Kansatiede

Kansatiede on ihmisten arjen tutkimusta. Arjen ja arkisten toimintojen ajatellaan kertovan syvemmistä niin lyhyt- kuin pitkäkestoisista kulttuurisista rakenteista ja ajatusmalleista. Kansatieteilijän tutkimuksen kohteina voivat olla laajasti eri ajalliset kerrostumat, jatkumot ja murrokset kuin myös nykyhetkessä ilmenevät kulttuuriset prosessit. Tutkimus voi kohdistua vaikkapa työhön, harrastuksiin, esineisiin tai paikkoihin. Näitä voidaan tarkastella esimerkiksi etnisyyden, sukupuolen tai iän näkökulmista niin menneisyyden, nykyisyyden kuin osittain tulevaisuudenkin ulottuvuuksissa.

Kansatieteessä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia laadullisia aineistoja esinekokoelmista verkkokeskusteluihin. Kansatieteilijä voi löytää tutkimuskohteensa niin menneestä kuin nykyajasta ja niin sosiaalisista kuin aineellisista kulttuurin ilmiöistä. Usein nämä eri ulottuvuudet nivoutuvat tutkimuksissa yhteen. Nykykulttuurin ilmiöitä tutkittaessa kansatieteilijät usein menevät ihmisten pariin havainnoimaan heidän toimintojaan ja haastattelemaan heitä. Monet tutkimuksista ovat etnografisia.

Kansatieteen tutkimuksessa yhdistyy yli satavuotinen ihmisten arkeen keskittyvä tutkimustraditio moderneihin virtauksiin. Viime vuosina on tarkastelun kohteina tutkimuksissa olleet etenkin kulttuurien monimuotoisuuteen sekä ihmisten ja materiaalisuuden suhteeseen liittyvät kysymykset. Eri tutkimusteemoja ja lähestymistapoja yhdistää keskittyminen yksilön kokemuksiin ja näkökulmiin.

Show more info
Projektit
Julkaisut