Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Historian maisteriohjelman opinnot kouluttavat historian asiantuntijaksi. Se edellyttää perehtymistä erilaisin tutkimuksellisiin teemoihin ja aikakausiin (esim. taloushistoria, poliittinen historia, keskiajan historia, kaupunkihistoria jne.) sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu. Koulutuksen myötä opitaan huomaamaan, että asioita ei pidä ottaa annettuina. Kriittisyys, omaehtoinen arvostelukyky ja argumentaatiotaidot kehittyvät.

Historian opinnot antavat valmiudet käsitellä suuria tietomääriä ja löytää niistä oleellinen asiasisältö. Historianopintojen aikana harjaannutaan erottamaan pääasiat sivuasioista sekä asettamaan asioita ja ilmiöitä moninaisiin yhteyksiinsä. Opiskelu auttaa kehittämään persoonallista päättelykykyä, ja tarkastelemaan maailmaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä luovasti ja tarpeen vaatiessa kriittisesti. Arkisto- ja lähdetyöskentely harjaannuttaa lukemaan erikielisiä, menneistä ajoista kertovia aineistoja.

Laaja-alaisuutensa vuoksi historian opinnot antavat monenlaisia valmiuksia työelämään. Historian opinnoissa saatu ammattitaito ei liity yhteen ammattiin, vaan muuttuvilla työmarkkinoilla tärkeä uusien asioiden omaksumiskyky antaa sinulle mahdollisuudet suuntautua monenlaisille työurille ja sijoittua hyvinkin erilaisille elämänaloille.

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Opiskelu (opetus, tentit, esseet, seminaarityöt) tapahtuu pääsääntöisesti näillä kielellä. Opetusta voidaan antaa myös englanniksi.

Historian maisteriohjelman voit suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Kielitaito täytyy osoittaa valinnan yhteydessä jommassakummassa kielessä (tarkista tavat kielitaidon osoittamiseen valintaperusteista).

Ajallisesti historian opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti. Opinnot koostuvat sekä erilaisista lähiopetuksen muodoista että kirjallisista töistä. Lähiopetuksessa osallistutaan luennoille ja opiskellaan erilaisissa pienryhmissä, kuten lukupiireissä, joissa yhdessä opettajan tai tutkijan opastamana keskustellaan historian lähteisiin ja tutkimuskirjallisuuteen kuuluvista teksteistä. Kirjallisissa tenteissä voidaan tenttiä alan tutkimuskirjallisuutta tai kirjoittaa esseitä opettajan kanssa sovitun kirjallisuuden pohjalta. Tieteellisen tutkimuksen tekemisen menetelmiä kehitetään ohjatusti seminaarissa.

Historian maisteriohjelma muodostuu yhdestä tieteenalasta eli historiasta, jonka opinto-oikeuden kaikki ohjelmaan valitut saavat. Historian oppiaineiden hallintaan liittyvät tavoitteet ovat metodisia ja sisällöllisiä. Maisteriohjelmassa on mahdollista suorittaa myös valinnaisia opintoja oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan.

Historian maisteriohjelmaan ei sisälly erityisiä suuntautumisvaihtoehtoja, mutta historian aineenopettajaksi tähtäävät suorittavat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) osana maisterintutkintoa. Mahdollisen toisen opetettavan aineen opinnot on suoritettu kandintutkinnossa. Museoalalle suuntautuvien on suoritettava museoalan opintoja vaadittava opintopistemäärä.

Tieteenalan syventävissä opinnoissa opiskelijat valitsevat eri vaihtoehdoista itseään kiinnostavia teemoja. Suuntautumisala määräytyy historian syventäviin opintoihin sisältyvän seminaarin ja pro gradu -tutkielman perusteella. Syventäviin opintoihin sisältyy lisäksi tutkimusmenetelmäopintoja.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op) ja voit suorittaa sen kahdessa lukuvuodessa kokopäiväisesti opiskellen. Ohjelmaan kuuluvat seuraavat opinnot:

 • vähintään 60 op syventäviä opintoja, joihin sisältyy tutkielma 30 op
 • 60 op muita opintoja

Historian syventävissä opinnoissa kehität asiantuntijuuttasi tieteenalallasi. Seminaarin ja tutkielman kirjoittamisen jälkeen sinulla on myös monia nykyisen työelämän edellyttämiä yleisiä taitoja ja valmiuksia.

