Geotieteiden tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2020 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Geotieteiden tohtoriohjelman tarjoaman koulutuksen tavoitteena on tukea tohtorikoulutettavan vastuullisen ja itsenäisen tieteellisen tutkija- ja asiantuntijaidentiteetin muodostumista ja syventämistä. GeoDoc kouluttaa tohtoreita, jotka ovat:

 • syvällisesti perehtyneet geotieteisiin, niiden kehitykseen, teorioihin, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin sekä yhteiskunnalliseen merkitykseen,
 • saavuttaneet valmiudet geotieteissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa keskeisiä tutkimusmenetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa,
 • saavuttaneet riittävät tiedeviestintä-, argumentaatio- ja ongelmanratkaisutaidot sekä muut valmiudet toimia vaativissa, monialaisissa geotieteiden tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja kansainvälisissä ympäristöissä.

Kaikki ohjelmaan liittyvä opetus annetaan englannin kielellä. Monien kurssien kuulusteluissa vastaukset voi myös kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Geotieteillä on merkittävä asema yhteiskunnallisesti tärkeiden globaalien ongelmien, kuten ympäristömuutos ja raaka-aineiden riittävyys sekä kestävä käyttö, ratkaisemisessa, joten maailmanlaajuiset kontaktit ja yhteistyöverkostot ovat tutkijoille erityisen tärkeitä. Geotieteiden tohtoriohjelma kattaa kaikki maankamaraa tutkivat geotieteet. Koulutusohjelmassa tutkimus ja tarjottava opetus perustuvat neljään eri oppiaineeseen: geologia, luonnonmaantiede, kiinteän maan geofysiikka ja arkeologia. Tutkimuksen vahvuusalat ovat: globaalimuutos, taloudellinen geologia, isotooppigeologia, kiinteän maan geofysiikka, petrologia, litosfäärin ja vaipan evoluutio, maankamaran raaka-aineet, hydrogeologia, seismologia, alueellinen mallinnus, paleoekologia, geokemia ja kaukokartoitus.

Geotieteiden tohtoriohjelmalla on käytettävissään siihen osallistuvien vastuullisten tutkijoiden ja sidosryhmien luoma valmis verkosto, joka tukee tutkijakoulutettavien kansainvälistymistä ja liikkuvuutta; myös opetus toteutetaan englanniksi. Geotieteiden tohtoriohjelma järjestetään matemaattis-luonnontieteellisen ja humanistisen tiedekunnan yhteistyönä.

Geotieteiden tohtoriohjelma tarjoaa säännöllisesti laadukkaita ja monipuolisia lyhytkursseja ja työpajoja, jotka edistävät koulutettavien asiasisältö- ja menetelmäosaamista. Tohtorikoulutettavien tarpeisiin räätälöidyt kirjoitustyöpajat tukevat heidän väitöskirjaan liittyvien artikkeliensa viimeistelyä ja julkaisemista. Ohjelma järjestää myös kenttäkursseja, ja tukee tohtorikoulutettavien vierailuja laboratorioihin, museoihin, kansainvälisiin konferensseihin ja tiedekeskuksiin. Suurin osa koulutettavista kerää tutkimukseensa näytteet itsenäisen maastotyön pohjalta ja analysoi ne korkeatasoisissa ympäristölaboratorioissa ja mineralogian, geokemian ja kiinteän maan geofysiikan laboratorioissa.

Nelivuotinen koulutus, joka tähtää tohtorintutkintoon, vastaa työmäärältään 240 opintopistettä. Tohtorintutkinnon voi suorittaa joko päätoimisesti tai sivutoimisesti.

