Jatko-opintojen aikana

Tohtorintutkinnossa pääpaino on jatko-opiskelijan omassa väitöskirjatutkimuksessa. Sen lisäksi tohtorintutkintoon sisältyy tieteenalaopintoja sekä yleisten valmiustaitojen opintoja. Tarkempaa tietoa tohtoriopinnoista löytyy Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelman (SEDUCE) ja Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelman (PsyCo) sivuilta.

Läsnäoleville opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Flamma-intranetistä.

Tohtorin tutkinnon opintojen osuus on 40 opintopistettä ja opintojen tarkoituksena on tukea jatko-opiskelijan väitöskirjatutkimusta sekä tieteellisen asiantuntijuuden rakentumista väitöskirjaprosessin aikana.

Kasvatustieteellinen tiedekunta on vastuutiedekuntana seuraaville tohtoriohjelmille:

Kaikki tiedekunnan vastuulla olevat tohtoriohjelmat kuuluvat Humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tutkijakouluun.

Tohtoriohjelmien opetusohjelmat ja tutkintorakenne löytyvät Weboodista:

Nykyinen tutkintorakenne koskee opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2017 tai sen jälkeen, tai ovat siirtyneet uuteen tutkintorakenteeseen. 31.7.2020 saakka on voimassa myös kahdet edelliset tutkintovaatimukset:

Tutkintovaatimukset 21.3.2012-31.7.2017:

Y Yleiset opinnot (10 op)

Y1 Yleisopinnot 
Esimerkiksi tieteenfilosofia, projektinhallinta, rahoituksen hakeminen, tutkimusjohtamisen opinnot

Y2 Menetelmäopinnot

Y3 Tieteellinen viestintä ja julkaiseminen
Esimerkiksi kieli- ja kommunikaatio-opinnot, muut kuin väitöskirjaan liittyvät julkaisut, esitelmät tieteellisissä konferensseissa.

Y4 Tutkimusetiikka (pakollinen kaikille)

S Sisältöopinnot (30-50 op)

Tukevat jatko-opiskelijan tieteenalakohtaisen asiantuntijuuden kehittymistä. Kuten jatkokoulutusseminaarit, osallistuminen tieteellisiin konferensseihin, tohtoriohjelmien tai tutkijakoulun tarjoamat sisältöopinnot . Kannattaa huolehtia, että sisältöopintoja tulee tarvittava määrä jo opintojen alusta alkaen.

Ennen 20.3.2012 voimassa olleet tutkintovaatimukset:

A. Pääaineen jatko-opinnot (20-40 op)

B. Jatko-opintoja tukevat sivuaineopinnot (vähintään 20 op)

Helsingin yliopistossa on toteutettu koulutusuudistus, ja 1.8.2017 alkaen jatko-opinnot muodostuvat tieteenalaopinnoista (30 op), yleisten valmiustaitojen opinnoista (10 op) ja väitöskirjasta. Opetussuunnitelmat löytyvät PsyCo:n ja SEDUCE:n opinto-oppaista WebOodista. Tohtorintutkinnossa pääpaino on jatko-opiskelijan omassa väitöskirjatutkimuksessa.

Koulutusuudistuksessa on kolmen vuoden siirtymäaika joten vanhoilla opiskelijoilla on 31.7.2020 asti aikaa suorittaa tutkinto loppuun vanhan tutkintorakenteen mukaisesti. Jos opinnot ovat vielä tuolloin kesken, opiskelija siirretään 1.8.2020 automaattisesti uuteen opetussuunnitelmaan.

Mikäli olet aloittanut jatko-opintosi ennen 31.7.2017 ja haluat siirtyä uusiin tutkintovaatimuksiin, löydät suorittamiesi opintojen vastaavuudet PsyCo:n ja SEDUCE:n siirtymäsäännöistä. Mikäli tohtorintutkinto valmistuu ennen 31.7.2020, on pääsääntöisesti suositeltavaa suorittaa opinnot loppuun vanhojen tutkintovaatimusten mukaan.

