Arviointi valtiotieteellisessä tiedekunnassa
SYKSY 2021 / KEVÄT 2022

Tietoa hakemusten pisteyttämisestä seuraavissa valtiotieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmissa:

Master's Programme in Contemporary Societies (englanninkielinen)
Master's Programme in European and Nordic Studies (englanninkielinen)
Master's Programme in Global Politics and Communication (englanninkielinen)
Taloustieteen maisteriohjelma (monikielinen)
Hakemuksen pisteyttäminen

Seuraa näitä ohjeita, jos haet johonkin seuraavista maisteriohjelmista:

 • Master's Programme in Contemporary Societies 
 • Master's Programme in European and Nordic Studies 
 • Master's Programme in Global Politics and Communication 

Voit saada maksimissaan 30 pistettä. Sinun tulee saada vähintään 16 pistettä, jotta sinut voidaan huomioida valinnassa. Jos et saa vaadittuja minimipisteitä arvioitavana olevasta osa-alueesta, hakemustasi ei käsitellä seuraavana vuorossa olevan osa-alueen osalta.

Va­lin­nas­sa vai­kut­ta­vat osa-alueet ar­vioi­daan seu­raa­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä:

 1. aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelman opintosuuntaan
 2. opintomenestys
 3. motivaatiokirje
 4. kyky tuottaa tieteellistä tekstiä

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toissijaisesti opintomenestyksen perusteella, kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella, neljänneksi tieteellisen tekstin perusteella.

Valintaan vaikuttavat osa-alueet

Aikaisempien opintojesi sisällön ja laajuuden perusteella arvioidaan, kuinka riittävät tiedot ja valmiudet sinulla on opiskella maisteriohjelmassa ja opintosuunnassa, johon haet.

Aikaisempien opintojesi soveltuvuutta arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • soveltuvat täydellisesti: 10 pistettä
 • soveltuvat erinomaisesti: 9 pistettä
 • soveltuvat kiitettävästi: 8 pistettä
 • soveltuvat hyvin: 7 pistettä
 • soveltuvat varsin hyvin: 6 pistettä
 • soveltuvat kohtalaisesti: 5 pistettä
 • soveltuvat välttävästi: 4 pistettä
 • soveltuvat jonkin verran: 3 pistettä
 • soveltuvat heikosti: 2 pistettä
 • eivät juuri sovellu: 1 piste
 • eivät sovellu: 0 pistettä

Jos saat aikaisempien opintojesi soveltuvuudesta alle 6 pistettä, muita osa-alueita ei arvioida.

Opintomenestyksesi arvioidaan kokonaisuutena, jossa huomioidaan suorittamiesi hakuperusteena olevien opintojen ja hakuperusteena olevan tutkintosi opintomenestys. Jos hakuperusteena oleva tutkintosi ei ole valmistunut hakuajan päättymiseen mennessä opintomenestyksessä huomioidaan tutkintoosi siihen mennessä suoritetut opinnot.

Opintomenestystäsi arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • opinnot suoritettu arvosanalla 5 (tai vastaava): 10 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 4 (tai vastaava): 8 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 3,0 (tai vastaava): 6 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla alle 3,0 (tai vastaava): 0 pistettä

Jos opintosi on suoritettu arvosanalla alle 3,0 tai vastaava, motivaatiokirjettä ja kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto siinä maisteriohjelmassa, johon haet, arvioidaan motivaatiokirjeen avulla. Motivaatiokirjettä arvioitaessa huomioidaan myös opintosuunta, johon haet.

Motivaatiokirje tulee kirjoittaa hakulomakkeelle ja se koostuu kahdesta osasta.

1. Motivaatiokirjeen ensimmäisessä osassa (0-3 p.) kerrot:

 • minkälaisia odotuksia sinulla on opinnoista ja sisällöistä tässä maisteriohjelmassa.
 • miten maisteriohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat aikaisempia opintojasi ja osaamistasi.
 • miten maisteriohjelman opinnot tukevat ammatillisia ja akateemisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi.

2. Motivaatiokirjeen toisessa osassa (0-4 p.):

 • kuvaat tulevan maisterintutkielmasi mahdollista aihealuetta, taustaa, merkitystä ja sitä, miten maisterintutkielman aihe liittyy maisteriohjelman opintoihin.

Motivaatiokirjeen ensimmäinen osa saa olla enintään 2000 merkin pituinen (sisältää välilyönnit). Motivaatiokirjeen toinen osa saa olla enintään 2000 merkin pituinen (sisältää välilyönnit). Ylimenevää tekstiä ei huomioida arvioinnissa.

Jos saat motivaatiokirjeestäsi alle 4 pistettä, kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Sinun on laadittava hakulomakkeelle tiivistelmä valmistuneesta tai valmistumassa olevasta kandidaatintutkielmastasi. Jos et ole kirjoittanut kandidaatintutkielmaa, voit laatia tiivistelmän myös muusta vastaavasta itse kirjoittamastasi tieteellisestä tekstistä. Huomaathan, että tieteellisen tekstin on sovelluttava maisteriohjelman tieteenalaan.

Teksti tulee kirjoittaa hakulomakkeelle ja se saa olla enintään 2000 merkin pituinen (sisältää välilyönnit). Ylimenevää tekstiä ei huomioida arvioinnissa.

Kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • erinomainen: 3 pistettä
 • hyvä: 2 pistettä
 • kohtalainen: 1 piste
 • heikko: 0 pistettä

Hakemustasi arvioitaessa otetaan huomioon kirjoittamasi motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin kieliasu. Motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin tulee olla sujuvasti kirjoitettuja ja sisällöllisesti koherentteja.

