Haettavissa olleet apurahat 2014

Hakuaika oli 21.1.2014 klo 8.00 - 4.2.2014 klo 15.00

Tieteenalakohtaiset rahastot ja juhlarahasto

Teologian rahastosta myönnetään
- 1000 euron stipendejä teologian perustutkinto-opiskelijoille (yhteensä enintään 5000 euroa)
- yksi enintään 1300 euron stipendi perustutkinto-opiskelijalle, jatko-opiskelijalle ja tutkijalle ortodoksisen kulttuuriperinteen tutkimukseen
- 12 000 euron työskentelyapuraha naispuoliselle kirkkohistorian jatko-opiskelijalle

Oikeustieteen rahastosta myönnetään
- 1000 euron stipendejä oikeustieteen perustutkinto-opiskelijoille (yhteensä enintään 4000 euroa)
- enintään 3000 euron apurahoja ja 1000 euron matka-apurahoja jatko-opiskelijoille ja tutkijoille (yhteensä enintään 12 000 euroa). Apurahoista osa on varattu erityisesti prosessi- ja rikosoikeuden aloille.
- kansainvälisen työoikeuden tutkimukseen enintään 5000 eur. Erityisesti huomioidaan ILO:n toimintaan liittyvä tutkimus. Apuraha voidaan myöntää myös korkeatasoiseen perustutkinto-opiskelijan tutkielmatyöskentelyyn.

Lääketieteen rahastosta myönnetään lääketieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijoille ja tutkijoille kannustusapurahoja seuraaville aloille:

  • syöpäsairaudet (yhteensä 11 000 euroa)
  • keuhkosairaudet (yhteensä 4300 euroa)
  • lääketieteellinen genetiikka (yhteensä 5000 euroa)
  • lastenpsykiatria (yhteensä 5300 euroa)
  • kirurgia (yhteensä 1000 euroa)
  • gynekologia (yhteensä 1000 euroa)
  • neuropatologia (yhteensä 1400 euroa)
  • hammaslääketiede (yhteensä 1000 euroa)
  • aivoinfarktitutkimus (yhteensä 1200 euroa)

Lisäksi jaetaan 7400 euroa apurahoja lääketieteelliseen tutkimukseen, jonka painopistealaa ei ole tarkemmin määritelty ja 2900 euroa matka-apurahoja.

Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahastosta myönnetään humanistisen, valtiotieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan maisterivaiheen opiskelijoille 35 kappaletta 1000 euron stipendejä.

Rahastosta jaetaan myös:
- enintään 2200 euroa yhtenä tai useampana matka-apurahana opetusta antaville post doc -tutkijoille. Hakijan tulee hakemuksessaan täsmentää, mitä opetusta hän on antanut viimeisen kahden vuoden aikana.
- 3000 euroa yhtenä tai useampana apurahana ranskan kielen opiskeluun ranskalaisessa korkeakoulussa. Hakijan tulee hakemuksessaan kertoa opiskelupaikka, opiskelun kesto ja perustelut opiskelulle Ranskassa.
- Rehtori Ilkka Niiniluodon rahastosta yksi 1000 euron stipendi teoreettisen filosofian perustutkinto-opiskelijalle.
- Tutoris Oy:n rahastosta 1-2 kappaletta 1000 euron stipendejä logopedian opiskelijoiden pro gradu -työskentelyyn.
- Raija Rymin-Nevanlinnan rahastosta myönnetään enintään 2500 euroa  yhtenä tai useampana matka-apurahana jatko-opiskelijoille ja  tutkijoille. Haku on suunnattu venäjän kielen, kirjallisuuden, kulttuurin ja kääntämisen tutkimukseen.
- Professori Hannele Niemen rahastosta 2000 euron kannustusapuraha oppimiseen ja koulutukseen liittyvään väitöskirjatyöhän tutkijanuran alkuvaiheen jatko-opiskelijalle
- Professori Hannele Niemen rahastosta 1000 euron matka-apuraha oppimiseen ja koulutukseen liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön tutkijanuran alkuvaiheen jatko-opiskelijalle

Matematiikan ja luonnontieteiden rahastosta myönnetään 16 kappaletta 1000 euron stipendejä opinnoissaan erinomaisesti menestyneille matematiikan ja luonnontieteiden perustutkinto-opiskelijoille. Stipendeistä osa on tarkoitettu erityisesti opintojen alkuvaiheessa oleville opiskelijoille ja osa kandidaatin tutkinnon suorittaneille opiskelijoille. Yksi arviointikriteeri on keskimäärin 55 opintopisteen suorittaminen per lukuvuosi. Lisäksi Toukokuun 29. päivän 1913 rahastosta avataan haettavaksi yksi 700 euron stipendi.

