Tutustumiskursseja kevään iloksi
Tutustumiskurssit ovat oiva keino ottaa ensikosketus yliopisto-opintoihin ja kiinnostavan tieteenalan opiskeluun. Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kevät tarjoaa sekä aivan uusia että jo osaksi opintotarjontaa vakiintuneita tutustumiskursseja.

Helsingin yliopiston tutustumiskurssien tarjonta on laajennut huomattavasti kuluvan lukuvuoden aikana. Syksyllä käynnistyi monia uusia kursseja eri koulutusohjelmien ja tieteenalojen tarjonnasta. Tutustumaan pääsee yhtä lailla myös kevätlukukauden aikana.

Kiinnostaisiko kurkistus taidehistoriaan, etiikkaan tai kulttuurien tutkimukseen? Vai opiskelisitko mieluummin ruotsiksi yhteiskuntatieteitä tai luonnontieteitä? Tämä kaikki on mahdollista Avoimen yliopiston kevään uutuuskursseilla. Kokosimme oheen muutaman vinkin kevään tarjonnastamme.

Tutustumiskurssit sopivat hyvin toisen asteen opiskelijoille, kuten yliopistopolkua miettivälle lukiolaiselle. Tutustumiskurssit sopivat erinomaisesti myös oman uran uutta suuntaa ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia etsivälle työikäiselle. Opetus toteutetaan verkossa, jolloin opiskeluun voi osallistua joustavasti. Tervetuloa tutustumaan!

Kur­kis­tus kult­tuu­rien tut­ki­muk­seen 2 op

Kurssilla pääset tutustumaan samalla kertaa kahteen kulttuurien tutkimuksen kandidaatinohjelman (KUKA) opintosuuntaan eli Lähi-idän tutkimukseen ja kansatieteeseen. Saat myös yleiskatsauksen kulttuurien tutkimuksesta tieteenalana.

Lähi-idän tutkimuksen opinnoissa syvennytään monipuolisesti Lähi-itään ja/tai islamiin. Lähi-idän tutkimus on monitieteistä alue- ja kulttuurintutkimusta, jossa kohteena ovat alueen yhteiskunnat, kulttuurit, politiikka, historia ja uskonnot. Kansatiede taas on ihmisten arjen tutkimusta. Arkea tarkastellaan laaja-alaisesti tutkimalla ihmisten kokemuksia ja niille annettuja merkityksiä. Näitä voidaan tarkastella esimerkiksi etnisyyden, sukupuolen tai iän näkökulmista niin menneisyyden, nykyisyyden kuin osittain tulevaisuudenkin ulottuvuuksissa.

Opetus 15.3.–15.4.2021. Tälle MOOC-kurssille voit osallistua ilman ennakkoilmoittautumista, jos haluat kurssista suorituksen, tulee sinun ilmoittautua kurssin verkko-oppimisympäristön kautta. Lisätietoja Kurkistus kulttuurien tukimukseen -kurssisivulla.

Na­tur­ve­tens­ka­per nu I 2 sp

En mångvetenskaplig kurs i moderna naturvetenskaper. I denna kurs lär du dig det aktuellaste av det aktuella i såväl kemi, fysik, miljövetenskap, matta som data. Varje gång på kursen får du träffa topptalare och toppvetenskapsgörare.

Kursen ordnas under tiden 15.3.–3.5.2021 och kräver ingen förhandsanmälan. De som vill ha en prestationsanteckning för kursen kan anmäla sig i lärmiljön fram till 10.5.2021. Mer information finns i Naturvetenskaper nu I -kursprogrammet.

Pro­va på-kurs i sam­hälls­ve­tens­ka­per: Sam­hälls­ve­tens­ka­per­nas fö­run­der­li­ga värld, del A, 2 sp

Är du intresserad av samhällsvetenskaper? På den här kursen får du bekanta dig med frågor som är relevanta inom samhällsvetenskaperna just nu. Teman som behandlas på kursen är till exempel sociala strukturer och socialt aktörskap, jämställdhet och genus, opinionsbildning och hatretorik.

