Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa voit kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen ja yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnoissa saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, lastentarhanopettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat lastentarhanopettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. 

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa kaikkia opintosuuntia yhdistävät seuraavat osaamisalueet:

 1. Ihmisen kehitys, oppiminen ja vuorovaikutus
 2. Opetus ja ohjaaminen
 3. Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät ja kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurit
 4. Työelämän ja organisaatioiden kehittäminen ja johtamistaidot
 5. Tutkimus

Kotitalousopettajan opintosuunnan opinnot luovat perustan kotitalouden asiantuntijaksi kehittymiselle. Kandidaatin opintojen myötä opiskelijat saavat kuvan kotitaloudesta kokonaisuutena. Opinnot antavat perusvalmiudet kotitalouden taidoista ja tutkivan otteen käyttämisestä omassa työssä. Keskeisiä sisältöjä ovat perhe, kuluttajuus, ruoka, ravitsemus, asuminen ja ympäristö, joiden kautta perehdytään muuttuvaan arkeen ja sen hallintaan.  

Kotitalousopettajan opintosuunnan tavoite osana kasvatustieteiden kandiohjelmaa on, että opiskelija kandidaatin tutkinnon suoritettuaan

 • ymmärtää arjen moninaisuutta erityisesti asumisen, kuluttajuuden, perheen, ruoan ja ravitsemuksen sekä teknologian näkökulmista,
 • tunnistaa kotitalouden voimavarojen merkityksen kestävässä hyvinvoinnissa,
 • harjaantuu käden taidoissa, taidon opettamisessa ja uuden luomisessa,
 • osaa tarkastella oppijan kokonaisvaltaista oppimisympäristöä,
 • ymmärtää kestävän arjen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksen yksilöille, yhteisölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle sekä sosiaalisille, rakennetuille ja luonnonympäristöille.

Opetuskieli on suomi, mutta opintoja voi olla tarjolla myös ruotsiksi ja englanniksi. Tentit ja muut opintosuoritukset voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Kotitalousopettajan opintosuunnassa opiskelija saa perustiedot kotitalousalasta, kotitaloustieteellisestä tutkimuksesta ja menetelmistä sekä kotitalouden opettamisesta. Kandidaatin tutkinto luo edellytykset maisterikoulutukseen. Opiskelussa yhdistyvät oppiaineen hallinta sekä opettamiseen liittyvät taidot.

Opintojen monipuoliset suoritustavat tukevat kriittisen ajattelun, argumentaation ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä ja soveltamista. Opetusharjoittelussa keskitytään kotitalouspedagogisten taitojen kehittymiseen.

Kasvatustieteiden kandiohjelma sisältää useita opintosuuntia, joista kotitalousopettajan opintosuunta on yksi. Opiskelijat voivat opinnoissaan tähdätä joko kotitalouden aineenopettajaksi tai kotitalousalan asiantuntijaksi.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto suoritetaan kolmessa vuodessa.

Kasvatustieteen kandidaatin opintoihin kotitalousopettajan opintosuunnassa sisältyy kieli- ja viestintä-, kotitaloustieteen, kasvatustieteen ja opettajan pedagogisia opintoja sekä vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia joko kasvatustieteiden kandiohjelmasta tai muista Helsingin yliopiston koulutusohjelmista. Opintoihin kuuluvat myös kandidaatin tutkielma sekä henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Kandidaatin tutkinnon lopputyö on kandidaatin tutkielma. Kandidaatin tutkielma voi olla aiheeltaan itsenäinen tai sen voi tehdä osana tutkimusprojektia. Opiskelija laatii itsenäisen tutkimusraportin. Tutkielmassa edellytetään tieteellistä ajattelua ja käsitellään tieteellisiä ongelmia.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelijat pääsääntöisesti jatkavat opintojaan ja suorittavat maisterin tutkinnon. Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneet kotitalousopettajat työskentelevät perusopetuksessa, lukio-opetuksessa ja vapaan sivistystyön opetustehtävissä sekä erilaisissa alan asiantuntemusta vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Kotitalousopettajan opintosuunnassa suoritetut kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot antavat yhdessä kelpoisuuden kotitalouden aineenopettajan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tehtäviin. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia aikuiskoulutuksen opetustehtäviin.

Kandiohjelman opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoista vaihdossa ulkomailla. Vaihto-opiskelun lisäksi opiskelijat saavat kansainvälisiä valmiuksia osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille ja opiskelemalla vieraita kieliä Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa.  Opiskelijat saavat myös mahdollisuuden tavata yliopistolla vierailevia, suomalaiseen opettajankoulutukseen tutustuvia kansainvälisiä ryhmiä.

