Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa voit kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen ja yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnoissa saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. 

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa kaikkia opintosuuntia yhdistävät seuraavat osaamisalueet:

1. Ihmisen kehitys, oppiminen ja vuorovaikutus

2. Opetus ja ohjaaminen

3. Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät ja kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurit

4. Työelämän ja organisaatioiden kehittäminen ja johtamistaidot

5. Tutkimus

Käsityönopettajan opintosuunnassa suoritettavat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin opinnot antavat yhdessä käsityön aineenopettajan kelpoisuuden.

Käsityön aineenopettajaksi valmistuvat

 • ovat kelpoisia perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin sekä aikuiskoulutuksen opetustehtäviin.
 • ovat kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoita.
 • omaavat käsityön eri osa-alueiden taidollisen, tieteellisen ja soveltavan aineenhallinnan. 
 • tuntevat kasvatusvastuunsa, osaavat ylläpitää ammattitaitoa ja kehittää omaa työtä.
 • omaavat valmiudet käsityön alan tutkimukseen, asiantuntijatehtäviin ja kehittämistyöhön.
 • omaavat valmiudet yhteistyöhön kouluyhteisön jäsenten, oppilaiden, heidän vanhempiensa sekä muiden yhteiskunnan tahojen kanssa.

Käsityönopettajan opintosuunnasta valmistuvat ovat käsityöalan asiantuntijoita, joilla on erilaisten opintoyhdistelmien kautta mahdollisuus hakeutua myös uudenlaisiin työtehtäviin vasta kehitteillä oleville alueille. Koulutusta luonnehtii laaja-alaisuus, monitieteisyys ja tutkimuksellisuus. Käsityönopettajan opintosuunnan keskeisenä tavoitteena on huolehtia käsityöstä ja käsityötaidosta perussivistyksen ja elämänikäisen oppimisen osana.

Opetuskieli on suomi, mutta opintoja voi olla tarjolla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Opiskelu sisältää luentoja, ryhmäopiskelua, projekteja ja opetusharjoittelua yliopiston harjoittelukouluissa ja kenttäkouluissa. Opintoihin sisältyvät kandi- ja maisteritutkinnossa yhteensä 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot sekä käsityönopettajan pätevyyteen tarvittavat sisältöopinnot. Lisäksi opintoihin kuuluu valinnaisia opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Valinnaisia opintoja on mahdollisuus suorittaa omassa koulutusohjelmassa, yliopiston muissa koulutusohjelmissa sekä muissa yliopistoissa.

Käsityötieteessä opintojen aihealueita ovat mm. suunnittelu- ja valmistusprosesseihin liittyvän tiedonmuodostuksen ja tieteellisen ajattelun välinen vuorovaikutus, monimateriaalinen ongelmanratkaisu, työn organisointi ja arviointi, kestävä ja eettinen kuluttajuus sekä moniulotteinen käsityökulttuuri.

Kasvatustieteiden kandiohjelma sisältää useita opintosuuntia, joista käsityönopettajan opintosuunta on yksi. Opiskelijat voivat opinnoissaan tähdätä käsityön aineenopettajaksi tai käsityöalan asiantuntijaksi.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto suoritetaan kolmessa vuodessa.

Kasvatustieteen kandidaatin opintoihin käsityönopettajan opintosuunnassa sisältyy kieli- ja viestintä-, käsityötieteen, kasvatustieteen ja opettajan pedagogisia opintoja sekä valinnaisia opintoja tai opintokokonaisuuksia joko kasvatustieteiden kandiohjelmasta tai muista Helsingin yliopiston koulutusohjelmista. Opintoihin kuuluvat myös kandidaatintutkielma sekä henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Kandidaatin tutkinnon lopputyö on kandidaatintutkielma. Kandidaatintutkielma voi olla aiheeltaan itsenäinen tai sen voi tehdä osana tutkimusprojektia. Opiskelija laatii itsenäisen tutkimusraportin. Tutkielmassa sovelletaan tieteellistä ajattelua ja käsitellään tieteellisiä ongelmia.

Kandidaatin tutkinnon suorittaminen on edellytyksenä maisterin tutkinnon suorittamiselle. Suurin osa käsityönopettajista työskentelee aineenopettajina perusopetuksessa tai opetus- ja suunnittelutehtävissä aikuiskoulutuksessa. Opintosuunnasta valmistuneita työskentelee myös kaupan, teollisuuden ja median aloilla. Tutkintoon liittyvät muut valinnaiset opinnot ja kiinnostuneisuus vaikuttavat sijoittumiseen erilaisiin työtehtäviin.