Lyhyesti: mikä muuttuu?

  • Opinnot on jaettu kahteen kokonaisuuteen: tieteenalaopinnot (30 op) ja yleiset valmiustaidot (10 op). Väitöskirjan suosituslaajuus ei muutu.
  • Siirtymisen yhteydessä pääaineet poistuvat ja opiskelija siirtyy suorittamaan tutkintoa tohtoriohjelman yhteisten vaatimusten mukaisesti.
  • Uusien opetussuunnitelmien mukaisiin tutkintoihin ei voi sisällyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja. Opintojaksot ja –kokonaisuudet ovat voimassa vanhentumispäivän lukukauden loppuun asti.
  • Uudessa koulutusohjelmassa suoritetun tutkinnon tutkintotodistukseen merkitään opintoja vain se määrä, joka on säädetty kyseisen tutkinnon laajuudeksi tutkintoasetuksessa lisättynä enintään 10 %:lla. Tämä tarkoittaa tohtorin tutkinnossa väitöskirjan lisäksi enintään 44 opintopistettä.
  • Yliopistossa suoritettuun alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon taikka suoritetun ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyviä opintoja ei ole mahdollista hyväksilukea Helsingin yliopistossa suoritettavaan jatkotutkintoon. Muiden opintojen hyväksilukemisesta tulee keskustella ohjaajan kanssa.

Siirtyjän ohjeet

  1. Tutustu siirtymistä koskeviin sääntöihin (ks. Seduce:n ja PsyCon siirtymäsäännöt yllä)
  2. Tutustu tohtoriohjelmasi uuteen opetussuunnitelmaan WebOodissa.
  3. Keskustele siirtymisestä ohjaajasi kanssa ja laatikaa yhdessä päivitetty opintosuunnitelma, johon on kirjattu ylös se, miten jo suorittamasi opinnot sijoittuvat uuteen tutkintorakenteeseen sekä suunniteltu mitä opintoja sinun tulee vielä suorittaa, jotta uuden tutkintorakenteen mukaiset kokonaisuudet tulevat täyteen. Opintosuunnitelmaa ei tarvitse palauttaa tiedekuntaan, mutta sen tekeminen on tärkeää, jotta olet varmasti selvillä siitä, miten siirtyminen vaikuttaa opintoihisi.
  4. Ilmoita siirtymisestä e-lomakkeella, joka löytyy Flammasta. Siirtymisilmoitus on sitova, joten täytä lomake vasta, kun olet varma, että haluat siirtyä.

Jäikö kysyttävää?

Mikäli sinulla ja/tai ohjaajallasi on kysymyksiä siirtymiseen liittyen, ole yhteydessä osoitteeseen: edu-research(at)helsinki.fi.

Lisätietoa uudistuksesta löytyy yliopiston Iso pyörä tohtorikoulutuksessa -sivuilla (Flamma-intranet).

Helsingin yliopistossa on käytössä jatko-opiskelijoiden rekisteriseuranta, jonka yhteydessä seurataan opintojen etenemistä 6 vuoden kuluttua opinto-oikeuden myöntämisestä. Seurannalla ja sen yhteydessä tarjottavalla ohjauksella yliopisto ja tiedekunnat haluavat tukea ja edistää jatko-opiskelijoiden opintojen etenemistä sekä tutkinnon valmistumista.

Rekisteriseuranta koskee vuonna 2018 niitä, joiden jatko-opinto-oikeus on alkanut 31.7.2012 tai sitä ennen.

Opiskelijarekisteri suorittaa rekisteriseurantapoiminnan helmikuun alussa ja laittaa seurantaan jääneille jatko-opiskelijoille seuraavalle lukuvuodelle läsnäolevaksi ilmoittautumisen eston. Seurantaan jääneille lähetetään helmikuun alussa sähköpostiviesti, jossa annetaan toimintaohjeet suunnitelmien laatimista, ohjaukseen hakeutumista ja lukuvuosi-ilmoittautumista varten.

