Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
15000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Miksi ihmiset syövät kuten syövät? Mitä ruoalle tapahtuu elimistössä?  Miten ravinto ylläpitää terveyttä? Miten ihmisten ruoankäyttöä tutkitaan? Miten kulttuuri vaikuttaa ruokavalintoihin? Miten ruoasta puhutaan mediassa? Miten ruokakäyttäytymistä muutetaan?

Usean tieteenalan osaamista yhdistävä maisteriohjelma tarkastelee ihmisen ravitsemusta ja siihen liittyvää käyttäytymistä sekä kansanravitsemuksen ja ravitsemusfysiologian että yhteiskuntatieteiden näkökulmista. Uutta ajattelua luovan maisteriohjelman ytimessä ovat ihmisen ravitsemus, ruokakäyttäytyminen ja ruoan kulutus.  Ohjelmassa on ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen opintosuunnat, joista toinen valitaan hakuvaiheessa.

Maisteriohjelman tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ravinnon merkityksen elimistön toiminnalle ja terveydelle,
 • osaa jäsentää yksilöiden ja yhteisöjen ruokavalintoja määrittäviä fysiologisia, psykologisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • muodostaa näkemyksen ravitsemus- ja ruokakysymysten moniulotteisuudesta ja niihin vaikuttamisen keinoista.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetusta annetaan sekä suomeksi että englanniksi. Tutkinnon voi suorittaa englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi.

Ravitsemus ja ruokakäyttäytyminen -maisteriohjelman keskeisiä sisältöjä ovat:

 • ravinto ja muut elintavat terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä
 • ravinnon molekyylibiologiset vaikutusmekanismit elimistössä
 • ruokavalinnat ja kulutuskäyttäytyminen, sekä niihin vaikuttaminen politiikalla, interventioilla ja viestinnällä
 • ruokapalvelut ja niiden johtaminen
 • ruokakulttuuri ja  sosiaaliset liikkeet
 • ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen tutkimusmenetelmät
 • maisterintutkielma
 • muut opinnot, joiden avulla voi suunnata tutkintoa kiinnostuksensa mukaan

Monitieteinen Helsingin yliopisto tarjoaa laajan valikoiman muita mahdollisia opintoja.

Kursseilla käytetään vaihtelevia työskentelytapoja, kuten:

 • kontaktiopetus, luennot
 • ryhmätyöt
 • suulliset esitykset
 • kirjalliset raportit (yksilö, pari, ryhmä)
 • itsenäinen lukeminen
 • laboratorio- ja muut harjoitustyöt, harjoitustyöselostukset
 • oppimispäiväkirjat, suulliset ryhmätentit, kirjalliset tentit, kotiesseet
 • seminaarit

Opintojen monipuolisilla suoritustavoilla tuetaan syvällisen kriittisen ajattelun, argumentaation ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä ja soveltamista.

Ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma tarjoaa mahdollisuuden painottaa omia opintoja:

 • Ravitsemusfysiologia: miten ravinto ja muut elintapatekijät vaikuttavat elimistön toimintaan ja terveyteen, ja mitkä ovat vaikutusten molekyylibiologiset mekanismit
 • Kansanravitsemus ja ruokapalvelut: väestön ja väestöryhmien terveyteen vaikuttavien ravitsemustekijöiden ymmärtäminen ja sitä kautta terveyden edistäminen sekä ruokapalveluiden ja elintarviketeollisuuden ravitsemuskysymykset
 • Ruokakäyttäytyminen muuttuvassa yhteiskunnassa: ruokavalintojen yhteys yksilöllisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin tekijöihin, identiteetin rakentamiseen, kulutusyhteiskuntaan sekä ruoka- ja terveyspolitiikkaan

Maisteriohjelman laajuus on 120 op ja tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa lukuvuodessa. Ohjelmassa on ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen opintosuunnat, joista toinen valitaan hakuvaiheessa. Tutkintoon sisältyy:

 • 60 op syventäviä opintoja, joihin sisältyy maisterintutkielma (30 op)
 • 60 op muita opintoja, jotka voivat olla opintoja oman tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta, työelämäjakso tai kansainvälistymisjakso
 • työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma

Ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmassa tehdään hyvin erityyppisiä maisterintutkielmia. Näkökulma voi olla epidemiologinen, fysiologinen, molekyylibiologinen, käyttäytymistieteellinen tai yhteiskuntatieteellinen. Riippumatta tutkielman tieteenalasta on tutkimuksen kohteena jokin ruokaan, ravitsemukseen, terveyteen, ruokapalveluihin, ruokakäyttäytymiseen tai ruokakulttuuriin liittyvä kysymys tai ilmiö.

