Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2020 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Tohtorin tutkinto tuottaa syvällisiä tieteenalakohtaisia valmiuksia ja yleisiä tietotyövalmiuksia. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavan itsenäinen tieteellinen tutkija- ja asiantuntijaidentiteetti muodostuu ja syvenee. Tohtorin tutkinnon tuottamia tieteenalakohtaisia valmiuksia ovat syvällinen ymmärrys tieteenalojen luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä, tutkimusmenetelmistä, teorian ja käytännön välisestä suhteesta, tietojen sovellettavuudesta käytännössä sekä taito tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavan kriittinen ajattelu, argumentaatio- ja ongelmanratkaisutaidot syvenevät. Lisäksi vuorovaikutustaidot, johtamis- ja neuvottelutaidot, itseohjautuvuus, luovuus ja eettiset tieteelliset taidot syvenevät. Tohtorin tutkinnon suorittaneella on laaja-alaista tiedeviestinnän osaamista. Tohtorikoulutus kehittää tohtorikoulutettavan viestintätaitoja, jotta he voivat toimia vaativissa, monialaisissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja kansainvälisissä ympäristöissä. Tohtorikoulutuksen aikana tohtorikoulutettavalle muodostuu vastuullisen ja itsenäisen tutkijan ja asiantuntijan valmiudet. Tohtorin tutkinnon suorittaneella on erinomaiset valmiudet itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Tohtoriohjelman järjestämä opetus tapahtuu pääasiassa suomen ja englannin kielillä. Opintosuorituksia on mahdollista suorittaa myös ruotsiksi. Filologia-aineissa järjestetään kursseja ja seminaareja myös kyseisellä kielellä.

Ohjelma kokoaa historiaa ja kulttuuriperintöä tutkivia tieteenaloja. Näitä kysymyksiä tarkastellaan temaattisesti, monitieteisesti ja tieteidenvälisesti ajallisen ja paikallisen muutoksen, muistamisen ja historiapolitiikan sekä aineellisen, aineettoman, visuaalisen, kirjallisen, suullisen, kuullun ja rakennetun kulttuurin teemojen kautta. Historiaa ja kulttuuria sekä niihin kytkeytyviä kysymyksiä tarkastellaan yhtä lailla paikallisessa ja alueellisessa, yhteiskunnallisessa ja globaalissa kontekstissa. Tarkastelu kattaa laajan aikajänteen esihistoriasta ja antiikista lähimenneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteenkin. Historian ja kulttuuriperinnön monitieteisessä tarkastelussa laaja humanistinen perspektiivi (mm. arkeologia, folkloristiikka, kansatiede, uskontotiede, historia, taidehistoria) yhdistyy kasvatus- ja oikeustieteiden sekä teologian näkökulmiin.

Ohjelmasta valmistuvat tohtorit pystyvät syvällisesti analysoimaan ja selittämään menneisyyden ja nykyajan kulttuurisia ilmiöitä sekä ymmärtämään ja ennakoimaan näiden muutoksia, ja ovat kykeneviä tieteidenväliseen vuorovaikutukseen.  Ohjelman opetus perustuu sekä oman tieteenalan opintoihin että yhteisiin temaattisiin, metodologisiin ja teoreettisiin tieteidenvälisiin opintoihin. Tohtoriohjelma tukee tohtorikoulutettavien väitöskirjan kirjoitustyötä järjestämällä vuosittain kesäkoulun ja väitöskirja käyntiin -seminaarin. Opetusta järjestetään yhteistyössä myös muiden tohtoriohjelmien kanssa.

Ohjelma kokoaa historiaa ja kulttuuriperintöä tutkivia tieteenaloja, kuten historia, taidehistoria, kulttuuriperintö, folkloristiikka, kulttuurintutkimus, arkeologia, teologia, uskontotiede, museologia.

Tohtorintutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa kokopäivätoimisesti työskennellen. Tohtorin tutkinnon voi suorittaa joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Tutkintoon sisältyy:

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma
 • tieteenalaopinnot (30 op)
 • yleisten valmiuksien osuus (10 op)
 • kansainvälistä liikkuvuutta, esim. tutkimusyhteistyö tai kansainväliseen konferenssiin osallistuminen
 • väitöskirja

Väitöskirja muodostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä niistä laaditusta yhteenvedosta (artikkeliväitöskirja), tai väitöskirja on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon (monografia). Väitöskirja voi olla myös muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ, jossa tekijän itsenäinen osuus on osoitettavissa.

Väitöskirjan pitää

 • sisältää uutta tieteellistä tietoa
 • osoittaa väittelijän kriittistä ajattelua
 • osoittaa oman tieteenalan syvällistä tuntemusta
 • osoittaa metodien hallintaa ja soveltamiskykyä
 • olla tieteellisesti vakuuttava
 • sisältää perusteltuja tuloksia
 • olla tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.

Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmasta valmistuneet tohtorit voivat toimia tutkijoina, vaativissa asiantuntijatehtävissä kulttuuri- ja taidelaitoksissa, museoissa, ministeriössä, julkisessa hallinnossa tai kolmannella sektorilla. Lisäksi tohtoriohjelmasta valmistuneita toimii median, liike-elämän, koulutuksen aloilla.

Ohjelma panostaa kansainvälisyyteen sekä kutsumalla vierailevia opettajia että kannustamalla jatko-opiskelijoita konferenssimatkoihin ja tutkimusvierailuihin ulkomailla työn kannalta relevantteihin tutkimusympäristöihin. Kansainvälisyyteen panostetaan järjestämällä työpajat ja kesäkoulu kaksi- tai kolmikielisinä (suomi, englanti, ruotsi). Niissä jatko-opiskelijat pääsevät harjoittelemaan vieraalla kielellä kirjoittamista ja esiintymistä. Väitöskirjaan liittyviä tekstejä käsitellään työn kirjoituskielellä. Tohtoriohjelmassa on jo huomattava määrä kansainvälisiä opiskelijoita. Kansainvälisten opiskelijoiden määrää pyritään kasvattamaan markkinoimalla ohjelmaa ja tekemällä siitä houkutteleva myös kansainvälisten opiskelijoiden näkökulmasta.

Tohtoriohjelman opetusta järjestetään yhteistyössä myös muiden tohtoriohjelmien, kulttuurialan toimijoiden sekä tutkimusprojektien kanssa.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.