Kestävyys organisaation voimavaraksi
Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nykyorganisaatioille arvo ja kilpailuetu. Mutta miten lähteä liikkeelle kestävän kehityksen strategiatyössä ja toimintamallin rakentamisessa? Ja miten kytkeä ihmiset mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti?
Ha­luat­ko ke­hit­tyä kes­tä­vyy­den osaa­jak­si?

Helsingin yliopistossa tehdään kansainvälisesti merkittävää tieteidenvälistä ja poikkitieteellistä kestävyystutkimusta. Olemme koonneet yhteen Helsingin yliopiston vastuullisuusosaamisen huippuasiantuntijoita tarjotaksemme tutkittua tietoa ja työkaluja 2020-luvun johtamiseen ja organisaatioiden kestävyyden kehittämisen haasteisiin.

Uusi monitieteinen kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen keskittyvä koulutuskokonaisuus tarjoaa uusinta tutkittua tietoa ja konkreettisia työkaluja kestävän kehityksen periaatteiden soveltamiseen omassa organisaatiossa sekä johtamaan ihmisiä ja kestävän kehityksen strategiatyötä tässä ajassa.Tässä koulutuskokonaisuudessa ihmisnäkökulma kytkeytyy mukaan kestävyysajatteluun uudella ja innovatiivisella tavalla. 

Koulutuskokonaisuuden toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja Avoin yliopisto.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu erityisesti sinulle, jos haluat kehittää osaamistasi kestävyyden ja vastuullisuuden teemoista ja työskentelet jossakin seuraavista tehtävistä:

 • esihenkilö, päällikkö, johto
 • henkilöstön ja organisaation kehittäjä
 • viestinnän tai markkinoinnin ammattilainen
 • asiantuntija tai hallinnon ammattilainen.
Koulutus sopii erityisesti johtajille, päälliköille ja asiantuntijoille, jotka vastaavat organisaationsa yritysvastuustrategiasta ja kestävästä kehityksestä.
Hyödyt ja tavoitteet

Koulutuskokonaisuudessa opit muun muassa:

 • ymmärtämään mistä kestävän kehityksen periaatteet koostuvat ja miten voit tämän päivän valinnoilla ja päätöksillä rakentaa kestävää tulevaisuutta
 • hahmottamaan ja arvioimaan organisaation toiminnan kestävyyttä systeemisesti
 • kehittämään vastuullisuuden ja kestävyyden johtamista
 • johtamaan sekä ihmisiä että strategiatyötä 2020-luvun maailmassa.
Koulutuksessa opit johtamaan sekä ihmisiä että strategiatyötä 2020-luvun maailmassa.
Koulutuksen rakenne ja sisältö

Kestävän kehityksen koulutuskokonaisuus muodostuu useista eri koulutusosioista. Voit halutessasi suorittaa joko koko koulutuskokonaisuuden tai vain yksittäisiä osioita oman kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaan. Sinun on mahdollista koota itsellesi vähintään 15 opintopisteen laajuinen opintotarjotin, minkä suorittaminen oikeuttaa todistukseen ja osaamismerkkiin Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuudesta.

Koulutuskokonaisuus sisältää useita erilaisia menetelmiä, joilla syvennät osaamistasi:

 • Kestävän muutoksen perusteet -verkkokoulutuksen yhteydessä tehdään omassa organisaatiossa aiheeseen liittyvä kehittämis- ja kehittymistarpeiden arviointi, joka ohjaa opiskelua myös muihin syventäviin ja verkkotarjottimen koulutuksiin. Voit kuljettaa läpi koulutuskokonaisuuden mukanasi myös isompaa kehittämisen kysymystä.
   
 • Koulutuksen eri syventävät koulutusosiot sisältävät omaan työhösi/organisaatioosi liittyviä kehittämiskokeiluja.
   
