Opettajan pätevyys

Opettajien pätevyyksistä on säädetty asetuksella (n:o 986/98, muutos 865/05), ja eri oppilaitostasoilla vaatimukset ovat erilaisia. Opettajan pätevyyteen vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, opettajan pedagogiset opinnot (60 op, suoritetaan kasvatustieteellisessä tiedekunnassa) sekä opetettavan aineen opinnot.

Lukion aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan vähintään 120 op jostakin opettavasta aineesta (perus-, aine- ja syventävät opinnot). Peruskoulun aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan vähintään 60 op jostakin opetettavasta aineesta (perus- ja aineopinnot). Lukiossa toisesta opetettavasta aineesta riittää 60 op (perus- ja aineopinnot). Poikkeuksena edellä mainittuun on äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyys, jonka pätevyysvaatimuksista on kerrottu tarkemmin alla.

Aineenopettajan pätevyyteen vaadittavat opinnot suorittaneet henkilöt saavat aineenopettajan kelpoisuuden peruskoulun ja lukion aineenopettajaksi sekä keskiasteen ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen sekä kansanopistojen, kansalais- ja työväenopistojen yleissivistävien aineiden opettajaksi.

Tyypillisimmin suoritettavat pedagogiset opinnot ovat perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat pedagogiset opinnot, mutta myös aikuisopetukseen suuntautuvat pedagogiset opinnot antavat saman pedagogisen pätevyyden. Aikuisopetukseen suuntautuvat pedagogiset opinnot eivät edellytä sitä, että pääaineena olisi opetettavaa ainetta vastaava aine. Opettajan pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa myös valmistumisen jälkeen, samoin uusien opetettavien aineiden pätevyyksiä on mahdollista suorittaa valmistumisen jälkeen.

Humanistisen tiedekunnan opetettavat aineet ovat elämänkatsomustieto, englanti, espanja, filosofia, historia, italia, japani, kiina, latina, modersmålet och litteraturen, portugali, ruotsi toisena kotimaisena kielenä, ranska, saksa, uskonto (evankelisluterilainen, islam), venäjä, viro sekä äidinkieli ja kirjallisuus/suomi toisena ja vieraana kielenä.

Tarkemmat tiedot opetettavista aineista uusien koulutusohjelmien (aloittaneet 1.8.2017) mukaan löytyvät Opiskelijan ohjeista. Huom! Uusissa koulutusohjelmissa esimerkiksi kääntämistä ja opettajan pedagogisia opintoja ei ole mahdollista yhdistää.

Tarkempia tietoja opettavista aineista aikaisempien pääaineiden mukaan löytyy alta (lista pääaineista, jotka antava opettajan kelpoisuuden, suluissa opetettava aine):

 • englantilainen filologia/englannin kääntäminen (englanti),
 • espanjalainen filologia (espanja),
 • filosofi (ruots.)/teoreettinen filosofia (filosofia),
 • germaaninen filologia/saksan kääntäminen (saksa),
 • historia (ruots.)/Suomen ja Pohjoismaiden historia/yleinen historia (historia)
 • italialainen filologia (italia),
 • latinan kieli ja Rooman kirjallisuus (latina),
 • nordiska språk, svenska som modersmålet ja nordisk litteratur/yleinen kirjallisuustiede (modersmålet och litteraturen),
 • pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä/ruotsin kääntäminen (ruotsi toisena kotimaisena kielenä),
 • ranskalainen filologia (ranska),
 • suomen kieli/Suomen kieli ja kulttuuri/suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, yleisen kielentutkimuksen linja ja kotimainen kirjallisuus/yleinen kirjallisuustiede sekä puheviestinnän opinnot (10 op) (äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena ja vieraana kielenä),
 • suomen kieli ja kotimainen kirjallisuus/yleinen kirjallisuustiede (finska eli suomi toisena kotimaisena kielenä),
 • uskontotiede sisältäen vaadittavat teologiset opinnot tai pienryhmäisten uskontojen aineenopettajalinjan opinnot (ev.lut uskonto tai pienryhmäiset uskonnot (islam, buddhalaisuus)),
 • Venäjän kieli ja kirjallisuus/venäjän kääntäminen (venäjä)

Joihinkin aineisiin liittyy tarkennuksia tai täydentäviä opintoja, joista on kerrottu tarkemmin alla.

Humanistinen tiedekunta kirjoittaa opettajan pätevyyksiä myös alla mainituista aineista.