Jos opiskelet aineenopettajaksi, muut opintosi koostuvat 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista. Muussa tapauksessa voit koostaa muut opintosi melko vapaasti koulutusohjelman tarjonnasta tai toisista koulutusohjelmista. Humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmat tarjoavat valmiiksi paketoituja 15, 30 tai 60 opintopisteen laajuisia opintokokonaisuuksia eli moduuleja, joista tekemilläsi valinnoilla voit ratkaisevasti edistää mahdollisuuksiasi hakeutua haluamallesi alalle. Sinun kannattaa myös tutustua muiden tiedekuntien koulutusohjelmien tarjoamiin kokonaisuuksiin.

Sekä oman opintosuunnan opinnot että muut opinnot voivat sisältää myös kansainvälistymis- tai työelämäjakson.

Maisteriohjelman kursseihin pyritään mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua edistäviä näkökulmia. Lisäksi kaikki opiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja antavat opiskelijapalautetta maisteriopinnoista oppimisen tukijärjestelmän (HowULearn) kautta. Viimeksi mainituista suorituksista ei saa opintopisteitä.

Maisterintutkinnon lopputyö on nimeltään pro gradu -tutkielma. Pro gradu on itsenäinen tieteellinen työ. Tutkielman tekoa olet harjoitellut kandidaatintutkinnossa (kandidaatintutkielma ja proseminaari). Kiinteä osa tutkielman tekoa on seminaarityöskentely.

Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäiseen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Lisäksi tutkielman tekeminen auttaa sinua kehittämään projektinhallinnan taitoja ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Lähtökohtaisesti tutkielma kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi, mutta sen voi tehdä myös sovittaessa englanniksi.

Pro gradu -tutkielman laadittuasi

 • sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia,
 • osaat rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa,
 • hallitset omassa työssä käyttämäsi teoriat ja tutkimusmenetelmät,
 • olet perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen myös opiskelemallasi kielellä,
 • kykenet tieteelliseen viestintään ja aineiston analysointiin.

Historian maisteriohjelmassa opiskelleet sijoittuvat muun muassa opetus- ja koulutussektorille esimerkiksi peruskoulun ja lukion historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajiksi sekä kuntien ja valtion opetus- ja kulttuurihallinnon tehtäviin. Opiskelu pätevöittää moniin yhteiskunnallisiin tehtäviin koulutuksen ja tutkimuksen, arkisto-, kirjasto- ja museolaitoksen, kulttuuri- ja sivistystoimen, media- ja tiedotusalan, diplomatian ja kansainvälisten organisaatioiden piirissä.

Historian maisteriopintoja ovat suorittaneet myös monet politiikan, elinkeinoelämän ja hallinnon asiantuntijatehtävissä toimivat sekä kansalaisjärjestöaktiivit. Näillä aloilla asiantuntijatehtävissä työskenteleviltä edellytettäviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi laajojen tietokokonaisuuksien hallinta, kyky analysoida asioita ja ilmiöitä sekä hyvät argumentointi- ja esittämisvalmiudet. Opintoihin sisältyy tiivis ja monipuolinen yhteys työelämään. Historiasta valmistuneita alumnit käyvät kertomassa omista opinto- ja urapoluistaan.

Historiasta valmistuneisiin alumneihin voi käydä tutustumassa 375 humanistia -sivustolla, jonka Helsingin yliopiston Humanistinen tiedekunta laati vuonna 2015 Yliopiston 375 -juhlavuoden kunniaksi. Tutustu humanisteihin!

Myös opintojen aikainen opiskelijajärjestötoimintaan osallistuminen kartuttaa monenlaisia työelämässä tarvittavia taitoja.

Maisteriohjelman suoritettuasi sinulla on filosofian maisterin tutkinto, joka on edelleenkin vaatimuksena monissa julkishallinnon tehtävissä ja joka voi olla työllistymisen edellytys myös yksityisellä sektorilla.

