Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa voit kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen ja yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnoissa saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, lastentarhanopettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat lastentarhanopettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. 

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa kaikkia opintosuuntia yhdistävät seuraavat osaamisalueet:

 1. Ihmisen kehitys, oppiminen ja vuorovaikutus
 2. Opetus ja ohjaaminen
 3. Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät ja kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurit
 4. Työelämän ja organisaatioiden kehittäminen ja johtamistaidot
 5. Tutkimus

Erityispedagogiikan opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa vuorovaikutustaitoisia, monialaisia ja joustavia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa.

Erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelija

 • ymmärtää oppimisen erilaisia edellytyksiä ja haasteita sekä oppii tukemaan erilaisia oppijoita pedagogisin keinoin.
 • osaa tarkastella oppimisen yksilöllisiä kehityspolkuja, oppimisvaikeuksia ja niiden ennaltaehkäisyä.
 • ymmärtää erityispedagogiikan merkityksen tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien luojana.
 • näkee oppijoiden vahvuudet ja ymmärtää vahvuuksien olevan oppimisen suunnittelun ja toteutuksen yksi tärkeä lähtökohta.

Opetuskieli on  suomi, mutta opintoja voi olla tarjolla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja opetettavuuteen ja niitä tukeviin sekä mahdollista riskiä aiheuttaviin tekijöihin. Opinnoissa keskitytään tunnistamaan ja tukemaan oppimisedellytyksiä kaikissa kehitysvaiheissa. Opinnot kattavat ihmisen kehityksen sekä biologisen että sosiaalisen ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden.

Yhteistyöhön oppiminen eri ammattiryhmän edustajien ja erilaisista taustoista tulevien perheiden kanssa on oleellinen osa opintoja. Opetuksen ja pedagogisten interventioden suunnittelu ja konsultatiivinen toiminta koko kasvatusalalla sisältyvät opintoihin.

Opiskelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota eettisiin seikkoihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen kasvuun, sekä tuetaan ammatti-identiteetin kehittymistä.

Kasvatustieteiden kandiohjelma sisältää useita opintosuuntia, joista erityispedagogiikan opintosuunta on yksi. Erityispedagogiikan opintosuunnasta valmistuu erityispedagogiikan ja erityisopetuksen asiantuntijoita.

Erityispedagogiikan opintosuunnassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa:

 • erityisopettajasuuntautuminen, jossa opiskelija suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinnot siten, että niihin sisältyvät erityisopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opinnot.
 • asiantuntijasuuntautuminen, jossa opiskelija suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinnot erityispedagogiikka tieteenalana ja saa valmiuden erityispedagogiikan asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto suoritetaan kolmessa vuodessa.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto erityispedagogiikan opintosuunnassa sisältää:

 • kieli- ja viestintäopinnot sekä tieto- ja viestintätekniikan opinnot
 • erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (sisältää kandidaatin tutkielman)
 • työelämäopintoja ja valinnaisia opintoja

Kandidaatin tutkinnon lopputyö on kandidaatin tutkielma. Kandidaatin tutkielma voi olla aiheeltaan itsenäinen tai sen voi tehdä osana tutkimusprojektia. Opiskelija laatii itsenäisen tutkimusraportin. Tutkielmassa edellytetään tieteellistä ajattelua ja käsitellään tieteellisiä ongelmia.

Kandidaatin tutkinnon suorittaminen on edellytyksenä maisterin tutkinnon suorittamiselle. Erityispedagogiikan opiskelija saa valmiuksia toimia koulutuksen ja kasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, erityisesti erityispedagogisia näkökohtia huomioon ottaen. Mahdollisia tehtäviä ovat mm. hallinto-, ohjaus- ja tutkimustehtävät kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhoitoalalla.

Erityisopettajasuuntautuminen

Opiskelija suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinnot siten, että niihin sisältyvät erityisopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opinnot. Erityisopettajasuuntautumisen pakollisia opintoja ovat erityisopetuksen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (erityisopettajan opinnot) ja opettajan pedagogiset opinnot.

Erityispedagogiikan asiantuntijasuuntautuminen

Opiskelija suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkintonsa erityispedagogiikka pääaineena ja saa valmiuden ja kelpoisuuden erityispedagogiikan asiantuntijuutta vaativiin ammattitehtäviin. Opetusharjoittelujen sijaan suoritetaan asiantuntija-ammattiin ohjaava harjoittelu.