 • Aasian tutkimus ja Itä-Aasian tutkimus (kiina, japani)
 • suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, Viron kieli ja kulttuuri (viro)
 • portugalilainen filologia (portugali)

Huom! Näissä aineissa kiintiö perus- ja lukio-opetuksen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin toteutuu ensimmäisen kerran lukuvuonna 2017–2018. Harjoittelun aloittamisen rajat päätetään lukuvuonna 2016–2017. Mainitut aineet antavat opettajan pätevyyden jos opinnot suoritetaan lukuvuonna 2014–2015 tai sitä myöhemmin voimaan tulleiden tutkintovaatimusten mukaan. Jos opiskelija on tehnyt opintoja jossakin em. aineista tätä aikaisempien tutkintovaatimusten mukaan, ja haluaisi vastaavuustodistuksen, arvioidaan opinnot yksilöllisesti ja jokaisen opiskelijan kohdalla erikseen. On mahdollista, että opiskelijalta edellytetään täydentäviä opintoja pätevyyttä varten.

Kääntämisen aineita opiskelleiden opettajankelpoisuus

Kääntämisen aineita opiskelleiden tulee täydentää opintojaan opetettavaa ainetta vastaaviksi suorittamalla vastaavan filologia-aineen opintoja. Lisätietoja ja ohjeita täydentävistä opinnoista Metsätalon opiskeijapalveluista.

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena ja vieraana kielenä opettajankelpoisuus

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyteen edellytetään suomen kielen ja kirjallisuusaineen opinnot (peruskouluun molemmista perus- ja aineopinnot, lukioon lisäksi syventävät jommasta kummasta) sekä puheviestinnän opinnot (10 op). Suomi toisena ja vieraana kielenä opettajan pätevyysvaatimukset ovat samat kuin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien. Jos hankit ko. aineiden pätevyyden valmistumisen jälkeen, voit suorittaa puheviestinnän opinnot avoimessa yliopistossa.

Suomen kieltä ja kulttuuria opiskelleet, jotka haluavat äidinkielen ja kirjallisuuden/suomi toisena ja vieraana kielenä opettajaksi, suorittavat SKK:n opintojen (perus-, aine- ja syventävät opinnot) ja kirjallisuusaineen (perus- ja aineopinnot) kokonaisuuksien lisäksi yhteensä 18 (pääaineopiskelijat) / 28 (sivuaineopiskelijat) opintopistettä suomen kielen opintoja (sisältäen puheviestinnän opinnot). Lisätietoja Metsätalon opiskeijapalveluista.

Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien, yleisen kielentutkimuksen linjan opiskelijat voivat myös saada äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyden suorittamalla pääaineen perus-, aine- ja syventävien opintojen lisäksi 19 opintopistettä suomen kielen opintoja sekä puheviestinnän ja kirjallisuuden opinnot. Huom. Opinnot antavat opettajan pätevyyden jos opinnot suoritetaan lukuvuonna 2014–2015 tai sitä myöhemmin voimaan tulleiden tutkintovaatimusten mukaan. Jos olet tehnyt opinnot tätä aikaisempien tutkintovaatimusten mukaan, ja haluaisit vastaavuustodistuksen, arvioidaan opinnot yksilöllisesti ja jokaisen henkilön kohdalla erikseen. On mahdollista, että opinnot aikaisemmin suorittaneelta edellytetään täydentäviä opintoja pätevyyttä varten.

Modersmålet och litteraturen opettajankelpoisuus

Modersmålet och litteraturen aineenopettajan pätevyyden osalta katsotaan, että vaadittavat puheviestinnän opinnot sisältyvät pohjoismaisten kielten, ruotsi äidinkielenä perus- ja aineopintoihin.

Suomi toisena kotimaisena kielenä (finska) opettajankelpoisuus

Finskan eli suomi toisena kotimaisena kielenäaineenopettajilta vaaditaan suomen kielen opintojen lisäksi kirjallisuusaineen perusopinnot.

Vastaavuustodistus humanistisessa tiedekunnassa suoritettujen opintojen perustella

Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia, jonkin opetettavan aineen opintoja perusopetuksessa tai lukiossa. Vastaavuustodistusta tarvitset pääsääntöisesti valmistumisen jälkeen esimerkiksi hakiessasi erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin tai opiskeltuasi uuden opetettavan aineen opinnot.

Humanistinen tiedekunta antaa vastaavuustodistuksia edellä mainittujen aineiden osalta. Opintojen tulee olla suoritettu Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Mikäli osa opinnoista on suoritettu jossakin muussa yliopistossa eivätkä tiedot näy Helsingin yliopiston opintorekisterissä, toimita vastaavuustodistuspyynnön liitteenä myös kopiot ko. todistuksista. Viimeisimmän kokonaisuuden tulee joka tapauksessa olla suorittu Helsingin yliopistossa.