 • Eri koulutusosioissa ja koko kokonaisuuden opiskelun aikana pidät oppimispäiväkirjaa reflektoiden oppimistasi sekä työssäsi ja työyhteisössäsi tapahtuvia muutoksia.
   
 • Koulutuskokonaisuuden suorittamisen aikana sinun on mahdollista saada 2 x 30 min coachausta/ohjausta, joista toinen ajoittuu opintojen alkuun ja toinen opiskelusi loppuun tai keskivaiheille tarpeidesi mukaan.
JOHDANTO-OSIO

Johdanto-osio on lyhyistä asiantuntijaesityksistä koostuva, kestävyyden eri osa-alueita valottava verkkokoulutuskokonaisuus. Verkkokoulutus ovat pakollinen johdanto-osio kaikille Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuuteen osallistuville. Johdanto-osio soveltuu myös omaksi itsenäiseksi koulutukseksi. Verkkokoulutus on opiskeltavissa verkossa milloin tahansa sinulle sopivana ajankohtana.

Kestävän muutoksen perusteet -verkkokoulutus
(1 op)

Johdanto-osio on lyhyistä asiantuntijaesityksistä koostuva, kestävyyden eri osa-alueita valottava verkkokoulutuskokonaisuus. Verkkokoulutus tuo eri näkökulmia kestävyyteen ja orientoi koulutuskokonaisuuden opiskeluun. Verkkokoulutuksen puheenvuorot avaavat laajasti erilaisia näkökulmia kestävyyteen ja johdattavat sen merkitykseen yksilön, organisaation, yhteiskunnan ja koko maapallon kannalta. Koulutuksessa kerrotaan, mitä lisähyötyä laajempi kokonaisuus ja sen tuoma osaaminen voivat antaa ja mitkä koulutuskokonaisuuden osat tarjoavat täydentävää osaamista juuri sinun ja organisaatiosi kehittymistarpeisiin. 

Koulutuksen järjestää HY+ Oy.

 

 

SYVENTÄVÄT KOULUTUSOSIOT

Tarjoamme kolme syventävää koulutusosiota, joissa pääset kehittämään osaamistasi muun muassa organisaatioiden ja ihmisten johtamisessa, vastuullisen viestinnän ja brändin rakentamisessa sekä organisaatioiden muutoskyvykkyyden kehittämisessä. Syventävät koulutusosiot sisältävät myös omaan työhösi ja organisaatioosi liittyviä kehittämiskokeiluja. Syventävät koulutusosiot  toteutetaan vuosittain, joten voit suorittaa ne sinulle parhaiten sopivassa tahdissa ja valitsemassasi järjestyksessä.

 

Vastuullinen viestintä ja läpinäkyvä brändi (3 op)
11.–25.5.2023

Vastuullinen viestintä on keskeinen osa kestävää yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa. Vastuullisen viestinnän toteuttaminen edellyttää eettistä viestintää ja läpinäkyvää brändinrakentamista. On tärkeää ymmärtää, mille periaatteille vastuullinen viestintä rakentuu.

Koulutusosiossa opit, millainen organisaation viestintä on sekä kestävää että läpinäkyvää. Perehdyt muun muassa kuluttajadialogiin ja luottojoukkojen rakentamiseen hybridimedian maailmassa, viestinnän eettisyyden tunnuspiirteisiin, särkymättömän organisaatioviestinnän periaatteisiin ja uudenlaisen vaikuttamisen tapoihin, kuten yritysaktivismiin.

Koulutuksessa kehität omaa viestinnän osaamistasi osallistavan ja moniäänisen organisaatioviestinnän sekä kestävän brändin toteuttamiseksi.

Koulutuksen järjestää HY+ Oy.

