Arviointi teologisessa tiedekunnassa
Tällä sivulla kerrotaan hakemuksen pisteyttämisestä haettaessa teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmaan
Hakemuksen pisteyttäminen

Hakijat asetetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella ja seuraavassa järjestyksessä: 

  1. Kaikista osa-alueista saadut pisteet yhteensä
  2. Osa-alueesta " Aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan " saadut pisteet
  3. Osa-alueesta "Motivoituneisuus" saadut pisteet
  4. Osa-alueesta "Opintomenestys maisteriohjelmaan soveltuvissa opinnoissa " saadut pisteet

Kriteereitä sovelletaan yllä kuvatussa järjestyksessä.

Aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan ja sen opintosuuntaan pisteytetään seuraavasti:

Soveltuvat erinomaisesti 10

Soveltuvat kiitettävästi 8

Soveltuvat hyvin 6

Soveltuvat kohtalaisesti 4

Soveltuvat heikosti 2

Eivät sovellu 0

Jos saat aikaisempien opintojen soveltuvuudesta alle 4 pistettä, muita osa-alueita ei pisteytetä.

Opintomenestys maisteriohjelmaan soveltuvissa opinnoissa pisteytetään seuraavasti:

Opintopisteillä painotettu keskiarvo soveltuvien opintojen arvosanasta (asteikko 1-5)

opinnot suoritettu arvosanalla 5,0 (tai vastaava): 10 pistettä

opinnot suoritettu arvosanalla 4,0 (tai vastaava): 8 pistettä

opinnot suoritettu arvosanalla 3,0 (tai vastaava) 6 pistettä

opinnot suoritettu arvosanalla alle 3,0 (tai vastaava) 0 pistettä

Jos arvosanan asteikko ei ole viisiportainen, arvosana muunnetaan viisiportaiselle asteikolle ennen arvosanan pisteyttämistä.

Jos saat opintomenestyksestä alle 6 pistettä, motivoituneisuuttasi ja kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä ei pisteytetä.

Sinun on kirjoitettava hakemuslomakkeelle motivaatiokirje. Motivaatiokirjeen perusteella arvioidaan motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto siinä maisteriohjelmassa, johon olet hakemassa. Motivaatiokirje arvioidaan asteikolla 0-5 pistettä, myös puolikkaita pisteitä voidaan käyttää.

Motivaatiokirjeessä sinun on kerrottava:

  • miksi haet tämän maisteriohjelman opintoihin ja mitkä sen sisältöalueista sekä painopisteistä kiinnostavat sinua
  • mitkä, ja miten aikaisemmat opintosi tukevat menestyksellistä opiskelua tässä ohjelmassa
  • mitä oppimis- ja osaamistavoitteita sinulla on ja miten ne liittyvät maisteriohjelman tarjoamiin opintoihin
  • miten maisteriohjelman opinnot tukevat ammatillisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi
  • millaiset opiskelutottumuksesi ja -taitosi ovat, ja miten nämä sekä elämäntilanteesi suhteutuvat valmistumiseen määräajassa
  • millaiset tutkimuskysymykset (tutkielman mahdolliseksi pohjaksi) sinua kiinnostavat?

Motivaatiokirje saa olla enintään 3000 merkkiä pitkä, josta kohdalle ”Millaiset tutkimuskysymykset sinua kiinnostavat” on varattu 1000 merkkiä. Merkkimäärän yli menevää tekstin osaa ei huomioida. Välilyönnit lasketaan merkeiksi.

Jos saat motivaatiokirjeestä alle 3 pistettä, kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä ei pisteytetä.

Sinun on kirjoitettava hakemuslomakkeelle lyhyt, itse tuotettu tieteellinen teksti. Tekstin perusteella arvioidaan akateemisia ja tutkimuksellisia valmiuksiasi, erityisesti kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä. Sinun tulee kirjoittaa maisteriohjelman määrittelemästä tieteellisestä tekstistä katsaus, jossa osoitat kykeneväsi tiivistämään tieteellistä tekstiä sekä esittämään sen pohjalta merkityksellisiä itsenäisiä huomioita.

Artikkeli, jonka pohjalta kirjoitat tieteellisen tekstin: Julkaistaan myöhemmin!

Teksti saa olla enintään 2000 merkin pituinen. Merkkimäärän yli menevää tekstin osaa ei huomioida. Välilyönnit lasketaan merkeiksi.

Kykysi tuottaa tieteellistä tekstiä pisteytetään seuraavasti:

Erinomainen kyky 7 pistettä

Kiitettävä kyky 6 pistettä

Hyvä kyky 5 pistettä

Kohtalainen kyky 3 pistettä

Heikko kyky 0 pistettä

Tieteellinen teksti kirjoitetaan liitteenä olevan esseen pohjalta: I.Dunderberg: Gnosticism and 'the Gnostics'

Mo­ti­vaa­tio­kir­jeen ja tie­teel­li­sen teks­tin kieliasu

Hakemusta arvioitaessa otetaan huomioon motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin kieliasu. Motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin tulee olla sujuvasti kirjoitettu ja sisällöllisesti koherentti ja osoittaa kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä (mukaan lukien tieteenalan peruskäsitteiden tuntemus). Sinun tulee laatia motivaatiokirje ja tieteellinen teksti suomeksi tai ruotsiksi. Motivaatiokirjettä ja tieteellistä tekstiä ei pisteytetä, jos edellä mainitut vaatimukset eivät täyty, eikä sinua näin ollen voida valita.

