Opettajien akatemian uudet jäsenet esittäytyvät

Opettajien akatemiaan valitut uudet jäsenet ovat oman alansa vahvoja asiantuntijoita ja intohimoisia opetuksen kehittäjiä. Heidän toiminnastaan välittyy opiskelijakeskeisyys, visionäärisyys, uuden luominen sekä syvällinen pedagoginen osaaminen ja ymmärrys. He ovat jakaneet omaa osaamistaan laajasti yliopiston sisällä, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Palkitsemisvuosi 2021

Yliopistonlehtori Anna Henning-Lindblom kehittää systemaattisesti omaa opetustaan ja ohjaustaan, esimerkiksi kouluttautumalla jatkuvasti. Hän tekee kiinnostavia kokeiluja tutkimusperustaisilla opetusmenetelmillä. Henning-Lindblom suunnittelee ja toteuttaa opetustaan konstruktiivisen linjakkaan opetuksen periaatteiden mukaisesti. Hän hyödyntää opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä ja osallistaa opiskelijat kurssien osaamistavoitteiden ja pedagogisten tehtävien muotoiluun. Henning-Lindblom on tuottanut paljon oppimismateriaalia ja on kehittänyt sitä myös opiskelijoiden kanssa yhteistyössä. Myös muut opettajat ja opiskelijat hyödyntävät hänen tuottamaa materiaalia. Henning-Lindblom on keskeinen toimija hänen opetus- ja tutkimusyhteisössään, jossa hän on edistänyt yhteisöllisyyttä yksikön ja koulutusohjelman välillä. Hänellä on keskeinen ja aktiivinen rooli myös yliopistotasolla. Lisäksi hänellä on kansainvälisiä yhteyksiä erityisesti Pohjoismaihin.

Dosentti Liisa Karlsson on systemaattinen, pitkäjänteinen ja laaja opetus- ja ohjausosaamisen kehittäjä ja tutkija. Hän on lapsilähtöisen (alle 18v.) ja yhteisöllisen toiminnan, opetuksen, oppimisen ja tutkimuksen uranuurtaja. Karlsson on kysytty kouluttaja opetus-, oppimis- ja ohjausosaamisesta eri toimijoille kotimaassa ja kansainvälisesti. Hän on kehittänyt pedagogiikkaa useissa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa kaiken ikäisille; varhaiskasvatuksesta kouluun ja yliopistoon sekä jatkokoulutukseen. Karlsson korostaa opetuksessaan opiskelijoiden omaa osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä tutkivaa ja ilmiöpohjaista oppimista opiskelijoiden omana prosessina ja koko ryhmän yhteistyönä.  

Karlssonin oppimateriaalituotanto on laajaa ja monipuolista. Hän on tuottanut yksin ja yhteistyössä kollegojen ja opiskelijoiden kanssa runsaasti erilaisia oppimateriaaleja lapsinäkökulmaisuudesta ja osallisuudesta, kerronnallisuudesta kuten sadutuksesta ja dialogisuudesta, oppisesta, opetuksesta ja sen kehittämisestä  sekä tutkimusmetodeista. Materiaalit ovat käytössä mm. yliopistoissa, korkeakouluissa ja täydennyskoulutuksissa. Karlssonilla on monipuolinen kokemus yhteisöllisestä opetuksesta ja sen kehittämisestä teoreettisesti ja tutkimuksessa, käytännön työssä ja hallinnossa niin kansallisesti kuin myös kansainvälisesti. Hänellä on ollut laajoja johto- ja kehittämistehtäviä.

Kliininen opettaja Johanna Louhimo kehittää osaamistaan jatkuvasti, monipuolisesti ja systemaattisesti. Hän osallistuu aktiivisesti pedagogisiin koulutuksiin ja kansainvälisiin konferensseihin sekä hyödyntää oppimaansa opetuksessa. Louhimo hyödyntää palautetta opetuksen kehittämisessä ja antaa vastapalautetta opiskelijoille. Louhimolla on linjakkaat ja opiskelijoita huomioivat opetuskäytänteet. Hänellä on monipuoliset opetus- ja arviointimenetelmät, jotka soveltuvat opetettavaan ainekseen. Lisäksi hänen opetuksensa osaamistavoitteet ovat selkeät myös opiskelijoille. Louhimo kehittää monipuolista opetusmateriaalia. Hän on muun muassa kehittänyt ja jakanut systemaattisesti edistyksellistä video-opetusmateriaalia. Louhimo on erittäin aktiivisesti mukana opetuksen yhteisöllisessä kehitystyössä etenkin koulutusohjelmatasolla. Hänellä on myös kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. 

