Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180 opintopistettä, 3 vuotta
Opetuskieli
suomi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa voit kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen ja yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnoissa saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, lastentarhanopettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat lastentarhanopettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. 

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa kaikkia opintosuuntia yhdistävät seuraavat osaamisalueet:

 1. Ihmisen kehitys, oppiminen ja vuorovaikutus
 2. Opetus ja ohjaaminen
 3. Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät ja kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurit
 4. Työelämän ja organisaatioiden kehittäminen ja johtamistaidot
 5. Tutkimus

Lastentarhanopettajan opintosuunnassa suoritettava kandidaatin tutkinto antaa pätevyyden lastentarhanopettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa esiopetuksessa.

Valmistuttuasi lastentarhanopettajaksi

 • voit toimia lastentarhanopettajan tehtävissä varhaiskasvatuksessa ja siihen sisältyvässä kuusivuotiaille suunnatussa esiopetuksessa.
 • osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida pienten lasten kasvatus- ja opetustoimintaa.
 • olet lapsen kasvun, kehityksen, oppimisen sekä lapsuuden ilmiön asiantuntija.
 • osaat havainnoida, ymmärtää, ohjata, opettaa ja arvioida lasta ja lapsiryhmää yksilöllisesti ja yhteisöllisesti.
 • sinulla on valmiudet varhaiskasvatuksen analysointiin ja monipuoliseen arviointiin sekä oman lastentarhanopettajan työsi arviointiin.

Opetuskieli on suomi, mutta opintoja voi olla tarjolla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lastentarhanopettajan opintosuunnassa perehdytään lapsuuteen sekä lapsen kehitykseen ja oppimiseen.  Opiskeluprosessin aikana tuetaan opiskelijan opettajuuteen kasvua, vahvan ammatti-identiteetin rakentumista ja opiskelijan kasvua elinikäiseen oppimiseen. Opinnoissa otetaan huomioon varhaiskasvatuksen lapsinäkökulma sekä varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset, historialliset ja filosofiset ulottuvuudet. Opiskelija perehtyy varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin. Opintoihin sisältyy kasvatustieteen opintojen lisäksi ammatillisia valmiuksia antavia opintoja, ohjattua harjoittelua kenttäpäiväkodeissa sekä yleisopintoja.

Koulutuksen arvoperustan muodostavat demokratia ja oikeudenmukaisuus sekä yhteiskunnallinen, kulttuurinen, koulutuksellinen tasa-arvo. Koulutuksessa noudatetaan eettisiä toimintaperiaatteita sekä painotetaan laaja-alaista monitieteellistä asiantuntijuutta.

Kasvatustieteiden kandiohjelma sisältää useita opintosuuntia, joista lastentarhan opettajan opintosuunta on yksi.

Lastentarhanopettajan opintosuunnassa suoritetaan alempi korkeakoulututkinto, jonka tieteenala on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto suoritetaan kolmessa vuodessa.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto lastentarhanopettajan opintosuunnassa sisältää seuraavat opinnot

 • Kieli- ja viestintäopinnot sekä tieto- ja viestintätekniikan opinnot
 • Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (sisältää kandidaatin tutkielman)
 • Opettajan pedagogisia opintoja (sisältää työelämäopintoja)
 • Varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opintoja (sisältää työelämäopintoja)
 • Valinnaiset opinnot

Kandidaatin tutkinnon lopputyö on kandidaatin tutkielma. Kandidaatin tutkielma voi olla aiheeltaan itsenäinen tai sen voi tehdä osana tutkimusprojektia. Opiskelija laatii itsenäisen tutkimusraportin. Tutkielmassa edellytetään tieteellistä ajattelua ja käsitellään tieteellisiä ongelmia.

Lastentarhanopettajat työllistyvät erinomaisesti ja erityisesti pääkaupunkiseudulla työtilanne on lastentarhanopettajilla erittäin hyvä. Valmistuttuasi lastentarhanopettajaksi pääset nopeasti kiinni työelämään. Lastentarhanopettajat työskentelevät lastentarhanopettajan tehtävissä varhaiskasvatuksessa ja siihen sisältyvässä kuusivuotiaille suunnatussa esiopetuksessa. Osa lastentarhanopettajista työskentelee päiväkodin johtajina ja erilaisissa varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä muun muassa julkishallinnossa.

