Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehdään tutkimusta monin tavoin organisoituna tutkimusyksiköissä, -keskuksissa, -projekteissa ja -ryhmissä. Tiedekunnan tutkijat- ja tutkimusryhmät jakautuvat kahdeksaan tutkimusyhteisöön.

Tut­ki­mus­pro­fii­lit ja jul­kai­sut

Ver­kos­tot ja ke­hit­tä­mis­hank­keet

Erilaiset tutkimukseen pohjautuvat verkostot ja kehittämishankkeet ovat tärkeä toimintamuoto kasvatustieteissä.

Tutkimusyhteisöt