Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Koulutus

Helsingin yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa sinulla on mahdollisuus hankkia syvällistä osaamista, jota tarvitaan kääntäjän ja tulkin ammatissa, kulttuurienvälisessä viestinnässä sekä käännösteknologiassa.

Maisteriohjelman erityinen vahvuus on laaja kielivalikoima, jonka monipuolisuutta hyödynnetään opetuksessa. Kääntäjän ja tulkin työssä tarvitset vähintään kieliparin eli kaksi kieltä, joiden välillä käännät ja tulkkaat. Maisteriohjelmassa suomi on näistä aina toinen, mutta sen ei tarvitse olla äidinkielesi. Lisäksi käännös- ja kieliteknologia, terminologia sekä laaja erikoisalavalikoima kuuluvat keskeisesti maisteriohjelman kääntämisen opetukseen. Opintosi suuntautuvat vahvasti työelämään ja pääset tekemään yhteistyötä muun muassa käännösalan yritysten ja viranomaistoimijoiden kanssa jo maisteriopintojesi aikana. Sinulla on myös mahdollisuus syventyä tutkimaan erikoistumisesi mukaisia aiheita, kuten erikoisalatekstien kääntämistä, kaunokirjallisuuden kääntämistä, terminologiaa, tulkkausta tai audiovisuaalista kääntämistä.

Valmistuttuasi

 •     osaat viestiä työkielilläsi ammattimaisesti ja kulloisenkin kulttuurin vaatimusten mukaan
 •     osaat hyödyntää monipuolisesti ajantasaisia viestinnän keinoja ja välineitä
 •     osaat toimia ammattikääntäjänä tai -tulkkina valitsemillasi erikoisaloilla
 •     sinulla on valmiudet välittää kieltä ja kulttuuria tavalla, joka vastaa toimeksiantoa, viestintätilannetta sekä kääntäjien ja tulkkien ammattietiikkaa
 •     osaat käyttää ja arvioida kieli- ja käännösteknologian sovelluksia
 •     olet kielipalvelujen ja käännösteollisuuden asiantuntija ja osaat laaja-alaisesti kehittää oppimistasi muuttuvassa yhteiskunnassa
 •     sinulla on valmiudet työskennellä sekä itsenäisesti että osana tiimiä erilaisissa alan yrityksissä ja työyhteisöissä
 •     pystyt itsenäiseen ja kriittiseen työskentelyyn alan tutkimustiedon etsimisessä, soveltamisessa ja tuottamisessa.

Koulutusohjelman kaikille opiskelijoille yhteisillä kursseilla opetuskieli on ensisijaisesti suomi, kieliparikohtaisilla kursseilla opetuskielenä on myös kieliparin toinen kieli.

Maisteriohjelmassa omaksut kääntäjän ja/tai tulkin ammattiin tarvittavat taidot ja tiedot. Koulutuksen keskeisiä alueita on kääntämisen ja tulkkauksen lisäksi käännösteknologia. Helsingin yliopisto tarjoaa sinulle tulevana kääntäjänä tai tulkkina useita erikoistumismahdollisuuksia, kuten erikoisaloja (laki ja hallinto, kauppa ja talous sekä tekniikka), audiovisuaalinen kääntäminen ja kirjallisuuden kääntäminen. Lisäksi maisteriohjelma sisältää suomen kielen ja terminologian opintoja sekä käännöstieteen opintojaksoja, joilla perehdyt kääntämisen ja tulkkauksen tutkimukseen ja teoriaan. Kielissä, joiden opetus alkaa kanditasolla alkeista (esim. japani ja viro), tarjonta on suppeampi ja kiinnostuneiden hakijoiden kannattaa selvittää vaihtuvan opetustarjonnan laajuus etukäteen.

Ohjelmassa opiskelet kieliparisi molempia kieliä. Kieliparin toinen kieli on suomi, joka voi olla A-työkieli (kieli, jota kääntäjä/tulkki hallitsee parhaiten, tavallisesti äidinkieli) tai B-työkieli (erinomaisesti hallittu muu kieli). Kieliparin toinen kieli on englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä tai muu maisteriohjelman kielivalikoiman kieli. Kieliparin ruotsi ja suomi opinnoissa pääset kääntämään myös muista pohjoismaisista kielistä.  Huomaathan kuitenkin, että erikoistumistarjonta riippuu kieliparista: laajinta se on niissä kielissä, joissa kandiopinnoissa on lähtötasovaatimus ja joissa saavutetaan erinomainen kielitaito. Kielissä, joiden opetus alkaa Helsingin yliopistossa kanditasolla alkeista (esim. kiina, japani, viro, unkari jne.), kurssitarjonta on suppeampi ja kiinnostuneiden hakijoiden kannattaakin selvittää vaihtuvan tarjonnan laajuus etukäteen.