På kursen får du en inblick i hur studier i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc & kom) ser ut. Kursen (2 sp) plus kompletteringsdelen (3 sp) kan också användas som en del av de studier som krävs för att antas till Soc & kom via studier vid Öppna universitetet.

Kursen ordnas under tiden 22.3-10.5.2021. Anmälan till kursen (del A) börjar 8.2.2021 och tar slut 21.3.2021. Kursen är avgiftsfri. Mer information finns i Samhällsvetenskapernas förunderliga värld -kursprogrammet.

Poh­jois-Ame­ri­kan alu­eet ja kult­tuu­rit 2 op

Kiinnostaako Pohjois-Amerikan arktinen alue, entäpä Kalliovuoret tai alkuperäiskansat? Tervetuloa Pohjois-Amerikan tutkimuksen tutustumiskurssille! Tällä kurssilla pohditaan esimerkiksi, miten Pohjois-Amerikka oikeastaan määritellään, millaisia erilaisia tapoja meillä on hahmottaa alueita tai miksi länsirannikosta käytetään nimitystä Ecotopia. Katso kurssista parin minuutin johdanto-video!

Opetus 22.3.–17.5.2021. Kurssin voi suorittaa joustavasti huomioiden kuitenkin tehtävien palautusaikataulut. Tälle MOOC-kurssille voit osallistua ilman ennakkoilmoittautumista, jos haluat kurssista suorituksen, tulee sinun ilmoittautua kurssin verkko-oppimisympäristön kautta. Lisätietoja Pohjois-Amerikan alueet ja kulttuurit -kurssisivulla.

Joh­da­tus tai­de­his­to­rian opin­toi­hin 2 op

Kurssi on tarkoitettu kaikille taidehistoriasta kiinnostuneille. Erityisen hyvin kurssi sopii taidehistorian opintoihin tähtääville sekä tutustumiskurssiksi lukiolaisille. Kurssi antaa yleiskuvan taidehistorian tutkimusalueesta, keskeisimmistä tutkimusmetodeista ja oppialan historiasta pääpiirteissään. Kurssi tukee myös myöhempien taidehistorian kurssien opiskelua

Opetus 6.4.-7.5.2021. Ilmoittautuminen alkaa 20.2.2021 12.00 ja päättyy 6.4.2021. Lisätietoja Johdatus taidehistorian opintoihin -kurssisivulla.

Joh­da­tus etiik­kaan, tu­tus­tu­mis­kurs­si 1 op

Millaisena moraali ilmenee ympärillämme ja yhteiskunnassamme? Entä millaisia arvoja ja periaatteita meillä on? Etiikan tutustumiskurssilla pääset tutustumaan etiikkaan ja sen tutkimukseen.

Kurssilla tarkastellaan etiikan perusluonnetta ja tutustutaan erilaisiin moraalin tutkimuksen tapoihin, aluksi empiiristen tieteiden näkökulmista. Varsinaista moraalifilosofista tutkimusta eritellään ja analysoidaan tarkemmin kolmen erilaisen kysymys- ja tutkimustyypin kautta. Lopuksi kohdistetaan huomio moraalifilosofian keskeisiin erityispiirteisiin, eli argumentatiivisuuteen ja normatiivisuuteen.

Opetus 7.4.–30.5.2021. Ilmoittautuminen alkaa 21.2.2021 12.00 ja päättyy 7.4.2021. Lisätietoja Johdatus etiikkaan -kurssisivulla.

Tutustumiskurssien koko tarjonta 

Näiden makupalojen lisäksi tarjolla on myös aiemmin avautuneita tutustumiskursseja, joille voi osallistua joustavasti läpi lukuvuoden. Tutustumiskursseja on luvassa myös kesän 2021 opintotarjontaan. 

  • Kaikki tarjolla olevat tutustumiskurssit löydät Avoimen yliopiston verkkosivuilta täältä: Tutustumiskurssit
  • Kesäopintojen 2021 opintotarjonta julkaistaan 15.3.2021. Jo nyt voit tutustua kesäopintojen ennakkotietoihin: Ennakkotietoa tulevista opinnoista