Tutkielman laajuus on 30 op. Opinnäytetyötä tehdessään opiskelija harjaantuu tieteellisessä ajattelussa, ongelmien havaitsemisessa, hypoteesien luomisessa, aineistojen keruussa, mahdollisesti laboratoriotyöskentelyssä, tulosten analysoinnissa ja tulkinnassa sekä niiden loogisessa esittämisessä ja omien tulosten suhteuttamisessa vallitseviin tieteellisiin käsityksiin ja aikaisempiin tutkimustuloksiin. Työssä voidaan käyttää laadullista tai määrällistä tutkimusotetta.  Opiskelijaa kannustetaan tieteidenväliseen lähestymistapaan.

Maisteriohjelmasta valmistuneet voivat toimia asiantuntija-, opetus-, tutkimus- ja johtotehtävissä julkisella sektorilla, kansalaisjärjestöissä ja yrityksissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Koulutus tuottaa syvälliset tieteenalakohtaiset valmiudet ja tietotyövalmiudet sekä syvällisen asiantuntijaidentiteetin.

Valmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi

 • ravitsemus- ja ruoka-asiantuntija
 • tuotepäällikkö
 • tuotekehityspäällikkö, kehittämispäällikkö
 • ruokapalvelujohtaja
 • tutkija, erikoistutkija
 • suunnittelija
 • ylitarkastaja
 • ammattikorkeakoulun opettaja, lehtori
 • kasvuyrittäjä
 • toimittaja, tiedottaja, sisällöntuottaja

Maisteriohjelman opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoista ulkomailla, joko toisessa yliopistossa tai työharjoittelussa. Maisteriohjelma antaa erinomaiset valmiudet ymmärtää ravitsemus-, ruoka- ja kulutuskysymyksiä myös Suomen ulkopuolella, esimerkiksi kehittyvissä maissa.

Maisteriohjelman tarjoaman opetuksen lisäksi opintoihin on mahdollista sisällyttää toisten koulutusohjelmien tarjoamia opintoja esim. molekyylibiotieteiden, fysiologian, epidemiologian, elintarviketieteiden, kansanterveystieteen, kotitaloustieteen, sosiaalitieteiden, kasvatustieteiden, kulutustutkimuksen, viestinnän ja taloustieteen alalta.

HY:n muiden maisteriohjelmien kanssa tapahtuvan yhteistyön lisäksi opiskelijat voivat olla työharjoittelussa tai tehdä maisterintutkielmansa kotimaisissa yrityksissä, järjestöissä tai ulkomailla.

Ravitsemustieteen tutkimus painottuu ravitsemustilan sekä ravinnon ja sairauksien välisten yhteyksien selvittämiseen. Ravitsemustiede on soveltava tiede ja tutkimusmenetelmät vaihtelevat väestötason seurantatutkimuksista solumalleihin.

Yhteiskuntatieteellinen ruokatutkimus selvittää syömisen ja ruokavalintojen yhteyksiä poliittisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin ja sosiaalipsykologisiin tekijöihin. Kiinnostuksen kohteina ovat syömisen ajankohtaiset ilmiöt, sekä muutokset yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Tutkimusmenetelmät ovat määrällisiä ja laadullisia. Aineistoina käytetään mm. kyselyjä, haastatteluja, erilaisia tekstejä ja kuvia.

Ylemmän korkeakoulututkinnon tässä maisteriohjelmassa suorittanut voi hakea tohtorikoulutukseen niin Helsingin yliopistoon kuin muihin kansainvälisiin yliopistoihin. Helsingin yliopistossa sopivia tohtoriohjelmia ovat esimerkiksi

 • Väestön terveyden tohtoriohjelma
 • Ruokaketjun ja terveyden tohtoriohjelma
 • Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma
 • Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
 • Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma

Tutustu tohtoriohjelmiin Helsingin yliopiston Tohtorikoulutus-sivuilla.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Opiskele uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisen käytön asiantuntijaksi!

Opinnot maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa antavat sinulle valmiuksia ratkoa maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Globaalit haasteet kuten ruoan turvallisuus ja riittävyys, ympäristön puhtaus, ilmastonmuutos sekä metsien monimuotoisuus ja kestävä käyttö koskettavat meitä kaikkia. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan monitieteistä lähestymistapaa.

Tieteenalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ympäristötieteet sekä sovellettu taloustiede. Meillä pääset soveltamaan kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja matematiikkaa käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Opinnoissa harjaannut myös sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.

Opetuksemme perustuu aina viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen. Oppia voit monenlaisin menetelmin ja eri ympäristöissä: niin metsässä, pellolla, laboratoriossa kuin verkossakin. Täällä et kuluta pelkästään kirjaston tai luentosalin penkkejä!

