Avoimen yliopiston kesäopinnot 2021
Avoimen yliopiston kesä tarjoaa sisältöä ja uutta ajateltavaa Helsingin yliopiston kymmeniltä eri tieteenaloilta. Opiskelemaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Opi uutta, kehitä itseäsi!
 • Tältä sivulta löydät kootusti kaikki kesän 2021 opinnot. 
 • Opintoja alkaa toukokuun alusta aina elokuun loppuun saakka.
 • Kaikki kesäopinnot toteutetaan verkko-opintoina. 
 • Lukiolaisille erityisen hyvin soveltuvat, tieteenalan perusteisiin johdattelevat kurssit löydät kesäopintojen joukosta salmiakkimerkillä (♦) varustettuina.
 • Myös syksyn 2021 opintotarjonta on nyt nähtävissä! Tutustu opintotarjontaan: Avoimet yliopisto-opinnot koulutusohjelmittain
Tutustu kesäopintojen 2021 opintotarjontaan

ELINTARVIKETIETEIDEN KANDIOHJELMA

Ruoka 1.0 (2 op), MOOC ♦ 
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Elintarviketieteiden opinnot 

HISTORIAN KANDIOHJELMA

His­to­rian pe­rus­o­pin­to­ja

Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op ♦
Uuden ajan alku I 2 op (tutustumiskurssi) 
Uuden ajan alku I 2-5 op, MOOC ♦ 

His­to­rian te­maat­ti­set ai­neo­pin­not

Uutta! Aatteet ja opit: Kansallista tarinaa luomassa 5 op
Uutta! Kaupunki ja kulttuuri: Marilynin maailma: Marilyn Monroe (1926-1962) oman aikansa Amerikan kuvana 5 op
Uutta! Aatteet ja opit: Antiikista keskiaikaan: kulttuurisia ja yhteiskunnallisia murroksia myöhäisantiikista varhaiskeskiaikaan 5 op
Uutta! Yksilö ja yhteisö: Marilynin maailma: Marilyn Monroe (1926-1962) oman aikansa Amerikan kuvana 5 op
Uutta! Yksilö ja yhteisö: Antiikista keskiaikaan: kulttuurisia ja yhteiskunnallisia murroksia myöhäisantiikista varhaiskeskiaikaan 5 op 

His­to­rian alu­eel­li­set ai­neo­pin­not

Uutta! Suomen ja lähialueiden historia: Matkanteon jäljillä - matkantekoa keskiajalta 1900-luvun alkuun 5 op
Uutta! Suomen ja lähialueiden historia: Kansallista tarinaa luomassa 5 op
Uutta! Euroopan historia: Antiikista keskiaikaan: kulttuurisia ja yhteiskunnallisia murroksia myöhäisantiikista varhaiskeskiaikaan 5 op
Uutta! Maailmanhistoria: Afrikka siirtomaa-ajan varjossa 5 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Historian opinnot

Kes­kia­jan tutkimus

Kristinusko keskiajalla: Munkkeja, maallikoita ja pyhiä naisia 5 op
Uutta! Keskiajan arkeologian erityiskursseja: Matkanteon jäljillä - matkantekoa keskiajalta 1900-luvun alkuun 5 op
Uutta! Keskiajan jälkivaikutus: Matkanteon jäljillä - matkantekoa keskiajalta 1900-luvun alkuun 5 op
Uutta! Kristikunnan reuna-alueet ja kulttuurien kohtaaminen: Antiikista keskiaikaan: kulttuurisia ja yhteiskunnallisia murroksia myöhäisantiikista varhaiskeskiaikaan 5 op
Uutta! Kristikunnan reuna-alueet ja kulttuurien kohtaaminen: Kelttiläinen mytologia ja uskontoperinne 5 op
Uutta! Keskiajan juuret: Antiikista keskiaikaan: kulttuurisia ja yhteiskunnallisia murroksia myöhäisantiikista varhaiskeskiaikaan 5 op
Uutta! Keskiajan juuret: Kelttiläinen mytologia ja uskontoperinne 5 op
Uutta! Keskiajan historian erityiskursseja: Antiikista keskiaikaan: kulttuurisia ja yhteiskunnallisia murroksia myöhäisantiikista varhaiskeskiaikaan 5 op
Uutta! Keskiajan historian erityiskursseja: Kelttiläinen mytologia ja uskontoperinne 5 op
Uutta! Keskiajan taloushistoria 5 op 
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Keskiajan tutkimus

