Arviointi Valtiotieteellisessä tiedekunnassa
Tietoa hakemusten pisteyttämisestä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmissa. Tutustu oman ohjelmasi pisteytykseen alla.
Valtiotieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmat
 • Filosofian maisteriohjelma
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper
 • Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma
 • Sosiaali- ja terveystutkimuksen -ja johtamisen maisteriohjelma
 • Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
 • Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma
Hakemuksen pisteyttäminen

Seuraa näitä ohjeita, jos haet johonkin seuraavista maisteriohjelmista:

 • Filosofian maisteriohjelma
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper
 • Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma

Voit saada maksimissaan 30 pistettä. Sinun tulee saada vähintään 16 pistettä, jotta sinut voidaan huomioida valinnassa. Jos et saa vaadittuja minimipisteitä arvioitavana olevasta osa-alueesta, hakemustasi ei käsitellä seuraavana vuorossa olevan osa-alueen osalta.

Va­lin­nas­sa vai­kut­ta­vat osa-alueet ar­vioi­daan seu­raa­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä:
 1. aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelman opintosuuntaan
 2. opintomenestys
 3. motivaatiokirje
 4. kyky tuottaa tieteellistä tekstiä

Aikaisempien opintojesi sisällön ja laajuuden perusteella arvioidaan, kuinka riittävät tiedot ja valmiudet sinulla on opiskella maisteriohjelmassa ja opintosuunnassa, johon haet.

Aikaisempien opintojesi soveltuvuutta arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • soveltuvat täydellisesti: 10 pistettä
 • soveltuvat erinomaisesti: 9 pistettä
 • soveltuvat kiitettävästi: 8 pistettä
 • soveltuvat hyvin: 7 pistettä
 • soveltuvat varsin hyvin: 6 pistettä
 • soveltuvat kohtalaisesti: 5 pistettä
 • soveltuvat välttävästi: 4 pistettä
 • soveltuvat jonkin verran: 3 pistettä
 • soveltuvat heikosti: 2 pistettä
 • eivät juuri sovellu: 1 piste
 • eivät sovellu: 0 pistettä

Jos saat aikaisempien opintojesi soveltuvuudesta alle 6 pistettä, muita osa-alueita ei arvioida.

Opintomenestyksesi arvioidaan kokonaisuutena, jossa huomioidaan suorittamiesi hakuperusteena olevien opintojen ja hakuperusteena olevan tutkintosi opintomenestys. Jos hakuperusteena oleva tutkintosi ei ole valmistunut hakuajan päättymiseen mennessä opintomenestyksessä huomioidaan tutkintoosi siihen mennessä suoritetut opinnot.

Opintomenestystäsi arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • opinnot suoritettu arvosanalla 5 (tai vastaava): 10 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 4 (tai vastaava): 8 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 3,0 (tai vastaava): 6 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla alle 3,0 (tai vastaava): 0 pistettä

Jos opintosi on suoritettu arvosanalla alle 3,0 tai vastaava, motivaatiokirjettä ja kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto siinä maisteriohjelmassa, johon haet, arvioidaan motivaatiokirjeen avulla. Motivaatiokirjettä arvioitaessa huomioidaan myös opintosuunta, johon haet.

Motivaatiokirje tulee kirjoittaa hakulomakkeelle ja se koostuu kahdesta osasta.

1. Motivaatiokirjeen ensimmäisessä osassa (0-3 p.) kerrot:

 • minkälaisia odotuksia sinulla on opinnoista ja sisällöistä tässä maisteriohjelmassa.
 • miten maisteriohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat aikaisempia opintojasi ja osaamistasi.
 • miten maisteriohjelman opinnot tukevat ammatillisia ja akateemisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi.

2. Motivaatiokirjeen toisessa osassa (0-4 p.):

 • kuvaat tulevan maisterintutkielmasi mahdollista aihealuetta, taustaa, merkitystä ja sitä, miten maisterintutkielman aihe liittyy maisteriohjelman opintoihin.

Motivaatiokirjeen ensimmäinen osa saa olla enintään 2000 merkin pituinen (sisältää välilyönnit). Motivaatiokirjeen toinen osa saa olla enintään 2000 merkin pituinen (sisältää välilyönnit). Ylimenevää tekstiä ei huomioida arvioinnissa.

Jos saat motivaatiokirjeestäsi alle 4 pistettä, kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Sinun on laadittava hakulomakkeelle tiivistelmä valmistuneesta tai valmistumassa olevasta kandidaatintutkielmastasi. Jos et ole kirjoittanut kandidaatintutkielmaa, voit laatia tiivistelmän myös muusta vastaavasta itse kirjoittamastasi tieteellisestä tekstistä. Huomaathan, että tekstin on sovelluttava maisteriohjelman tieteenalaan 

Teksti tulee kirjoittaa hakulomakkeelle ja se saa olla enintään 2000 merkin pituinen (sisältää välilyönnit). Ylimenevää tekstiä ei huomioida arvioinnissa.

Kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • soveltuu erinomaisesti: 3 pistettä
 • soveltuu hyvin: 2 pistettä
 • soveltuu kohtalaisesti: 1 piste
 • ei sovellu: 0 pistettä

Hakemustasi arvioitaessa otetaan huomioon kirjoittamasi motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin kieliasu. Motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin tulee olla sujuvasti kirjoitettuja ja sisällöllisesti koherentteja.

Tekstien kieli:

 • Filosofian maisteriohjelma: suomi tai ruotsi
  • Filosofia (opetus ruotsiksi) –opintosuunta: ruotsi (hyvä taso)
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper: ruotsi (hyvä taso)
 • Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma: maisteriohjelma: suomi tai ruotsi

Maisteriohjelmaan voi tulla hyväksytyksi vain, jos kieliasua ja kieltä koskevat vaatimukset täyttyvät.

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toissijaisesti opintomenestyksen perusteella, kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella, neljänneksi tieteellisen tekstin perusteella. Viidentenä kriteerinä voidaan käyttää täydentävinä opintoina vaadittavien opintojen mahdollisimman pientä määrää.

Hakemuksen pisteyttäminen

Seuraa näitä ohjeita, jos haet johonkin seuraavista maisteriohjelmista:

 • Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma
 • Sosiaalitieteiden maisteriohjelma

Voit saada maksimissaan 34 pistettä. Sinun tulee saada vähintään 18 pistettä, jotta sinut voidaan huomioida valinnassa. Jos et saa vaadittuja minimipisteitä arvioitavana olevasta osa-alueesta, hakemustasi ei käsitellä seuraavana vuorossa olevan osa-alueen osalta.

Va­lin­nas­sa vai­kut­ta­vat osa-alueet ar­vioi­daan seu­raa­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä:
 1. aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelman opintosuuntaan
 2. opintomenestys
 3. motivaatiokirje
 4. kyky tuottaa tieteellistä tekstiä

Aikaisempien opintojesi sisällön ja laajuuden perusteella arvioidaan, kuinka riittävät tiedot ja valmiudet sinulla on opiskella maisteriohjelmassa ja opintosuunnassa, johon haet.

Ai­kai­sem­pien opin­to­jen so­vel­tu­vuus mais­te­rioh­jel­maan: tie­tee­na­la­o­pin­not

Aikaisempien tieteenalaopintojesi soveltuvuutta arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • soveltuvat täydellisesti: 10 pistettä
 • soveltuvat erinomaisesti: 9 pistettä
 • soveltuvat kiitettävästi: 8 pistettä
 • soveltuvat hyvin: 7 pistettä
 • soveltuvat varsin hyvin: 6 pistettä
 • soveltuvat kohtalaisesti: 5 pistettä
 • soveltuvat välttävästi: 4 pistettä
 • soveltuvat jonkin verran: 3 pistettä
 • soveltuvat heikosti: 2 pistettä
 • eivät juuri sovellu: 1 piste
 • eivät sovellu: 0 pistettä

Jos saat aikaisempien tieteenalanopintojesi soveltuvuudesta alle 6 pistettä, muita osa-alueita ei arvioida.

 

Ai­kai­sem­pien opin­to­jen so­vel­tu­vuus mais­te­rioh­jel­maan: tutkimusmenetelmäopinnot

Aikaisempien tutkimusmenetelmäopintojesi soveltuvuutta arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • soveltuvat erinomaisesti: 4 pistettä
 • soveltuvat hyvin: 3 pistettä
 • soveltuvat kohtalaisesti: 2 pistettä
 • soveltuvat heikosti: 1 piste
 • eivät sovellu: 0 pistettä

Jos saat aikaisempien tutkimusmenetelmäalanopintojesi soveltuvuudesta alle 2 pistettä, opintomenestystä, motivaatiokirjettä ja kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Opintomenestyksesi arvioidaan kokonaisuutena, jossa huomioidaan suorittamiesi hakuperusteena olevien opintojen ja hakuperusteena olevan tutkintosi opintomenestys. Jos hakuperusteena oleva tutkintosi ei ole valmistunut hakuajan päättymiseen mennessä opintomenestyksessä huomioidaan tutkintoosi siihen mennessä suoritetut opinnot.

