Erilliset eritysopettajan opinnot

Erillisten erityisopettajan opinnot antavat ammatilliset valmiudet ja muodollisen kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opetus järjestetään suomeksi. Hakuvaiheessa tulee osoittaa riittävä suomen kielen taito.
Opintopolun sivut ja valintakokeeseen luettava ennakkomateriaali

Opintopolun tietoihin ja hakusivustolle pääset tästä.

Kokeessa on 60 monivalintakysymystä. Oikeasta vastauksesta saa 1 pisteen. Väärästä vastauksesta tai vastaamatta jättämisestä saa 0 pistettä. Kokeen enimmäispistemäärä on täten 60 pistettä ja pienen mahdollinen pistemäärä on 0 pistettä. Valintakokeessa ei ole minimipistemäärää, jonka hakija tulee saada tullakseen valituksi. Mahdollisessa tasapistetilanteessa ELO ja LEO valintaryhmissä kriteerinä käytetään työkokemuksen pituuutta ja VEO valintaryhmässä erityiispedagogiikan perusopintojen arvosanaa.

 

Erillisten erityisopettajien valintakokeeseen 2023 opiskeltava materiaali:

Seuraava materiaali koskee kaikkia kokeeseen osallistujia riippumatta valintakiintiöstä.

 

1. Kenneth Eklund et al.: Varhaiset kielelliset taidot ja suvussa kulkeva lukivaikeus lukutaidon ennustamisessa:
seurantatutkimus 2-vuotiaasta 15-vuotiaaksi (2020). Julkaisun sivut 60-74. Linkki materiaaliin (.pdf)

 

2. Alma Westerholm & Pirjo Aunio: Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaisten matemaattisen taitojen interventiotutkimus (2018). Julkaisun sivut 32-48. Linkki materaaliin (.pdf)

 

 3. Nelli Saarelainen & Minna Saarinen & Markku Jahnukainen:Lukiolaisten hyvinvoinnin ulottuvuudet ja oppimisen tuki: nuorten näkökulma (2022).. Julkaisun sivut 27-47. Linkki materiaaliin.

 

4. Anna-Maija Niemi: Erityisen tuen tarpeen merkitys nuorten aikuisten koulutuselämänkulun kerronnassa (2022). Julkaisun sivut 50-68. Linkki materiaaliin (.pdf)

 

5. Merja Hautakangas, Lotta Uusitalo & Kristiina Kumpulainen: Lapsen itsesäätelytaitojen tukeminen Muksuopin keinoin: Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kertomuksia (2021). Julkaisun sivut 293-328. Linkki materiaaliin.

 

6. Kokko, M., Takala, M., & Muukkonen, H.: Kohti uudenlaista opettajuutta: Yhteisopettajuus haastamassa yksin tekemisen kulttuuria (2020).  Julkaisun sivut 41-58. Linkki materiaaliin (.pdf)

Valintakokeen suorituspaikka

Kirjallinen valintakoe järjestetään torstaina 9.2.2023 kello 13.00 - 15 Porthania rakennuksen salissa I, Yliopistokatu 3, Helsinki. Valintakokeen tulokset julkaistaan 8.3.2023 opintopolussa ja sähköpostiviestillä. Opiskelupaikka on otettava vastaan 22.3.2023 mennessä.

 

Hakukelpoisuus

Voit hakea erillisiin erityisopettajan opintoihin, mikäli olet suorittanut vaaditun pohjatutkinnon sekä erityispedagogiikan perusopinnot (25 op). LEO:n ja ELO:n hakuryhmässä hakiessa tulee olla myös tietty määrä vaadittua työkokemusta sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Jos olet suorittanut suomenkielisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai olet suorittanut suomenkielisen korkeakoulututkinnon, sinun ei tarvitse osoittaa muuten riittävää kielitaitoasi. Hakijapalvelut saavat tiedon kansallisista tietojärjestelmistä tai tutkintotodistuksestasi.

Huolehdithan ajoissa, että sinulla on todistus kootuista erityispedagogiikan perusopinnoista ja että työtodistuksesi ovat kunnossa.

Katso tarkemmat hakukelpoisuuden kriteerit Opintopolusta valintaperusteista.

Kuvaus erillisistä erityisopettajan opinnoista

Erillisten erityisopettajan opintojen (60 op) tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus erityisopetuksen tehtäviin, erityisesti perus- ja esiopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on kouluttaa vuorovaikutustaitoisia ja monipuolisia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa. Opiskelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota eettisiin seikkoihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen kasvuun sekä tuetaan ammatti-identiteetin kehittymistä. Yhden lukuvuoden aikana tiiviisti suoritettavien opintojen keskeisiä tavoitteita ovat teorian ja käytännön yhteensovittaminen, teoreettisen ajattelun kehittäminen opettajuuden tueksi ja verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa. Opiskelun aikana opiskelija kehittyy tutkivaksi opettajaksi ja saa kuvan erityisopetuksen ja -kasvatuksen kentän laajuudesta sekä jatkuvan opiskelun tärkeydestä.

 

Opinnot ovat yliopistojen  tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Valintaryhmät ja hyväksyttävien opiskelijoiden määrä 2023

Vuoden 2023 eri valintaryhmien kiintiöt ovat alla:

  • ELO: Erilliset erityisluokanopettajan opinnot, 2023 hyväksyttävien enimmäismäärä on 40 opiskelijaa
  • LEO: Erilliset erityisopettajan opinnot (laaja-alainen), 2023 hyväksyttävien enimmäismäärä on 20 opiskelijaa siten, että päteville äidinkielen ja kirjallisuuden ja matematiikan aineenopettajille varataan 5 paikkaa. Jos äidinkielen ja kirjallisuuden ja matematiikan aineenopettajille varatut paikat eivät täyty, ne voidaan täyttää muilla hakijaryhmän hakijoilla.
  • VEO: Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot, 2023 hyväksyttävien enimmäismäärä on 40 opiskelijaa.

Hakija voi pohjakoulutuksensa ja muiden kelpoisuuden tuottavien opintojen perusteella olla hakukelpoinen ja hakea useammassa kuin yhdessä erillisten erityisopettajan opintojen valintaryhmässä (ELO,L EO, VEO). Erillisten erityisopettajan opintojen opetussuunnitelma on rakenteellisesti sama valintaryhmästä tai suuntautumisesta riippumatta, mutta opintojen painotus ryhmäopetuksessa riippuu valintaryhmästä. Koulutuksen antama muodollinen pätevyys ei myöskään riipu siitä, missä valintaryhmässä hakija on tullut valituksi.

Valintakokeen tulokset julkaistaan 8.3.2023 ja tarjottu opiskelupaikka on otettava vastaan 22.3.2023 mennessä.

Seuraava haku

Seuraavat haut sekä suomen ja  että ruotsin kielellä ovat mitä todennököisimmin tammikuussa 2024.