Maatalous-metsätieteiden rahastosta myönnetään
- maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijoille ja tutkijoille matka-apurahoina yhteensä enintään 10 300 euroa
- maatalous- ja elintarvikealan perustutkinto-opiskelijoille neljä kappaletta 1000 euron stipendejä
- Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran rahastosta kaksi kappaletta 1000 euron stipendejä Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleville maataloustieteen, kotitaloustieteen, eläinlääketieteen ja elintarviketieteiden perustutkinto-opiskelijoille, jotka tekevät pro gradu -tutkielmaa
- Hyytiälän metsäaseman juhlarahastosta yksi 1000 euron stipendi metsäasemalla tehtävää pro gradu -tutkielmaa varten

Bio- ja ympäristötieteiden rahastosta myönnetään
- apurahoja ja matka-apurahoja perinnöllisyystieteen jatko-opiskelijoille ja tutkijoille (yhteensä enintään 3500 euroa )
- Heinonsalon rahastosta 1600 euroa yhtenä tai useampana apurahana bio- ja ympäristötieteiden jatko-opiskelijan materiaalikustannuksiin

Eläinlääketieteen rahastosta myönnetään
- enintään 1000 euron suuruisia apurahoja eläinlääketieteen lisensiaattityövaiheessa oleville perustutkinto-opiskelijoille, jotka tähtäävät eläinlääketieteellisiin jatko-opintoihin ja tieteelliseen tutkimukseen
- eläinakupunktion tutkimusrahastosta 1-2 apurahaa (yhteensä enintään 2400 euroa) eläinlääketieteen lisensiaattityövaiheessa oleville perustutkinto-opiskelijoille, joka tähtäävät eläinlääketieteellisiin jatko-opintoihin ja tieteelliseen tutkimukseen eläinakupunktioon liittyvistä aiheista
- 500 euron palkintoja opiskelijoille, jotka ovat vuoden 2013 aikana julkaisseet lisensiaattityön perusteella kansainvälisen tieteellisen artikkelin. Myös artikkelin perusteella myönnettävää palkintoa varten täytyy jättää hakemus.

Farmasian rahastosta myönnetään farmasian perustutkinto-opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja tutkijoille matka- ja tutkimusapurahoja enintään 2600 eurolla.

Juhlarahastosta myönnetään perustutkinto-opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille 1000–3000 euron matka-apurahoja, yhteensä enintään 38 000 euroa. Perustutkinto-opiskelijoille myönnettävät matka-apurahat on tarkoitettu opiskeluun ulkomailla ja ensisijaisesti yliopiston ja CIMOn organisoimien vaihto-ohjelmien ja -sopimusten ulkopuolella liikkuville opiskelijoille. Jatko-opiskelijoiden matka-apurahat on tarkoitettu ulkomailla tapahtuvaan tieteelliseen jatko-opiskeluun (ei kongressimatkoihin). Matka-apurahoja myönnetään aikaisintaan 1.1.2014 alkaneille matkoille.

Laura Kolben ja Thomas Forssin rahastosta myönnetään yksi enintään 1000 euron matka-apuraha kansainvälisen yksityisoikeuden, kaupunkitutkimuksen tai Eurooppa-tutkimuksen opiskelijalle ja tutkijalle.

Helsingin yliopiston professorien puolisot ry:n rahastosta myönnetään stipendejä vammaisille opiskelijoille. Keskeinen myöntökriteeri on opintojen eteneminen. Stipendejä voidaan myöntää myös vuoden 2013 aikana tutkinnon suorittaneille opiskelijoille.

