Yhteystiedot vastuualueittain
Helsingin yliopiston kirjaston johdon, asiantuntijoiden ja palveluiden yhteystietoja vastuualueittain. Palveluosoitteisiin lähetettyihin viesteihin pyritään vastaamaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.
Johdon yhteystiedot

Kesän 2022 ajan ylikirjastonhoitajan tehtäviä hoitaa Pälvi Kaiponen. Pälvi Kaiposen sijaisena palvelujohtajana toimii Tiina Äärilä.

Minna Niemi-Grundström aloittaa Helsingin yliopiston kirjaston johtajana 12.8.2022.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun yhteystiedot

kirjasto@helsinki.fi, puhelin 02941 23920

Asiakaspalvelun esihenkilöt

Tie­don­han­kin­nan kou­lu­tus ja in­for­maa­tio­lu­ku­tai­to

Yhteydenottolomake

Ai­neis­tot ja tie­to­jär­jes­tel­mät

Han­kin­taeh­do­tuk­set

Tee hankintaehdotus lomakkeella

Kurs­si­kir­ja­han­kin­ta

Sähköposti: hulib-textbooks@helsinki.fi

Kau­ko­pal­ve­lu

Lähetä kaukopalvelupyyntö lomakkeella

E-kir­jas­to­pa­lau­te ja -neu­von­ta

Sähköposti: e-library@helsinki.fi

Ai­neis­tot ja ko­koel­mat

Metadatapalvelut

So­vel­lus­ke­hi­tys ja tie­to­jär­jes­tel­mät

Tutkimuksen palvelut

Alt­met­riik­ka

Sähköposti: metriikka-info@helsinki.fi

Bib­lio­met­riik­ka, viit­tausa­na­lyy­sit

Sähköposti: metriikka-info@helsinki.fi

Tut­ki­mus­por­taa­lin tuki

Sähköposti: tuhat-info@helsinki.fi
Puhelin: 02941 22000

Open Access-tuki

Sähköposti: openaccess@helsinki.fi

Tut­ki­mus­da­tan hal­lin­ta

Sähköposti: datasupport@helsinki.fi

Julkaisumetriikka ja -raportointi

Tieteenalayhteistyö

Tutkimusdatapalvelut

Hal­lin­to ja hen­ki­lös­tö­asiat

Hallintopäällikkö

Talous

EU-hank­keet ja han­ke­ra­hoi­tus

Vies­tin­tä ja me­dia­suh­teet

Vies­tin­nän pal­ve­luo­soi­te

Sähköposti: hulib-comms@helsinki.fi

Vies­tin­täpäällikkö

Vierailut

Sähköposti: hulib-comms@helsinki.fi

Ti­lo­jen va­raus ja vuo­kraus pää­kir­jas­tos­sa

Sähköposti: hulib-tilavaraukset@helsinki.fi