KASVATUSTIETEIDEN KANDIOHJELMA 

Ylei­sen ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen opin­to­suun­ta  

Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op ♦
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, verkkokurssi
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op, verkkotentti
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkokurssi
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, verkkotentti
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Kasvatustieteiden aineopintoja (yleinen ja aikuiskasvatustiede): 
Pakolliset sisältöopinnot:
Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op
Valinnaiset sisältöopinnot:
Oppiminen ja muutostoimijuus 5 op
Kehittävä työntutkimus 5 op
Tutkimusmenetelmäopinnot:
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Lisätietoa: Avoin yliopisto: Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opinnot

Luo­kan­opet­ta­jan opin­to­suun­ta

Kasvatustieteen perusopintoja: 
Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan  5 op ♦
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op ♦
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Kasvatustieteen aineopintoja: 
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Titta in -kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning 2 sp, MOOC ♦ 

Lisätietoa: Avoin yliopisto: Luokanopettajan opinnot

Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan opin­to­suun­ta

Kasvatustieteen perusopintoja: 
Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan  5 op  ♦
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op ♦
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Pienten lasten pedagogiikka 5 op, ryhmä 1
Pienten lasten pedagogiikka 5 op, ryhmä 2
Pienten lasten pedagogiikka 5 op, ryhmä 3

Kasvatustieteen aineopintoja: 
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 

Lisätietoa: Avoin yliopisto: Varhaiskasvatuksen opettajan opinnot

Eri­tyis­pe­da­go­gii­kan opin­to­suun­ta

Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op ♦

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op: 
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op ♦
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
Tuen tarve 5 op
Oppimisen haasteet 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 

Erityispedagogiikan aineopintoja: 
Käyttäytymisen haasteet 5 op, ryhmä 1
Käyttäytymisen haasteet 5 op, ryhmä 2
Käyttäytymisen haasteet 5 op, ryhmä 3
Käyttäytymisen haasteet 5 op, ryhmä 4
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Lisätietoa: Avoin yliopisto: Erityispedagogiikan opinnot

Kas­va­tus­tie­tei­den kan­dioh­jel­man yh­tei­siä tie­tee­na­lao­pin­to­ja

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Kasvatustieteiden opinnot 

Kas­va­tus­tie­tei­den kan­dioh­jel­man yh­tei­siä va­lin­nai­sia opin­to­ja

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus 5 op, MOOC
Uutta! Lapsuuden mediamaisema ja lapsen mediatoimijuus 5 op
Mediakasvatuksen perusteet 5 op
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op
Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö 5 op
Pienten lasten pedagogiikka 5 op, ryhmä 1
Pienten lasten pedagogiikka 5 op, ryhmä 2
Pienten lasten pedagogiikka 5 op, ryhmä 3
Uutta! Kasvatustieteen erikoiskurssi: Leikki varhaiskasvatuksessa 5 op, MOOC
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Kasvatustieteiden opinnot 

Va­lin­nai­set tie­tee­na­laa tu­ke­vat opin­to­ko­ko­nai­suu­det

Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja:
Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka 5 op, ryhmä 1 
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka 5 op, ryhmä 2 
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Esi- ja alkuopetuksen opinnot

Yh­tei­set kie­li- ja vies­tin­tä­opin­not

Draamaopetuksen perusteet 2 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Kasvatustieteiden opinnot 

Stu­dia Pae­da­go­gica

Kasvun mahdollisuudet ja haasteet 3 op
Työn trendit 3 op
Kehittämisen trendit 3 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Kasvatustieteiden opinnot 

KIELTEN KANDIOHJELMA

Kou­lu­tus­oh­jel­man yh­tei­siä opin­to­ja 

Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi 5 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Kielten opinnot

Kom­mu­ni­kaa­tio ja kog­ni­tio -opin­to­ko­ko­nai­suu­den opin­to­ja

Johdatus kognitiotieteeseen 5 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Kommunikaation ja kognition opinnot

Antiikin kreikka

Antiikin historia 5 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Antiikin Kreikan opinnot

