Historian kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Historian kandiohjelman opinnoissa kouluttaudutaan historian asiantuntijaksi. Tähän kuuluu perehtyminen eri teemoihin ja aikakausiin (esim. taloushistoria, poliittinen historia, keskiajan historia jne.) sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu. Koulutuksen myötä opit huomaamaan, että asioita ei pidä ottaa annettuina, vaan niitä on arvioitava kriittisesti. Kykenet myös esittämään omat mielipiteesi perustellusti ja selkeästi.

Historian opinnot antavat valmiudet käsitellä suuria tietomääriä ja löytää niistä oleellinen asiasisältö. Harjaantuva kyky erottaa pääasiat sivuasioista sekä asioiden ymmärtäminen niiden moninaisissa yhteyksissä ovat historian opintojesi tärkeitä päämääriä. Opiskelun myötä kehität omaa päättelykykyäsi, opit tarkastelemaan maailmaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä luovasti sekä kykenet soveltamaan kriittisesti tietojasi. Harjaannut myös lukemaan erikielisiä menneistä ajoista kertovia lähteitä.

Laaja-alaisuutensa vuoksi historian opinnot antavat monenlaisia valmiuksia työelämään. Historian opinnoissa saatu ammattitaito ei liity yhteen ammattiin, vaan muuttuvilla työmarkkinoilla tärkeä uusien asioiden omaksumiskyky antaa sinulle mahdollisuudet suuntautua monenlaisille työurille ja sijoittua hyvinkin erilaisille elämänaloille.

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Historian kandiohjelmassa on oma hakukohteensa sekä suomeksi että ruotsiksi opiskeleville. Voit suorittaa historian kandiohjelman opintosi kummallakin kielellä. Opetusta voidaan antaa myös englanniksi.

Ajallisesti historian opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti. Opintosi koostuvat sekä erilaisista lähiopetuksen muodoista että kirjallisista töistä. Lähiopetuksessa osallistut luennoille ja opiskelet erilaisissa pienryhmissä, kuten lukupiireissä, joissa yhdessä opettajan opastamana keskustellaan historian lähteisiin ja tutkimuskirjallisuuteen kuuluvista teksteistä. Kirjallisissa töissä voit tenttiä alan tutkimuskirjallisuutta tai kirjoittaa esseitä opettajan kanssa sovitun kirjallisuuden pohjalta. Tieteellisen tutkimuksen tekemisen menetelmiä kehität ohjatusti proseminaarissa.

Historian kandiohjelma muodostuu yhdestä tieteenalasta eli historiasta, jonka opinto-oikeuden kaikki kandiohjelmaan valitut saavat. Kandiohjelmassa on mahdollista suorittaa lisäksi valinnaisia opintoja oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan.

Historian kandiohjelmaan ei sisälly erityisiä suuntautumisvaihtoehtoja. Aineenopettajakoulutukseen valittujen olisi suotavaa suorittaa kandiopintojen kuluessa toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot (yht. 60 opintopistettä). Museoalalle suuntautuvien on suoritettava museoalan opintoja vaadittava opintopistemäärä.

Humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä.

Tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:

 • tieteenalaopinnot (yhteensä 105 opintopistettä sisältäen tieteenalasi eli historian perus- ja aineopintokokonaisuudet)
 • valinnaiset opinnot (60 opintopistettä opintoja muista koulutusohjelmista kuin omasta kandiohjelmasta, voi sisältää perus- ja aineopintojen kokonaisuuksia)
 • yleisopinnot (15 op kaikille yhteisiä kieli- ja viestintäopintoja sekä tietotekniikkaopintoja, jotka suoritetaan yleensä kahden ensimmäisen vuoden aikana)

HuK-tutkinnon tavoiteaika on kolme vuotta kokopäiväisesti opiskellen.

Opinnot alkavat oman tieteenalasi (historian) perusopinnoilla, jonka jälkeen etenet tieteenalasi aineopintoihin sekä valinnaisiin opintoihin. Pääsääntöisesti opintojen alussa suoritat opintoja valmiiksi suunnitellun aikataulun mukaan. Edettyäsi pidemmälle opinnoissa voit itse vapaammin valita, mitä opintoja suoritat ja missäkin järjestyksessä.