 

Asiakaslähtöisen oppimiskulttuurin muotoilu (4 op)

Kiihtyvien ja ennalta arvaamattomien muutosten maailmassa pärjäävät organisaatiot, joilla on kyvykkyyttä tuottaa uusia kompetensseja ketterästi. Muutoskyvykkyyttä voidaan suunnitelmallisesti edistää kehittämällä tapaa, jolla organisaatiossa opitaan. Tätä kehittämistä kutsutaan oppimisjärjestelmien muotoiluksi.

Kestävän oppimiskulttuurin muotoilun lähtökohta on aina organisaation strategisissa tavoitteissa ja tuotannollisissa erityistarpeissa. Siksi muotoiluprosessin johtaminen edellyttää erinomaisia osallistamisen ja fasilitoinnin taitoja organisaation kaikilla tasoilla.

Koulutuksessa luodaan perusta oppimiskyvyn viemiseksi organisaation DNA:han. Koulutus antaa käytännön työkaluja oppimismuotoiluun, joka perustuu muotoiluajattelun lähtökohtiin sekä viimeisimpään tutkimustietoon organisaatioiden ja yhteisöjen oppimisesta. Prosessin aikana osallistujat muotoilevat omille organisaatioilleen toiminnan tavoitteita palvelevaa oppimisjärjestelmää.

Koulutuksen järjestää HY+ Oy.

 

Uudistuva organisaatio ja kestävä johtaminen (4 op)

Johtaminen on murroksessa. Toimintaympäristössämme on entistä isompia haasteita ja epävarmuutta. Ihmiset ja organisaatiot kuluttavat maapallon resursseja yli kantokyvyn. Teknologia kehittyy mutta onko siitä pelastajaksi? Tulevaisuuden ennustaminen tuntuu mahdottomalta. Miten saamme koko organisaatiomme yhdessä ratkomaan aikamme haasteita?

Koulutusosio antaa ajantasaiset tiedot ja työkaluja ihmisten johtamiseen tässä ajassa. Saat näkökulmia ja menetelmiä siihen, miten lähestyä organisaatioiden kompleksisia ongelmia ihmisten kautta sekä miten kytkeä ihmiset mukaan muutokseen osallistavasti, motivoivasti ja eettisesti.

Koulutuksen järjestää HY+ Oy.

KESTÄVYYS-AIHEISET MOOCIT

Osana Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuutta voit valita ajankohtaisia ympäristö- ja kestävyysalan opintoja Helsingin yliopiston ja Climate University -yliopistoverkoston MOOC-kurssitarjonnasta. Lyhenne MOOC (Massive Open Online Course) tarkoittaa kaikille avointa verkkokurssia.

MOOC-kurssien sisältöihin on mahdollista tutustua omatoimisesti ja maksutta. Opintomaksu tulee maksaa siinä tapauksessa, että haluat suorittaa MOOC-kurssin ja saada siitä virallisen opintosuoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Tällöin suoritat kurssin Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kautta. 

Kestävyys organisaation voimavaraksi -koulutuskokonaisuuden opiskelijat voivat täydentää MOOC-kursseja oppimispäiväkirjan ja HY+:n tarjoama ohjauksen keinoin. 

Todistus ja osaamismerkki
 • Jokaisen HY+:n organisoiman koulutusosion suorittamisen jälkeen saat todistuksen ja osaamismerkin.
 • MOOC-verkkokoulutusten suorittamisesta saat Helsingin yliopiston opintorekisteriin rekisteröivät opintopisteet.
 • Suoritettuasi tämän monitieteisen teemakokonaisuuden opinnoista yhteensä vähintään 15 op, saat Kestävyys organisaation voimavaraksi -osaamismerkin sekä todistuksen monitieteisen teemakokonaisuuden suorittamisesta.