Osa opinnoista on kieliparista riippumattomia, osa kieliparikohtaisia ja osa useammalle kielelle yhteisiä. Monikielisyys toteutuu käytännössä seminaareissa ja harjoituskursseilla (muun muassa EU-tekstien kääntämisen, oikeusalan kääntämisen ja konferenssitulkkauksen kursseilla).

Opintojen edetessä kehität työelämävalmiuksiasi ja vahvistat alan teoreettista ymmärrystäsi. Kursseilla kiinnitetään huomiota myös tiedonhankintataitoihin sekä ammatillisen ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen. Opit käyttämään kääntäjän arjessa olennaista käännösteknologiaa kääntämisen apuvälineenä. Harjoittelet myös projektityötaitoja, tiimityöskentelyä sekä oman ja muiden oppimisen arviointia ja palautteen antamista.

Maisteriohjelmassa pääset tekemään pro gradu -tutkielman kääntämisen, tulkkauksen, käännösteknologian tai terminologian alueelta. Oma tutkimustyösi saa tukea seminaarien vuorovaikutuksellisesta ryhmätyöskentelystä.

Maisteriohjelmassa opiskellaan kieliparia, jossa toinen kieli on suomi. Suomen kielen taidon on oltava erinomainen. Jos suomi on vieras kieli, kielitaidon on oltava erittäin hyvä ja on suositeltavaa, että sisällytät kandidaatintutkintoosi suomen kielen ja kulttuurin opintoja. Kieliparin toinen kieli on kieli, jossa olet suorittanut vaadittavat edeltävät opinnot (perus- ja aineopinnot).

Ohjelmassa on tarjolla maamme toinen kansalliskieli ruotsi, eurooppalaisista kielistä englanti, saksa, ranska, espanja, italia, venäjä, viro, latvia, liettua, puola, tšekki ja unkari, ja kaukaisemmista kielistä japani, kiina ja korea.

Koulutusohjelmassa on kolme opintosuuntaa: A) käännös- ja tulkkausviestintä, B) käännösteknologia ja C) oikeustulkkaus. Edellä mainitut kielitaitovaatimukset eivät koske käännösteknologian opintosuuntaa. Monipuolinen kielitaito ja kääntämisen tuntemus ovat kuitenkin myös käännösteknologian toimenkuvissa eduksi.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä, ja voit suorittaa sen kahdessa lukuvuodessa kokopäiväisesti opiskellen. Ohjelmaan kuuluvat seuraavat opinnot:

 • kieliparisi kääntämisen ja tulkkauksen, käännösteknologian ja käännöstieteen opintoja
 • tutkielma 30 op
 • suomen opintoja 25 op (käännösteknologian opintosuunnassa 15 op)
 • kääntämisen ja tulkkauksen opintoja tukevia opintoja, jotka voivat olla myös muista koulutusohjelmista

Opintosi voivat sisältää myös kansainvälistymis- tai työelämäjakson, jossa pääset työharjoitteluun tai ulkomaanvaihtoon. Maisteriohjelmaan sisältyy lisäksi työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua.

Kaikki laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja antavat maisteriopinnoistaan opiskelijapalautetta oppimisen tukijärjestelmän (HowULearn) kautta. Näistä ei saa opintopisteitä.

Maisterintutkinnon lopputyö on nimeltään pro gradu -tutkielma. Se on itsenäinen tieteellinen työ, jossa voit syventyä tutkimaan esimerkiksi erikoisalatekstien tai kaunokirjallisuuden kääntämistä, terminologian teoriaa tai käytäntöä, käännösteknologiaa, tulkkausta tai audiovisuaalista kääntämistä.

Pro gradu -tutkielman tavoitteena on kehittää tieteellisen tutkimustyön perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, kyky tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitojasi ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Tutkielma kirjoitetaan pääsääntöisesti jommallakummalla opiskeltavan kieliparin kielistä. Lisäksi siihen liitetään kieliparin toisella kielellä kirjoitettu lyhennelmä.

Pro gradu -tutkielman laadittuasi

 • sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia
 • osaat rajata valitsemasi tutkimusaiheen ja käsitellä tutkimusongelmaa
 • olet osoittanut perehtyneesi tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen
 • osaat soveltaa kääntämisen ja tulkkauksen teoriaa ja tutkimusmenetelmiä omaan tutkimusaiheeseesi
 • kykenet tieteelliseen viestintään ja aineiston analysointiin.

