Opiskelijan digitaidot -opintojakson laadunvarmistuksen opiskelijarekisteri

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispvm: 20.2.2018

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto

 

Opetusteknologiapalvelut
PL 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingin yliopisto

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

 

Vastaava henkilö: Marko Alamäki (Ville Träff)

 

Helsingin yliopisto
Opetusteknologiapalvelut
PL 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 0503768507
Sähköposti: marko.alamaki@helsinki.fi

3. Rekisterin nimi

Opiskelijan digitaidot -opintojakson laadunvarmistuksen opiskelijarekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

 

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on Helsingin yliopiston Opiskelijan digitaidot -opintojakson opetuksen laadun varmistamisessa tarvittavien opiskelijoiden palautetietojen kerääminen. Rekisteritietojen avulla pyritään parantamaan mm. opiskelijoiden itseopiskelumateriaalia, lähiopetusta sekä oppimisen arvioinnin välineitä (itsearviointitehtäviä sekä näyttökoetta).

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

 

Moodle-oppimisympäristöstä kerättävät tiedot:

 • Sukunimi
 • Etunimi
 • Käyttäjätunnus
 • Opiskelijanumero
 • Lähtötasotestien ja näyttökokeiden pistemäärät
 • Opiskelijan antama tenttipalaute

Palautelomakkeesta (eLomake-järjestelmä) kerättävät tiedot:

 • Tietojen tallennuksen ajankohta (pvm, klo)
 • Käyttäjätunnus (lomakkeelle kirjautumisen yhteydessä)
 • Ikä
 • Koulutusohjelma
 • Opintojen vaihe
 • Opintojakson suorittamiseen käytetyn tietokoneen ikä ja käyttöjärjestelmä

 • Opiskelijan antama kurssipalaute Opiskelijan digitaidot -opintojaksosta

6. Säännönmukaiset tietolähteet  *

Kyselyn tiedot kerätään opiskelijoilta eLomake-kyselyjärjestelmän kautta. Lupa palautetietojen käsittelyyn pyydetään opiskelijoilta kyselyssä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Opiskelijoiden lähtötasotesti- ja tenttitulokset ovat opintojakson opetuksesta vastaavien henkilöiden tarkasteltavissa Moodle-ympäristössä.

Rekisteristä vastaava henkilö käsittelee opiskelijoiden antaman kurssipalautteen (eLomake-kyselyjärjestelmällä annettu palaute), ja luovuttaa kunkin kampuksen tai koulutusohjelman opiskelijoiden palautteet ko. tahon opetuksesta vastaavalle henkilölle sähköisessä muodossa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Kerätystä datasta ei pidetä manuaalista aineistoa.

B. Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot

Kerätyt tiedot tallennetaan yliopiston palvelimella rekisteriasioista vastaavan henkilön toimesta (kohta 2). Tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä
   rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.