Käsityönopettajan opintosuunnassa suoritetut kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat yhdessä kelpoisuuden käsityön aineenopettajan tehtäviin. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia aikuiskoulutuksen opetustehtäviin.

Kandiohjelman opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoista vaihdossa ulkomailla. Vaihto-opiskelun lisäksi opiskelijat saavat kansainvälisiä valmiuksia osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille ja opiskelemalla vieraita kieliä Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa.  Opiskelijat saavat myös mahdollisuuden tavata yliopistolla vierailevia, suomalaiseen opettajankoulutukseen tutustuvia kansainvälisiä ryhmiä.

Yhteys työelämään on tärkeä osa opintoja. Opetusharjoittelut suoritetaan yliopiston harjoittelukouluissa ja kenttäkouluissa. Tiiviin harjoittelu- ja kenttäkouluyhteistyön kautta koulutusohjelmaan saadaan jatkuvaa palautetta opintojen toimivuudesta. Ohjattujen opetusharjoittelujen lisäksi opiskelijat tutustuvat työelämään työelämäkurssien ja työelämätapahtumien kautta.

Kasvatustieteiden kandiohjelma kuuluu Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, jossa tutkimukselliset painopistealueet ovat

 • kasvatustieteellinen opetus- ja oppimistutkimus ja
 • kasvatustieteellinen koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimus.

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opintoja voi jatkaa suoraan kasvatustieteiden maisteriohjelmassa. Käsityönopettajan opintosuunnan opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot, jotka antavat yhdessä pätevyyden toimia käsityönopettajana.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa myös valmiuden hakea muihin Helsingin yliopiston tai muiden suomalaisten tai kansainvälisten yliopistojen soveltuviin maisteriohjelmiin.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme johtava, kansainvälisesti arvostettu ja erinomaisesti menestynyt kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen yhdistää Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia.

Tutkimuksemme ja opetuksemme tähtää kulttuurisen ja sosiaalisen potentiaalin toteutumiseen yksilön ja ihmiskunnan hyväksi muuttuvassa maailmassa. Tiedekunnasta valmistuneet ovat oman alansa ammattilaisia, jotka työllistyvät erittäin hyvin yhteiskunnan eri aloille.

Valmistuneiden asiantuntemus perustuu korkeatasoiseen opetukseen, jossa korostuu kriittinen ajattelu, monitieteisyys ja käytännön läheisyys. Kasvatustieteellinen tiedekunta tunnetaankin innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan tiedekunnassa tehtyyn kansainväliseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen, jonka ansiosta valmistuneet ovat alansa huippuasiantuntijoita.

Katso tiedekunnan omat sivut.

 

Kasvatustieteellinen tiedekunta sijaitsee Helsingin Kruununhaassa, keskustakampuksen tuntumassa. Kaikki opiskelijat viettävät suurimman osan opinnoistaan Siltavuorenpenkereellä, sillä minikampuksella järjestetään paljon opetusta ja lisäksi alueelta löytyvät opiskelijoille tärkeitä palveluja kuten opiskelijaravintola Olivia sekä itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja tiloja.

Tiedekunnan opiskelijoita ja henkilökuntaa varten on remontoitu Siltavuorenpenkereen tunnelmallisia vanhoja rakennuksia. Näiden lisäksi Siltavuorenpenkereelle on rakennettu Oppimiskeskus Minerva, josta löytyy uusi Minerva-toriksi nimetty uudenlainen oppimisympäristö, jossa käytetään uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa. Minerva-torilla opettajat ja opiskelijat pääsevät yhdessä kehittelemään uudenlaisia opetus- ja oppimiskäytäntöjä.

Siltavuorenpenkereellä opiskellaan pienryhmätiloissa ja luentosaleissa sekä monenlaisissa itsenäiseen opiskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Lisäksi opiskellaan oppiaineiden opettamiseen tarkoitetuissa tiloissa, kuten kotitaloustieteen koulutuksen opetuskeittiöissä sekä tekstiilityön ja teknisen työn tiloissa. Siltavuorenpenkereellä on myös monia opiskelijoiden virkistäytymiseen tarkoitettuja tiloja.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.