Pakollisena vähintään 15 opintopisteen koulutuskokonaisuudessa:

 • Kestävän muutoksen perusteet -webinaarit 

Valinnaisina vähintään 15 opintopisteen koulutuskokonaisuudessa (suorita vähintään 14 opintopisteen edestä):

Vähintään yksi vapaasti valittavista syventävistä koulutusosioista:

 • Uudistuva organisaatio ja kestävä johtaminen, 4 op
 • Organisaation oppimiskyvykkyyden muotoilu, 4 op
 • Vastuullinen viestintä ja läpinäkyvä brändi, 3 op

Vähintään yksi MOOC-verkkokoulutuksista: 

 • Kiertotalous.Nyt 3 op / Circular.Now 3 cr
 • Sustainable.Now 5 cr
 • SystemsChange.Now 5 cr
 • Ilmasto.Nyt 2/5 op / Climate.Now 2/5 cr
 • Leadership for sustainable change
 • Solutions.Now 5 cr

 

Hinta

Koulutuskokonaisuuden kokonaishinta muodostuu sen mukaan, mihin koulutusosioihin ja verkkokoulutuksiin osallistut. 

 • Kestävän muutoksen perusteet -verkkokoulutus, 1 op 
  Hinta 260 euroa + alv
   
 • Uudistuva organisaatio ja kestävä johtaminen, 4 op 
  Hinta 2000 euroa + alv
   
 • Asiakaslähtöisen oppimiskulttuurin muotoilu, 4 op 
  Hinta 2000 euroa + alv
   
 • Vastuullinen viestintä ja läpinäkyvä brändi, 3 op
  Hinta 1400 euroa + alv
   
 • Kestävyysaiheiset avoimet verkkokurssit (moocit) 
  Hinta 15 euroa / op

 

Hyödynnä alennukset! Teemakokonaisuutta suorittaessasi ja opintojesi edetessä saat lisäalennusta lähiopetukseen pohjautuvista koulutusosioista seuraavasti: Toisen osion kohdalla saat 10 %:n alennuksen sen hinnasta. Kun osallistut kolmanteen koulutusosioon, saat 15 %:n alennuksen sen hinnasta.

Varaamme oikeuden koulutuskokonaisuutta ja eri koulutuksia koskeviin muutoksiin ja hinnan tarkistamiseen arvonlisäveron muuttuessa.

 

Ilmoittautuminen

Il­moit­tau­tu­mi­nen yk­sit­täi­seen kou­lu­tuso­sioon tai use­aan eril­li­seen kou­lu­tuso­sioon
 

Jos haluat osallistua vain yhteen tai useampaan erilliseen koulutukseen, ilmoittaudu kyseisen koulutusosioon sen omalla esittelysivulla.

Il­moit­tau­tu­mi­nen vä­hin­tään 15 opin­to­pis­teen ko­ko­nai­suu­teen

Tällä sivulla voit ilmoittaa kiinnostuksesi suorittaa vähintään 15 opintopisteen kokonaisuus, jonka suoritettuasi saat todistuksen ja osaamismerkin. Täytä alla olevan linkin kautta avautuva lomake, jossa ilmoitat, mihin koulutuksiin haluaisit osallistua (yhteensä vähintään 15 op). Voit myös hakea suorittamaan koulutuskokonaisuutta valitsemalla ensin vain osan vaadituista jaksoista ja täydentää koulutusvalintasi opintojesi edetessä tai muuttaa alussa tekemiäsi koulutusvalintoja opintojesi aikana. Lomakkeen täyttäminen ei vielä sido sinua mihinkään. Olemme sinuun yhteydessä lomakkeen täytettyäsi ja autamme sinua sopivan koulutuskokonaisuuden rakentamisessa. Sen jälkeen pyydämme erikseen vahvistuksen osallistumisestasi, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

Hakulomake vähintään 15 opintopisteen kokonaisuuteen täällä.

 

Lisätietoja - ota yhteyttä!
 • Asiakkuuspäällikkö Marianne Terkki-Mallat, HY+ Oymarianne.terkki-mallat(at)hyplus.fi
 • Kehittämispäällikkö Sari Laurila, HY+ Oysari.laurila(at)hyplus.fi