Itsenäiset rahastot

Helsingin yliopiston alumni ry:n rahastosta myönnetään kaksi 1000 euron suuruista stipendiä lahjakkaille ja aktiivisille perustutkinto-opiskelijoille. Hakijoilta edellytetään näyttöä opintomenestyksestä, aktiivisuudesta ja yritteliäisyydestä. Eduksi katsotaan aktiivisuus yliopiston piirissä vaikuttavien järjestöjen toiminnassa.
yksi 1000 euron suuruinen Väinö Linna -stipendi kansantaloustieteen, erityisesti makrotaloustieteen, perustutkinto-opiskelijalle.
Taitan tutkimusaseman rahastosta 1000 euron stipendi perustutkinto-opiskelijalle Taitan tutkimusasemalla suoritettavia opintoja tai tehtävää opinnäytetyötä varten.
Timo Sahin rahastosta 1-2 noin 1000 euron suuruista matka-apurahaa nuorille tutkijoille väestön terveyttä edistävään, erityisesti liikuntaan tai ravitsemukseen kohdistuvaan tutkimukseen tai kansatieteelliseen tutkimukseen liittyviin matkoihin.

Kaikki Helsingin yliopiston alumni ry:n rahaston stipendit tulee käyttää opiskelun edistämiseen.

Ympäristön ystävät -rahastosta myönnetään enintään yksitoista 2000 euron stipendiä vähävaraisille perustutkinto-opiskelijoille, jotka tekevät ympäristöaiheisiin liittyvää pro gradu -tutkielmaa. Hakijan tieteenalaa ei ole rajattu (esim. luonnontieteilijät, yhteiskuntatieteilijät ja oikeustieteilijät voivat saada stipendin). Hakijan on hakemuksessaan perusteltava vähävaraisuutensa sekä liitettävä hakemukseen PDF-muodossa verotodistus vuoden 2012 verotuksesta.

Erkki Hannikaisen stipendirahastosta myönnetään apurahoja, jotka on tarkoitettu Helsingin yliopiston ranskan kielen opiskelijoiden jatko-opintoihin Ranskassa. Kyseeseen voivat tulla ranskalaisen filologian jatko-opiskelijoiden lisäksi valmistumisvaiheessa olevat perustutkinto-opiskelijat, jotka suunnittelevat jatko-opintoja, sekä tohtorintutkinnon kahden edellisen vuoden aikana suorittaneet post doc -tutkijat. Perustutkinto-opiskelijan pro gradu -tutkielman on oltava valmis tai pitkälle edistynyt. Etusijalla ovat tohtorintutkintoa suorittavat opiskelijat. Apuraha voidaan myöntää yhdelle hakijalle koko vuoden opintoja varten tai useammalle hakijalle pienempinä apurahoina lyhyempää oleskelua varten. Apuraha voidaan myöntää samalle henkilölle useampia kertoja, ei kuitenkaan perätysten kolmea kertaa useammin. Apurahan saajan on annettava vuosittain vapaamuotoinen raportti apurahan käyttämisestä ja toiminnastaan apurahakaudella. Apurahamyöntö vuodelle 2014 on yhteensä enintään noin 29 000 euroa.

Aili ja Brynolf Honkasalon rahastosta myönnetään 4 noin 19 400 euron suuruista tutkimusapurahaa lupaaville ja menestyneille jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, jotka ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuaan jatkavat opintojaan oikeustieteellistä väitöskirjaa varten tai tohtorin tutkinnon suoritettuaan aikovat valmistua opettajaksi oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Hakijan eduksi katsotaan, mikäli hän aikoo vähintään kolmen kuukauden ajan suorittaa opintojaan ulkomailla. Yhden apurahan jaossa ovat etusijalla rikosoikeuden, kriminologian ja prosessioikeuden tutkijat.

Lääketieteen kandidaatti Ensio Hyvärisen rahastosta jaetaan stipendejä aktiivisuuden ja ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella. Stipendien summa määräytyy saatujen hakemusten perusteella. Aktiivisuuden perusteella myönnettävissä stipendeissä pisteitä saa seuraavista toimista: LKS:n, Thoraxin, SML:n, HYYn sekä kurssien luottamus- ja aktiivisuustehtävät sekä yliopiston, tiedekunnan ja laitosten hallintotehtävät. Muiden opiskelijajärjestöjen luottamustehtävistä annetaan pisteitä harkinnan mukaan. Ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella hakevien tulee liittää hakemukseen lista ulkomailla suoritetuista opinnoista (kurssi, tiedekunta/yliopisto, aika, opintopistemäärä) sekä kopio opintosuoritusotteesta tai muu todistus kyseisistä opinnoista.