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriopinnot valmistavat monikielisen ja kansainvälisen viestinnän asiantuntijatehtäviin, joissa tarvitaan erinomaista äidinkielen ja muiden kielten hallintaa sekä kulttuurien tuntemusta, hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa sekä taitoa etsiä tietoa ja analysoida sitä. Voit työllistyä esimerkiksi kääntäjänä, tulkkina, lokalisoijana, terminologina, tiedottajana, toimittajana, teknisenä kirjoittajana, dokumentoijana, kielentarkastajana, projektipäällikkönä tai koordinaattorina yksityiselle tai julkiselle sektorille. Sopivia työtehtäviä on myös kolmannella sektorilla järjestöjen palveluksessa. Työtä voi löytyä kielipohjaisten tieto- ja viestintäteknisten sovellusten parista ja aikuis- tai yrityskoulutussektorilta opettajana ja tutkijana. Moni käännös- ja tulkkausalan ammattilainen toimii yrittäjänä. Sinulla on mahdollisuus työskennellä monin tavoin: käännöstoimistossa työtä tehdään tiimeissä, alihankkijana teet työtä kotona omassa rauhassa. Oman asiantuntijaprofiilin rakentamista helpottaa se, että Helsingin yliopistossa on tarjolla laaja valikoima valinnaisia opintoja, jotka tukevat valitsemasi erikoisalan hallintaa.

Työelämäyhteyksiä pyritään luomaan jo opintojen aikana esimerkiksi työharjoittelun kautta. Harjoittelupaikan saatat löytää esimerkiksi käännöstoimistosta Suomessa tai ulkomailla tai vaikkapa Euroopan komission käännöstoimesta tai muista EU:n toimielimistä.

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 humanistia.  Tutustu humanisteihin ja katso samalla humanistiesittelyjen käännöksiä! Niistä suuri osa on kääntämistä opiskelevien tekemiä.

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman suoritettuasi sinulla on filosofian maisterin tutkinto eli ylempi korkeakoulututkinto, joka on pätevyysvaatimuksena monilla julkishallinnon aloilla.

Tutkinnon suoritettuasi voit hakea oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä, kun tutkintosi käsittää vähintään 60 opintopistettä kääntämisen teoreettisia ja käytännöllisiä opintoja, joihin sisältyvät vähintään kuuden opintopisteen laajuiset auktorisoidun kääntämisen opinnot. Lisää tietoa auktorisoiduista kääntäjistä on opetushallituksen sivuilla.

Maisteriohjelmassa voit pätevöityä myös oikeustulkkaukseen ja hakea oikeustulkkirekisteriin. Oikeustulkkirekisteriin hyväksymisen edellytyksenä ovat tulkin tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 35 opintopisteen tai sitä vastaavan laajuiset oikeustulkkauksen opinnot.

Muissa kielissä kuin englanti, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä auktorisoiduksi kääntäjäksi tai oikeustulkiksi pätevöityminen ei kuitenkaan yleensä ole mahdollista, sillä kielikohtaista opetusta on tarjolla vain rajoitetusti.

Maisteriohjelma on luonnostaan kansainvälinen, koska siinä on edustettuna laaja kirjo kieliä ja kulttuureja. Toimit opintojesi alusta alkaen monikielisessä ja -kulttuurisessa yhteisössä, mikä tuo opiskeluun kansainvälistä näkökulmaa.

Erinomainen tapa kansainvälistyä on lähteä opiskelijavaihtoon. Vaihdossa syvennät kielitaitoasi ja kulttuurintuntemustasi ja suoritat osan tutkintoosi kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin.

Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkia vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös työharjoittelun, esimerkiksi EU:n käännösyksiköissä.

Myös Helsingin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiselle. Voit esimerkiksi toimia tuutorina ulkomaisesta yliopistosta tulleelle vaihto-opiskelijalle.

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma tekee tiivistä yhteistyötä muiden maisteriohjelmien (kuten kielten maisteriohjelman) kanssa, erityisesti niissä kielissä, joiden resurssit ovat pienet. Eri maisteriohjelmilla voi olla esimerkiksi yhteisiä kursseja ja seminaareja. Käännösteknologian opetus puolestaan saa tukea kieliteknologiasta (Master's Programme Linguistic Diversity in the Digital Age), jossa on kääntämiseen ja monikielisyyteen erikoistuneita tutkijoita ja opettajia.

Työelämäyhteistyötä tehdään alan yritysten lisäksi myös eri instituutioiden kanssa. Yhteistyön muotoja ovat muun muassa tiedon jakaminen alan kehityksestä ja tutkimustuloksista, harjoittelu- ja työpaikkojen tarjoaminen opiskelijoille ja tilausgradut.

Kotimaisia instituutioita ovat mm.

 • Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL)
 • Käännösalan asiantuntijat (KAJ)
 • Kotimaisten kielten keskus
 • valtionhallinto, kuten ministeriöiden kieliverkosto ja ulkoasiainhallinto
 • Yleisradio

Kansainvälisiä instituutioita ovat mm.

