Kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (suomenkielinen), kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180 opintopistettä, 3 vuotta
Opetuskieli
suomi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa voit kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen ja yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnoissa saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. 

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa kaikkia opintosuuntia yhdistävät seuraavat osaamisalueet:

1. Ihmisen kehitys, oppiminen ja vuorovaikutus

2. Opetus ja ohjaaminen

3. Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät ja kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurit

4. Työelämän ja organisaatioiden kehittäminen ja johtamistaidot

5. Tutkimus

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa suoritettava kandidaatin tutkinto antaa pätevyyden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa esiopetuksessa.

Valmistuttuasi varhaiskasvatuksen opettajaksi

 • voit toimia varhaiskasvatuksen opettajan varhaiskasvatuksessa ja siihen sisältyvässä kuusivuotiaille suunnatussa esiopetuksessa.
 • osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida pienten lasten kasvatus- ja opetustoimintaa.
 • olet lapsen kasvun, kehityksen, oppimisen sekä lapsuuden ilmiön asiantuntija.
 • osaat havainnoida, ymmärtää, ohjata, opettaa ja arvioida lasta ja lapsiryhmää yksilöllisesti ja yhteisöllisesti.
 • sinulla on valmiudet varhaiskasvatuksen analysointiin ja monipuoliseen arviointiin sekä oman Varhaiskasvatuksen opettajan työsi arviointiin.

Opetuskieli on suomi, mutta opintoja voi olla tarjolla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa perehdytään lapsuuteen sekä lapsen kehitykseen ja oppimiseen.  Opiskeluprosessin aikana tuetaan opiskelijan opettajuuteen kasvua, vahvan ammatti-identiteetin rakentumista ja opiskelijan kasvua elinikäiseen oppimiseen. Opinnoissa otetaan huomioon varhaiskasvatuksen lapsinäkökulma sekä varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset, historialliset ja filosofiset ulottuvuudet. Opiskelija perehtyy varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin. Opintoihin sisältyy kasvatustieteen opintojen lisäksi ammatillisia valmiuksia antavia opintoja, ohjattua harjoittelua kenttäpäiväkodeissa sekä yleisopintoja.

Koulutuksen arvoperustan muodostavat demokratia ja oikeudenmukaisuus sekä yhteiskunnallinen, kulttuurinen, koulutuksellinen tasa-arvo. Koulutuksessa noudatetaan eettisiä toimintaperiaatteita sekä painotetaan laaja-alaista monitieteellistä asiantuntijuutta.

Kasvatustieteiden kandiohjelma sisältää useita opintosuuntia, joista varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta on yksi.

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa suoritetaan alempi korkeakoulututkinto, jonka tieteenala on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto suoritetaan kolmessa vuodessa.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa sisältää seuraavat opinnot

 • Kieli- ja viestintäopinnot sekä tieto- ja viestintätekniikan opinnot
 • Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (sisältää kandidaatin tutkielman)
 • Opettajan pedagogisia opintoja (sisältää työelämäopintoja)
 • Varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opintoja (sisältää työelämäopintoja)
 • Valinnaiset opinnot

Kandidaatin tutkinnon lopputyö on kandidaatin tutkielma. Kandidaatin tutkielma voi olla aiheeltaan itsenäinen tai sen voi tehdä osana tutkimusprojektia. Opiskelija laatii itsenäisen tutkimusraportin. Tutkielmassa edellytetään tieteellistä ajattelua ja käsitellään tieteellisiä ongelmia.

Varhaiskasvatuksen opettajat työllistyvät erinomaisesti ja erityisesti pääkaupunkiseudulla työtilanne on varhaiskasvatuksen opettajilla erittäin hyvä. Valmistuttuasi varhaiskasvatuksen opettajaksi pääset nopeasti kiinni työelämään. Varhaiskasvatuksen opettajat työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä varhaiskasvatuksessa ja siihen sisältyvässä kuusivuotiaille suunnatussa esiopetuksessa. Osa varhaiskasvatuksen opettajista työskentelee päiväkodin johtajina ja erilaisissa varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä muun muassa julkishallinnossa.