Yhteydet työelämään ovat tärkeässä osassa opintojen eri vaiheissa ja tukevat asiantuntijuuden kehittymistä yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Opetusharjoittelut suoritetaan yliopiston harjoittelu- ja kenttäkouluissa. Ohjatun opetusharjoittelun lisäksi opiskelijat tutustuvat kotitalousalan toimijoihin eri tapahtumissa, valinnaisessa asiantuntijuutta syventävässä harjoittelussa sekä työelämälähtöisissä tutkimusprojekteissa.

Kasvatustieteiden kandiohjelma kuuluu Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, jossa tutkimukselliset painopistealueet ovat

 • kasvatustieteellinen opetus- ja oppimistutkimus ja
 • kasvatustieteellinen koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimus.

Kotitalousopettajan opintosuunnan tutkimus painottuu erilaisten kotitalouksien arjen ymmärtämiseen, arjen hallinnan kehittämiseen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Tutkimushankkeissa tutkitaan mm. perus- ja korkeakouluopetusta sukupuolen ja kulttuuriseen moninaisuuden näkökulmasta, ruokakasvatuksen ja ruokapedagogiikan kehittämistä, taitojen ja tietojen oppimista sekä opetusta ja arviointia peruskoulun kotitalousopetuksessa. Ruokakulttuurin tutkimus tarkastelee monitieteisestä näkökulmasta ruokavalintoja ja syömisen käytäntöjä.

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opintoja voi jatkaa suoraan kasvatustieteiden maisteriohjelmassa. Kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot, jotka antavat yhdessä pätevyyden toimia kotitalousopettajana.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa myös valmiuden hakea muihin Helsingin yliopiston tai muiden suomalaisten tai kansainvälisten yliopistojen soveltuviin maisteriohjelmiin.

Hakeminen
Tiedekunnat

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen yhdistää Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia. Tiedekunnasta valmistuneet ovat oman alansa ammattilaisia, jotka työllistyvät erittäin hyvin yhteiskunnan eri aloille. Valmistuneiden asiantuntemus perustuu korkeatasoiseen opetukseen, jossa korostuu kriittinen ajattelu, monitieteisyys ja käytännön läheisyys. Kasvatustieteellinen tiedekunta tunnetaankin innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan tiedekunnassa tehtyyn kansainväliseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen, jonka ansiosta valmistuneet ovat alansa huippuasiantuntijoita.

Kasvatustieteellinen tiedekunta sijaitsee Helsingin Kruununhaassa "Siltavuorenpenkereen minikampuksella". Kaikki opiskelijat viettävät suurimman osan opinnoistaan Siltavuorenpenkereellä, sillä minikampuksella järjestetään paljon opetusta ja lisäksi alueelta löytyvät kaikki opiskelijoille tärkeät palvelut, kuten kirjasto, opiskelijaravintola Olivia sekä itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja tiloja.

Tiedekunnan opiskelijoita ja henkilökuntaa varten on remontoitu Siltavuorenpenkereen tunnelmallisia vanhoja rakennuksia, jotka ovat ennen olleet esimerkiksi anatomian laitoksen tiloina. Näiden lisäksi Siltavuorenpenkereelle on rakennettu Oppimiskeskus Minerva, josta löytyy uusi Minerva-toriksi nimetty uudenlainen oppimisympäristö.

Tiedekunnan tilat ovat avoinna arkisin kaikille kiinnostuneille, joten voit tulla tutustumaan tulevaan opiskelupaikkaasi jo etukäteen! Voit vaikka tulla kuuntelemaan mielenkiintoista luentoa, sillä luennot ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.

Tiedekunnan omat sivut: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta

 

Tiedekunnassa kehitetään uudenlaisia oppimisympäristöjä. Minerva-tori on oppimisympäristö, jossa käytetään uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa. Opetuksessa on käytössä mm. iPadejä ja SmartBoard-kosketustauluja. Minerva-torilla opettajat ja opiskelijat pääsevät yhdessä kehittelemään uudenlaisia opetus- ja oppimiskäytäntöjä.  

Siltavuorenpenkereellä opiskellaan pienryhmätiloissa ja luentosaleissa sekä monenlaisissa itsenäiseen opiskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Lisäksi opiskellaan oppiaineiden opettamiseen tarkoitetuissa tiloissa, kuten kotitaloustieteen koulutuksen opetuskeittiöissä sekä tekstiilityön ja teknisen työn tiloissa. Siltavuorenpenkereellä on myös monia opiskelijoiden virkistäytymiseen tarkoitettuja tiloja.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/uudet-opiskelijat.