Jos suoritat jatkotutkintosi valmiiksi lukuvuoden loppuun mennessä, ilmoittautumisesto poistetaan automaattisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan jatko-opintopalveluissa.

Jos tohtorintutkinto ei valmistu tai väitöskirjaa ei jätetä esitarkastukseen ennen lukuvuoden päättymistä, ota yhteyttä ohjaajiisi ja toimita heille päivitetty jatko-opintosuunnitelma, tutkimussuunnitelma tai selvitys jatko-opintojesi tämänhetkisestä vaiheesta mennessä. Tarkista, että ohjaussopimuksesi on voimassa. Mikäli ohjaussopimus ei ole voimassa tai sitä ei ole tehty, sinun ja ohjaajiesi tulee laatia uusi ohjaussopimus. Jos et tiedä ohjaajiesi yhteystietoja, ota yhteyttä tiedekunnan koulutussuunnittelijaan (jatkokoulutus). 

Ohjaussopimuslomake SEDUCE
Ohjaussopimuslomake PsyCo

Kun ohjaajat ovat hyväksyneet päivitetyt jatko-opintoihisi liittyvät suunnitelmat ja olette toimittaneet tiedekunnan koulutussuunnittelijalle (jatkokoulutus) allekirjoitetun ohjaussopimuksen, ilmoittautumisesi esto poistetaan enintään kolmeksi vuodeksi tai ohjaussopimuksen voimassaoloajaksi. Tiedon ilmoittautumisen eston poistosta saat sähköpostilla.

Jatko-opintosuunnitelman hyväksymisen jälkeen voit ilmoittautua seuraavalle lukuvuodelle läsnäolevaksi. Jos et päivitä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tai opintosuunnitelmaa ei hyväksytä tai et saa ohjaussopimusta tehtyä, ilmoittaudu poissaolevaksi ilmoittautumisaikana. Voit ilmoittautua läsnäolevaksi sen jälkeen, kun tiedekunta on saanut ohjaussopimuksen ja poistanut eston opiskelijarekisteristä.

Menetät opinto-oikeutesi, jos laiminlyöt lukuvuosi-ilmoittautumisesi. Halutessasi myöhemmin jatkaa opintojasi, jolloin sinun on haettava tiedekunnaltasi opinto-oikeuden palauttamista.

Unohtuiko lukuvuosi-ilmoittautuminen? Haluatko jatkaa aiemmin kesken jääneitä opintoja? Ilmoittautumisen laiminlyöminen johtaa opiskeluoikeuden menetykseen, mutta voit anoa tutkinnonsuoritusoikeutta takaisin.

Jos ilmoittautumisen laiminlyötyäsi haluat ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi vielä saman lukuvuoden aikana, tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseen riittää, että maksat uudelleenkirjoittautumismaksun ja esität kuitin maksusta jossakin opiskelijaneuvonnan palvelupisteistä. 

Jos edellisestä ilmoittautumisesta on kulunut pidempään, oikeuden palauttamista haetaan lomakkeella. Lomake tulee palauttaa tiedekunnan koulutussuunnittelijalle (tohtorikoulutus) ja ohjeita sen täyttämiseen saa osoitteesta edu-research@helsinki.fi. Päätös opinto-oikeuden palauttamisesta on harkinnanvarainen ja perustuu opiskelijan antamaan käsitykseen jatko-opintojensa etenemisestä. Mikäli opiskelijan jatko-opinto-oikeus päätetään palauttaa on hänen uudelleen kirjoittautumisen yhteydessä maksettava uudelleenkirjoittautumismaksu.

Lisätietoja tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamisesta »

Mikäli et aio käyttää tutkinnon suoritusoikeuttasi, voit luopua siitä jättämällä kirjallisen, sitovan ilmoituksen tiedekunnalle. Luopumisesta huolimatta tiedot kaikista opintosuorituksista säilyvät rekisterissä. Lomake ilmoituksen tekemistä varten.