Järjestyssäännöt ja toimintakertomukset

Toimintakertomus on asiakirja, jossa koulu kuvaa kuluneen lukuvuoden toimintaansa toimintasuunnitelman pohjalta. Toimintakertomus laaditaan vuosittain kevään päätteeksi.

Järjestyssäännöt on hyväksytty Viikin normaalikoulun johtokunnassa 18.5.2009

Hyväksytty Viikin normaalikoulun johtokunnassa 18.5.2009

Tavoitteet
Järjestyssääntöjemme tarkoitus on parantaa koulutyön häiriötöntä sujumista sekä turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Säännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä toimissa. 

Koulun tehtävänä on ohjata oppilaita hyviin tapoihin. Kouluyhteisön kaikki jäsenet pyrkivät omalla myönteisellä käyttäytymisellään edistämään koulun työrauhaa. Järjestyssäännöistä keskustellaan oppilaiden kanssa vuosittain, ja tarvittaessa voidaan tehdä myös luokkakohtaisia täsmennyksiä. Koulun työrauhaa ja toimintaa häiritsevää oppilasta voidaan rangaista perusopetus- ja lukiolaissa määritellyllä tavalla.

Päivittäinen työskentely
Edistä koulun yleistä järjestystä hyvällä käyttäytymiselläsi. Käyttäydy asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti kaikkia kouluyhteisön jäseniä ja vieraita kohtaan. Sopimaton ja loukkaava kielenkäyttö ja kiusaaminen ovat kiellettyjä. Kiusaamisen estäminen on kaikkien yhteinen asia.

Tule oppitunnille ajoissa, noudata määräaikoja ja tee annetut tehtävät. Ilmoita
poissaolon, myöhästymisen ja tehtävien laiminlyönnin syy opettajalle. 

Pukeudu sääolosuhteiden ja työjärjestyksen mukaisesti. Säilytä päällysvaatteesi niille varatuissa paikoissa. Luokkiin, ravintolaan, auditorioon ja muihin erikseen ilmoitettuihin tiloihin ei tulla ulkovaatteissa tai päähine päässä.

Päivänavaukset pidetään työjärjestykseen merkittynä aikana koulussa oleville oppilaille ja opettajille. Poissaolo päivänavauksesta merkitään myöhästymiseksi oppitunnilta. Seurakunnan päivänavauksen aikana oppilaat, jotka eivät osallistu ko. uskonnon opetukseen, menevät heille erikseen ilmoitettavaan tilaan. Auditoriossa pidettävissä päivänavauksissa istutaan luokan omalla rivillä.

Osallistu kouluruokailuun, ellei huoltajasi ole pyytänyt vapautusta siitä. Syö tarjotut ruuat ravintolassa. Noudata ruokailussa hyviä tapoja ja siivoa jälkesi. Ruokia tai juomia ei viedä opetustiloihin, kirjastoon eikä auditorioihin. Alaluokilla kouluun saa tuoda makeisia ja virvoitusjuomia vain opettajan luvalla.

Vietä välitunnit välituntioleskeluun varatulla alueella. Peruskoululainen ei saa poistua koulun alueelta koulupäivän aikana.

Huolehdi koulussa ja koulumatkalla omasta ja muiden turvallisuudesta. Säilytä polkupyörät, rullaluistimet, potkulaudat, rullalaudat ym. kulku- ja harrastusvälineet niille osoitetuissa paikoissa. Niitä ei saa käyttää koulun sisätiloissa ja piha-alueellakin ainoastaan opettajan luvalla.

Tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumeiden hallussapito ja käyttö tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulussa, koulun alueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

Käsittele huolellisesti omaa ja toisen omaisuutta. Olet korvausvelvollinen 
aiheuttamastasi vahingosta. Arvoesineiden, rahan ja muun koulutyöhön kuulumattoman omaisuuden tuominen kouluun on sallittua ainoastaan omalla ja vanhempien vastuulla. TVT- laitteita käytetään oppitunneilla opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä. 

Voit jakaa painotuotteita ja tiedotuksia vain rehtorin luvalla.

Kirjasto on tarkoitettu hiljaiseen työskentelyyn. Noudata kirjaston käytöstä
annettuja ohjeita.

Huolehdi koulun tilojen ja koulualueen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Suojele ja säästä ympäristöä.
 

Järjestyssääntöjä täydentäviä toimintaohjeita

Peruskoulu

Myöhästyminen
Oppilaan myöhästymiset ilmoitetaan huoltajalle Wilmalla, sähköpostilla tai
kirjeitse. Yläluokilla myöhästymiset otetaan huomioon arvioinnissa ja yhden jakson viidestä myöhästymisestä seuraa yhden tunnin jälki-istunto. Poissaolo päivänavauksesta merkitään myöhästymiseksi oppitunnilta.

Poissaolo
Huoltaja ilmoittaa oppilaan poissaolosta luokanopettajalle, luokanohjaajalle tai kansliaan viimeistään kolmantena poissaolopäivänä. Kaikki oppilaan poissaolot merkitään Wilmaan, ja niistä tiedotetaan huoltajalle Wilman tai sähköpostin avulla tai kirjeitse. Opettaja voi etukäteen myöntää luvan poissaoloon enintään kolmeksi päiväksi, rehtori pidemmäksi ajaksi. Etukäteen anottavaa poissaoloa varten täytetään kansliasta tai koulun kotisivulta saatava loma-anomuslomake.

Oppitunneilta poistaminen
Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan oppitunnilta.
Oppilaan on tällöin toimittava opettajan ohjeiden mukaan.

Lukio

Myöhästyminen
Toistuva myöhästyminen voi alentaa kurssin arvosanaa.

Poissaolo
Äkillisestä poissaolosta kuten sairauspoissaolosta ilmoitetaan ryhmänohjaajalle tai kansliaan. Mikäli opiskelija sairastuu koeviikolla, poissaolosta on ilmoitettava kansliaan tai kurssin opettajalle ennen kurssikokeen alkamista. Pyydettäessä on opiskelijan toimitettava koululle huoltajan selvitys tai lääkärintodistus poissaolosta.

Etukäteen anottavaa poissaoloa varten täytetään kansliasta tai koulun kotisivuilta saatava loma-anomuslomake. Opettaja voi etukäteen myöntää luvan poissaoloon enintään kolmeksi päiväksi, rehtori pidemmäksi ajaksi. 

Opiskelijan kaikki poissaolot merkitään Wilmaan, jossa huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija selvittää ne. Poissaolo on selvitettävä kolmen päivän kuluessa ko. poissaolosta. Mikäli kurssin poissaoloja on enemmän kuin 4 ja niistä ei ole annettu riittävää selvitystä, voidaan kurssi jättää arvostelematta. Arvostelematta jättämisestä päättävät rehtori ja kurssin opettaja. Arvostelematta jätetyn kurssin voi suorittaa ainoastaan käymällä sen uudelleen. 

Opiskelija vastaa siitä, että poissaolojen aikaiset tehtävät tulevat tehdyiksi.