Opintoaika

Oletko Etappi-seurannassa, haluat hakea lisäaikaa tutkinnon suorittamiseksi tai opinto-oikeuden palautusta, mutta et pääse Flammaan? Tältä sivulta löydä tarpeelliset tiedot Etappi-suunnitelman tekemistä sekä lisäaika- tai opinto-oikeuden palautushakemuksen jättämistä varten. Sivulla on myös kerrottu mahdollisuudesta luopua opinto-oikeudesta.

Helsingin yliopistolla on käytössä opintojen etenemiseen liittyvä tukijärjestelmä Etappi, jonka tavoitteena on tukea opintojen sujuvaa etenemistä. Opiskelijoita tuetaan opintosuunnitelman ja ohjauksen keinoin jos tutkinnon suorittaminen näyttää viivästyvän. Etapista on kerrottu tarkemmin Flammassa.

Etappi-seurannasta luovutaan 1.1.2016 alkaen kahdeksi vuodeksi. Tällä hetkellä seurannassa olevien opiskelijoiden Etappi-estot poistetaan WebOodista. Ennen 1.8.2005 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden Etappi-seuranta lopetetaan kokonaan.

Vuosien 2016 ja 2017 aikana opintojen etenemistä seurataan edelleen. Opiskelijat saavat ohjausta muun muassa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) teon yhteydessä ja omien tiedekuntien, laitosten ja oppiaineiden opintojen ohjauksesta vastaavilta työntekijöiltä. Kaikilla yliopiston tiedekunnilla ja laitoksilla on myös käytössään Oodin työkalut opiskelijoiden opintojen seurantaan.

Etappi-seurannan päättyminen vuosiksi 2016–17 ei vaikuta opintojen etenemisen seurantaan opintotukeen liittyen.

Etappi-seuranta lakkautetaan väliaikaisesti, sillä Helsingin yliopiston opintohallinto haluaa resurssien vähetessä turvata ydintehtävänsä: opiskelijavalintojen, opintojen etenemisen tuen ja opiskelijoiden valmistumisen.

Vuosien 2016–17 ajan yliopiston opintojen tukipalveluita ja opintojen ohjausta uudistetaan osana koko yliopiston hallinnon organisaatiouudistusta. Opintohallinto kehittää uusia työtapoja ja -välineitä, joilla voidaan ohjata entistä paremmin kaikkien opiskelijoiden opintoja – ei vain niiden, joiden opinnot ovat viivästyneet. Yliopisto haluaa tulevien vuosien aikana luoda kaikkien yliopiston yksiköiden opinto- ja opiskelijapalveluille yhteiset toimintatavat.

Tutkinnon suoritusaika on rajattu niillä opiskelijoilla, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2005 tai sen jälkeen. Suoritusajoista ja opintoaikojen rajauksesta on kerrottu laajemmin Opiskelijan ohjeissa.

Yliopiston opiskelijapalvelut ilmoittaa opiskelijalle sähköpostilla helsinki.fi -osoitteeseen opiskeluajan päättymisestä opintoajan viimeisen lukukauden puolessa välissä silloin, kun opintoaika on ensimmäisen kerran päättymässä. Lisäajalla ollessaan tai sen jälkeen opiskelijan tulee itse huolehtia lisäajan jatkon hakemisesta. Lakisääteistä lisäaikaa haetaan yliopiston opiskelijaneuvonnasta ja harkinnanvaraista tiedekunnalta.

1. Lakisääteiset syyt

Toimita Metsätalon opiskelijapalveluihin todistus viivästymisen syystä ja siihen kuluneesta ajasta.

2. Harkinnanvarainen lisäaika

Hakiessasi harkinnanvaraista lisäaikaa, hae lisäaikaa silloin, kun aiot todella opiskella. Jos et aio opiskella, hae lisäaikaa myöhemmin, kun elämäntilanteesi sallii opiskelun. Opinto-oikeus voi olla aiemmin päättynyt, eikä sen tarvitse jatkua katkeamatta. Lisäaikaa ei voi hakea etukäteen, vaan vasta siinä vaiheessa, kun opinto-oikeus on päättymässä.

Hakemus harkinnanvaraisesta lisäajasta tehdään erillisellä lomakkeella ja se toimitetaan Metsätalon opiskelijapalveluihin. Lisäajan myöntäminen edellyttää, että esität tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen opintosuunnitelman opintojen saattamiseksi loppuun, joka on hyväksytty pääaineessasi. Jos sinulla on pro gradu –tutkielma kesken, pyydä ohjaajalta lausunto hakemuksen liitteeksi. Lomakkeessa on lisäohjeita hakemisesta.

Kandidaatintutkintoa suorittava opiskelija

Maisterintutkintoa suorittava opiskelija

Huom! Huomioi opintosuunnitelmaa täyttäessäsi, että opintojen vanhenemiseen liittyvät säännöt muuttuvat!

Oikeuden päättymispäivä on tutkintokohtainen (kandidaatti/maisteri). Päättymispäivä on joko 31.7. tai 31.12. Anomus tulee jättää huhti-/toukokuussa, jos opintoaikasi päättyy heinäkuun lopussa, tai marraskuussa, jos opintoaikasi on päättymässä joulukuun lopussa. Päätöksiä ei tehdä etukäteen kuin poikkeustapauksissa (esimerkiksi vaihtopaikan varmistuttua).

Saat päätöksen sähköpostitse ilmoittamaasi osoitteeseen. Jos päätös on kielteinen, saat päätöksen kirjallisesti ilmoittamaasi postiosoitteeseen.