Valinnaisia opintoja voit tehdä sekä omassa tiedekunnassasi että kaikissa muissakin tiedekunnissa, joten valinnaisten opintojen valikoima on Suomen laajin jo oman yliopistosi sisällä. Suurinta osaa tiedekunnan aineista voi opiskella vapaasti ja vapaasti opiskeltavia aineita löytyy myös Helsingin yliopiston muista tiedekunnista. Lisäksi voit suorittaa opintoja ns. JOO-opintoina muissa suomalaisissa yliopistoissa (silloin kun opiskeltavaa ainetta ei ole tarjolla Helsingin yliopistossa) sekä ulkomailla (esimerkiksi opiskelijavaihdossa).

Suoritat opintojasi suunnitelmallisesti. Ne alkavat opintoihin orientoivalla jaksolla, jonka aikana laadit ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (hopsin). Myöhemmin päivität tekemääsi suunnitelmaa osana opintojasi. Opintojen alussa erityisesti oman tieteenalasi henkilökunta on tukena opintojen suunnittelussa. Ohjausta saat myös omasta tiedekunnastasi, jonka lisäksi toiset opiskelijat (tuutorit) antavat vertaistukea ja apua erityisesti opiskelujen alkuvaiheessa.

Kandidaatintutkinnon lopputyö on nimeltään kandidaatintutkielma. Se on itsenäinen tieteellinen työ, jossa käytät hyväksesi edeltävillä kursseilla oppimiasi tietoja ja taitoja. Kandidaatintutkielmaa edeltävässä proseminaarissa opiskellaan tutkielman tekoa ja kirjoitetaan proseminaarityö.

Tutkielman tavoitteena on, että opit tutkimuksen teon perusperiaatteita ja osaat laatia suppean tieteellisen tutkielman. Opit löytämään ja käyttämään historiallista lähdeaineistoa, jonka pohjalta esität rajatun tutkimusongelman ja käsittelet sitä aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen. Tutkielma kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi.

Kandidaatintutkielman laadittuasi:

 • osaat rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta
 • osaat muotoilla tutkimusongelman tai -kysymykset ja tutkimuksen tavoitteet
 • osaat esitellä/käsitellä aiheeseen liittyvää teoriaa, käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tuoda esiin aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta
 • osaat kerätä historiallista aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä
 • osaat tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa argumentoivan tekstin
 • hallitset oman tieteenalasi tieteelliset käytännöt

Kandidaatin tutkinto, jossa pääaineena on historia, tarjoaa sinulle kattavat mahdollisuudet toimia työelämässä, niin kotimaisissa kuin ulkomaisissakin tehtävissä. Koulutus on laaja-alaista, mikä antaa sinulle hyvät lähtökohdat sopeutua muuntuville työmarkkinoille.

Kandiopintojen loppuvaiheeseen kuuluu pakollisena osiona työharjoittelu, jossa sinulla on mahdollista päästä tutustumaan yhteen omalta kannalta kiinnostavaan työllistymisvaihtoehtoon.

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 humanistia. Tutustu humanisteihin! Heidän joukossaan ovat esimerkiksi historiasta valmistuneet ulkomaantoimittaja Janne Hopsu sekä kustannuspäällikkö Outi Karemaa.

Historian kandiohjelmassa voit hakeutua historian aineenopettajan koulutukseen. Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan seuraavat opinnot:

 • opetettavan aineen opinnot (oman tieteenalasi eli historian perus-, aine- ja syventävät opinnot, joiden lisäksi voit suorittaa toisesta opetettavasta aineesta valinnaisina opintoina perus- ja aineopinnot)
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op, suoritetaan maisterivaiheessa; oikeus pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen opintojen aikana)
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM)

Suorittamalla historian perus-, aine- ja syventävät opinnot saat historian opettajan pätevyyden sekä peruskouluun että lukioon.

Voit hankkia pätevyyden myös muille ammattialoille, kuten esimerkiksi museoalalle, suorittamalla riittävän määrän kyseisen aineen opintoja.

Opintojen aikana voit kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotiyliopistossasi. Erinomainen tapa on lähteä opiskelijavaihtoon. Vaihdossa suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa kielitaitoasi, täydentää tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihisi. Sopiva aika opiskelijavaihdolle on useimmiten kandidaatintutkinnon jälkipuolella.

Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkien vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Voit suorittaa työharjoittelun myös ulkomailla..

Helsingin yliopisto tarjoaa myös mahdollisuuksia kansainvälistymiselle. Helsingin yliopistossa on paljon ulkomaisia opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, joihin kannattaa tutustua aktiivisesti. Voit esimerkiksi toimia tuutorina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille.