Tohtoriopinnot muodostuvat seuraavista osioista:

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma
 • vähintään 30 opintopisteen tutkimusaiheeseen liittyvät tieteenalaopinnot sekä niitä tukevat opinnot (ml. tutkimusetiikan opinnot)
 • 10 opintopisteen yleisten valmiustaitojen opinnot, esimerkiksi yliopistopedagogiikka, johtaminen, esimiestaidot, neuvottelu- ja projektitaidot sekä tieteellinen viestintä
 • kansainvälisten kontaktien luomista, kuten tutkimusyhteistyötä ja osallistumista konferensseihin
 • väitöskirja

Väitöskirja muodostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä niistä laaditusta yhteenvedosta (artikkeliväitöskirja), tai väitöskirja on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon (monografia). Väitöskirja voi poikkeustapauksessa olla myös muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ, jossa tekijän itsenäinen osuus on osoitettavissa.

Väitöskirjan tulee

 • sisältää uutta tieteellistä tietoa
 • osoittaa väittelijän kriittistä ajattelua
 • osoittaa oman tieteenalan syvällistä tuntemusta
 • osoittaa metodien hallintaa ja soveltamiskykyä
 • olla tieteellisesti vakuuttava
 • sisältää perusteltuja tuloksia
 • olla tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen

Geotieteet on kasvava tutkimuksen ala, ja alan tohtoritarve kasvaa kaikilla sektoreilla. Geotieteiden tohtoriohjelmasta valmistuu huippuasiantuntijoita, joilla on erinomaiset valmiudet rekrytoitua

 • kansainväliselle tai kotimaiselle tutkijanuralle yliopistoihin ja korkeakouluihin
 • tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin tutkimuslaitoksiin (esim. Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus)
 • asiantuntija- ja hallinnollisiin tehtäviin valtion asiantuntijaorganisaatioihin, liikelaitoksiin ja eri ministeriöihin (esim. Suomen Akatemia, Metsähallitus, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö)
 • alan kansallisten ja kansainvälisten julkisten ja yksityisten organisaatioiden ja järjestöjen palvelukseen
 • elinkeinoelämän palvelukseen

Geotieteiden tohtoriohjelmasta valmistuneet ovat valmiita toimimaan asiantuntijoina kaikilla Maan vaippaa, litosfääriä ja litosfääri-hydrosfääri-atmosfäärivuorovaikutusta tutkivilla aloilla.

Geotieteiden tohtoriohjelmassa tohtorikoulutettavat pääsevät aidosti kansainväliseen tutkimusympäristöön. Tohtoriohjelman tohtorikoulutettavista n. neljäsosa on ulkomaalaisia, ja tohtoriohjelman osana toimivat tutkimusryhmät ovat kansainvälisesti laajasti verkottuneita.

Kannustamme kansainväliseen liikkuvuuteen, ja tähän on tarjolla taloudellista tukea kaikille tohtorikoulutettavillemme. Matka-apurahoja voidaan osoittaa tutkimusvierailuihin, konferenssimatkoihin tai järjestettäviin koti- ja ulkomaisiin intensiivikursseihin. Väitöskirjaan sisältyvät artikkelit julkaistaan kansainvälisesti arvostetuissa julkaisusarjoissa.

Väitöskirjatyöhön kuuluva tutkimus sisältää usein yhteistyötä tutkimusryhmän ulkopuolisten tahojen kanssa. Tällaisia tahoja ovat oman mm. laitoksen muut tutkimusryhmät, yliopiston muut laitokset, muut yliopistot Suomessa ja ulkomailla, tutkimuslaitokset (esim. Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, U.S. Geological Survey), sekä yritykset Suomessa ja ulkomailla.

Geotieteiden tohtoriohjelman tieteenalojen tutkimuksellisia painopisteitä ovat eliömaantiede, geokemia, geomorfologia, globaalimuutos, hydrogeografia, hydrogeologia, isotooppigeologia, kaukokartoitus, kiinteän maan geofysiikka, kvartäärigeologia, maankamaran raaka-aineet, paleoekologia, paloeklimatologia, petrologia, sedimentologia, seismologia, ja spatiaalinen mallinnus ja taloudellinen geologia.

Geotieteiden tohtoriohjelmasta valmistuneilla on pätevyys ja valmius hakea post-doc-rahoitusta koti- ja ulkomaisista rahoituslähteistä (Suomen Akatemia, säätiöt, ERC jne.).

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.