Opintomenestystäsi arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • opinnot suoritettu arvosanalla 5 (tai vastaava): 10 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 4 (tai vastaava): 8 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 3,0 (tai vastaava): 6 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla alle 3,0 (tai vastaava): 0 pistettä

Jos opintosi on suoritettu arvosanalla alle 3,0 tai vastaava, motivaatiokirjettä ja kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto siinä maisteriohjelmassa, johon haet, arvioidaan motivaatiokirjeen avulla. Motivaatiokirjettä arvioitaessa huomioidaan myös opintosuunta, johon haet.

Motivaatiokirje tulee kirjoittaa hakulomakkeelle ja se koostuu kahdesta osasta.

1. Motivaatiokirjeen ensimmäisessä osassa (0-3 p.) kerrot:

 • minkälaisia odotuksia sinulla on opinnoista ja sisällöistä tässä maisteriohjelmassa.
 • miten maisteriohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat aikaisempia opintojasi ja osaamistasi.
 • miten maisteriohjelman opinnot tukevat ammatillisia ja akateemisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi.

2. Motivaatiokirjeen toisessa osassa (0-4 p.):

 • kuvaat tulevan maisterintutkielmasi mahdollista aihealuetta, taustaa, merkitystä ja sitä, miten maisterintutkielman aihe liittyy maisteriohjelman opintoihin.

Motivaatiokirjeen ensimmäinen osa saa olla enintään 2000 merkin pituinen (sisältää välilyönnit). Motivaatiokirjeen toinen osa saa olla enintään 2000 merkin pituinen (sisältää välilyönnit). Ylimenevää tekstiä ei huomioida arvioinnissa.

Jos saat motivaatiokirjeestäsi alle 4 pistettä, kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Sinun on laadittava hakulomakkeelle tiivistelmä valmistuneesta tai valmistumassa olevasta kandidaatintutkielmastasi. Jos et ole kirjoittanut kandidaatintutkielmaa, voit laatia tiivistelmän myös muusta vastaavasta itse kirjoittamastasi tieteellisestä tekstistä. Huomaathan, että tekstin on sovelluttava maisteriohjelman tieteenalaan

Teksti tulee kirjoittaa hakulomakkeelle ja se saa olla enintään 2000 merkin pituinen (sisältää välilyönnit). Ylimenevää tekstiä ei huomioida arvioinnissa.

Kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • soveltuu erinomaisesti: 3 pistettä
 • soveltuu hyvin: 2 pistettä
 • soveltuu kohtalaisesti: 1 piste
 • ei sovellu: 0 pistettä

Hakemustasi arvioitaessa otetaan huomioon kirjoittamasi motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin kieliasu. Motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin tulee olla sujuvasti kirjoitettu ja sisällöllisesti koherentti.

Tekstien kieli:

 • Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma: suomi tai ruotsi
 • Sosiaalitieteiden maisteriohjelma: suomi tai ruotsi

Maisteriohjelmaan voi tulla hyväksytyksi vain, jos kieliasua ja kieltä koskevat vaatimukset täyttyvät

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toissijaisesti opintomenestyksen perusteella, kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella, neljänneksi tieteellisen tekstin perusteella. Viidentenä kriteerinä voidaan käyttää täydentävinä opintoina vaadittavien opintojen mahdollisimman pientä määrää.

Hakemuksen pisteyttäminen

Seuraa näitä ohjeita, jos haet

 • Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelmaan

Voit saada maksimissaan 24 pistettä. Jotta sinut voidaan huomioida valinnassa, sinun tulee saada vähintään 10 pistettä ja aikaisempien opintojesi on sovelluttava maisteriohjelmaan. Jos et saa vaadittuja minimipisteitä arvioitavana olevasta osa-alueesta, hakemustasi ei käsitellä seuraavana vuorossa olevan osa-alueen osalta.

Va­lin­nas­sa vai­kut­ta­vat osa-alueet ar­vioi­daan seu­raa­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä:
 1. aikaisempien opintojen soveltuvuus
 2. opintomenestys
 3. motivaatiokirje
 4. aineistotehtävä
 5. työkokemus sosiaali- ja terveysalalta

Ai­kai­sem­pien opin­to­jen so­vel­tu­vuus mais­te­rioh­jel­maan: tie­tee­na­la­o­pin­not

Aikaisempia tieteenalaopintojasi arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • soveltuvat 

TAI

 • eivät sovellu 

Jos aikaisemmat tieteenalaopintosi eivät sovellu maisteriohjelmaan, muita osa-alueita ei arvioida.

