Arviointi humanistisessa tiedekunnassa
Tietoa hakemusten pisteyttämisestä seuraavissa humanistisen tiedekunnan maisteriohjelmissa:

Hakemuksen pisteyttäminen

Voit saada maksimissaan 32 pistettä. Jos et saa vaadittuja minimipisteitä arvioitavana olevasta osa-alueesta, hakemustasi ei käsitellä seuraavana vuorossa olevan osa-alueen osalta.

Va­lin­nas­sa vai­kut­ta­vat osa-alueet ar­vioi­daan seu­raa­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä:
 1. aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelman opintosuuntaan
 2. opintomenestys
 3. motivaatiokirje
 4. kyky tuottaa tieteellistä tekstiä

Hakijat asetetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella: 

1. Kaikista osa-alueista saadut pisteet yhteensä 
2. Osa-alueesta " Aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelmaan " saadut pisteet 
3. Osa-alueesta "Motivoituneisuus" saadut pisteet 
4. Osa-alueesta "Opintomenestys maisteriohjelmaan soveltuvissa opinnoissa " saadut pisteet 

 

Aikaisempien opintojesi soveltuvuutta arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • Soveltuvat erinomaisesti 10
 • Soveltuvat kiitettävästi 8 
 • Soveltuvat hyvin 6
 • Soveltuvat kohtalaisesti 4
 • Soveltuvat heikosti 2
 • Eivät sovellu 0

Jos saat aikaisempien opintojen soveltuvuudesta alle 4 pistettä, muita osa-alueita ei pisteytetä.

Opintomenestys maisteriohjelmaan soveltuvissa opinnoissa pisteytetään seuraavasti:

Opintopisteillä painotettu keskiarvo soveltuvien opintojen arvosanasta (asteikko 1-5)

opinnot suoritettu arvosanalla 5,0 (tai vastaava): 10 pistettä

opinnot suoritettu arvosanalla 4,0 (tai vastaava): 8 pistettä

opinnot suoritettu arvosanalla 3,0 (tai vastaava) 6 pistettä

opinnot suoritettu arvosanalla alle 3,0 (tai vastaava) 0 pistettä

Jos arvosanan asteikko ei ole viisiportainen, arvosana muunnetaan viisiportaiselle asteikolle ennen arvosanan pisteyttämistä.

Jos saat opintomenestyksestä alle 6 pistettä, motivoituneisuuttasi ja kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä ei pisteytetä.

Sinun on kirjoitettava hakemuslomakkeelle motivaatiokirje. Motivaatiokirjeen perusteella arvioidaan motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto siinä maisteriohjelmassa, johon olet hakemassa. Motivaatiokirje arvioidaan asteikolla 0-5 pistettä, myös puolikkaita pisteitä voidaan käyttää.

Motivaatiokirjeessä sinun on kerrottava:

 • miksi haet tämän maisteriohjelman opintoihin
 • mitkä, ja miten aikaisemmat opintosi tukevat menestyksellistä opiskelua tässä ohjelmassa
 • mitä odotuksia sinulla on maisteriohjelman opinnoista
 • miten maisteriohjelman opinnot tukevat ammatillisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi.
 • millaiset tutkimuskysymykset (tutkielman mahdolliseksi pohjaksi) sinua kiinnostavat?
 • hakukohteessa "Master’s Programme in Russian Studies" sinun on vielä vastattava lisäkysymykseen: "What is your knowledge in Russian language?"

Motivaatiokirje saa olla enintään 3000 merkkiä pitkä, josta kohdalle ”Millaiset tutkimuskysymykset sinua kiinnostavat” on varattu 1000 merkkiä. Merkkimäärän yli menevää tekstin osaa ei huomioida. Välilyönnit lasketaan merkeiksi.

Jos saat motivaatiokirjeestä alle 3 pistettä, kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä ei pisteytetä.

Sinun on kirjoitettava hakemuslomakkeelle lyhyt, itse tuotettu tieteellinen teksti. Tekstin perusteella arvioidaan akateemisia ja tutkimuksellisia valmiuksiasi, erityisesti kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä.

Teksti voi olla maisteriohjelmasta riippuen joko A) tiivistelmä jo valmistuneesta tai valmistumassa olevasta kandidaatintutkielmastasi tai vastaavasta itse kirjoittamastasi tieteellisestä tekstistä tai B) sinun kirjoittama tiivistelmä ennalta määritellystä artikkelista. 

Teksti saa olla enintään 2000 merkin pituinen. Merkkimäärän yli menevää tekstin osaa ei huomioida. Välilyönnit lasketaan merkeiksi.

Kykysi tuottaa tieteellistä tekstiä pisteytetään seuraavasti:

Erinomainen kyky 7 pistettä

Kiitettävä kyky 6 pistettä

Hyvä kyky 5 pistettä

Kohtalainen kyky 3 pistettä

Heikko kyky 0 pistettä

Mo­ti­vaa­tio­kir­jeen ja tie­teel­li­sen teks­tin kieli

Hakemusta arvioitaessa otetaan huomioon motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin kieliasu. Motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin tulee olla sujuvasti kirjoitettu ja sisällöllisesti järkevä ja osoittaa kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä (mukaan lukien tieteenalan peruskäsitteiden tuntemus). Motivaatiokirjettä ja tieteellistä tekstiä ei pisteytetä, jos edellä mainitut vaatimukset eivät täyty, eikä sinua näin ollen voida valita.