Kanslianeuvos Kaarlo Koskimiehen ja Irma Koskimiehen stipendirahastosta myönnetään apurahoja, jotka on tarkoitettu oman maan (Suomen) historian tieteelliseen tutkimukseen. Apurahoja voi hakea kolmessa kategoriassa: 1. jatko-opiskelijan työskentelyapuraha n. 20 000 euroa / vuosi, 2. nuoren tohtorin (alle 2 v. valmistumisesta) tutkimusapuraha n. 25 000 euroa / vuosi, 3. matka-apuraha (arkisto-, kirjasto- ja konferenssimatkat) jatko-opiskelijoille ja nuorille tohtoreille. Kyseeseen voivat tulla Helsingin yliopiston kaikissa tiedekunnissa ja kaikilla laitoksilla Suomen historian tieteellistä tutkimusta tekevät jatko-opiskelijat ja nuoret tohtorit. Jos hakijat ovat ansioiltaan yhdenveroisia, etusija on eteläpohjalaisilla hakijoilla.

Lisäksi Kanslianeuvos Kaarlo Koskimiehen ja rouva Irma Koskimiehen stipendirahastosta myönnetään 1000 euron apuraha Etelä-Pohjalaiseen Osakuntaan kuuluvalle ahkeralle ja opinnoissaan hyvin edistyneelle pro gradu -tutkielman tekijälle. Osakunta ja yliopisto tarkastavat jäsenyyden, erillistä todistusta jäsenyydestä ei tule liittää hakemukseen.

Kanslianeuvos Kaarlo Koskimiehen ja rouva Irma Koskimiehen stipendirahasto myöntää vuosina 2012–2013 Helsingin yliopistosta valmistuneen, Suomen historiaa käsittelevän ansiokkaan väitöskirjan tekijälle 4200 euron suuruisen väitöskirjapalkinnon. Perusteltuja ehdotuksia palkinnon saajiksi pyydetään erikseen tiedekunnilta ja laitoksilta. Väitöskirjapalkinto jaetaan joka toinen vuosi.

Apurahamyöntö vuodelle 2014 on yhteensä enintään n. 85 000 euroa.

Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta myönnetään yksi noin 18 000 euron suuruinen apuraha väitöskirjatutkimukseen sekä 1000 euron suuruisia stipendejä perustutkinto-opiskelijoille. Tutkimusapuraha ja stipendit on tarkoitettu lahjakkaille Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston opiskelijoille. Osakunta ja yliopisto tarkastavat jäsenyyden, erillistä todistusta jäsenyydestä ei tule liittää hakemukseen. Lääninrovasti Wilhelm Lindstedtin ja hänen puolisonsa Hilma Nyholmin jälkeläiset ovat etuoikeutettuja perustutkinto-opiskelijoiden stipendeihin, vaikka eivät kuuluisikaan Satakuntalaiseen Osakuntaan. Hakemukseen on tällöin liitettävä todistus sukulaisuudesta.

Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahastosta myönnetään 2-3 stipendiä paitsi Helsingin yliopiston, myös muiden yliopistojen opiskelijoille, joiden opinnäytetöiden aiheet liittyvät osuustoiminnan tutkimukseen. Yhteensä stipendejä myönnetään enintään 5200 eurolla.

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund -rahastosta (SYLFF-rahasto) myönnetään kolme 21 000 euron apurahaa. Apurahoja myönnetään seuraaville aloille:
1) kansainväliset suhteet (International Relations);
2) Aasian ja Afrikan tutkimus (Asian and African Studies);
3) sosiaali- ja kulttuuriantropologia (Social and Cultural Anthropology).
Apurahat on tarkoitettu vuoden päätoimiseen tutkimustyöhön Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoille. Apurahan saajalla tulee olla voimassa oleva jatko-opiskeluoikeus. SYLFF-apurahan saajilla on mahdollisuus hakea muuta jatkorahoitusta SYLFF-ohjelman kautta (www.sylff.org).

Kansleri Antti Tulenheimon muistorahastosta myönnetään 19 400 euron suuruinen tutkimusapuraha ansioituneelle oikeustieteellisen perustutkinnon suorittaneelle tieteenharjoittajalle, jonka tutkimusaihe on rikosoikeuden alalta.

Takaisin Hae apurahaa -sivulle >>