Voit kirjoittaa tieteellisen tekstin sekä motivaatiokirjeen joko suomeksi tai ruotsiksi.

So­vel­tu­vat opin­not

Soveltuvilla opinnoilla tarkoitetaan opintoja, jotka antavat sinulle valmiudet suorittaa maisterin tutkinto hakemassasi koulutusohjelmassa.

Soveltuviksi opinnoiksi käyvien opintojen ei yleensä tarvitse olla suoritettu Helsingin yliopistossa, vaan ne voivat olla suoritettu muussa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa.  Jos olet suorittanut opintoja ulkomailla, toimitathan ulkomailla suorittamistasi opinnoistasi kurssikuvaukset hakemuksen liitteenä.

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmaan hakevalla tulee aikaisempien opintojensa perusteella arvioituna olla riittävät tiedot ja valmiudet opiskella teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmassa. Tätä arvioitaessa käytetään vertailukohtana Helsingin yliopiston teologian kandidaatin tutkinnon tavoitteita ja tutkintovaatimuksia. 

Helsingin yliopisto ei arvioi ennakkoon opintojen soveltuvuutta. Voit itse arvioida opintojesi soveltuvuutta esimerkiksi:

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuuntaan hakevilta edellytetään tiettyjä opintoja. Nämä opinnot löydät teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman valintaperusteista opintopolussa. 

Helsingin yliopiston teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmassa, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnassa on mahdollista suorittaa opinnot, jotka tuottavat kelpoisuuden Suomen ev.lut. kirkon papin/lehtorin virkaan.

Kelpoisuuteen vaaditaan piispainkokouksen päätöksen nro 114 mukaan:

"3 § Pappisvirkaan vaadittava teologinen tutkinto

Pappisvirkaan antaa kelpoisuuden yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen mukainen teologian maisterin, teologian lisensiaatin tai teologian tohtorin tutkinto.
Suoritettuun tutkintoon tulee sisältyä seuraavat opinnot:
1) eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian opintoja kaikissa oppiaineissa yhteensä vähintään 100 opintopistettä sekä uskontotieteellisiä opintoja vähintään 10 opintopistettä; pistemäärään ei sisälly opinnäytetöitä, paitsi kandidaatin tutkinnon osalta;
2) heprean, kreikan ja latinan opintoja yhteensä vähintään 30 opintopistettä ainakin kahdessa mainituista kielistä siten, että yksi näistä on kreikka, tai jos tutkinto antaa uskonnonopettajan kelpoisuuden, opintoja tulee olla vähintään 20 opintopistettä ainakin kahdessa edellä mainitussa kielessä;
3) vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, johon sisältyy jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon soveltavia opintoja sekä päätoiminen työssäoppimisjakso Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa.
Jos tutkintoon ei sisälly kaikkia edellä tarkoitettuja opintoja, tutkintoa on vastaavasti täydennettävä.

4 § Soveltuvan muun tutkinnon suorittaneelta vaadittavat teologiset opinnot

Jos henkilö on suorittanut korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (464/1998) mukaisen soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, kelpoisuuden pappisvirkaan antaa yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen mukainen teologian maisterin, teologian lisensiaatin tai teologian tohtorin tutkinto.
Tutkintoon tulee sisältyä seuraavat opinnot:
1) heprean, kreikan tai latinan opintoja vähintään 10 opintopistettä ainakin yhdessä edellä mainituista kielistä;
2) eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian opintoja kaikissa oppiaineissa yhteensä vähintään 100 opintopistettä, joihin voi sisältyä klassisten kielten opintoja, sekä uskontotieteellisiä opintoja vähintään 10 opintopistettä; pistemäärään ei sisälly opinnäytetöitä; sekä
3) vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, johon sisältyy jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon soveltavia opintoja sekä päätoiminen työssäoppimisjakso Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa.
Jos tutkintoon ei sisälly kaikkia edellä tarkoitettuja opintoja, tutkintoa on vastaavasti täydennettävä."

Aiemman tutkinnon perusteella pelkästään teologian maisterin tutkinnonsuoritusoikeuden saaneella kaikki kelpoisuuteen vaadittavat opinnot eivät mahdu teologian maisterin tutkintoon. Tutkintoon (120 op) voi sisällyttää kelpoisuuteen vaadittavia opintoja seuraavasti:

- klassinen kieli 10 op
- teologisia  ja uskontotieteen opintoja ilman opinnäytettä enintään 60 op (syventävät opinnot 40 op ja valinnaisia opintoja 20 op)
- soveltavat opinnot 20 op.

Hakijalle voidaan valinnan yhteydessä määrätä korkeintaan 30 op täydentävät opinnot. Koska tutkintoon sisältyvät opinnot ja täydentävät opinnot eivät riitä täyttämään kelpoisuusvaatimuksia, hakijalla täytyy olla osa kelpoisuuteen vaadittavista opinnoista suoritettuna jo hakuvaiheessa, osana aiempia opintoja.