Opinto-oikeuden palautus

Opiskelijana sinun tulee ilmoittautua kunakin lukuvuonna läsnä- tai poissaolevaksi. Jos et ilmoittaudu, menetät tutkinnonsuoritusoikeutesi. Oikeuden voi kuitenkin saada takaisin.

Jos ilmoittautumisen laiminlyötyäsi ilmoittaudut läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana 31.7. mennessä, tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseen riittää, että maksat uudelleenkirjoittautumismaksun ja esität kuitin maksusta opiskelijaneuvonnan palvelupisteestä. Jos ilmoittaudut läsnäolevaksi, maksa myös ylioppilaskunnan jäsenmaksu ja esitä kuitti opiskelijaneuvonnassa.

Jos kirjoittaudut uudelleen vasta unohdusta seuraavana lukuvuonna tai myöhemmin, sinun on ensin haettava tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista tiedekunnalta. Tämän jälkeen maksat uudelleenkirjoittautumismaksun ja halutessasi ilmoittautua läsnäolevaksi, myös ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Kuitit esitetään jossakin opiskelijaneuvonnan palvelupisteistä.

Jos haet tutkinnonsuoritusoikeuden palautusta tiedekunnalta, täytä hakulomake:

Palauta täytetty lomake humanistisen tiedekunnan opiskelijapalveluihin. Osana hakemustasi laadit opintosuunnitelman. Opiskelijapalvelut tarkistaa, että opintosuunnitelmasi on vallitsevien säädösten (esimerkiksi tutkintovaatimusten) mukainen.

Jos olet laiminlyönyt ilmoittautumisen yli kolmena peräkkäisenä lukuvuotena, opintosuunnitelma lähetetään hyväksyttäväksi pääainelaitoksellesi. Laitos voi halutessaan edellyttää sinun osallistuvan henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen ennen opintosuunnitelman hyväksymistä.

Hakemuksen tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamisesta hyväksyy tai hylkää tiedekunnan dekaani.

Huom! Jos menetit tutkinnonsuoritusoikeutesi, koska sait vuonna 2012 tai sitä aikaisemmin luvan lykätä opintojesi aloittamista muttet ilmoittautunut läsnäolevaksi sinulle myönnetyn lykkäysajan päätyttyä, voit saada tutkinnonsuoritusoikeuden takaisin hakemalla ensin opinto-oikeuden palauttamista tiedekunnalta. Jos hakemuksesi hyväksytään, sinun on sitten maksettava uudelleenkirjoittautumismaksu ja esitettävä kuitti maksusta jossakin opiskelijaneuvonnan palvelupisteistä. Sinun on lisäksi esitettävä kuitti ylioppilaskunnan jäsenmaksusta, jos haluat ilmoittautua läsnäolevaksi.

Opinto-oikeudesta luopuminen

Mikäli et aio käyttää tutkinnonsuoritusoikeuttasi, voit luopua siitä toimittamalla kirjallisen, sitovan ilmoituksen tiedekunnan opiskelijapalveluihin. Tutkinnonsuoritusoikeutta, josta on luopunut, et voi saada myöhemmin takaisin hakemalla opinto-oikeuden palauttamista. Uutta tutkinnonsuoritusoikeutta voi hakea opiskelijavalintojen kautta.

Lomake opinto-oikeudesta luopumiseen löytyy täältä. Kun luopumisilmoituksesi on tallennettu yliopiston tietojärjestelmään, tiedekunnan opiskelijapalvelut lähettää sinulle postitse asiasta kirjeen. Jos et saa kirjettä kolmen viikon kuluessa luopumisilmoituksen lähettämisestä, ota yhteyttä tiedekunnan opiskelijapalveluihin.

Huomaa, että opinto-oikeudesta luopuminen ei palauta ensikertalaisstatusta opiskelijavalinnoissa.

Yliopiston siirtyessä uusiin koulutusohjelmiin muuttuvat myös opintojen vanhenemissäännöt (rehtorin päätös 23/2016).

Keskeisin muutos vanhenemissäännöissä on, että kaikki opinnot vanhenevat tutkintoon käytettäväksi 10 vuodessa. Myös opinnot, jotka tähän saakka eivät ole vanhentuneet (esim. kieli- ja viestintäopinnot), tulevat vanhenemaan.

Kokonaisuuden suorituspäivämääräksi tulee viimeisen kokonaisuuteen kuuluvan opintojakson suorituspäivämäärä. Kokonaisuus on käytettävissä 10 vuotta sen suorituspäivämäärästä.

Uudet vanhenemissäännöt tulevat koskemaan kaikkia opiskelijoita, jotka aloittavat opintonsa 1.8.2017 tai sen jälkeen. Uudet vanhenemissäännöt tulevat koskemaan myös kaikkia niitä opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ennen 1.8.2017 ja jotka omasta aloitteestaan siirtyvät uusiin koulutusohjelmiin siirtymäaikana 1.8.2017–31.7.2020 tai jotka siirrettään uusiin koulutusohjelmiin 1.8.2020. Huom! Uudet vanhenemissäännöt tulevat koskemaan kaikkia vanhoja opiskelijoita, myös niitä, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2005.

Huomioithan muutoksen opintojen vanhenemisessa jo nyt opintoja ja valmistumista suunnitellessasi! Suorittaessasi opintoja vanhojen vaatimusten mukaan (mahdollista 31.7.2020 saakka), koskevat sinua nyt voimassa olevat vanhenemissäännöt, joihin voit tutustua Flammassa.

Tukea ja neuvontaa saat niin omasta oppiaineestasi kuin Metsätalon opiskelijapalveluista.