Kandiohjelman opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoista vaihdossa ulkomailla.

Vaihto-opiskelun lisäksi opiskelijat saavat kansainvälisiä valmiuksia osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille ja opiskelemalla vieraita kieliä Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa.  Opiskelijat saavat myös mahdollisuuden tavata yliopistolla vierailevia, suomalaiseen opettajankoulutukseen tutustuvia kansainvälisiä ryhmiä.

Yhteys työelämään on tärkeä osa opintoja. Opetusharjoittelut suoritetaan varhaiserityiskasvatuksen ympäristöissä, yliopiston harjoittelukouluissa ja kenttäkouluissa. Tiiviin harjoittelu- ja kenttäkouluyhteistyön kautta koulutusohjelmaan saadaan jatkuvaa palautetta opintojen toimivuudesta. Ohjattujen opetusharjoittelujen lisäksi opiskelijat tutustuvat työelämään työelämäkurssien ja työelämätapahtumien kautta.

Kasvatustieteiden kandidaattiohjelma kuuluu Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, jossa tutkimukselliset painopistealueet ovat:

 • kasvatustieteellinen opetus- ja oppimistutkimus ja
 • kasvatustieteellinen koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimus.

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit jatkaa opintoja suoraan kasvatustieteiden maisteriohjelmassa. Lisäksi tutkinto antaa valmiuden hakea muihin Helsingin yliopiston tai muiden suomalaisten tai kansainvälisten yliopistojen soveltuviin maisteriohjelmiin.

Hakeminen
Tiedekunnat

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen yhdistää Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia. Tiedekunnasta valmistuneet ovat oman alansa ammattilaisia, jotka työllistyvät erittäin hyvin yhteiskunnan eri aloille. Valmistuneiden asiantuntemus perustuu korkeatasoiseen opetukseen, jossa korostuu kriittinen ajattelu, monitieteisyys ja käytännön läheisyys. Kasvatustieteellinen tiedekunta tunnetaankin innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan tiedekunnassa tehtyyn kansainväliseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen, jonka ansiosta valmistuneet ovat alansa huippuasiantuntijoita.

Kasvatustieteellinen tiedekunta sijaitsee Helsingin Kruununhaassa "Siltavuorenpenkereen minikampuksella". Kaikki opiskelijat viettävät suurimman osan opinnoistaan Siltavuorenpenkereellä, sillä minikampuksella järjestetään paljon opetusta ja lisäksi alueelta löytyvät kaikki opiskelijoille tärkeät palvelut, kuten kirjasto, opiskelijaravintola Olivia sekä itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja tiloja.

Tiedekunnan opiskelijoita ja henkilökuntaa varten on remontoitu Siltavuorenpenkereen tunnelmallisia vanhoja rakennuksia, jotka ovat ennen olleet esimerkiksi anatomian laitoksen tiloina. Näiden lisäksi Siltavuorenpenkereelle on rakennettu Oppimiskeskus Minerva, josta löytyy uusi Minerva-toriksi nimetty uudenlainen oppimisympäristö.

Tiedekunnan tilat ovat avoinna arkisin kaikille kiinnostuneille, joten voit tulla tutustumaan tulevaan opiskelupaikkaasi jo etukäteen! Voit vaikka tulla kuuntelemaan mielenkiintoista luentoa, sillä luennot ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.

Tiedekunnan omat sivut: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta

 

Tiedekunnassa kehitetään uudenlaisia oppimisympäristöjä. Minerva-tori on oppimisympäristö, jossa käytetään uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa. Opetuksessa on käytössä mm. iPadejä ja SmartBoard-kosketustauluja. Minerva-torilla opettajat ja opiskelijat pääsevät yhdessä kehittelemään uudenlaisia opetus- ja oppimiskäytäntöjä.  

Siltavuorenpenkereellä opiskellaan pienryhmätiloissa ja luentosaleissa sekä monenlaisissa itsenäiseen opiskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Lisäksi opiskellaan oppiaineiden opettamiseen tarkoitetuissa tiloissa, kuten kotitaloustieteen koulutuksen opetuskeittiöissä sekä tekstiilityön ja teknisen työn tiloissa. Siltavuorenpenkereellä on myös monia opiskelijoiden virkistäytymiseen tarkoitettuja tiloja.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/uudet-opiskelijat.