Tekstien kieli:

 • Master's Programme in Contemporary Societies: englanti 
 • Master's Programme in European and Nordic Studies: englanti 
 • Master's Programme in Global Politics and Communication: englanti 

Maisteriohjelmaan voi tulla hyväksytyksi vain, jos kieliasua ja kieltä koskevat vaatimukset täyttyvät.

Hakemuksen pisteyttäminen

Seuraa näitä ohjeita, jos haet

 • Taloustieteen maisteriohjelmaan

Voit saada maksimissaan 26 pistettä. Sinun tulee saada vähintään 14 pistettä, jotta sinut voidaan huomioida valinnassa. Jos et saa vaadittuja minimipisteitä arvioitavana olevasta osa-alueesta, hakemustasi ei käsitellä seuraavana vuorossa olevan osa-alueen osalta.

Va­lin­nas­sa vai­kut­ta­vat osa-alueet ar­vioi­daan seu­raa­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä:

 1. aikaisempien opintojen soveltuvuus maisteriohjelman opintosuuntaan
 2. opintomenestys
 3. motivaatiokirje
 4. kyky tuottaa tieteellistä tekstiä

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toissijaisesti opintomenestyksen perusteella, kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella, neljänneksi tieteellisen tekstin perusteella.

Valintaan vaikuttavat osa-alueet

Aikaisempien opintojesi sisällön ja laajuuden perusteella arvioidaan, kuinka riittävät tiedot ja valmiudet sinulla on opiskella maisteriohjelmassa ja opintosuunnassa, johon haet.

Aikaisempien opintojesi soveltuvuutta arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • soveltuvat täydellisesti: 10 pistettä
 • soveltuvat erinomaisesti: 9 pistettä
 • soveltuvat kiitettävästi: 8 pistettä
 • soveltuvat hyvin: 7 pistettä
 • soveltuvat varsin hyvin: 6 pistettä
 • soveltuvat kohtalaisesti: 5 pistettä
 • soveltuvat välttävästi: 4 pistettä
 • soveltuvat jonkin verran: 3 pistettä
 • soveltuvat heikosti: 2 pistettä
 • eivät juuri sovellu: 1 piste
 • eivät sovellu: 0 pistettä

Jos saat aikaisempien opintojesi soveltuvuudesta alle 6 pistettä, muita osa-alueita ei arvioida.

Opintomenestyksesi arvioidaan kokonaisuutena, jossa huomioidaan suorittamiesi hakuperusteena olevien opintojen ja hakuperusteena olevan tutkintosi opintomenestys. Jos hakuperusteena oleva tutkintosi ei ole valmistunut hakuajan päättymiseen mennessä opintomenestyksessä huomioidaan tutkintoosi siihen mennessä suoritetut opinnot.

Opintomenestystäsi arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • opinnot suoritettu arvosanalla 5 (tai vastaava): 10 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 4 (tai vastaava): 8 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla 3,0 (tai vastaava): 6 pistettä
 • opinnot suoritettu arvosanalla alle 3,0 (tai vastaava): 0 pistettä

Jos opintosi on suoritttu arvosanalla alle 3,0 tai vastaava, motivaatiokirjettä ja kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto siinä maisteriohjelmassa, johon haet, arvioidaan motivaatiokirjeen avulla. Motivaatiokirjettä arvioitaessa huomioidaan myös opintosuunta, johon haet.

Motivaatiokirje tulee kirjoittaa hakulomakkeelle.

Motivaatiokirjeessä (0-3 p.) kerrot:

 • minkälaisia odotuksia sinulla on opinnoista ja sisällöistä tässä maisteriohjelmassa ja erityisesti valitsemassasi opintosuunnassa.
 • miten maisteriohjelman ja erityisesti valitsemasi opintosuunnan opinnot täydentävät ja laajentavat aikaisempia opintojasi ja osaamistasi.
 • miten maisteriohjelman ja erityisesti valitsemasi opintosuunnan opinnot tukevat ammatillisia ja akateemisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi.

Motivaatiokirje saa olla enintään 2000 merkin pituinen (sisältää välilyönnit). Ylimenevää tekstiä ei huomioida arvioinnissa.

Jos saat motivaatiokirjeestäsi alle 2 pistettä, kykyä tuottaa tieteellistä tekstiä ei arvioida.

Sinun on laadittava hakulomakkeelle tiivistelmä valmistuneesta tai valmistumassa olevasta kandidaatintutkielmastasi. Jos et ole kirjoittanut kandidaatintutkielmaa, voit laatia tiivistelmän myös muusta vastaavasta itse kirjoittamastasi tieteellisestä tekstistä. Huomaathan, että tieteellisen tekstin on sovelluttava maisteriohjelman tieteenalaan.

Teksti tulee kirjoittaa hakulomakkeelle ja se saa olla enintään 2000 merkin pituinen (sisältää välilyönnit). Ylimenevää tekstiä ei huomioida arvioinnissa.

Kykyäsi tuottaa tieteellistä tekstiä arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • erinomainen: 3 pistettä
 • hyvä: 2 pistettä
 • kohtalainen: 1 piste
 • heikko: 0 pistettä

Hakemustasi arvioitaessa otetaan huomioon kirjoittamasi motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin kieliasu. Motivaatiokirjeen ja tieteellisen tekstin tulee olla sujuvasti kirjoitettuja ja sisällöllisesti koherentteja.

Tekstien kieli:

 • Taloustieteen maisteriohjelma: suomiruotsi tai englanti riippuen siitä, minkä kielen valitset tutkinnonsuorituskieleksi.

Maisteriohjelmaan voi tulla hyväksytyksi vain, jos kieliasua ja kieltä koskevat vaatimukset täyttyvät.