Yliopistonlehtori Petteri Muukkonen kehittää omaa opetus- ja ohjausosaamistaan jatkuvasti. Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. Muukkonen kerää opiskelijoilta palautetta jatkuvasti, ja antaa opiskelijoille vastineen, jossa kertoo, miten hän ottaa saamansa palautteen huomioon. Hän myös kerää palautetta kollegoilta ja jakaa itse hyviä käytänteitään ja tietämystään esimerkiksi mentoroimalla uusia opettajia. Muukkosen opetus- ja ohjauskäytännöt tukevat monipuolisesti opiskelijoiden oppimista. Hän esittää kurssin osaamistavoitteet ja palaa niihin opetuksen lopussa. Hän huomioi opiskelijoiden moninaisuuden sekä heidän yksilölliset tarpeensa ja haasteensa. Muukkonen tekee myös aiheesta pedagogista tutkimusta. Hän kehittää oppimismateriaaleja yhdessä opiskelijoidensa kanssa, luo uusia kursseja ja päivittää materiaaleja. Hän jakaa opetusmateriaaleja ja kursseja avoimesti kollegoille muihin yliopistoihin. Muukkonen on keskeinen toimija omassa opetus- ja tutkimusyhteisössään. Hän on toiminut jäsenenä tohtori- ja maisteriohjelmien johtoryhmissä. Hän myös kehittää opetusta yhteistyössä kansallisella tasolla.

Apulaisprofessori Franklin Obeng-Odoom on kansainvälisesti verkostoitunut ja intohimoinen opetuksen kehittäjä. Hän on kehittänyt omaa opetusosaamistaan aktiivisesti ja systemaattisesti sekä on suorittanut opettajan koulutuksen. Hän on aktiivisesti hyödyntänyt opetuksen mentorointia. Hän kerää opetuksestaan palautetta opiskelijoilta, kollegoilta sekä myös alumneilta. Obeng-Odoomilla on monia vahvuuksia opettajana. Hän asettaa selkeät osaamistavoitteet, joita seurataan läpi kurssin. Hän hyödyntää dialogista opettamista kursseillaan painottaen opiskelijoiden kriittisen ajattelun kehittymistä. Hän antaa monipuolisesti palautetta opiskelijoilleen. Obeng-Odoom on kirjoittanut paljon julkaisuja, jotka käsittelevät taloustieteen opetusta. Hän on kirjoittanut oppikirjan, joka on tunnettu ja käytössä kansainvälisesti. Obeng-Odoom on ollut mukana lukuisissa toimikunnissa ja johtoryhmissä sekä kansainvälisesti että Helsingin yliopistossa.

Yliopistonlehtori Mia Sivén on kehittänyt systemaattisesti osaamistaan kouluttautumalla pedagogisesti, osallistumalla kongresseihin ja verkostoitumalla oppimisen tutkimuksessa. Hän on toteuttanut useita opetuksen kehittämishankkeita, joista viimeisimpänä farmasian digiloikkahankkeessa hänen toimeliaassa otteessaan kehitettiin uteliaasti digitaalisia menetelmiä tiedekunnan opetukseen, kuten AR/VR-teknologiaa ja 360-oppimisympäristöjä, ja tutkittiin digitaalisten opetusmenetelmien vaikutusta oppimiseen. Hän jakaa tietämystään ja hyviä käytänteitään pedagogisin julkaisuin sekä verkostoissaan Suomessa ja ulkomailla. Sivénin sydämen asiana on opiskelijoiden oppiminen. Hän käyttää opetuksessaan monipuolisesti erilaisia opetus- ja ohjauskäytäntöjä, jotka tukevat opiskelijoiden oppimista ja noudattavat linjakkaan opetuksen periaatteita. Hän tukee opiskelijoiden yksilöllistä kehittymistä huomioimalla opetuksessaan ja opinnäytetöiden ohjauksessaan moninaisuuden ja kansainvälisyyden. Sivén kehittää oman alansa tutkimukseen perustuvaa oppimateriaalia monipuolisesti. Oppimateriaalien ja digitaalisten oppimisympäristöjen käyttö on innovatiivista ja edistää opiskelijoiden oppimista. Sivénillä on keskeinen rooli tiedekunnassaan. Hän toimii proviisorin koulutusohjelman johtajana ja farmasian digiloikkahankkeen johtajana, sekä aktiivisesti teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksessa. Sivén kehittää aktiivisesti ja pitkäjänteisesti opetusta yhteistyössä muiden opettajien, opiskelijoiden sekä sidosryhmien kanssa.