KOTIMAISTEN KIELTEN JA KIRJALLISUUKSIEN KANDIOHJELMA

Pu­he­vies­tin­tä äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den ai­neen­opet­ta­jak­si opis­ke­le­vil­le

Puheviestintä I 5 op, toukokuu
Puheviestintä I 5 op, kesäkuu
Puheviestintä II 5 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Puheviestintä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi opiskeleville

Ko­ti­mai­sen kir­jal­li­suu­den opin­to­suun­ta

Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 30 op: 
Peruskurssi 10 op
1800-luvun kirjallisuus 5 op
1900-luvun alun kirjallisuus 5 op
1900-luvun lopun kirjallisuus 5 op
Nykykirjallisuus 5 op 
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Kotimaisen kirjallisuuden opinnot

Romanikieli ja -kulttuuri:

Uutta! Flamencon historiaa ja tyylejä 5 op

Suo­men kie­len opin­to­suun­ta

Suomen kielen perusopintoja:
Semantiikka 5 op
Fonologia ja morfologia 5 op
Uutta! Diskurssi 5 op, verkkokurssi
Uutta! Diskurssi 5 op, tentti
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Suomen kielen opinnot  

Suo­mi vie­raa­na kie­le­nä (S2)

Suomi 1A 3 op
Suomi 1B 2 op
Suomi 2A 3 op
Suomi 2B 2 op
Suomi 3 5 op
Suomi 4 5 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Suomi vieraana kielenä

KULTTUURIEN TUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA

Kult­tuu­rien tutkimus

Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuuden (15 op) opintoja:
Visuaalisuus ja materiaalisuus: Menneisyyden näkyvät jäljet 5 op ♦ 

Kulttuurien tutkimuksen valinnaisia opintoja:
Uutta! World literature eilen ja tänään (KUKA-501, KUKA-502, KUKA-503) 5 op

Lisätietoa: Avoin yliopisto: Kulttuurien tutkimuksen opinnot

Aasian tutkimus

Aasian tutkimuksen opintokokonaisuuden (15 op tai 30 op) opintoja:
Uutta! Japanilaisen pelimusiikin historia, vaikutteet ja tekijät 5 op (KUKA-AA212) ♦
Modernin Kiinan historia 5 op (KUKA-AA212, KUKA-AA213, KUKA-AA215) ♦
Uutta! Korean nyky-yhteiskunta ja -kulttuuri 5 op (KUKA-AA212, KUKA-AA213)
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Aasian tutkimuksen opinnot

Alue- ja kulttuurintutkimus

Uutta! Kelttiläinen mytologia ja uskontoperinne 5 op (KUKA-AL216)
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Alue- ja kulttuurintutkimuksen opinnot

Folklo­ris­tiik­ka 

Uutta! Magiaa ja noituutta: Länsimaista taikuutta kautta historian 5 op
Uutta! Kansanomainen uskonnollisuus 5 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Folkloristiikan opinnot

Lähi-Idän ja islamin tutkimus

Uutta! Islamin peruskurssi 5 op (KUKA-LIS214)
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Lähi-idän ja islamin tutkimuksen opinnot

Tai­de­his­to­rian opin­to­suun­ta

Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op ♦
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op
Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle 5 op 
Taidehistorian tutkimushistoria 5 op, verkkokurssi
Taidehistorian tutkimushistoria 5 op, verkkotentti
Taidehistorian lähestymistapoja 5 op: Sosiaalisesti sitoutunut nykytaide
Taidehistorian lähestymistapoja 5 op: Taiteesta kirjoittamisesta
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Taidehistorian opinnot

Us­kon­to­tie­teen opin­to­suun­ta

Uutta! Uskonto historiassa: Länsimaista taikuutta kautta historian 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op
Kansanomainen uskonnollisuus 5 op
Uutta! Kelttiläinen mytologia ja uskontoperinne 5 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Uskontotieteen opinnot

METSÄTIETEIDEN KANDIOHJELMA

Matematiikka I 5 op, verkkokurssi
Matematiikka I 5 op, tentti 
Myynnin verkkokurssi 6 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Metsätieteiden opinnot
Katso myös: Matemaattisten tieteiden kandiohjelma (yllä)

MOLEKYYLIBIOTIETEIDEN KANDIOHJELMA

Bioinformatiikka 5 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Molekyylibiotieteiden opinnot