Vastaavuustodistusta haetaan erillisellä lomakkeella: vastaavuustodistuspyyntö

Vastaavuustodistus maksaa 126 euroa. Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1082/2009 yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista. Maksu suoritetaan etukäteen, mutta kuitenkin vasta sitten, kun opintojen on tarkistettu olevan kunnossa pätevyyttä varten. Lähetettyäsi vastaavuustodistuspyynnön ja opintoasiainsuunnittelijan kuitattua vastaavuuden olevan kunnossa, maksa maksu jollekin seuraavista tileistä viitteellä 991 08120:

 • Nordea FI2316603000077720 (SWIFT: NDEAFIHH)
 • Pohjola FI5850000120377832 (SWIFT: OKOYFIHH)
 • Danske Bank FI8380001000046475 (SWIFT: DABAFIHH)

Maksun saaja on Helsingin yliopisto. Esitä kuitti maksusta noutaessasi vastaavuustodistuksen tiedekunnan opiskelijapalveluissa tai mikäli vastaavuustodistus postitetaan, lähetä skannattu kuitti opintoasiainsuunnittelijalle. Maksuja ei palauteta.

Vastaavuustodistuksen saa noin kahden-kolmen viikon toimitusajalla (poikkeuksena kuitenkin kesä- ja jouluaika).

Vastaavuustodistus/-lausunto ulkomailla suoritettujen opintojen perustella

Henkilön, joka hakee vastaavuustodistusta ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella, on hyvä huomioida, että käsittelyaika on useita viikkoja (tyypillisesti noin kolmesta kuuteen viikkoa). Mikäli olet esim. hakemassa STEP-opintoihin, varaa riittävästi aikaa vastaavuustodistushakemuksen käsittelyyn.

Lisäksi on hyvä huomioida, että varsinaisen vastaavuustodistuksen saaminen edellyttää erittäin todennäköisesti täydentäviä opintoja ko. oppiaineessa. Mikäli täydentäviä opintoja edellytetään, saat vastaavuuslausunnon siitä, mitä opintoja sinun täytyy suorittaa vastaavuustodistus saadakseen. Tämän lausunnon perusteella et voi vielä hakea esim. STEP-opintoihin, vaan sinun täytyy suorittaa täydentävät opinnot ensin ja saada varsinainen vastaavuustodistus.

Mikäli täydentäviä opintoja edellytetään, voit hakea humanistiseen tiedekuntaan erillisten opintojen oikeutta opinnot suorittaakseen. Erillisten opintojen haku on vain kerran vuodessa (päättyy tyypillisesti maaliskuussa).

Ulkomaisen tutkinnon perusteella vastaavuustodistusta hakevan tulee toimittaa tiedekunnan opiskelijapalveluihin

 • kopio tutkintotodistuksesta/todistuksista
 • kopio opintosuoritusotteesta/muut mahdolliset suoritettujen kurssien listaukset
 • kurssikuvaukset suoritetuista opinnoista (mitä tarkemmin, sen parempi)
 • sekä tarvittaessa edellä mainittujen käännökset.

Lisäksi on hyvä huomioida, että mitä todennäköisimmin ulkomaisesta tutkinnosta on syytä hakea rinnastuspäätöstä Opetushallitukselta.

Vastaavuuslausuntoa haetaan erillisellä lomakkeella: vastaavuuslausuntopyyntö

Vastaavuustodistus tai vastaavuuslausunto maksaa 126 euroa. Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1082/2009 yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista. Maksu suoritetaan etukäteen, mutta kuitenkin vasta sitten, opintoasiainsuunnittelija on varmistanut vastaavuustodistuksen/-lausunnon olevan valmiina noudettavaksi. Maksa maksu jollekin seuraavista tileistä viitteellä 991 08120:

 • Nordea FI2316603000077720 (SWIFT: NDEAFIHH)
 • Pohjola FI5850000120377832 (SWIFT: OKOYFIHH)
 • Danske Bank FI8380001000046475 (SWIFT: DABAFIHH)

Maksun saaja on Helsingin yliopisto. Esitä kuitti maksusta noutaessasi vastaavuustodistuksen tiedekunnan opiskelijapalveluissa tai mikäli vastaavuustodistus postitetaan, lähetä skannattu kuitti opintoasiainsuunnittelijalle. Maksuja ei palauteta.