytään kasvatustieteiden keskeisiin sisältöihin ja tutkimusmenetelmiin sekä tärkeimpiin tutkimustuloksiin.

Oman tieteenalan syvällinen hallinta ja osaaminen ovat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen ydin, valinnaisilla opinnoilla on kuitenkin tärkeä osa yksilöllisessä tutkinnossa.

Kasvatustieteiden kandiohjelma sisältää useita opintosuuntia, joista yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta on yksi.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto suoritetaan kolmessa vuodessa.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnassa sisältää seuraavat opinnot:

 • Kieli- ja viestintäopinnot sekä tieto- ja viestintätekniikan opinnot
 • tieteenalan perus- ja aineopinnot (sisältää kandidaatin tutkielman)
 • muut tieteenalan opinnot
 • työelämään ja asiantuntijuuteen liittyvät opinnot
 • valinnaisia opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista

Kandidaatin tutkinnon lopputyö on kandidaatin tutkielma. Kandidaatin tutkielma voi olla aiheeltaan itsenäinen tai sen voi tehdä osana tutkimusprojektia. Opiskelija laatii itsenäisen tutkimusraportin. Tutkielmassa edellytetään tieteellistä ajattelua ja käsitellään tieteellisiä ongelmia.

Kandidaatin tutkinnon suorittaminen on edellytyksenä maisterin tutkinnon suorittamiselle.

Kasvatustieteilijä voi työskennellä kasvatusalan julkisella ja yksityisellä sektorilla koulutussuunnittelu-, tutkimus-, hallinto-, opetus- ja koulutustehtävissä. Maisteriksi valmistuttuaan kasvatustieteilijät sijoittuvat esimerkiksi koulutuksen suunnittelu- ja kehittämistehtäviin sekä organisaatioiden ja henkilöstön kehittämis- ja koulutustehtäviin. Kasvatustieteilijöitä työskentelee myös yritysten henkilöstöhallinnossa, kuntien opetuksen kehittäjinä sekä järjestöissä suunnittelijoina.

Koulutuksesta ei valmistu luokanopettajaksi tai aineenopettajaksi. Opiskelija voi kuitenkin hakea opiskelemaan valinnaisina opintoina opettajan pedagogiset opinnot, jolloin hän voi opettaa kasvatustiedettä aikuiskoulutuksen kentällä. Kandidaatin- ja maisterintutkintoa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin kandivaiheessa, maisterintutkintoa suorittavien oikeudesta hakea pedagogisiin opintoihin päätetään syksyn 2017 aikana

Kandiohjelman opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoista vaihdossa ulkomailla.

Vaihto-opiskelun lisäksi opiskelijat saavat kansainvälisiä valmiuksia osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille ja opiskelemalla vieraita kieliä Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa.  Opiskelijat saavat myös mahdollisuuden tavata yliopistolla vierailevia, suomalaiseen koulutus- ja kasvatusalaan tutustuvia kansainvälisiä ryhmiä.

Tutkintoon sisältyviä valinnaisia opintoja voit suorittaa paitsi omasta koulutusohjelmasta myös muista Helsingin yliopiston koulutusohjelmista tai muiden suomalaisten tai ulkomaalaisten yliopistojen koulutusohjelmista. Yhteydet työelämään ovat tärkeässä osassa kaikissa opintojen vaiheissa. Työharjoittelujen lisäksi opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämään työelämäkurssien ja työelämätapahtumien kautta.

Kasvatustieteiden kandiohjelma kuuluu Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, jossa tutkimukselliset painopistealueet ovat:

 • Kasvatustieteellinen opetus- ja oppimistutkimus
 • Kasvatustieteellinen koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimus

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit jatkaa opintoja suoraan kasvatustieteiden maisteriohjelmassa. Lisäksi tutkinto antaa valmiuden hakea muihin Helsingin yliopiston tai muiden suomalaisten tai kansainvälisten yliopistojen soveltuviin maisteriohjelmiin.

Hakeminen
Tiedekunnat

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen yhdistää Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia. Tiedekunnasta valmistuneet ovat oman alansa ammattilaisia, jotka työllistyvät erittäin hyvin yhteiskunnan eri aloille. Valmistuneiden asiantuntemus perustuu korkeatasoiseen opetukseen, jossa korostuu kriittinen ajattelu, monitieteisyys ja käytännön läheisyys. Kasvatustieteellinen tiedekunta tunnetaankin innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan tiedekunnassa tehtyyn kansainväliseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen, jonka ansiosta valmistuneet ovat alansa huippuasiantuntijoita.

Kasvatustieteellinen tiedekunta sijaitsee Helsingin Kruununhaassa "Siltavuorenpenkereen minikampuksella". Kaikki opiskelijat viettävät suurimman osan opinnoistaan Siltavuorenpenkereellä, sillä minikampuksella järjestetään paljon opetusta ja lisäksi alueelta löytyvät kaikki opiskelijoille tärkeät palvelut, kuten kirjasto, opiskelijaravintola Olivia sekä itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja tiloja.

Tiedekunnan opiskelijoita ja henkilökuntaa varten on remontoitu Siltavuorenpenkereen tunnelmallisia vanhoja rakennuksia, jotka ovat ennen olleet esimerkiksi anatomian laitoksen tiloina. Näiden lisäksi Siltavuorenpenkereelle on rakennettu Oppimiskeskus Minerva, josta löytyy uusi Minerva-toriksi nimetty uudenlainen oppimisympäristö.

Tiedekunnan tilat ovat avoinna arkisin kaikille kiinnostuneille, joten voit tulla tutustumaan tulevaan opiskelupaikkaasi jo etukäteen! Voit vaikka tulla kuuntelemaan mielenkiintoista luentoa, sillä luennot ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.

Tiedekunnan omat sivut: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta

 

Tiedekunnassa kehitetään uudenlaisia oppimisympäristöjä. Minerva-tori on oppimisympäristö, jossa käytetään uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa. Opetuksessa on käytössä mm. iPadejä ja SmartBoard-kosketustauluja. Minerva-torilla opettajat ja opiskelijat pääsevät yhdessä kehittelemään uudenlaisia opetus- ja oppimiskäytäntöjä.  

Siltavuorenpenkereellä opiskellaan pienryhmätiloissa ja luentosaleissa sekä monenlaisissa itsenäiseen opiskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Lisäksi opiskellaan oppiaineiden opettamiseen tarkoitetuissa tiloissa, kuten kotitaloustieteen koulutuksen opetuskeittiöissä sekä tekstiilityön ja teknisen työn tiloissa. Siltavuorenpenkereellä on myös monia opiskelijoiden virkistäytymiseen tarkoitettuja tiloja.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/uudet-opiskelijat.