Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2019 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Tohtorikoulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut on:

1) perehtynyt syvällisesti omaan tieteenalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen,

2) saavuttanut erittäin syvällisen ymmärryksen tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä, tutkimusmenetelmistä, teorian ja käytännön välisestä suhteesta, tietojen sovellettavuudesta käytännössä sekä taidon tuottaa uutta tieteellistä tietoa,

3) saavuttanut riittävät viestintä-, argumentaatio- ja ongelmanratkaisutaidot sekä muut valmiudet toimia vaativissa, monialaisissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja kansainvälisissä ympäristöissä.

Tohtoriohjelman virallinen opetuskieli on englanti.

Biotieteellisen ja biolääketieteellisen tutkimuksen uudet avaukset tapahtuvat tieteenalojen leikkauspisteissä, joissa vaaditaan entistä enemmän monialaista osaamista ja yhteistyötaitoja. Suomessa perinteisesti vahvoja ns. Life Science –tutkimusaloja ovat mm perinnöllisyystiede, solu ja molekyylibiologia, syöpätutkimus, neurotiede ja virologia. Näille aloille on yhteistä vahva monitieteellisyys joka yhdistää biotieteellistä perustutkimusta, laskennallisia tieteitä ja lääketieteellistä tutkimusta. ILS tohtoriohjelman ohjaajien tutkimusryhmät edustavat näiden alojen kärkeä Suomessa. Tutkimusryhmien kiinnostuksen kohteet kattavat lähes kaikki modernin Life Science alan ulottuen molekyylilääketieteestä ja kehitysbiologiasta biofysiikkaan ja systeemibiologiaan. ILS muodostaa yhdessä HiLIFE:n ( Helsinki Institute for Life Sciences (HiLIFE) kanssa sykkivän tutkimusyhteisön joka tarjoaa mahdollisuuksia monitieteelliselle tutkijankoulutukselle niin akateemiseen tutkimukseen kuin teollisuuteenkin. Tällä hetkellä noin 200 tohtorikoulutettavaa yli 20 eri maista osallistuu erittäin kansainväliseen ILS tohtoriohjelmaan.

ILS tohtoriohjelmassa osallistut rakenteellisen tutkijankoulutuksen eri osa-alueisiin kuten:

 • teet väitöskirjaasi päätoimisesti osana tutkimusryhmää jota johtaa ohjaajasi (ks ILS :n ohjaajat).
 • Väitöskirjatyötäsi tukee alan tutkijoista koottu seurantaryhmä, joka raportoi edistymisestäsi vuosittain tohtoriohjelmalle.
 • Tutkimustyösi ohessa saavutat valmiudet itsenäiseen projektinhallintaan ja ongelmanratkaisuun sekä oman asiantuntijuutesi ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
 • Opit tutkijan taitoja, luovuutta ja kriittistä ajattelua.
 • Kehität taitojasi tiedeviestinnässä, sekä esiintymis- ja verkostoitumistaitojasi. Osallistut oman alasi merkittäviin kansainvälisiin tieteellisiin kokouksiin ja väitöskirjatyösi kannalta keskeisiin seminaareihin
 • Opit hallitsemaan kokeellisen tutkimustyön eettisen problematiikan ja tieteellisen ajattelun. Osaat analysoida kriittisesti tieteellistä tietoa ja tutkimuksen kysymyksenasettelua.
 • Laajennat osaamistasi ILS:n edustamilla tieteenaloilla, joita ovat:
  • proteomiikka ja metabolomiikka
  • genetiikka ja genomiikka
  • kehitysbiologia ja fysiologia
  • bioinformatiikka ja systeemibiologia
  • biokemia, biofysiikka ja rakennebiologia
 • Käytössäsi ovat modernin huippututkimuksen edellyttämät tutkimusinfrastruktuurit, joiden käytössä saat tukea parhailta osaajilta. ILS tukee aktiivisesti nuorten tutkijoiden verkostoitumista yli kampusrajojen, mikä helpottaa tutkimuslaitteistoihin tutustumistasi.
 • Parannat uramahdollisuuksiasi. Tieteenalakohtaisen osaamisen lisäksi kehität työelämävalmiustaitojasi. Urasuunnitelmistasi riippuen voit painottaa tohtoriopintojasi eri osaamisalueilla, kuten opettaminen ja viestintätaidot, johtaminen ja organisointitaidot, tai biobusiness ja innovaatiotaidot. ILS:ssä toimii aktiivinen tohtoriopiskelijoiden yhteisö BiotechClub, joka järjestää erilaisia yritysvierailuja ja uratapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.   
 • Voit suorittaa kursseja ja kehittää osaamistasi Helsingin Yliopistossa tai muualla. Laaja kurssitarjonta yhteistyössä eri tohtoriohjelmien kanssa antaa sinulle valmiudet toimia akateemisena tutkijana ja vaativissa asiantuntijatehtävissä teollisuudessa, kaupan alalla ja julkishallinnossa.