Johtajaksi tai asiantuntijaksi – Suomeen tai ulkomaille

Tiedekunnasta valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia yritysten ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Alamme monitieteisyys, koulutuksen kansainvälisyys sekä kiinteät työelämäkontaktimme avaavat meiltä valmistuneille ovia kiinnostaviin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Lue lisää sijoittumismahdollisuuksista sekä uratarinoita verkkosivuiltamme.

Monialainen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellinen on Helsingin yliopiston neljänneksi suurin tiedekunta. Tiedekunnassa on neljä laitosta:

 • elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
 • maataloustieteiden laitos
 • metsätieteiden laitos
 • taloustieteen laitos

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee vihreällä Viikin kampuksella, joka on merkittävimpiä bioalan keskittymiä Euroopassa. Kampuksella toimii neljän tiedekunnan lisäksi bioalan tutkimuslaitoksia, virastoja ja yrityksiä. Viikissä, yhdeksän kilometriä Helsingin keskustasta, olet maalla keskellä kaupunkia. Täällä on tarjolla opiskelija-asuntoja ja -ravintoloita, yliopistoliikunnan palvelut, tiedekirjasto sekä muita opiskelijana tarvitsemiasi palveluita.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus tukee kasvamistasi asiantuntijaksi. Verkko- ja lähiopetus tukevat toisiaan tarjoten monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun. Opiskelumenetelmät haastavat kehittämään yksilöllistä osaamista, yhteistyötaitoja sekä tiedon tuottamisen ja soveltamisen valmiuksia. Oppimista tuetaan ja opetusta kehitetään opiskelijapalautteen perusteella.

Tiedekunta tarjoaa aitoja oppimisympäristöjä. Viikistä löytyvät tiedekunnan kasvihuoneet, Viikin opetus- ja tutkimustila peltoineen ja navettoineen http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/tila, lukuisa määrä laboratorioita (esimerkiksi aistinvaraisen arvioinnin laboratorio, kemian ja mikrobiologian laboratorioita, teknologialaboratorioita), lihateknologian koetehdas, koeleipomo ja pienoismeijeri. Lisäksi Hyytiälän metsäasemaa hyödynnetään erityisesti metsäalan opiskeluun.

Uusien opiskelijoiden tukena ovat osaavat tuutorimme, jotka auttavat opintojen alkuvaiheessa yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Aktiiviset opiskelijajärjestömme tarjoavat vilkkaan ja vaikuttavan verkoston tiedekunnan opiskelijoille.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.

Valtiotieteellinen tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen laaja-alaisin ja monitieteisin yhteiskuntatieteellinen tutkijayhteisö ja vaikuttaja. Globaalit talouden ja politiikan tapahtumat lisäävät sellaisten osaajien tarvetta, jotka kykenevät asettamaan ne historialliseen ja kansainvälisesti vertailtavaan kehykseen. Sosiaalisten rakenteiden muutokset vaativat uudenlaista ymmärrystä esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunnan perustasta. 

Tiedekunta tunnetaan kansainvälisestä huippututkimuksestaan, jossa hyödynnetään monenlaisia tutkimusaineistoja, hallitaan vaativia tutkimusmenetelmiä ja käydään innovatiivista keskustelua. Opetuksessa korostuu kriittinen ajattelu ja monitieteisyys. Tiedekunnan yhteistyöllä ministeriöiden, kuntien, järjestöjen ja median kanssa on pitkät perinteet. 

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskelijat viihtyvät ja tuntevat yhteisön omakseen. Oma laitos ja tiedekunta ovat opiskelijan läheisin ja tärkein toimintaympäristö. Vuorovaikutus yli oppiaine- ja tiedekuntarajojen on myös vilkasta.

Tiedekunnassa on noin 4000 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 700 aktiivista jatko-opiskelijaa. Tiedekunta sijaitsee keskustakampuksella. Tiedekunnan omat sivut.

Valtiotieteellinen tiedekunta sijaitsee keskeisellä paikalla keskustakampuksella lähellä opiskelijakirjasto Kaisaa ja oppimiskeskus Aleksandriaa, jotka tarjoavat opiskelijoiden käyttöön uudenaikaisia opiskelutiloja. Helsingin yliopiston kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja oppikirjat).

Valtiotieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö, jossa koulutetaan laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia ja yhteiskuntaa monipuolisesti ymmärtäviä asiantuntijoita työelämän eri sektoreille. Opetuksessa hyödynnetään monin tavoin sulautuvan opetuksen ja oppimisen periaatteita, mikä tuo joustavuutta ja tukee tehokkaasti oppimista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.