 

Ai­kai­sem­pien opin­to­jen so­vel­tu­vuus mais­te­rioh­jel­maan: tutkimusme­ne­tel­mä­opin­not

Aikaisempia tutkimusmenetelmäopintojasi arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • soveltuvat 

TAI

 • eivät sovellu 

Jos aikaisemmat menetelmäopintosi eivät sovellu maisteriohjelmaan, opintomenestystä, motivaatiokirjettä, aineistotehtävää ja työkokemusta ei arvioida.

Opintomenestyksesi arvioidaan kokonaisuutena, jossa huomioidaan suorittamiesi hakuperusteena olevien opintojen ja hakuperusteena olevan tutkintosi opintomenestys. Jos hakuperusteena oleva tutkintosi ei ole valmistunut hakuajan päättymiseen mennessä opintomenestyksessä huomioidaan tutkintoosi siihen mennessä suoritetut opinnot.

Opintomenestystäsi arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • opinnot suoritettu arvosanalla 5 (tai vastaava): 10 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 4 (tai vastaava): 8 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 3,0 (tai vastaava): 6 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla alle 3,0 (tai vastaava): 0 pistettä

Jos opintosi on suoritettu arvosanalla alle 3,0 tai vastaava, motivaatiokirjettä ja kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto siinä maisteriohjelmassa, johon haet, arvioidaan motivaatiokirjeen avulla. Motivaatiokirjettä arvioitaessa huomioidaan myös opintosuunta, johon haet.

Motivaatiokirje tulee kirjoittaa hakulomakkeelle ja se koostuu kahdesta osasta.

1. Motivaatiokirjeen ensimmäisessä osassa (0-3 p.) kerrot:

 • minkälaisia odotuksia sinulla on opinnoista ja sisällöistä tässä maisteriohjelmassa.
 • miten maisteriohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat aikaisempia opintojasi ja osaamistasi.
 • miten maisteriohjelman opinnot tukevat ammatillisia ja akateemisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi.

2. Motivaatiokirjeen toisessa osassa (0-4 p.):

 • kuvaat tulevan maisterintutkielmasi mahdollista aihealuetta, taustaa, merkitystä ja sitä, miten maisterintutkielman aihe liittyy maisteriohjelman opintoihin.

Motivaatiokirjeen ensimmäinen osa saa olla enintään 2000 merkin pituinen (sisältää välilyönnit). Motivaatiokirjeen toinen osa saa olla enintään 2000 merkin pituinen (sisältää välilyönnit). Ylimenevää tekstiä ei huomioida arvioinnissa.

Jos saat motivaatiokirjeestäsi alle 4 pistettä, kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Sinun tulee vastata aineistotehtävään, joka perustuu ohjelman valitsemaan tieteelliseen artikkeliin. Sekä artikkeli että tehtävänanto tullaan julkaisemaan ohjelman hakuohjeissa Opintopolku.fi:ssä, kun haku alkaa. 

Huomaathan, että materiaalit ovat saatavilla ainoastaan hakuaikana ja vastaus tulee kirjoittaa hakulomakkeelle sille varattuun kohtaan.   

Vastauksesi aineistotehtävään arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • erinomainen: 5 pistettä
 • kiitettävä: 4 pistettä
 • hyvä: 3 pistettä
 • tyydyttävä: 2 pistettä
 • välttävä: 1 piste
 • hylätty: 0 pistettä

Hakemustasi arvioitaessa otetaan huomioon kirjoittamasi motivaatiokirjeen ja aineistotehtävän vastauksen kieliasu. Motivaatiokirjeen ja aineistotehtävän vastauksen tulee olla sujuvasti kirjoitettuja ja sisällöllisesti koherentteja.

Tekstien kieli:

 • Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma: suomi tai ruotsi

Maisteriohjelmaan voi tulla hyväksytyksi vain, jos kieliasua ja kieltä koskevat vaatimukset täyttyvät.

Työkokemuksesi sosiaali- ja terveysalalta arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • vähintään kolme vuotta: 2 pistettä
 • vähintään kuusi kuukautta, mutta alle kolme vuotta: 1 piste
 • alle kuusi kuukautta: 0 pistettä

Työkokemukseen huomioidaan palkalliset perhevapaat, mutta ei hoitovapaita eikä muita palkattomia poissaoloja. Työkokemuksena huomioidaan osa-aikainen työsuhde, mikäli työaika on ollut vähintään 50 % vastaavan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Tutkintoihin sisältyviä harjoitteluita ei huomioida työkokemukseksi.

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toissijaisesti opintomenestyksen perusteella, kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella, neljänneksi aineistotehtävän perusteella. Viidentenä kriteerinä voidaan käyttää täydentävinä opintoina vaadittavien opintojen mahdollisimman pientä määrää.