TAITEIDEN TUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA 

Elo­ku­va- ja te­le­vi­sio­tut­ki­muk­sen opin­to­suun­ta

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopintoja:
Audiovisiaalinen kerronta 5 op
Elokuva- ja televisiotutkimuksen aineopintoja:
Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op ♦
Uutta! Elokuva- tai televisiohistoriallinen erityiskysymys 5 op: Nordic Noir: Uusi pohjoismainen rikosfiktio elokuvassa ja televisiossa
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Elokuva- ja televisiotutkimuksen opinnot

Es­te­tii­kan opin­to­suun­ta

Estetiikan aineopintoja:
Uutta! Ympäristöestetiikan erityiskysymyksiä I; Kaupunkiestetiikka 5 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Estetiikan opinnot

Musiik­ki­tie­teen opin­to­suun­ta

Musiikkitieteen aineopintoja:
Uutta! Flamencon historiaa ja tyylejä 5 op
Uutta! Musiikki, media ja audiovisuaalisuus 5 op: Japanilaisen pelimusiikin historia, vaikutteet ja tekijät ♦
Uutta! Musiikki ja yhteiskunta 5 op: Afrikan musiikit
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Musiikkitieteen opinnot

Teat­te­ri­tie­teen opin­to­suun­ta:

Teatteritieteen perusopintoja:
Suomen teatterihistoria 5 op
Teatteritieteen aineopintoja:
Uutta! Draama ja dramaturgia 5 op: Dramaturgia
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Teatteritieteen opinnot

Ylei­sen kir­jal­li­suus­tie­teen opin­to­suun­ta

Yleisen kirjallisuustieteen perusopintoja:
Perusopintojen tekstianalyysi 5 op
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op 
Yleisen kirjallisuustieteen aineopintoja:
Uutta! Postkoloniaalinen kirjallisuus 5 op: World literature eilen ja tänään: historiaa, teorioita, teoksia
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Yleisen kirjallisuustieteen opinnot

TEOLOGIAN JA USKONNONTUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA

Teo­lo­gian ja us­kon­non­tut­ki­muk­sen pe­rus­o­pin­to­ja:

Systemaattisen teologian perusteet 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op 

Teo­lo­gian ja us­kon­non­tut­ki­muk­sen ai­neo­pin­to­ja ja syventäviä opintoja: 

Kristinusko Suomessa 5 op
Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op
Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, syventävä suoritus 5 op

Is­la­mi­lai­sen teo­lo­gian opin­to­suun­ta 

Uutta! Islamin peruskurssi 5 op
Uutta! Social Movements and Gender Activism 5 cr

Teo­lo­gi­set kie­let 

Kreikka I 5 op
Kreikka II 5 op
Latina I 5 op
Latina II 5 op

Lisätietoa: Avoin yliopisto: Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman opinnot
Katso myös: Kesäopinnot 2021 maisteriohjelmittain: Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma

YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN KANDIOHJELMA

Yh­teis­kun­nal­li­sen muu­tok­sen opin­to­ko­ko­nai­suus (15, 25 tai 35 op) 

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op), osia:

Pakolliset opinnot: 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op

Valinnaiset opintojaksot (5–15 op):
Anthropological approaches to European Dept Crisis 5 cr
Development Economics I, 5 cr
Globaali kehitys 5 op
Globaali taloudellinen muutos 5 op
Kehityspolitiikat ja interventiot 5 op
Kansainvälinen historia 5 op
Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op
Medical Anthropology 5 cr
Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op
Uusi globaali aika 5 op
Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op

Tieteenalakurssit (10 op) 
(sisältyvät 35 op kokonaisuuteen):
Kehitysmaatutkimus: Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit 5 op
Poliittinen historia: Uusi globaali aika 5 op
Poliittinen historia: Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia 5 op
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: Vertaileva alueellinen etnografia 5 op
Talous- ja sosiaalihistoria: Rakenteet ja kehitys 5 op 

Lisätietoa: Avoin yliopisto: Yhteiskunnallisen muutoksen opinnot

Ke­hi­tys­maa­tut­ki­muk­sen opin­to­ko­ko­nai­suus 15 op, osia

Globaali kehitys 5 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Kehitysmaatutkimuksen opinnot