Tutkinto antaa pätevyyden lastentarhanopettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa esiopetuksessa. Lastentarhanopettajan opintosuuntaukseen (kasvatustieteen kandidaatti) sisältyy 25 opintopistettä 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista (henkilöstön kelpoisuuksista annettu asetus, 986/98, sekä tämän asetuksen muuttamisesta annettu asetus, 965/2005).

Kandiohjelman opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoista vaihdossa ulkomailla. Vaihto-opiskelun lisäksi opiskelijat saavat kansainvälisiä valmiuksia osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille ja opiskelemalla vieraita kieliä Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa.  Opiskelijat saavat myös mahdollisuuden tavata yliopistolla vierailevia, suomalaiseen opettajankoulutukseen tutustuvia kansainvälisiä ryhmiä.

Yhteydet työelämään ja järjestöihin ovat tärkeässä osassa kaikissa opintojen vaiheissa. Opetusharjoittelut suoritetaan kenttäpäiväkodeissa. Opetusharjoitteluiden kenttäpäiväkodit toimivat kontaktina yliopiston ja työelämän välillä.

Kasvatustieteiden kandidaattiohjelma kuuluu Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, jossa tutkimukselliset painopistealueet ovat:

 • kasvatustieteellinen opetus- ja oppimistutkimus ja
 • kasvatustieteellinen koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimus.

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit halutessasi hakeutua opiskelemaan maisteriohjelmiin tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan opintoihin.

Hakeminen
Tiedekunnat

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen yhdistää Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia. Tiedekunnasta valmistuneet ovat oman alansa ammattilaisia, jotka työllistyvät erittäin hyvin yhteiskunnan eri aloille. Valmistuneiden asiantuntemus perustuu korkeatasoiseen opetukseen, jossa korostuu kriittinen ajattelu, monitieteisyys ja käytännön läheisyys. Kasvatustieteellinen tiedekunta tunnetaankin innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan tiedekunnassa tehtyyn kansainväliseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen, jonka ansiosta valmistuneet ovat alansa huippuasiantuntijoita.

Kasvatustieteellinen tiedekunta sijaitsee Helsingin Kruununhaassa "Siltavuorenpenkereen minikampuksella". Kaikki opiskelijat viettävät suurimman osan opinnoistaan Siltavuorenpenkereellä, sillä minikampuksella järjestetään paljon opetusta ja lisäksi alueelta löytyvät kaikki opiskelijoille tärkeät palvelut, kuten kirjasto, opiskelijaravintola Olivia sekä itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja tiloja.

Tiedekunnan opiskelijoita ja henkilökuntaa varten on remontoitu Siltavuorenpenkereen tunnelmallisia vanhoja rakennuksia, jotka ovat ennen olleet esimerkiksi anatomian laitoksen tiloina. Näiden lisäksi Siltavuorenpenkereelle on rakennettu Oppimiskeskus Minerva, josta löytyy uusi Minerva-toriksi nimetty uudenlainen oppimisympäristö.

Tiedekunnan tilat ovat avoinna arkisin kaikille kiinnostuneille, joten voit tulla tutustumaan tulevaan opiskelupaikkaasi jo etukäteen! Voit vaikka tulla kuuntelemaan mielenkiintoista luentoa, sillä luennot ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.

Tiedekunnan omat sivut: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta

 

Tiedekunnassa kehitetään uudenlaisia oppimisympäristöjä. Minerva-tori on oppimisympäristö, jossa käytetään uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa. Opetuksessa on käytössä mm. iPadejä ja SmartBoard-kosketustauluja. Minerva-torilla opettajat ja opiskelijat pääsevät yhdessä kehittelemään uudenlaisia opetus- ja oppimiskäytäntöjä.  

Siltavuorenpenkereellä opiskellaan pienryhmätiloissa ja luentosaleissa sekä monenlaisissa itsenäiseen opiskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Lisäksi opiskellaan oppiaineiden opettamiseen tarkoitetuissa tiloissa, kuten kotitaloustieteen koulutuksen opetuskeittiöissä sekä tekstiilityön ja teknisen työn tiloissa. Siltavuorenpenkereellä on myös monia opiskelijoiden virkistäytymiseen tarkoitettuja tiloja.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/uudet-opiskelijat.