Aineenopettajaksi valmistuvilla on omat kelpoisuusehtonsa. Saat aineenopettajan pätevyyden, kun sinulla on suoritettuina

 • opetettavan aineen opinnot (ensimmäisestä opetettavasta aineesta oman tieteenalasi perus-, aine- ja syventävät opinnot; lisäksi voit suorittaa toisesta opetettavasta aineesta valinnaisina opintoina perus- ja aineopinnot),
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op)
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM).

Opintojen aikana voit kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotiyliopistossasi. Opiskelijavaihto on erinomainen tapa kansainvälistyä, koska vaihdossa suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa tai suorittaa opintoja, joita Helsingin yliopistossa ei ole tarjolla. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Vaihtoon lähdetään useimmiten kandiohjelman aikana, mutta myös maisteriohjelman opintoihin on mahdollista sisällyttää vaihto-opiskelu.

Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkien vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös työharjoittelun.

Helsingin yliopistossa on paljon ulkomaalaisia opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, joihin kannattaa tutustua aktiivisesti. Voit esimerkiksi toimia tuutorina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille.

Historian maisteriohjelmalla on laajat yhteistyöverkostot niin yliopiston sisällä kuin muuallakin yhteiskunnassa. Yliopiston sisällä suhteet ovat erityisen läheiset valtiotieteellisen tiedekunnan Yhteiskunnallisen muutoksen -maisteriohjelman kanssa. Myös muiden tiedekuntien historia-aineet (esimerkiksi kirkkohistoria ja oikeushistoria) ovat meille luontaisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa järjestetään muun muassa yhteistä opetusta.  

Yliopiston ulkopuolella maisteriohjelman tarjoamat verkostot ovat sinulle tärkeitä opintojesi ja myöhemmän työllistymisesi kannalta. Korkeakoulutasolla yhteistyötä tehdään muiden yliopistojen historia-aineiden kanssa. Historiasta valmistuneet ovat myös olleet aktiivisia entisten opiskelijoiden alumnitoiminnassa, mikä osaltaan kehittää suhteita työelämän suuntaan.

Helsingin yliopiston historian alalla tehdään korkealuokkaista tutkimusta. Se on maantieteellisesti laaja-alaista ja ulottuu ajallisesti aina nykyhetkeen asti. Yliopisto-opetus perustuu tutkimukseen, ja historian opinnoissa näkyvät monella tavalla sekä opettajien oma tutkimus että ajankohtaiset tutkimusteemat ja -traditiot. Esimerkiksi erilaisten mielenkiintoisten tutkimushankkeiden pohjalta järjestetään usein opetusta. Helsingissä sijaitsevat arkistot ja kirjastot sekä yhä laajenevat digitaaliset aineistot tarjoavat myös opiskelijalle mahdollisuuksia toteuttaa omaa tutkimustaan kursseilla ja opinnäytetöiden merkeissä.

Esimerkiksi länsimainen aatehistoria, poliittisen kulttuurin historia ja kaupunkihistoria ovat historian tieteenalalla vahvoja tutkimusteemoja. Aatehistorian piirissä tutkitaan myös esimerkiksi tapojen historiaa ja tieteenhistoriaa. Vahvan keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuksen perinnettä täydentää viime vuosisadan tutkimuksen traditio. Suomen historian tutkimuksessa oman maan historia nähdään osana Itämeren piirin ja koko Euroopan historiaa. Tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi nationalismin historia, talouden ja yrityselämän, eliittien ja vallankäytön historia sekä sosiaalihistoria.

Tutustu tarkemmin Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa harjoitettavaan tutkimukseen.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.

Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa pyrkiä johonkin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmaan. Niitä ovat mm. historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma.

Tutustu tarkemmin Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen.

Hakeminen
Alla on lista koulutusohjelman eri hakuvaihtoehdoista.
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen.

Tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Kaikki muu opintoihin tarvittava kirjastoista liikuntatiloihin ja oppimiskeskuksiin löytyy läheltä.

Humanisteilla on keskeinen merkitys yhteiskunnan eri alueilla: perinteisillä humanistisilla aloilla koulutuksen ja hallinnon piirissä, mutta myös talouden ja tekniikan maailmassa.

Lue lisää: www.helsinki.fi/hum

Humanistinen tiedekunta sijaitsee keskellä Helsinkiä ja opiskelijoille keskeisen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston sekä oppimiskeskus Aleksandrian välittömässä läheisyydessä Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät verkkosivuiltamme.