Historian kandiohjelmalla on laajat yhteistyöverkostot niin yliopiston sisällä kuin muuallakin yhteiskunnassa. Yliopiston sisällä suhteet ovat erityisen läheiset valtiotieteellisen tiedekunnan Yhteiskunnallisen muutoksen –kandiohjelman kanssa. Myös muiden tiedekuntien historia-aineet (esimerkiksi kirkkohistoria ja oikeushistoria) ovat meille luontaisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa järjestetään muun muassa yhteistä opetusta.  

Yliopiston ulkopuolella kandiohjelman tarjoamat verkostot ovat sinulle tärkeitä opintojesi ja myöhemmän työllistymisesi kannalta. Korkeakoulutasolla yhteistyötä tehdään muiden yliopistojen historia-aineiden kanssa. Historiasta valmistuneet ovat myös olleet aktiivisia entisten opiskelijoiden alumnitoiminnassa, mikä osaltaan kehittää suhteita työelämän suuntaan.

Helsingin yliopiston historian alalla tehdään korkealuokkaista tutkimusta. Se on maantieteellisesti laaja-alaista ja ulottuu ajallisesti aina nykyhetkeen asti. Yliopisto-opetus perustuu tutkimukseen, ja historian opinnoissa näkyvät monella tavalla sekä opettajien oma tutkimus että ajankohtaiset tutkimusteemat ja -traditiot. Esimerkiksi erilaisten mielenkiintoisten tutkimushankkeiden pohjalta järjestetään usein opetusta.

Helsingissä sijaitsevat arkistot ja kirjastot sekä yhä laajenevat digitaaliset aineistot tarjoavat myös opiskelijalle mahdollisuuksia toteuttaa omaa tutkimustaan kursseilla ja opinnäytetöiden merkeissä. Jo kandidaatintutkielmaa tehdessäsi sinulla on mahdollisuus valita tutkimusaiheesi pitkälti oman kiinnostuksesi mukaisesti.

Esimerkiksi länsimainen aatehistoria, poliittisen kulttuurin historia ja kaupunkihistoria ovat historian tieteenalalla vahvoja tutkimusteemoja. Aatehistorian piirissä tutkitaan myös esimerkiksi tapojen historiaa ja tieteenhistoriaa. Vahvan keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuksen perinnettä täydentää viime vuosisadan tutkimuksen traditio. Suomen historian tutkimuksessa oman maan historia nähdään osana Itämeren piirin ja koko Euroopan historiaa. Tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi talouden ja yrityselämän, eliittien ja vallankäytön historia sekä sosiaalihistoria.

Tultuasi hyväksytyksi historian kandiohjelmaan, saat samalla oikeuden suorittaa maisterin tutkinnon historian maisteriohjelmassa. Voit halutessasi hakea myös muihin humanistisen tiedekunnan ja laajemminkin Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin. Muihin maisteriohjelmiin hakeutumiseen voi liittyä erillinen haku, jonka yhteydessä kerrotaan maisteriohjelman kelpoisuusvaatimuksista. Näistä tiedotetaan tarkemmin kandiopintojesi aikana.

Hakeminen
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen. Humanistina osaat vertailla eri näkökantoja, arvioida niitä kriittisesti ja muodostaa oman perustellun kantasi. Kykenet myös esittämään käsityksesi argumentoiden vakuuttavasti ja ymmärrettävästi.

Humanistisessa tiedekunnassa koulutetaan avaraan ja kriittiseen ajatteluun kykeneviä ja päteviä tieteentekijöitä sekä sivistyneitä opettajia erilaisiin oppilaitoksiin ja muita asiantuntijoita ammatillisiin tehtäviin muun muassa kirjastoihin, tiedotusvälineisiin, taide- ja kulttuurilaitoksiin, kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja organisaatioihin sekä yritysmaailmaan.

Humanistinen tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Aivan Helsingin sydämessä sijaitseva monitieteinen keskustakampus on Helsingin yliopiston suurin kampus. Opiskelijoille keskeinen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjasto sekä oppimiskeskus Aleksandria ovat keskustakampuksen välittömässä läheisyydessä. Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla.

Kampuksella on myös Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston toimipiste sekä Helsingin yliopiston kielikeskus. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella. Keskustakampuksella tehdään myös paljon tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä niin opiskelussa kuin tutkimuksessakin.

Lue lisää keskustakampuksen tiloista ja palveluista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.