Tutkimusprofiili
Kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimusprofiili.

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus liittyy inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, opettamiseen ja oppimiseen erilaisissa konteksteissa. Tutkimuksen näkökulmat ovat yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä. Tutkimuksen kohteita ovat koulutusjärjestelmät, oppimisympäristöt sekä oppiaineet ja oppijat. Tutkimuksemme tähtää kulttuuristen ja sosiaalisten mahdollisuuksien toteutumiseen yksilön ja ihmiskunnan hyväksi muuttuvassa maailmassa.

Kas­va­tus, yh­teis­kun­ta ja kult­tuu­ri

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri – suomalainen koulu ja koulutuspolitiikka, kasvatus ja koulutus, työ, organisaatiot ja kehittäminen, toiminta, toimijuus ja osallisuus, tasa-arvo, sukupuoli ja globaali vastuu, taidot, design ja taide muuttuvina muotoina.

Op­pi­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus

Oppiminen ja vuorovaikutus – opetussuunnitelma, oppiminen, opettaminen, oppimisympäristöt, oppimaan oppiminen, oppimisvaikeudet, kehittyminen, vuorovaikutus tilanteissa, innovatiiviset menetelmät, tiedonalalähtöinen oppiminen eli ainedidaktiikka, yhteisöjen oppiminen ja asiantuntijuus.

HELSUS

Kasvatustieteellinen tiedekunta on osa Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituuttia (HELSUS).

HSSH

Kasvatustieteellinen tiedekunta on osa Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellistä instituuttia (HSSH).

INEQ

Kasvatustieteellinen tiedekunta on osa yhteiskunnallisen eriarvoisuuden tutkimusaloitetta INEQ (Helsinki Inequality Initiative).

Kasvatustieteellisellä tiedekunnalla on ollut kansainvälinen strateginen neuvottelukunta (Strategic Advisory Board, SAB) vuodesta 2020 lähtien. Neuvottelukunnan tarkoituksena on tukea tiedekunnan strategista kehittämistä ja toimia tiedekunnan johdon tukena ja kriittisenä keskustelukumppanina toiminnan kehittämisessä.

Neuvottelukunnan jäsenten toimikausi on pääsääntöisesti neljä vuotta. Jäseniksi kutsutaan neljästä kuuteen asiantuntijaa, joilla on tiedekunnan kannalta relevanttia asiantuntemusta sekä kasvatustieteellisestä tutkimuksesta ja koulutuksesta että alan arviointi- ja johtamistehtävistä.

Tiedekunnan kansainväliseen strategiseen neuvottelukuntaan toimikaudella 2020–2023 kuuluvat:

  • Professori, varadekaani Sharon Lynn Kagan (Columbia University, Teachers College)
  • Professori, varajohtaja Alison Fuller (University College London)
  • Professori, osastonjohtaja Wim Gijselaers (Maastricht University)
  • Professori, osastonjohtaja Ola Erstad (University of Oslo)
  • Professori, dekaani Lin Goodwin (University of Hong Kong)

Kasvatustieteellinen tiedekunta on menestynyt erinomaisesti jo vuosia kansainvälisissä yliopistovertailuissa.

Viimeisin Helsingin yliopiston tutkimuksen kansainvälinen arviointi tehtiin 2018–2019.
Seuraava arviointi tehdään 2025–2026.

Lisätietoja