Itse kirjoitettava tieteellinen teksti on hakijan laatima tiivistelmä hakijan valmistuneesta tai valmistumassa olevasta kandidaatintutkielmasta tai muusta vastaavasta hakijan omasta tieteellisestä tekstistä. Tieteellisen tekstin on sovelluttava maisteriohjelman tieteenalaan.

Maisteriohjelman määrittelemä teksti on on hakijan laatima tiivistelmä lyhyestä, maisteriohjelman määrittelemästä tieteellisestä tekstistä. (vain taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma)

Sinun tulee laatia motivaatiokirje ja tieteellinen teksti kielellä, joka ilmenee alla:

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma:  suomeksi tai ruotsiksi

Historian maisteriohjelma:  suomeksi tai ruotsiksi

Kielten maisteriohjelma:  suomeksi tai ruotsiksi tai kielellä jota haet opiskelemaan.

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma:  suomeksi tai ruotsiksi

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma:  suomeksi tai ruotsiksi

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma: suomeksi

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma:  ruotsiksi

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma:  suomeksi tai ruotsiksi

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma:  suomeksi

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma: Tiivistelmä omasta tekstistä TAI maisteriohjelman määrittelemästä tekstistä suomeksi tai ruotsiksi

2022 taiteiden tutkimuksen teksti on Arthur Danton essee ¨The Artworld¨ (The Journal of Philosophy Vol. 61, No. 19, American Philosophical Association Eastern Division Sixty-First Annual Meeting (Oct. 15, 1964), pp. 571-584) Saatavilla mm. JSTOR -palvelussa

 

So­vel­tu­vat opin­not

Soveltuvilla opinnoilla tarkoitetaan opintoja, jotka antavat sinulle valmiudet suorittaa maisterin tutkinto hakemassasi koulutusohjelmassa. Soveltuvilla opinnoilla voidaan tarkoittaa myös soveltuvaa tutkintoa. Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä. Ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Tarkistathan hakukohteesi valintaperusteista, pitääkö sinulla olla tietty määrä soveltuvan alan opintoja soveltuvan alan tutkinto vai kenties molempia.

Hakukohteesta riippuen soveltuvat opinnot voivat joko sisältyä hakuperusteena olevaan tutkintoon, tai ne voivat olla myös tutkintoon kuulumattomia opintoja. Erityisesti jos hakuperusteena oleva tutkintosi on eri alalta kuin hakemasi maisteriohjelman tieteenala, sinulla tulee olla suoritettuna vaaditut soveltuvat opinnot hakemasi maisteriohjelman tieteenalalta. Tiedekunta voi siis ottaa valintaperusteidensa mukaisesti huomioon myös tutkintosi ulkopuolella suorittamasi soveltuvat opinnot, esimerkiksi sellaiset, jotka olet suorittanut avoimessa yliopistossa tai osana toista tutkintoa.

Ammattikorkeakoulututkinto antaa hakukelpoisuuden maisteriohjelmaan, ellei valintaperusteissa ole erikseen määritelty tiettyjä hakukelpoisuuden antavia tutkintoja (esimerkiksi oikeustieteen maisterin koulutusohjelma ja maisterihaun proviisori-hakukohde). Jos haet ammattikorkeakoulututkinnolla sellaiseen maisteriohjelmaan, johon vaaditaan yliopiston opetusohjelmaan kuuluvat tietyt perus- tai aineopinnot (tai opintokokonaisuudet) ja aineita ei opeteta ammattikorkeakoulussasi, sinun tulee olla suorittanut ne esimerkiksi avoimessa yliopistossa.

Jossakin maisteriohjelmissa soveltuvat opinnot on tarkasti määritelty valintaperusteissa. Näin on esimerkiksi, jos maisteriohjelmaan vaaditaan tietyt opintokokonaisuudet tai tietyt opintosuoritukset.

Mikäli hakukohteessasi ei ole tarkemmin määritelty, mitkä opinnot ovat soveltuvia tai antavat hakukelpoisuuden, voit arvioida opintojesi soveltuvuutta esimerkiksi:

Soveltuvien opintojen arvosanataso otetaan yleensä huomioon, mutta tämä riippuu erikseen jokaisen hakukohteen valintaperusteista. Yleisesti Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin vaaditaan hyvä arvosanataso. Hakijoita kuitenkin verrataan jokaisella hakukierroksella toisiinsa ja parhaat tulevat hyväksytyiksi, joten tarkempi arvosanataso vaihtelee vuosittain ja hakukohteittain. Yliopisto ei voi tästä syystä etukäteen arvioida hakijoiden keskiarvon riittävyyttä ohjelmiin.

Soveltuviksi opinnoiksi käyvien opintojen ei yleensä tarvitse olla suoritettu Helsingin yliopistossa, vaan ne voivat olla suoritettu muussa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa. Tarkista kuitenkin oman hakukohteesi osalta, onko hakukohteen valintaperusteissa määritelty toisin.

Esimerkki: Sinua kiinnostaa hakea historian maisteriohjelmaan. Maisteriohjelman valintaperusteissa lukee: ¨hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 60 opintopisteen laajuiset, yliopistotasoiset, maisteriohjelman opintosuuntaan soveltuvat perus- ja aineopinnot tai vastaavan tasoiset ja laajuiset opinnot.¨  Jos olet epävarma siitä, että minkälaisia opintoja näillä tarkoitetaan, voit selvittää historian kandiohjelman tutkintorakenteesta minkälaisia kursseja kandiohjelman tutkintorakenteen perus- ja aineopintoihin kuuluu, verrata omia opintojasi näihin ja arvioida näin opintojesi soveltuvuutta itse.