Po­liit­ti­sen his­to­rian opin­to­ko­ko­nai­suus 15 op

Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op
Lisäksi kaksi seuraavista: 
Kansainvälinen historia 5 op
Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia 5 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Poliittisen historian opinnot

So­si­aa­li- ja kult­tuu­riant­ro­po­lo­gian opin­to­ko­ko­nai­suus 15 op

Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op
Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op
Vertaileva alueellinen etnografia 5 op 
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opinnot

Ta­lous- ja so­si­aa­li­his­to­rian opin­to­ko­ko­nai­suus 15 op

Globaali taloudellinen muutos 5 op tai
Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op
Lisäksi seuraavat:
Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op
Rakenteet ja kehitys 5 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Talous- ja sosiaalihistorian opinnot

YMPÄRISTÖTIETEIDEN KANDIOHJELMA

Ym­pä­ris­tö­tie­tei­den pe­rus­o­pin­to­ja  

Ekologian perusteet 5 op ♦ 
Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op ♦ 

Ym­pä­ris­tö­tie­tei­den ai­neo­pin­to­ja

Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä 5 op

Lisätietoa: Avoin yliopisto: Ympäristötieteiden opinnot

CHANGING EDUCATION -MAISTERIOHJELMA

Uutta! Neuroscience in educational Sciences 5 cr
Lisätietoa: Open University: Changing Education

IHMISEN RAVITSEMUKSEN JA RUOKAKÄYTTÄYTYMISEN MAISTERIOHJELMA 

Ra­vit­se­mus­tie­de

Ravitsemusfysiologia 5 op
Kansanravitsemus 5 op
Erityisruokavaliot 5 op
Liikunta ja ravitsemus 5 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Ravitsemustiede

KIELELLISEN DIVERSITEETIN JA DIGITAALISTEN IHMISTIETEIDEN MAISTERIOHJELMA 

Kog­ni­tio­tie­de

Arkielämän ja eksperttiyden kognitiivinen perusta 5 op
Uutta! Johdatus ihmisen kognition evoluutioon 5 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden opinnot

KIRJALLISUUDENTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

Kirjallisuudentutkimus, syventäviä opintoja:

Uutta! Uudempi maailmankirjallisuus 5 op: World literature eilen ja tänään: historiaa, teorioita, teoksia 
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Kirjallisuudentutkimuksen opinnot

MAS­TER'S PRO­GRAMME IN AG­RI­CUL­TURAL, ENVIRON­MENTAL AND RE­SOURCE ECO­NOM­ICS
(Maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma)

Cost-Benefit Analysis 5 cr, MOOC
Lisätietoa: Open University: Master's Programme in Agricultural, environmental and resource economics

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN MAISTERIOHJELMA

Viestintä

Uutta! Viestinnän teoriat ja tutkimusperinteet 5 op
Uutta! Mediatutkimuksen nykysuuntauksia 5 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Viestinnän opinnot

SOSIAALI- JA TERVEYSTUTKIMUKSEN JA -JOHTAMISEN MAISTERIOHJELMA

Mo­nia­lai­nen asian­tun­ti­juus so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la  

Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen perusteet 5 op 
Hyvinvointipalveluiden perusta ja järjestelmät 5 op
Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla 5 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen opinnot

Tut­kin­toon kuulvat kie­li- ja vies­tin­tä­opin­not

Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op ♦
Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (hum.) 2 op ♦
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot 

Tut­kin­toon kuuluvat kie­lio­pin­not 

Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 cr ♦
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (humanistinen, kasvatustieteellinen, oikeustieteellinen, valtiotieteellinen ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) 
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, finska 3 op
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, finska 3 op
Lisätietoa: Avoin yliopisto: Tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot 

Muut kie­lio­pin­not

 • Teologiset kieliopinnot, ks. Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma 
 • Suomi vieraana kielenä, ks. Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
 • Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta 2 sp ♦, ks. Avoimet opinnot teemoittain, Kielet

Tutustumiskurssit

Tutustumiskurssit ovat yhden tai kahden opintopisteen laajuisia ja kaikille maksuttomia kursseja, joiden avulla on mahdollista tutustua tiettyyn tieteenalaan ja sen opiskeluun. Tutustumiskurssit sopivat erityisen hyvin esimerkiksi lukiolaisille, jotka miettivät omaa alaansa. Niille ovat kuitenkin tervetulleita myös kaikki muut aiheista kiinnostuneet!  

Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op ♦ 
Tutustumiskurssi tietojenkäsittelytieteeseen: Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op, MOOC ♦ 
Titta in -kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning 2 sp, MOOC ♦ 
Ilmasto.nyt 2 op ♦ 
Ruoka 1.0 2 op, MOOC ♦ 
Uuden ajan alku I 2 op ♦
Lisätietoa: Tutustumiskurssit

Muut lukiolaisille soveltuvat kurssit 

Muut myös lukiolaisille soveltuvat kurssit löydät kesäopintojen listauksesta ♦ -merkillä varustettuina. 

Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op ♦
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op 
Taitava kirjoittaja 0 op ♦

Lisätietoa:

Helsingin seudun kesäyliopisto

Arabian alkeiskurssi 1 – Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita 2 op
Arabian alkeiskurssi 2 3 op
Arabian jatkokurssi 1 3 op
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op
Espanjan alkeiskurssi 2 3 op
Espanjan jatkokurssi 1 3 op
Espanjan jatkokurssi 2 3 op
Espanjan jatkokurssi 3 3 op
Italian alkeiskurssi 1 3 op
Italian alkeiskurssi 2 3 op
Italian jatkokurssi 1 3 op
Italian jatkokurssi 2 3 op
Japanin alkeiskurssi 1 monimuotoisesti 3 op
Japanin alkeiskurssi 2 monimuotoisesti 4 op
Portugalin alkeiskurssi 1 3 op
Portugalin alkeiskurssi 2 2 op
Ranskan alkeiskurssi 1 a + b 4 op
Ranskan alkeiskurssi 2 a + b 4 op
Ranskan jatkokurssi 1 4 op
Ranskan jatkokurssi 2 4 op
Saksan alkeiskurssi 1 4 op
Saksan alkeiskurssi 2 4 op
Saksan jatkokurssi 1 4 op
Saksan jatkokurssi 2 4 op
Tutustu venäjän kieleen verkkokurssi 1 op
enäjän alkeiskurssi 1 4 op
Venäjän alkeiskurssi 2 4 op
Venäjän jatkokurssi 1 4 op
Venäjän jatkokurssi 2 4 op
KK-VEN301 Читать, писать и обсуждать - kirjallista ja suullista venäjää 3 op
Viron alkeiskurssi 1 3 op
Viron alkeiskurssi 2 2 op
Viron jatkokurssi 1 3 op
Viron jatkokurssi 2 2 op 
Johdatus Itä-Euroopan romaneihin 5 op
Sociophonetics 5 op
Lisätietoa: Helsingin seudun kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto

Italian alkeiskurssi 1 3 op
Italian alkeiskurssi 2 3 op
Italian alkeistason keskustelukurssi 2 op
Käytännön italian kurssi 2 op
Korean alkeiskurssi 1 3 op
Korean alkeiskurssi 2 2 op
Portugalin alkeiskurssi 1 3 op
Portugalin alkeiskurssi 2 2 op
Lisätietoa: Tampereen kesäyliopisto

Vaasan kesäyliopisto  

Korean alkeiskurssi 1 3 op
Lisätietoa: Vaasan kesäyliopisto

Näin opiskelemaan
 • Opintoihin ilmoittaudutaan verkossa kunkin kurssin kurssisivun kautta. Huom! Jos olet Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija, aloita ilmoittautuminen Sisussa lisäämällä opintojakso opintosuunnitelmaasi. 
 • Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 45 päivää ennen kurssin alkua. Tarkista ilmoittautumisen alkamisajankohta aina kurssin kurssisivulta.
 • Opintomaksun suuruus perustuu kurssin laajuuteen ja on 15 euroa per opintopiste. 
 • Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston ilmoittautumishetkellä läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. 
 • Kesäopinnot ovat maksuttomia myös työttömille ja lomautetuille. Maksuttomuus koskee viimeistään 31.12.2021 tehtäviä ilmoittautumisia. Lue lisää: Avoimen yliopiston opintoja maksutta työttömille ja lomautetuille
 • Tutustumiskurssit ovat maksuttomia kaikille.