Tohtoriohjelman laajuus on 240 opintopistettä (op), ja tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa kokopäivätoimisesti työskennellen. Tohtorin tutkinnon voi suorittaa joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Tutkintoon sisältyy:

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma
 • tieteenalaopinnot (30 op), joihin sisältyy tutkimusetiikkaa (ja tieteenfilosofiaa)
 • yleisten valmiuksien osuus (10 op), esim. yliopistopedagogiikka, johtaminen, esimiestaidot, neuvottelu- ja projektitaidot sekä tieteellinen viestintä
 • kansainvälistä liikkuvuutta, esim. tutkimusyhteistyö
 • väitöskirja

Väitöskirja muodostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä niistä laaditusta yhteenvedosta (artikkeliväitöskirja), tai väitöskirja on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon (monografia). Väitöskirja voi olla myös muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ, jossa tekijän itsenäinen osuus on osoitettavissa.

Väitöskirjan pitää

 • sisältää uutta tieteellistä tietoa
 • osoittaa väittelijän kriittistä ajattelua
 • osoittaa oman tieteenalan syvällistä tuntemusta
 • osoittaa metodien hallintaa ja soveltamiskykyä
 • olla tieteellisesti vakuuttava
 • sisältää perusteltuja tuloksia
 • olla tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.
 • ILS:n tohtoriohjelmassa saavutat valmiudet itsenäiseen projektinhallintaan ja ongelmanratkaisuun sekä oman asiantuntijuutesi ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Opit tutkijan taitoja, luovuutta ja kriittistä ajattelua. Monet ILS:stä valmistuvat tohtorit jatkavat tutkimustyötä tutkijatohtorina Suomessa tai ulkomailla.
 • Saavutat syvälliset ongelmanratkaisutaidot ja kehität edelleen kriittistä ajattelua. Sinulla on ohjelman käytyäsi erittäin hyvät valmiudet toimia moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä ja luovaan yhteistyöhön eri alojen ihmisten kanssa.
 • Kehität taitojasi tiedeviestinnässä, sekä esiintymis- ja verkostoitumistaitojasi.
 • Opit hallitsemaan kokeellisen tutkimustyön eettisen problematiikan ja tieteellisen ajattelun. Osaat analysoida kriittisesti tieteellistä tietoa ja tutkimuksen kysymyksenasettelua.
 • Tieteenalakohtaisen osaamisen lisäksi kehität työelämävalmiustaitojasi. Urasuunnitelmistasi riippuen voit painottaa tohtoriopintojasi eri osaamisalueilla, kuten opettaminen ja viestintätaidot, johtaminen ja organisointitaidot, tai biobusiness ja innovaatiotaidot. ILS:ssä toimii aktiivinen tohtoriopiskelijoiden yhteisö BiotechClub, joka järjestää erilaisia yritysvierailuja ja uratapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.   
 • Voit suorittaa kursseja ja kehittää osaamistasi Helsingin Yliopistossa tai muualla. Laaja kurssitarjonta yhteistyössä eri tohtoriohjelmien kanssa antaa sinulle valmiudet toimia akateemisena tutkijana ja vaativissa asiantuntijatehtävissä teollisuudessa, kaupan alalla ja julkishallinnossa.

ILS on kansainvälinen tohtoriohjelma. Noin puolet ILS:n 200 tohtorikoulutettavasta tulevat muualta kuin Suomesta ja ohjelmassa on edustettuna yhteensä yli 20 eri kansallisuutta. Opetuksesta vastaavat tutkijat muodostavat hyvin kansainvälisen joukon jolla on myös paljon yhteistyökumppaneita kaikkialla maailmassa. Kaikki toiminta ja opetus ohjelmassa tapahtuvat englanninkielellä ja kansainvälisiä luennoitsijoita kutsutaan useimmille kursseille. ILS tukee tohtorikoulutettavien kansainvälistymistä tarjoamalla matka-apurahoja kansainvälisiin kongresseihin ja kursseille osallistumista tai laboratoriovierailuja varten. ILS osallistuu aktiivisesti tohtorikoulutuksen kehittämiseen erilaisissa kansainvälisissä verkostoissa kuten Network of European Neuroscience Schools NENS ja Nordic Network in Doctoral Training.

 • ILS yhdistää tutkimusta ja opetusta Life Science aloilla yli laitos- ja tiedekuntarajojen. 
 • ILS toimii Helsingin Yliopistossa kolmella kampuksella: Näitä ovat biotieteiden kampus Viikissä, luonnontieteiden kampus Kumpulassa, ja lääketieteellinen kampus Meilahdessa.
 • ILS toimii yhteistyössä muiden tohtoriohjelmien kanssa Helsingissä ja kansainvälisesti.
 • ILS toimii yhteistyössä Life Science alojen maisteriohjelmien kanssa, kuten:
  • Master’s Programme in Genetics and Molecular Biosciences
  • Master’s Programme in Life Science Informatics
  • Master’s Programme in Plant Biology
  • Master’s Programme in Microbial Sciences and Biotechnology
  • Master’s Programme in Neuroscience
  • Master’s Programme in Translational Medicine

ILS:n edustamia tieteenaloja ovat:

 • proteomiikka ja metabolomiikka
 • genetiikka ja genomiikka
 • kehitysbiologia ja fysiologia
 • bioinformatiikka ja systeemibiologia
 • biokemia, biofysiikka ja rakennebiologia
Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.