 • EU ja sen käännöspalveluita tarjoavat organisaatiot
 • Nordiska ministerrådet
 • ELIA (European Language Industry Association), käännösalan yritysten verkosto, joka yhdessä yliopistojen kanssa kehittää alan käytäntöjä ja koulutusta
 • ulkomaiset kääntäjänkoulutuslaitokset, kuten Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa tutkitaan monipuolisesti kääntämiseen, tulkkaukseen ja monikieliseen viestintään liittyviä aiheita. Tutkimuskohteina ovat kääntämisen ja tulkkauksen tuotteet ja prosessit sekä kääntämisen ja tulkkauksen toimintaympäristö toimijoineen. Helsingin yliopistossa tutkitaan esimerkiksi kirjallisuuden kääntämistä, erikoisalojen tekstien kääntämistä ja termityötä, erilaisia audiovisuaalisen kääntämisen ja saavutettavuuden muotoja (mm. kieltenvälistä ja kielensisäistä tekstitystä sekä kuvailutulkkausta), kääntämisen opettamista ja oppimista sekä oikeustulkkauksen käytäntöjä. Tärkeä tutkimusalue on käännösteknologia termipankeista konekääntimiin.

Pro gradu -tutkielmissa on tarkasteltu esim. seuraavia kysymyksiä:

 • Miten saman teoksen eri aikoina tehdyt käännökset eroavat?
 • Miten kuvat on otettu kuvakirjan käännöksessä huomioon?
 • Miten lapset reagoivat saman tekstin kotouttavaan ja vieraannuttavaan käännökseen?
 • Minkälainen on lastenelokuvan dubbausprosessi?
 • Millaista on toimittajan tulkkaus televisio-ohjelman haastattelussa?
 • Minkälaista lokalisointia vaatii autolehden suomenkielinen versio?
 • Miten käännöskirjallisuutta arvioitiin Suomessa 1900-luvulla?
 • Miten hyvän virkakielen vaatimukset otetaan huomioon käännettäessä?
 • Miten kyberturvallisuuden käsitteet vastaavat toisiaan eri kielissä?

Tutkimusprojektien ja väitöskirjojen aiheita ovat mm.

 • musikaalin kääntäminen laulettavaan muotoon
 • käännösten vastaanotto silmänliikeanalyysin avulla
 • konekäännettyjen tekstien editointi
 • Suomessa 1800–2000-luvuilla tehtyjen kauno- ja tietokirjallisuuden ruotsinnosten historia
 • sota-ajan kääntäminen ja tulkkaus
 • kuvailutulkkaus ja äänimaailma elokuvan tilan ilmentäjinä
 • terminologisen tiedon hallinta

Linkki tutkielmiin ja väitöskirjoihin löytyy täältä: helda.helsinki.fi/handle/10138/17738.

Käännöstiede on luonteeltaan poikkitieteellistä: se soveltaa menetelmiä monelta tieteenalalta, kuten kielitieteestä, kirjallisuustieteestä, semiotiikasta, yhteiskuntatieteistä, psykologiasta ja tietotekniikasta. Tutkimus on yhteiskunnallisesti suuntautunutta ja pyrkii tuottamaan tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi käännös- ja tulkkausalan käytännössä.

Filosofian maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollista hakea suorittamaan filosofian tohtorin tutkintoa, joka on tieteellinen jatkotutkinto. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.

Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa hakea johonkin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmaan. Kielentutkimuksen tohtoriohjelmassa kääntämisen ja tulkkauksen tutkimus on yksi painoalue. Muita tohtoriohjelmia ovat mm.

Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen pääset tutustumaan seuraavan linkin kautta: www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen. Humanistina osaat vertailla eri näkökantoja, arvioida niitä kriittisesti ja muodostaa oman perustellun kantasi. Kykenet myös esittämään käsityksesi argumentoiden vakuuttavasti ja ymmärrettävästi.

Humanistisessa tiedekunnassa koulutetaan avaraan ja kriittiseen ajatteluun kykeneviä ja päteviä tieteentekijöitä sekä sivistyneitä opettajia erilaisiin oppilaitoksiin ja muita asiantuntijoita ammatillisiin tehtäviin muun muassa kirjastoihin, tiedotusvälineisiin, taide- ja kulttuurilaitoksiin, kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja organisaatioihin sekä yritysmaailmaan.

Humanistinen tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Aivan Helsingin sydämessä sijaitseva monitieteinen keskustakampus on Helsingin yliopiston suurin kampus. Opiskelijoille keskeinen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjasto sekä oppimiskeskus Aleksandria ovat keskustakampuksen välittömässä läheisyydessä. Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla.

Kampuksella on myös Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston toimipiste sekä Helsingin yliopiston kielikeskus. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella. Keskustakampuksella tehdään myös paljon tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä niin opiskelussa kuin tutkimuksessakin.

Lue lisää keskustakampuksen tiloista ja palveluista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.