Tutkinto antaa pätevyyden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa esiopetuksessa (L 540/2018). Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntaukseen (kasvatustieteen kandidaatti) sisältyy 35 opintopistettä 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista (henkilöstön kelpoisuuksista annettu asetus, 986/98, sekä tämän asetuksen muuttamisesta annettu asetus, 965/2005).

Kandiohjelman opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoista vaihdossa ulkomailla. Vaihto-opiskelun lisäksi opiskelijat saavat kansainvälisiä valmiuksia osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille ja opiskelemalla vieraita kieliä Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa.  Opiskelijat saavat myös mahdollisuuden tavata yliopistolla vierailevia, suomalaiseen opettajankoulutukseen tutustuvia kansainvälisiä ryhmiä.

Yhteydet työelämään ja järjestöihin ovat tärkeässä osassa kaikissa opintojen vaiheissa. Opetusharjoittelut suoritetaan kenttäpäiväkodeissa. Opetusharjoitteluiden kenttäpäiväkodit toimivat kontaktina yliopiston ja työelämän välillä.

 • Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri (suomalainen koulu ja koulutuspolitiikka, kasvatus ja koulutus, työ, organisaatiot ja kehittäminen, toiminta, toimijuus ja osallisuus, tasa-arvo, sukupuoli ja globaali vastuu, taidot, design ja taide muuttuvinamuotoina).
 • Oppiminen ja vuorovaikutus (opetussuunnitelma, oppiminen, opettaminen, oppimisympäristöt, oppimaan oppiminen, oppimisvaikeudet, kehittyminen, vuorovaikutus tilanteissa, innovatiiviset menetelmät, asiantuntijuus ja ainedidaktiikka, yhteisöjen oppiminen ja asiantuntijuus).

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit halutessasi hakeutua opiskelemaan maisteriohjelmiin tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan opintoihin.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme johtava, kansainvälisesti arvostettu ja erinomaisesti menestynyt kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen yhdistää Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia.

Tutkimuksemme ja opetuksemme tähtää kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen yksilön ja ihmiskunnan hyväksi muuttuvassa maailmassa. Tiedekunnasta valmistuneet ovat oman alansa ammattilaisia, jotka työllistyvät erittäin hyvin yhteiskunnan eri aloille.

Valmistuneiden asiantuntemus perustuu korkeatasoiseen opetukseen, jossa korostuu kriittinen ajattelu, monitieteisyys ja käytännön läheisyys. Kasvatustieteellinen tiedekunta tunnetaankin innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan tiedekunnassa tehtyyn kansainväliseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen, jonka ansiosta valmistuneet ovat alansa huippuasiantuntijoita.

Katso tiedekunnan omat sivut.

 

Kasvatustieteellinen tiedekunta sijaitsee Helsingin Kruununhaassa, keskustakampuksen tuntumassa. Kaikki opiskelijat viettävät suurimman osan opinnoistaan Siltavuorenpenkereellä, sillä minikampuksella järjestetään paljon opetusta ja lisäksi alueelta löytyvät opiskelijoille tärkeitä palveluja kuten opiskelijaravintola Olivia sekä itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja tiloja.

Tiedekunnan opiskelijoita ja henkilökuntaa varten on remontoitu Siltavuorenpenkereen tunnelmallisia vanhoja rakennuksia. Näiden lisäksi Siltavuorenpenkereelle on rakennettu Oppimiskeskus Minerva, josta löytyy uusi Minerva-toriksi nimetty uudenlainen oppimisympäristö, jossa käytetään uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa. Minerva-torilla opettajat ja opiskelijat pääsevät yhdessä kehittelemään uudenlaisia opetus- ja oppimiskäytäntöjä.

Siltavuorenpenkereellä opiskellaan pienryhmätiloissa ja luentosaleissa sekä monenlaisissa itsenäiseen opiskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Lisäksi opiskellaan oppiaineiden opettamiseen tarkoitetuissa tiloissa, kuten kotitaloustieteen koulutuksen opetuskeittiöissä sekä tekstiilityön ja teknisen työn tiloissa. Siltavuorenpenkereellä on myös monia opiskelijoiden virkistäytymiseen tarkoitettuja tiloja.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.